Wednesday, February 8, 2012

EKONOMIJA

13285) OGRANIČAVANJE TRGOVINE SA DEVIZAMA I VALUTAMA,Dr Milan Todorović,Geca Kon Beograd 1938,antikvarna,mek povez,ćirilica,očuvano,131 strana,CENA 200 DINARA

13287) KLIRING U TEORIJI I PRAKSI,Dr Dušan Uzelac,Geca Kon Beograd 1932, antikvarna, mek povez, ćirilica,očuvano,129 strana,CENA 250 DINARA

13300) ZAVRŠNI RAČUN-EKONOMSKE POSLEDICE NATO BOMBARDOVANJA,grupa autora,Stubovi kulture Beograd 1999, procena štete i sredstava potrebnih za ekonomsku rekonstrukciju Jugoslavije, u redakciji Mlađana Dinkića,mek povez,očuvano,latinica,tabele,160 strana,CENA 350 DINARA

13305) POVLASTICE U MEĐUNARODNIM EKONOMSKIM UGOVORIMA,Aleksandar Jelić*Dr Miodrag Sukijasović,Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd 1963, mek povez, latinica,sa posvetom autora,latinica,222 strane,CENA 250 DINARA


15220) BUŽETSKI PRAKTIKUM PRIHODI RASHODI I KONTROLA, stručni časopis za budžetsko računovodstvo i praćenje propisa broj 16/17 za 2008 godinu, teme broja: OPŠTA BEZBEDNOST PROIZVODA , STANDARDI KVALITETA , PRIRUČNIK ZA PROCENU I SAMOSTALNO IZRAČUNAVANJE RIZIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA ,UPRAVLJANJE KVALITEOM, PRIRUČNIK ZA IZVOZNIKE U EVROPSKU UNIJU , PRIMERI NAJGORIH I POVUČENIH PROIZVODA SA TRŽIŠTA , ZAKONI, mek povez,latinica,400 strana, CENA 350 DINARA

15266) O SVOJINI I SVOJINSKIM ODNOSIMA, grupa autora, SANU Beograd 1996, zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Srpskoj Akademiji Nauka na temu privatizacije i svojinske transformacije državnog u privatni kapital,mek povez,ćirilica,315 strana, CENA 250 DINARA

15281) TEORIJA I PRIMENA ISTRAŽIVANJA MARKETINGA, Fedor Rocco, Školska knjiga Zagreb 1976, tvrd povez,latinica,435 strana, CENA 400 DINARA

15398) OSNOVE EKONOMIKE PODUZEĆA, Rikard Radičević, Tehnička knjiga Zagreb 1957, tvrd povez,latinica , 455 strana, CENA 250 DINARA

15401) PRINCIPI ORGANIZACIJE I POSLOVANJA PODUZEĆA, Zdenko Vajner, Zagreb 1955, tvd povez,latinica,416 strana, CENA 250 DINARA

15402) HARTIJE OD VREDNOSTI I OSTALI INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA, Prof. dr Božidar Pavićević, Marketing centar Beograd 1990, mek povez,latinica,217 strana, CENA 250 DINARA

15405) PRAVNO REGULISANJE MEĐUNARODNE TRGOVINE KAFOM, Dr Miodrag Sukijasović, Beograd 1989, mek povez,latinica, 303 strane, CENA 300 DINARA

15902) MARKETING MENADŽMENT , Vinka Filipović * Milica Kostić , Fakultet organizacionih nauka Beograd 1999,mek povez,latinica,405 strana, CENA 400 DINARA

15905) MEĐUNARNO BANKARSTVO , Prof .dr Vuk Ognjanović , Megatrend univerzitet primenjenih nauka Beograd 2003, mek povez,latinica,očuvano, 407 strana, CENA 350 DINARA

15907) STRATEGIJSKO POSLOVNO PLANIRANJE menadžment pristup , Prof. dr Vesna Milićević , Fakultet organizacionih nauka Beograd 1998 , mek povez,latinica,243 strane, CENA 300 DINARA

15908) PREDUZETNIŠTVO preduzetnički menadžment , Dragoslav Jokić , Naučno istraživački centar 2002, mek povez,latinica, podvlačeno 30-tak strana, 626 strana, CENA 300 DINARA

15911) RAČUNOVOSTVO OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA , Dr Radojko Lukić , Ekonomski fakultet Beograd 1999 , mek povez,latinica, 100 strana, CENA 300 DINARA

15913) KVALITET I MENADŽMENT , Prof. dr. Živko Mitrović , Beograd 1996, mek povez,očuvano,ćirilica,180 strana, CENA 300 DINARA

15914) REVALORIZACIJA SREDSTAVA , Prof. dr Jovan Rodić , Savez računovodstvenih i finansijskih radnika Srbije Beograd 1987, mek povez,latinica,214 strana, CENA 250 DINARA

15915) UPROŠĆENI OBRAČUN KAMATE, Tomislav Jovanović * Saša Jovanović , Poslovna politika Beograd 1982 , mek povez,latinica,160 strana, CENA 250 DINARA

15916) PRIRUČNIK ZA DEVIZNO POSLOVANJE , Jeka Komazec , Privredni savetnik Beograd septembar 1999 , mek povez,ćirilica,595 strana, CENA 250 DINARA

15917) DOHODAK I DOHODOVNI ODNOSI , grupa autora, Zagreb 1981 , mek povez,latinica,273 strane, CENA 250 DINARA

15918) TEORIJSKA STATISTIKA, Dr Branislav Ivanović , Jugoslovenski institut za ekonomska istrivanja Beograd 1966 , tvrd povez,latinica,398 strana, CENA 300 DINARA

15919) UGOVORI ROBNOG PROMETA, Dr Vladimir Kapor * Dr Slavko Carić , Privredna štampa Beograd 1979 , tvrd povez,latinica,685 strana, CENA 250 DINARA

15921) INVESTICIJE I REGIONALNI RAZVOJ , Dr Hristivoje Pejčić, Beograd 1995, mek povez,ćirilica,206 strana, CENA 250 DINARA

15922) POZNAVANJE ROBE za trgovačke akademije i ostale trgovačke škole , Mioljub Todorović , Beograd 1933, antikvarna, mek povez,ćirilica,ilustrovano, 360 strana, CENA 300 DINARA

