Sunday, July 21, 2013

PRAVO

10738) STATUTI MESNIH ZAJEDNICA,grupa autora,Zagreb 1980, priručnik za izradu i noveliranje statuta mesnih zajednica, mek povez,latinica,327 strana, CENA 300 DINARA

11665) PROBLEMI MALOLETNIČKOG SUDSTVA,Ante Carić,Savez društava defektologa Jugoslavije Split 1971,tvrd povez,latinica, 241 strana, CENA 150 DINARA

11667) MEĐUNARODNO PRAVO U JUGOSLOVENSKOJ KRIZI,Miodrag Mitić,Službeni list SRJ 1996, tvrd povez,očuvano, sa posvetoma autora akademiku i piscu Dobrici Ćosiću, latinica, 466 strana, CENA 850 DINARA

12726) PRAVO KONKURENCIJE EVROPSKE UNIJE,dr Slobodan Zečević,Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1999, mek povez,latinica,282 strane, CENA 300 DINARA

12989) ZBORNIK PRAVNIH INSTRUMENATA SAVETA EVROPE U VEZI SA MEDIJIMA,Kancelariija Sveta Evrope u Beogradu 2006,mek povez,latinica,320 strane, CENA 350 DINARA

12994) PRAVO O BIBLIOTEKARSTVU U SRBIJI,Mr Dragan Barać,Narodan biblioteka Srbije 1994, mek povez,ćirilica,195 strana, CENA 250 DINARA

12995) USTAV SFRJ*USTAVI SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA I POKRAJINA, Ustavni zakoni,Beograd 1974, tvrd povez,latinica,916 strana, CENA 300 DINARA

13002) PRILOZI SDC/SDR MHPK PROJEKTA KOPAONIČKOJ ŠKOLI PRIRODNOG PRAVA-XIII susret, Čigoja štampa Beograd 2000, mek povez,latinica,347 strana, CENA 150 DINARA

13003) PUTOVANJE U INOSTRANSTVO*PRIJEM STRANCA U GOSTE,Srpski demokratski forum Beograd 2007, izvod iz propisa Republike Srbije i Republike Hrvatske,mek povez,latinica,128 strana, CENA 150 DINARA

13599) KORUPCIJA U PRAVOSUĐU,grupa autora,Centar za liberalno demokratske studije Beograd 2004, mek povez,ćirilica,249 strana,CENA 200 DINARA

13867) POSTUPAK UPISA U SUDSKI REGISTAR, Mirjana Trninić, Službeni glasnik Beograd 2003,priručnik za osnivanje preduzeća, mek povez,ćirilica,187 strana, CENA 200 DINARA

14862) PREVARE I KRAĐE U OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA, Živorad Ristić, Beograd 1997, potpuno novo,mek povez,ilustrovano,ćirilica,86 strana, CENA 150 DINARA

15045) KNJIGA OBRAZACA ZA ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (izvršni postupnik) ,Ministarstvo pravde Beograd 1938, tvrd povez,ćirilica,250 strana,CENA 450 DINARA

15046) KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU od 9. novembra 1930 god, Dr Franja Goršić, Geca Kon Beograd 1931,tvrd povez,zlatotisak, odlično očuvano,ćirilica,354 str. CENA 750 DINARA

15048) PRIRUČNIK ZA INVESTITORE I IZVOĐAČE RADOVA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA, Jovan Vojinović,Jugoslovenski građevinski centar Beograd 1976, mek povez,latinica,692 strane, sadrži kompletnu pravnu regulativu ,sadržaj ima 4 dela,
1) objašnjenja i podaci o izvorima prava u građevinarstvu , pravnom položajui pravnimodnosima učesnika u građenju, ugovorima, postupku ustupanaj izgradnje i drugim sličnim pitanjima
2) primeri ugovora, tekstovi opštih uslova i tekstovi metodologija za obračun razlika u ceni
3) zbirke sudske prakse
4) zbirka saveznih, republičkih i pokrajinskih prpisa u SFRJ ( zakonskih i podzakonskih akata) koji se odnose na izgradnju investicionih objekata i pitanja uvezi sa tim
CENA 950 DINARA

15408) PRIVREDNO PRAVO ZA AGRONOME , Slavko Carić , Stevan Šogorov , Zoran Arsić , Naučna knjiga Beograd 1985, mek povez,očuvano,latinica,713 strana, CENA 400 DINARA

15409) ZBORNIK ZAKONA I UREDABA O LICEJU , VELIKOJ ŠKOLI I UNIVERZITETU U BEOGRADU, priredio Dragoljub T. Baralić, Naučna knjiga Beograd 1967, tvrd povez, zlatotisak, očuvano,ilustrovano,ćirilica,1006 strana, CENA 650 DINARA

15877) ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA , Pokrajinski sekretarijat za unutrašnje poslove Novi Sad 1980 , mek povez,latinica,550 strana, CENA 400 DINARA

15879) VODIČ KROZ POSTUPKE ,grupa autora, Privredni pregled Beograd 1974, 2 knjige, tvrd povez,zlatotisak,latinica, ukupno preko 1250 strana, sadržaj:

Knjiga 1:
Parnični postupak
Vanparnični postupak
Opšti upravni postupak
Upravno sudski postupak

Knjiga 2:
Krivični sudski postupak
Prekršajni postupak
Postupak za privredne prekršaje
Izvršni postupak - sudsko izvršenje

CENA 950 DINARA

15882) PROPISI O PRAVNIM POSLEDICAMA OSUDE sa objašnjenjima, Službeni list SFRJ 1966 , mek povez,latinica,68 strana, CENA 250 DINARA

15895) PRIVREDNO PRAVO sa osnovama prava , Mirko Vasiljević * Slavoljub Vićić , Beograd 1996 , mek povez,ćirilica,309 strana, CENA 250 DINARA

15971) ZAKONI I RASPISI O AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA s uputstvima i objašnjenjima , Milorad Zebić inspektor ministarstava trgovine i industrije , Beograd 1925, odlično očuvano,tvrd povez,ćirilica,205 strana, CENA 350 DINARA

15978) PRAVNI ŽIVOT komplet časopisa za 1987 godinu u dve knjige, izdavač Savez udruženja pravnika SR Srbije, časopis za pravnu teoriju i praksu, odlično očuvano,tvrd povez,zlatotisak,latinica, ukupno 1536 strana, CENA 950 DINARA

15983) GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO , Dr Borivoje Poznić * Dr Vesna Rakić Vodindelić , Savremena administracija Beograd 1999 , mek povez,latinica660 strana, CENA 350 DINARA

15994) IZVORI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA , Dr Milenko Kreća * Mr Momčilo Ristić, Savremena administracija Beograd 1979, mek pvoez,latinica,390 strana, CENA 300 DINARA

15997) PRAVO MEĐUNARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE SA OSNOVAMA MEĐUNARODNOG RATNOG PRAVA , Dr Milan Vučinić , Beograd 1982 , mek povez,latinica,329 strane, CENA 300 DINARA

15998) PRAVO MORA naučno istraživanje mora i prenos pomorske tehnologije , Dr Milenko Kreća, Naučna knjiga Beograd 1990 , mek povez,latinica,288 strana, CENA 500 DINARA

16477) RAZVOD BRAKA U NAŠEM I STRANOM PRAVU , Dr Olga Cvejić Jančić , Dnevnik Novi Sad 1987 , mek povez,latinica,180 strana, CENA 200 DINARA

16478) ZLOČINI zapisi jednog sudije , Ivan Ivanić , Novi Sad 1976 , autor je bio dugogodišnji sudija i javni tužilac u Novom Sada, u formi priča zabeležio je najinteresantnije posleratne kriminalističke slučajecve u Vojvodini , mek povez,latinica,196 strana, CENA 200 DINARA

16480) MALOLETNICI U KRIVIČNOM PRAVU , Franjo Hirjan *Mladen Singer , Globus Zagreb 1987 , materijalnopravni i procesnopravni položaj maloletnih počinilaca krivičnih dela , krivičnopravna zaštita maloletnika , kriminalna politika ...tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica, 558 strana, CENA 500 DINARA

16487) MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO , Milan Pak , Službeni list Beograd 2000 , potpuno novo,ćirilica,600 strana, CENA 350 DINARA