15925) AGRARNA POLITIKA SA OSNOVAMA ZEMLJORADNIČKOG ZADRUGARSTVA , Ljubo Božić , Veselin Masleša Sarajevo 1960, tvrd povez,latinica,oluvano,525 strana, CENA 300 DINARA

16097) UGOVOR O LEASINGU , Dr Ivanka Spasić , Institut za uporedno pravo Beograd 1990 , ekonomsko pravna monografija , mek povez,latinica,mali tiraž, 180 strana, CENA 400 DINARA

16098) ORGANIZACIONO PONAŠANJE , Prof. dr Mića Jovanović Božinov , prof. dr Momčilo Živković , dr Tatjana Cvetkovski docent , Megatrnd univerzitet primenjenih nauka Beograd 2003, mek povez,očuvano,latinica,441 strana, CENA 400 DINARA

16102) MARKETING I RAZVOJ NOVIH PROIZVODA , grupa autora, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Beograd 2007 , mek povez,latinica, grafikoni i tabele, 120 strana, CENA 250 DINARA

16103) DIJAGNOZA STILOVA UPRAVLJANJA, Isak Adižes , Agora * Prometej Novi Sad 1994, menadžment , dijagnoza i tretman problema upravljanja , očuvano,tvrd povez,latinica,245 strana, CENA 400 DINARA

16107) GARANCIJE jednoobrazna pravila za ugovaranje garancije, grupa autora , Jugoslavijapublik Beograd 1986, priručnik za međunarodnu trgovinu, mek povez, latinica, višejezično (engleski,nemački,francuski) , 179 strana, CENA 200 DINARA

16108) TRGOVINSKO ZASTUPANJE vodič za sastavljanje ugovora , grupa autora , Jugoslavijapublik Beograd 1986, priručnik za međunarodnu trgovinu, mek povez, latinica, višejezično (engleski, francuski) , 94 strane, CENA 200 DINARA

16147) RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA , Dr Ivan Turk , Informator Zagreb 1973, tvrd povez,latinica,426 strana, sadržaj:
računovodstvo osnovnih sredstava , sitnog iventara , materijala
računovodstvo proizvodnje s procenjenim troškovima , sa standardnim troškovima , pri suženom vrednovanju učinaka
računovodstvo proizvoda i robno računovodstvo
računovodstvo organizacionh jedinica s modelima za utvrđivanje uspeha

CENA 400 DINARA

16148) FUNKCIONALNA ANALIZA VREDNOSTI , R. Braut i F. Krajčević , Informator Zagreb 1971 , tvrd povez,latinica,314 strana, CENA 300 DINARA

16150) STRATEGIJA I POLITIKA TRGOVINE REPUBLIKE SRBIJE, grupa autora, rukovodilac istraživačkog tima Dr Stipe Lovreta, Ekonomski fakultet Beograd* Ministarstvvo trgovine Vlade Srbije 2004, tvrd povez,očuvano,ilustrovano,tabele,grafički prikazi, latinica, XXX+ 690 strana, CENA 500 DINARA

16640) NAČELA EKONOMIKE , Alfred Maršal , Cekade Zagreb 1987, ekonomska biblioteka, klasično delo ekonomske naučne literature, očuvano,tvrd povez,zaštitni omot,latinica,548 strana, sadržaj:

Neki temeljni pojmovi
O potrebama i njihovom zadovoljavanju
Činioci proizvodnje : zemlja , rad , kapital i poslovna organizacija
Opšti odnosi potražnje , ponude i vrednosti
Raspodela nacionalnog dohotka

CENA 500 DINARA

16641) ULAGANJE U LJUDE ekonomika kvaliteta stanovništva, Teodor W. Šulc, Cekade Zagreb 1985, ekonomska biblioteka, klasično delo ekonomske naučne literature, očuvano,tvrd povez,zaštitni omot ,latinica,140 strana, sadržaj:

Gde su ljudi siromašni
Ekonomika siromašnih
Ulaganja u kvalitet stanovništva
Postignuća u visokom obrazovanju
Kad raste vrednost ljudskog vremena
Ekonomika vrednosti ljudskog vremena
Kad prevladavaju ekonomske deformacije
Deformacije školstva u velikim gradovima
Deformacije istraživanja
Deformacije koje stvara međunarodna zajednica davalaca pomoći

CENA 300 DINARA

16642) SAVREMENI SVETSKI SITEM , Imanuel Valerštajn , Cekade Zagreb 1986, ekonomska biblioteka, istorija društveno ekonomskih procesa u Evropi , očuvano,tvrd povez,zaštitni omot ,latinica,491 strana, sadržaj:

KAPITALISTIČKA POLJOPRIVREDA I IZVORI EVROPSKE SVETSKE PRIVREDE U XVI STOLEĆU
Uvod : o izučvanju društvenih promena
Srednjovekovna predigra
Nova evropska podela rada 1450-1460
Apsolutna monarhija i etatizam
Od Sevilje do Amsterdama : neuspeh carstva
Snažne države matice : formiranje klasa i međunarodna trgovina
Evropska svetska privreda : periferija protiv vanjskog poprišta
Teoretska repriza
MERKANTILIZAM I KONSOLIDACIJA EVROPSKE SVETSKE PRIVREDE 1600-1750
Kriza u XVII stoleću
Nizozemska hegemonija u svetskoj privredi
Borba u matici Faza I 1651-1689
Periferije u eri sporog rasta
Poluperiferije na raskršću
Borba u matici Faza II 1689-1763

CENA 400 DINARA

16643) EKONOMSKI RAČUN OPTIMALNOG KORIŠĆENJA RESURSA , L.V. Kantorovič , Cekade Zagreb 1985, ekonomska biblioteka, teorija ekonomije , očuvano,tvrd povez,zaštitni omot ,latinica,265 strana, sadržaj:

Raspodela programa proizvodnje i procena proizvodnje
Maksimalno izvršenje programa uz date resurse
Procene proizvodnih faktora
Problemi proširenja proizvodne baze
Efikasnost investicija
Matematička formulacija problema optimalnog planiranja
Numeričke metode rešavanja problema optimalnog planiranja

CENA 350 DINARA

16645) O EKONOMSKOJ NEJEDNAKOSTI , Amartija K. Sen, Cekade Zagreb 1985, ekonomska biblioteka, teorija ekonomije , očuvano,tvrd povez,zaštitni omot ,latinica,101 strana, sadržaj:

Ekonomika blagostanja , utilitarizam i pravičnost
Mere nejednakosti
Nejednakost kao kvazi uređaj
Rad potrebe i nejednakost

CENA 250 DINARA


16647) EKONOMSKA MISAO DVADESETOG STOLEĆA , Klaudio Napoleoni , Cekade Zagreb 1982, ekonomska biblioteka, teorija ekonomije , očuvano,mek povez ,latinica,174 strane, sadržaj:

Situacija na početku stoleća
Robbinsov doprinos i ekonomika blagostanja
Schumpeter i teorija privrednog razvoja
Nove teorije tržišta
Kejns ( Keynes)
Novi pravci u ekonomskoj politici
Teorije privredne stagnacije
Ponovo oživljeno zanimanje za teoriju opšte ravnoteže
Teorija privrednog rasta
Teorija privrednog planiranja
Teorija nedovoljne ekonomske razvijenosti
Savremeni problemi svetske privrede
Novi pravci ekonomskih istraživanja

CENA 300 DINARA

16648) AKUMULACIJA IMOVINE I EKONOMSKA AKTIVNOST razmišljanja o savremenoj makroekonomskoj teoriji, Džejms Tobin , Cekade Zagreb 1983, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,127 strana, sadržaj:

Efekti realnog salda ponovo razmotreni
Politike, očekivanja, stabilizacija
Državni deficit i akumulacija kapitala
Izbor portfolija i akumulacija imovine...

CENA 300 DINARA

16649) O KEJNIZAJNOSKOJ EKONOMICI I O EKONOMICI J.M. Kejnsa , Aksel Leijonhfvud , Cekade Zagreb 1983, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,286 strana, sadržaj:

Neravnoteža pri nezaposlenosti : dinamički procesi i metoda komparativne statike
Agregatna struktura alternativnih modela
Opšta teorija preferencije likvidnosti
Kejns i postkenzijanska monetarna teorija

CENA 300 DINARA

16652) ANTI-EQUILIBRIUM o teoriji ekonomskih sistema i zadacima istraživanja , Janoš Kornai, Cekade Zagreb 1983, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,365 strana , sadržaj :

Polazišta : okvir predmeta , teorija formalni model i stvarnost , osnovni pojmovi teorije opšte ravnoteže
Pojmovi i pitanja : opšti model ekonomskog sistema , informacijska struktura , više razninska struktura , sukob i kompromis unutar institucije , proces odlučivanja , algoritmiodlučivanja , sklonost funkcija korisnosti racionalnost , razina aspiracije intezitet , autonomno funkcionisanje sistema , prilagođavanje i selekcija , klasifikacija i agregacija ,opšte karakteristike delovanja privrednih sistema
Pritisak i ususavlnje na tržištu : tržište , potražnja i ponuda, namera da se kupi i da se proda , pritisak i ususavanje , obim i kvalitet , posledice neravnoteže ,reprodukovanje napetosti , tržište i plan ,
Retrospektiva i pogled unapred : prethodnici i srodne tendencije u teorijskoj povjesti , reforma teorije ravnoteže i novi trendovi

CENA 200 DINARA

16653) TRI ESEJA O STANJU EKONOMSKE ZNANOSTI , Tjaling Kupmans , Cekade Zagreb 1982, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,238 strana , sadržaj :

Alokacija rsursa i sastav cena
Izgradnja ekonomskog znanja
Međuodnos instrumentarija i problem u ekonomici

CENA 250 DINARA

16692) DOMINACIJA MULTIKOMPANIJA nevojno osvajanje sveta , Žarko Mrkušić i Ana Petrić Mrkušić , Otokar Keršovani Opatija 1988, ekonomska studija o imerijalnom nastupanju multinacionalnih kompanija, mek povez,očuvano,latinica,263 strane, sadržaj :
Krizno inflatorni međunarodni scenario
Multi trgovački sistem (GATT opšti sporazum o carinama i trgovini : UNCTAD konferencija UN o trgovini i razvoju)
Multimonetarni sistem ( IMF – Međunarodni monetarni fond : EMS –Evropski monetarni sistem )
Interkompanijska organizacija izlaska iz multikrize dugova
Teorija i politika novog međunarodnog ekonomskog poretka i problem multikompanija
Preko multikompanija do transindustrijskog društva
Transformacija međunarodne u međukompanijsku podelu rada
Anatomija multikompanija (razne teorije)
Struktura multikompanija po granama delatnosti
Raspored multikompanija po zemljama maticama
Analiza elemenata relevantnih za profit i njegov raspored
Turizam nova oblast multikompanija
U kojem pravcu bi mogla ići eventualna transformacija multikompanija

CENA 350 DINARA

16693) OSNOVI TEORIJE DRŽAVNOG BUDŽETA I FINANSIJSKI POSLOVI SAMOUPRAVA , Andraš Vigvari *Božidar Raičević *Zvonko Brnjas , Prometej Novi Sad *Evropski pokret u Srbiji Beograd 2003, mek povez,latinica,293 strane, CENA 450 DINARA

16694) ODRŽANJE REALNE SUSPSTANCE PREDUZEĆA U INFLATORNOJ EKONOMIJI , Dr Nikola Stevanović , Ekonomski fakultet Beograd 1983, mek povez,latinica,279 strana, CENA 450 DINARA

16695) POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI , Fridrik Hornbruh , Privredna knjiga Beograd 1981, 10 primera povećanja produktivnosti i kako ih iskoristiti, tvrd povez,latinica,ilustrovano, 346 strana, CENA 500 DINARA

16697) PRIVREDE U TRANZICIJI privatizacija i povezane teme , Dragan Đuričin , Dečje novine Beograd 1994, tvrd povez,očuvano,latinica,ilustrovano, 220 strana, CENA 400 DINARA

17057) PRIVREDNA KOMORA SRBIJE 1857-2007 vrednost trajanja, Momir S. Pavlićević * Radivoje S. Jevtić , Beograf 2007, istorijat privredne komore Srbije, veliki enciklopedijski format, tvrd povez,bogato ilustrovano,ćirilica,542 strane, CENA 800 DINARA

17058) MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM , grupa autora , Jugoslovensko udruženje za standardizaciju i kvalitet Beograd 2000, zbornik stručnik radova o primeni standarda kvaliteta ISO 9000 I ISO 2000, mek povez,veliki format,latinica, grafikoni,tabele ,300 strana, CENA 500 DINARA