16489) PUT PRAVA , Dragan M. Mitrović , Službeni list Beograd 2000, holistička paradigma sveta i prava u svetlu teorije haosa i pravne teorije, potpuno novo ,ćirilica,ilustrovano, 333 strane, CENA 250 DINARA

16490) KRIVIČNA ODGOVORNOST DRŽAVE U MEĐUNARPDNOM PRAVU , Zoran Vučinić , Službeni list Beograd 1999 , tvrd povez, srebrotisak,latinica,142 strane, CENA 300 DINARA

17504) PRIRUČNIK ZA PARNIČNI POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA obrasci * objašnjenja * sudska praksa , Mr Hrvoje Momčinović , Beograd 1985 , tvrd povez,zlatotisak,latinica,578 strana, CENA 500 DINARA

17507) PRAVO INFORMACIJA , Dušan Ž. Nikolić , Novi Sad 1990 , mek povez,latinica,179 strana, CENA 450 DINARA

17508) PRIMENA BLAŽEG ZAKONA , Dr Tomica Delibašić , Nomos Beograd 1995 , primena sukobljenih zakona, sa potpisom i posvetom autora , mek povez, ćirilica, 157 strana, CENA 450 DINARA

17509) PRAVDU SAM DELIO , Mr Borivoje Vukićević , Kultura Beograd 1999 , memoari , sudska praksa , tvrd povez, ilustrovano,ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 266 strana, CENA 450 DINARA

17510) ALIBI U KRIMINALISTICI I KRIVIČNOM PRAVU , Mr Vukosav Balević , Ralex Beograd 1999 , tvrd povez,ilustrovano,latinica,275 strana, CENA 250 DINARA

17511) EKONOMSKA REFORMA I NJENI ZAKONI , Savezno izvršno veće sekretarijat za informisanje , Beograd 1990 , zbornik ekonomskih zakona iz perioda ekonomske reforme u periodu Ante Markovića , tvrd povez,latinica, 312 strana, CENA 400 DINARA

17512) PRAVO , PRAVDA I PRAVOSUĐE U PODRINJU , grupa autora,Okružni sud Šabac 2000 , tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,799 strana, sadržaj :
Koreni pravosudnog zakonodavstva u Srbiji do početka XIX veka
Pravosuđe u Podrinju u XIX veku
Pravosuđe u Podrinju u XX veku
Advokatura u Podrinju
Crkveni sud konzistorija
Istaknuti pravnici Podrinja
Pravosuđše Srbije i Podrinja de lege lata i de lege ferenda
CENA 500 DINARA

17514) ORGANI I OBLICI KONTROLE U SFRJ , Prof. dr Slavoljub Popović , Informator Zagreb , mek povez,latinica,235 strana, CENA 400 DINARA

17515) ZBIRKA SUDSKIH ODLUKA IZ OBLASTI KRIVIČNOG PRAVA , Beograd 1972 , tvrd povez,latinica,253 strane, CENA 400 DINARA

17516) BILTEN USTAVNOG SUDA 1/2008 , Beograd 2009 , knjiga sarži odluke, rešenja i zaključke Ustavnog suda , donete u periodu april-jul 2008 godine , novo,tvrd povez,srebrotisak,ćirilica, 414 strana, puna cena kod izdavača je preko 1900 dinara , CENA 500 DINARA

17518) PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVATIZACIJI , Mr Željko Albaneze , Poslovni biro d.o.o Beograd 2008 , prilog ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE (prikaz i objašnjenja primene zakona) , mek povez,latinica,280 strana, Autor je uz odgovarajuće članove zakona dao detaljan komentar, praktične primere obračuna i internih odluka za sprovođenje zakona. Izdanje sadrži i podzakonske akte, i to: Zakon o agenciji za privatizaciju, Zakon o akcijskom fondu, Uredba o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine, Uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, Uredba o postupku i načinu restruktuiranja preduzeća i drugih pravnih lica, Pravilnik o obrascu prospekta, itd. , puna cena kod izdavača je 1500 dinara CENA 600 DINARA

17519) KOMENTAR ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA , Gordana Đorđević , Beograd 1995 , mek povez,ćirilica,ilustrovano,90 strana, CENA 500 DINARA