17060) TIPSKI TEKSTOVI UGOVORA U SPOLJNOJ TRGOVINI , Dr Milorad Tešić *Dr Tomislav Stojanović , Savremena administracija Beograd 1990 , mek povez,latinica,317 strana, CENA 350 DINARA

17061) EKONOMIKA PREDUZEĆA I-II , Dr Stevan Kukoleča , Savremena administracija Beograd 1974 , 2 knjige , knjiga 1 :ULAGANJA U REPRODUKCIJU , knjiga 2 : PRINCIPI I REZULTATI REPRODUKCIJE , mek povez,latinica, ukupno 703 strane, CENA 350 DINARA

17062) ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA , grupa autora, Naučna knjiga Beograd 1987 , mek povez,latinica,247 strana, CENA 300 DINARA

17066) MEĐUNARODNE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE , Mr Budimir Stakić , Beograd 1988, veoma detaljan prikaz i opis nastanka i rada svih međunarodnih finansijskih organizacija, mek povez,latinica,291 strana, CENA 400 DINARA


17068) SAVREMENA ORGANIZACIJA PROIZVODNJE , H. B. Maynard , Kulturni centar *Privredna knjiga Beograd 1979/1980 , priručnik modernog upravljanja proizvodnjom, 2 knjige , tvrd povez,latinica, ukupno preko 1000 strana , sadržaj prve knjige:
1) proizvodna funkcija
2) organizacioni odnosi
3) planiranje proizvodnje
4) kontrola proizvodnje
5) sredstva proizvodnje

sadržaj druge knjige:
6) organizacija radničkog održavanja i industrijski inžinjering
7) proizvodi i materijalai
8) personalne potrebe
9) principi motivacije
10) pomoćne službe i delatnosti

CENA 800 DINARA

17069) MARKETING , Dr Milovan R. Vasiljević , Beograd 1997 , mek povez,ćirilica, 414 strana, sadržaj : Osnovni pojmovi o marketingu, Miks, Dizajn, Preduzeće, Proces, Odluke, Ciljevi, Planovi, Kontrola, TRŽIŠTE, Potrošači, Ponuda i potražnja, Konkurencija, Proizvod, Cena, Promocija, Distribucija, Organizovanje CENA 500 DINARA

17071) AZBUKA BIZNISA , Srđan Janićijević , Politika* Narodna knjiga Beograd 2005 , tvrd povez, ilustrovano, ćirilica, 70 strana, CENA 250 DINARA

17072) MENADŽMENT , Roger Oldcorn , Svjetlost Sarajevo 1990, mek povez,latinica,300 strana, CENA 200 DINARA

17073) MALI BIZNIS I PREDUZETNIŠTVO , Vladimir Novaković i Duka Samardžić , Draslar Partner Bepgrad 200, mek povez,latinica,163 strane, CENA 200 DINARA

17076) TROPKOVI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU , Prof. dr Slobodan Markovski , Informator Zagreb 1983 , mek povez,latinica, 342 strane, CENA 200 DINARA

17077) INFORMACIJE O TROŠKOVIMA PRI POSLOVNOM ODLUČIVANJU , Dr Ivan Turk , Informator Zagreb 1984 , mek povez,latinica, 161 strana, CENA 200 DINARA

17078) TEHNIKA ANALIZE POSLOVANJA u organizacijama udruženog rada - priručnik za analitičare, Dr Vladoje Pantelić , Informator Zagreb 1979 , mek povez,latinica, 269 strana, CENA 200 DINARA

17079) EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PROIZVODNJE , Prof. dr Jere Gojanović , Informator Zagreb 1977 , mek povez,latinica, 276 strana, CENA 200 DINARA

17080) PRIPREMA ODLUKA O PRODAJI PRIMENOM METODE POKRIĆA DIRECT COSTING , Dr Mladen Habek , Informator Zagreb 1973 , tvrd povez,latinica, 179 strana, CENA 250 DINARA

17081) RAČUNOVODSTVENA NAČELA * JUGOSLOVENSKI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI * KODEKS PROFESIONALNE ETIKE RAČUNOVOĐA , Savez računovođa i revizora Srbije Beograd 1999 , mek povez,ćirilica,260 strana, CENA 300 DINARA

17082) FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO 2 , grupa autora, Savez računovođa i revizora Srbije Beograd 1998 ,profesionano usavršavanje u računovodstvu , mek povez,ćirilica,410 strana, sadržaj :
Računovodstvena regulativa
Instrumenti finansijsko računovodstvenog izveštavanja
Bilansiranje u redovnom godišnjem zaključku
Redovno finansijsko računovodstveno izveštavanje
Inflaciono računovodstvo
Finansijsko računovodstvo decentralizovanog preduzeća
Računovodstvo inokosnog preduzeća i društava lica
Računovodstveni aspekti pribavljanja i kontrakcije kapitala u društvima kapitala
Računovodstveni aspekti učešča , plasmana i kratkoročnih hartija od vrednosti
Obuhvatanje posebnih poslovno finansijskih operacija
Obuhvatanje specifičnih vidova prodaje
Računovodstveni aspekti zakjedničkih poduhvata
Konsolidovanje bilansa
Računovodstveni aspekti kupovine spajanja i razdvajanaj preduzeća
Računovodstveni aspekti stečaja i likvidacije preduzeća
Računovodstveni aspekti poreza preduzeća
CENA 400 DINARA

17083) KNJIGOVODSTVO OSNOVNE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA , Blažija Popović , Beograd 1977, mek povez,latinica,479 strana, CENA 150 DINARA

17084) POLAZNE OSNOVE DUGOROČNOG PROGRAMA EKONOMSKE STABILIZACIJE -dokumenti komisije , grupa autora, Beograd 1982 , mek povez,latinica,191 strana, sadržaj :
antiinflacioni program
problemi zaposlenosti i pravci aktivnosti za njihovo rešavanje
dugoročni program ekonomske stabilizacije stambene i komunalne privrede
elementi politike i i sistema ekonomskih odnosa s inostranstvom
CENA 350 DINARA

17086) PODUZEĆE - postanak i razvoj poduzetništva i poduzeća , Drago Gorupić , Informator Zagreb 1990 ,mek povez,latinica,103 strane, CENA 200 DINARA

17087) STRATEGIJA I EFEKTI REFORMI U SRBIJI , grupa autora , Ekonomski fakultet Beograd 2004, zbornik radova sa savetovanja ekonomista , privrednika i bankara, mek povez,latinica,416 strana, CENA 300 DINARA

17088) PRIRUČNIK O KAMATI , Jovan Ćirić , Privredni pregled Beograd 1971, tvrdpovez,očuvano,latinica,255 strana, CENA 250 DINARA

17089) EKONOMIKA , Tina i i Zak Druter , Naprijed Zagreb 1964, tvrd povez,latinica,476 strana, CENA 300 DINARA

17088) SPECIJALNI I SLOŽENI SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI , Mr Đorđe M. Marković , Beograd 1984, priručnik za spoljnotrgovinske radnike, mek povez,latinica,120 strana, CENA 250 DINARA

17089) POLITIKA URBANIZACIJE I PRIVREDNI RAZVOJ JUGOSLAVIJE , Dr Ivo Marinić , Dnevnik Novi Sad 1987 , mek povez,latinica, 246 strana, CENA 300 DINARA

17093) JEDNOOBRAZNI TRGOVAČKI ZAKONIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA -PRODAJA ROBE * Jelena Vilus *ŠTA MORA DA ZNA JUGOSLOVENSKI IZVOZNIK I UVOZNIK U VEZI SA AMERIČKIM PRAVOM PRODAJE ROBE , Beograd 1986, spoljnotrgovinski priručnik, mek povez,latinica,141 strana, deo dvojezični srpsko-engleski, CENA 250 DINARA

17094) VODIČ KROZ MLM MARKETING NETWORK MARKETING , Radiša Dobrodolac , Finesa Beograd 2000 , mek povez,mali format,novo,latinica,152 strane, CENA 200 DINARA

17738) LIDERI SRPSKE PRIVREDE XX VEKA , Mass media international Beograd 2001, veliki enciklopedijski formar, tvrd povez,ilustrovano,latinica,215 strana, CENA 450 DINARA

17962) KAKO VODITI POSLOVNE RAZGOVORE , Predrag Micić , Predrag & Nenad Beograd 1990, mek povez, odlično očuvano,ilustrovano,latinica,214 strana, sadržaj : Priprema za razgovor, Započinjanje razgovora, Informisanje, Argumentisanje, Neutralisanje prigovora, Umetnost slušanja, Donošenje odluka, Preporuke za vođenje razgovora, Radni primeri, Program samousavršavanja u došenju poslovnih razgovora, Skice, šeme i tabele CENA 500 DINARA

17963) TRANZICIJA I INSTITUTCIJE , grupa autora, Centar za ekonomska istraživanja Instiut društvenih nauka Beograd 2002, zbornik radova , mek povez,latinica,263 strane, CENA 400 DINARA

17965) EKONOMIJA MONETARNE UNIJE , Paul de Grauwe , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci Novi Sad 2004, integracija evropske privrede, evropska monetarna unija , odlično očuvano,latinica,399 strana, Teorijska i praktična vrednost ove knjige čini je korisnom kako za one čitaoce koji su zainteresovani za monetarnu uniju sa teorijskog naučno-istraživačkog aspekta, tako i za one čitaoce koji razmišljaju o praktičnom i institucionalnom koncipiranju strategije pridruživanja naše zemlje kao punopravnog člana u EMU. Lakoćom dobrog poznavaoca ekonomije P. De Grauwe jasno i razumjivo ekonomsku teoriju čini dostupnom široj čitalačkoj publici zainteresovanoj da sazna šta to jedna suverena država može da očekuje od punopravong članstva u EMU. U prvom delu knjige Pol de Hrouve razmatra troškove i koristi od Monetarne unije, potom kritike teorije optimalne valutne oblasti, koristi od zajedničke valute, poređenje troškova i koristi, a u drugom delu studije govori: o krhkosti nepotpunih monetarnih unija, tranziciji prema Monetarnoj uniji, Evropskoj centralnoj banci, monetarnoj politici u Evrolendu, fiskalnoj politici u Monetarnoj uniji, evru i finansijskim tržištima. CENA 1000 DINARA

17966) MENADŽMENT DEVIZNOG POSLOVANJA, Aleksandar Živković *Petar Bojović * Dragoslava Sredojević *Vesna Senić , Beograd 2005 , udžbenik prilagođen nastavnom planu predmeta Devizno poslovanje na Višoj ekonomskoj školi u Valjevu , mek povez,očuvano,latinica,214 strana, CENA 400 DINARA

18192) EKONOMIKA PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU , Dr Dragan Nikolić , Podgorina Tima Valjevo 2005 , udžbenik Više hotelijerske škole u Beogradu , očuvano,mek povez,latinica,VII +413 strana , grafički prikazi , tabele , CENA 350 DINARA

18432) KAKO DA DOBIJETE NAJBOLJE OD SVOJE PROPAGANDNE AGENCIJE , Nancy L. Salz , Imstudio Sarajevo , marketing ,kako posluje agencija i kako poslovati s njom ,tvrd povez, zaštitni omot, latinica, 189 strana , CENA 350 DINARA

18503) EKONOMIJA : NAUKA ILI METAFIZIKA nekoliko metodoloških po(r)uka , Kosta Josifidis, Futura publikacije Novi Sad 2007, politička ekonomija,filozofija ekonomije , pozitivizam , scientizam , empirizam , normativizam u ekonomiji, mek povez,očuvano, mali tiraž, samo 300 primeraka, latinica, 160 strana, CENA 350 DINARA

18506) BANKA principi i praksa bankovnog poslovanja , prof. dr Ante Katunarić , Zagreb 1977 , tvrd povez,očuvano,latinica,638 strana, CENA 850 DINARA

18507) SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA , Dr Nikola Stevanović , Beograd 1983 , Ekonomski fakultet Beograd 1983 , mek povez,latinica,260 strana, CENA 250 DINARA

18665) AGROMENADŽMENT , Prof . dr Nebojša Novković * Prof . dr Šandor Šomođi , PKB centar zainformisanje Beograd 1999 , menadžment u poljoprivredi, potpuno novo, mek povez,ćirilica, 345 strana , CENA 400 DINARA

18667) OBRAZOVANJE , MENADŽMENT I FINANSIJE OSNOVNI FAKTORI RAZVOJA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA , grupa autora , Novi Sad 2003 , zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog skupa , potpuno novo,mek povez,latinica, 149 strana,mali tiraž , CENA 300 DINARA

18936) FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO , Dr Kata Škarić Jovanović , Ekonomski fakultet Beograd 2007, mek povez,latinica,grafikoni, 410 strana, Ovaj udžbenik je komponovan od dva dela: (1) Osnove i principi sistema dvojnoj knjigovodstva (2) Primena sistema dvojnog knjigovodstva.

U prvom delu, posvećen tumačenju principa dvojnog knjigovodstva obrađena su sva pitanja vezana za sistem dvojnog knjigovodstva. Nakon razmatranja opštih pitanja računovodstva i sistema dvojnog knjigovodstva kao što su pojam, ciljevi i zadaci, predmet obrade je globalna procedura u knjigovodstvu i osnovna pitanja organizacije knjigovodstva. U drugom delu nastavljeno je de facto razvijanje sistema dvojnog knjigovodstva. Pri tome, nije se pošlo od razmatranja pojedinačnih ekonomskih promena, već je poslovni ciklus proizvodnog i trgovinskog preduzeća raščlanjen i prikazano je obuhvatanje poslovnih promena koje nastaju u svakoj od njegovih faza počev od pribavljanja finansijskih sredstva i njihovog ulaganja u faktore proizvodnje, trošenja radi stvaranja učina, prodaje zaključno sa obračunom rezultata i zaključkom knjiga.

U ovom delu knjige obrađeni su i specijalni poslovi:tranzitni robni promet, komisioni poslovi, participacioni poslovi, poslovi zastupanja, konsignacioni poslovi i poslovi uvoza i izvoza, čime je ostvarena celina ekonomskih promena koje se mogu javiti u poslovanju trgovinskog preduzeća.

U prezentiranju celokupne materije cilj je bio da se umesto formalno-logičnih pruže objašnjenja sračunata na razumevanje stvarne suštine i uticaja ekonomskih događaja na osnovne računovodstvene kategorije: sredstva, obaveze, kapital, prihode i rashode, koji čine elemente osnovnih finansijskih izveštaja bilansa stanja i bilansa uspeha. CENA 500 DINARA

18938) NACIONALNA EKONOMIJA , Dr Stevan Devetaković * Dr Biljana Jovanović Gavrilović * Dr Gojko Rikalović , Ekonomski fakultet Beograd 2008 , mek povez,latinica, 381 strana , Nacionalna ekonomija je primenjena makroekonomska disciplina, čiji je predmet izučavanja sveukupna ekonomska stvarnost zemlje, posmatrana kroz jedinstvo ekonomskog rasta, strukturnih promena i načina funkcionisanja, odnosno kroz dinamiziranje privrede po horizontali i vertikali, njeno menjanje, obnavljanje i unapređivanje u funkciji ukupnog društvenog napretka i jačanja odnosa naše zemlje sa užim i širim okruženjem.
Jedva da je potrebno napomenuti da nacionalna ekonomija kao svojevrstan makroskopski pogled na stanje i zbivanja u privredi jedne zemlje sopstveno opredeljenje zasniva na najznačajnijim makroekonomskim, mikroekonomskim i matematičko-statističkim naučnim znanjima.

Ona pruža naučni tretman konkretne nacionalne privrede u celini kao velikog ekonomskog sistema (sistema institucionalno uređenih relacija, ekonomskih entiteta – domaćinstava i preduzeća koji čine privredu – međusobno i njihovih odnosa prema državi) koji daje odgovore na pitanja šta, kako, za koga i po kojoj ceni proizvoditi.

Knjiga je bila udžbenik za predmet Nacionalna ekonomija do školske 2006/07. godine, u međuvremenu je rasprodato celo izdanje, te nastavnici pripremaju predlog inovacije programa i njegovo prilagođavanje izmenjenom obuhvatu zemlje i aktuelnim procesima reforme visokog obrazovanja, koji će po usvajanju biti materijalizovan u novoj studiji nacionalne ekonomije Srbije. CENA 500 DINARA

18939) PROBLEMI I KRITIKE TEORIJE VREDNOSTI , Vladan Jovašević , Privredni pregled Beograd 1987 , mek povez,latinica,sa potpisom i posvetom autora, 347 strana, CENA 400 DINARA

18940) SAVREMENI KAPITALIZAM , Vladan Jovašević , Naučna knjiga Beograd 1987 , opšta ekonomska teorija, mek povez,latinica,očuvano,455 strana, CENA 350 DINARA

18942) TELEFONSKI MARKETING , Antoan Lažuani , Beograd 2002, mek povez,latinica,147 strana, Telefonski marketinG postaje sredstvo koje koristi veliki broj preduzeća svih delatnosti.
Predmet ove knjige je da opiše različite tehnike korišćenja telefonskog marketinga i da prezentira preporuke uz pomoć kojih će poslovni ljudi koji žele da koriste ovaj novi medij postići uspeh. Ona odgovara na sledeća pitanja: Kome telefonirati? Zašto? Sa kime razgovarati? Po kojoj ceni?
Iskustvo autora u ovoj oblasti omogućilo mu je da predstavi sintezu najuspešnijih iskustava u Francuskoj i inostranstvu.
Počev od uvoda u marketing telefonom u preduzeću, autor se obraća privrednicima koji žele da poboljšaju efikasnost svojih službi i da stvore specifičnu organizacionu strukturu za prodaju telefonom. CENA 250 DINARA

18943) MARKETING U IZDAVAŠTVU , Alison Baverstok , CLIO Beograd 2001, dragocen priručnik namenjen svima koji se bave stvaranjem i distribucijom knjiga u najširem smislu. Dat je detaljan prikaz oblikovanja tržišta knjiga i slikovito predstavljen proces plasiranja knjige u javni život, mek povez,latinica,400 strana, CENA 500 DINARA

18944) KULTURNI TURIZAM menadžment i razvojne strategije , Vesna Đukić Dojčinović , CLIO Beograd 2005 , odlično očuvano, tvrd povez,latinica, dodatak CD , 210 strana, format 21 X 14 , Inspirisano svetskim iskustvima povezivanja kulturnog i turističkog prostora, kao i velikim međunarodnim projektima Saveta Evrope, delo Kulturni turizam nudi detaljna uputstva o aktiviranju kulturnih potencijala u Srbiji. Autorka nudi odgovore na veliki broj pitanja s kojima se svakodnevno suočavaju kreatori razvojne politike na svim društvenim nivoima i pruža nova znanja iz područja kulturne animacije, marketing menadžmenta i koncepta strateškog planiranja.

U okviru knjige nalazi se i CD Krstac, u produkciji Grupe za scenski dizajn, Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji prikazuje kreativnu primenu ideja iz ove knjige. Namenjen kulturnim delatnicima, turizmolozima, privrednicima i ekonomistima, Kulturni turizam pouzdan je vodič kroz ideje i tehnike koje naš geografski prostor mogu učiniti značajnim na turističkoj i kulturnoj mapi sveta.
Vidljivo je njeno (autorkino) poznavanje stanja i kretanja kulturnog turizma u svijetu te poznavanje recentne strane literature koja naglašava promjene u ponašanju postmodernih turista. Ti novi koncepti uključuju "life-seeing", dakle iskustvo, atmosferu, sudjelovanje u životu lokalnog stanovništva, za razliku od koncepta "sight-seeing" koji se danas napušta, a koji uključuje puko razgledavanje lokaliteta i njegovih znamenitosti.
CENA 650 DINARA

18945) SPONZORISANJE KULTURE , Peter Rot , CLIO Beograd 1996 , odlično očuvano,latinica, 186 strana, CENA 300 DINARA

18946) SPONZORISANJE KULTURE , Peter Rot , CLIO Beograd 1996 , podvučeno par reči ,latinica, 186 strana, CENA 150 DINARA

19156) MENADŽMENT ZA BUDUĆNOST , Peter F. Drucker , Privredni pregled Beograd 1995 , tvrd povez,latinica,307 strana, CENA 300 DINARA

19157) AMERIČKO JUGOSLOVENSKI EKONOMSKI ODNOSI POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA , Ljubiša S. Adamović , Džon R. Lempi , Rasel O. Priket , Radnička štampa Beograd 1990 , tvrd povez,latinica,format 24 cm, 190 strana, CENA 600 DINARA

19158) POLITIČKA EKONOMIJA , grupa autora , redaktor prof. dr. Smiljan Jurin , Naučna knjiga Beograd 1976 , tvrd povez,latinica,973 strane , teme iz sadržaja:
Pristup političkoj ekonomiji
Opšta teorija društvene proizvodnje
Kapitalistički sistem privređivanja
Socijalistički sistem privređivanja
CENA 600 DINARA

19159) PROBLEMI STICANJA I RASPODELE DOHOTKA U SFRJ Analiza stanja 1977-1985 i moguća rešenja, Miladin Korać , Globus Zagreb 1987 , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,310 strana, CENA 400 DINARA

19161) KAKO OVLADATI VEŠTINOM PRODAJE , Tom Hopkins , Global book Novi Sad 1996 , praktikum o prodaji, mek povez,484 strane, latinica, format 17 cm , CENA 350 DINARA

19449) FISKALNI MENADŽMENT , Dr Žarko Ristić , Savremena administracija Beograd 1988 , ekonomija poreskog upravljanja i budžetskog inženjeringa , mek povez,latinica, podvlačeno 50-tak od ukupno 1013 strana, CENA 400 DINARA

19451) JUGOSLAVIJA U SVETSKOJ PRIVREDI NA PRAGU XXI VEKA strategija , grupa autora, Konzorcijum ekonomskih instituta Informator Zagreb *Beograd 1986 , novi međunarodni ekonomski poredak - putevi ostvarenja i perspektive , svodna studija II etape istraživanja 1981-1983 , tvrd povez,latinica,497 strana, CENA 350 DINARA

19455) DESTRUKCIJA EKONOMIJE 1 i 2 , Jovan B. Dušanić , Beograd 2010, dve knjige, knjiga prva : decenija srpske tranzicije, knjiga druga : Srbija u vrtlogu svetske krize, sa potpisom i posvetom autora, mek povez,ćirilica, veoma mali tiraž, 197 + 191 strana, CENA 650 DINARA

19456) NEPOZNATE MOGUĆNOSTI ZARADE duh slobodnog poduzetništva , Dr Milan Pavić , Zagreb 1988, mek povez,latinica, ilustrovano,144 strane, CENA 250 DINARA

19457) PROBLEMI FINANSIRANJA POSLOVANJA I RAZVOJA INKORPORATIVNOG PREDUZEĆA , Mr Silvije Orsag , Institut za javne finansije Zagreb 1990 , mek povez,latinica, 132 strane, CENA 150 DINARA

19459) JAVNE KORPORACIJE U VELIKOJ BRITANIJI , Najdan Pašić , Kultura Beograd 1957, studija jednog oblika upravljanja javnom svojinom, mek povez,latinica ,mali format,349 strana, CENA 200 DINARA

19460) OSNOVI EKONOMIJE , Slobodan Barać * Budimir Stakić * Milan Stamatović ,Univerzitet Singidunum Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje Beograd 2002, mek povez,podvlačeno,latinica,437 strana,format 24 cm CENA 150 DINARA

19461) MARKETING , Stevan Vasiljević , Univerzitet Singidunum Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje Beograd 2004, mek povez,podvlačeno,latinica,371 strana,format 24 cm CENA 150 DINARA

19462) JAVNE FINANSIJE , Slobodan Barać * Budimir Stakić *Marko Ivaniš , Univerzitet Singidunum Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje Beograd 2004, mek povez,podvlačeno,latinica,340 strana,format 24 cm CENA 150 DINARA

20393) ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA , Kris Vest , CLIO Beograd 2004 , U svom radu Istraživanja tržišta Kris Vest je ovoj složenoj temi pristupio kako na teorijski tako i na praktičan način. Knjiga obuhvata ključne momente procesa istraživanja: od osnovnih metoda i istraživačkih tehnika, preko njihove primene, sve do najnovijih dostignuća u oblasti elektronskog prikupljanja podataka. Osim toga, autor je ponudio niz praktičnih saveta obrazlažući ih na više slikovitih primera. Ovo stručno i istovremeno pristupačno štivo predstavlja sadržajan uvod u oblast istraživanja tržišta i idealno je za one koji se upoznaju sa ovom temom. tvrd povez,latinica, format 21X 14 CM, 317 strana, CENA 400 DINARA

20394) UVOD U OSIGURANJE I ŽIVOTNA OSIGURANJA , Dragan Mrkšić , Jova Miloradić , Nebojša Žarković , Novi Sad 2006 , mek povez,ćirilica,357 strana, CENA 350 DINARA

20395) RADNA TEORIJA CENA i neki drugi nerešeni problemi ekonomske teorije , Branko Horvat , Rad Beograd 1987 , tvrd povez,latinica,295 strana, Dimenzija: 14 x 20 cm CENA 300 DINARA

20396) NORMALNA CENA U MARKSISTIČKOJ EKONOMSKOJ TEORIJI , Dr Pajazit Pomak , Jedinstvo Priština 1976 , tvrd povez,zaštitni omot,ćirilica, očuvano,475 strana, CENA 300 DINARA

20397) SAVREMENA ORGANIZACIJA PROIZVODNJE , H. B. Maynard , Kulturni centar *Privredna knjiga Beograd 1979/1980 , priručnik modernog upravljanja proizvodnjom, 2 knjige , tvrd povez,zaštitni omot ,latinica, ukupno preko 1000 strana , sadržaj prve knjige:
1) proizvodna funkcija
2) organizacioni odnosi
3) planiranje proizvodnje
4) kontrola proizvodnje
5) sredstva proizvodnje

sadržaj druge knjige:
6) organizacija radničkog održavanja i industrijski inžinjering
7) proizvodi i materijali
8) personalne potrebe
9) principi motivacije
10) pomoćne službe i delatnosti
CENA 900 DINARA

20398) INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA , Vojislav Stoiljković , Predrag Stoiljković , Bratislav Stoiljković , Zoran Obradović , CIM College d.o.o Mašinski fakultet u Nišu 2006, ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:1999 , menadžment, upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitomo okoline, U uvodu je objašnjeno šta su to zapravo Integrisani sistemi menadžmenta i koje koristi imaju organizacije koje su uspostavile takav sistem. .. tvrd povez,zaštitni omot,latinica,525 strana, grafikoni,tabele, CENA 600 DINARA

20401) POLITIČKA EKONOMIJA principi i zakonitosti robne proizvodnje , Dr Ana Žilić Jurin i dr Smiljan Jurin, Naučna knjiga Beograd 1978, mek povez,latinica,530 strana, podvlačeno 20-tak strana ( veći deo običnom olovkom ) CENA 300 DINARA

20402) POLITIČKA EKONOMIJA analiza savremenih oblika društvene proizvodnje , Dr Dragiša Milićević , Privredna štampa Beograd 1982 , mek povez,latinica,385 strana, CENA 350 DINARA

20403) OSNOVI POLITIČKE EKONOMIJE , Dr Milorad Nedeljković , Napredak Beograd 1921 , antikvarna, odlično očuvano,ćirilica, 595 strana, CENA 750 DINARA

20404) RAČUNOVODSTVO , Nevenka Žarkić Joksimović , Grafoslog Beograd 1999 , mek povez,latinica,274 strane, CENA 300 DINARA

20405) INFLACIJA I STABILIZACIJA U IZRAELU , Majkl Bruno , Dečje novine 1989 , zbornik radova , edicija kriza, ekonomija , reforma, tvrd povez,stanje knjige 4, latinica,177 strana, CENA 300 DINARA

20406) MENADŽMENT MALIH PREDUZEĆA , prof. dr. Miljojko R. Marković, Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1994 , mek povez,latinica,320 strana, CENA 300 DINARA

20406) MENADŽMENT MALIH PREDUZEĆA , prof. dr. Miljojko R. Marković, Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1994 , mek povez,latinica,320 strana, CENA 300 DINARA

20407) PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADŽMENT , Dr Milorad B. Popara , Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1996 , mek povez,latinica,214 strana, CENA 300 DINARA

20408) MODELI ODLUČIVANJA U PROIZVODNOM I OPERATIVNOM MENADŽMENTU , Milorad B. Popara i Dragoslav Avramov , Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1997 , mek povez,latinica,244 strane, CENA 300 DINARA

20409) MENADŽMENT , prof. dr Milija Zečević , Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1996 , mek povez,latinica,217 strana, CENA 300 DINARA

20410) KAKO DO ZAPOSLENJA ? , Mr Mihailo Vojnović , NNK International Beograd 2001 ,kako napisati CV , propratno pismo, poslovnu preporuku , Kako se pripremiti za razgovor o zaposlenju , primeri na srpskom i engleskom jeziku , mek povez,97 strana, CENA 300 DINARA

20410) VODIČ KROZ MREŽNI MARKETING , Radiša Dobrodolac , Finesa Beograd 2004 , Najkompletnija knjiga o mrežnom sistemu plasmana robe i usluga. Vodič za neupućene i upućene, jedinstven priručnik za profesionalce i one koji to žele da postanu. Osnove, metodologija rada i sve finese mrežnog marketinga. Šta da se radi kada stvari krenu naopako?

Praktični, upotrebljivi saveti i odgovori na sva vaša pitanja. Ako sledite postupak i preporuke, vaš uspeh ne može izostati!

Prva knjiga o mrežnom marketingu objavljena kod nas. Obavezna literatura u svim Network (MLM) kompanijama. mek povez,latinica,155 strana, CENA 300 DINARA

20411) KONVENCIJA UJEDINJENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE Bečka konvencija , Jelena Vilus , Jugoslavijapublik Beograd 1985 , šta jugoslovenski izvoznik i uvoznik mora da zna u vezi sa Bečkom konvencijom , mek povez, latinica,97 strana , CENA 250 DINARA
20442) PLANIRANJE KADROVA , Dragoljub Kavran *Stane Možina * Jože Florjančić, Privredna štampa Bepograd 1980, kadrovska politika, , tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica,530 strana, CENA 450 DINARA

20443) NAUKA I UMETNOST USPEHA , Edvard de Bono , Mladost Beograd 1990 , mek povez,latinica, grafički prikazi, 216 strana, CENA 250 DINARA

20855) VOLIM BREND , ŽIVIM ZA BREND , Dejan Šapić , Beograd 2007 , Izgradnja i razvoj uspešne robne marke , Izgradnja brendova u Srbiji poslednjih godina je u ekspanziji. Konkurencija među firmama pokazuje koliko je potrebno biti drugačiji u komunikaciji i zadobiti poverenje potrošača. Sve započinje od suštine kompanije i jezgra njenih brendova: identiteta i ličnosti brenda. tvrd povez,latinica, bogato ilustrovano, format 24 cm , zaštitna kutija, + 2 prateće brošure, 276 strana, CENA 1200 DINARA

No comments: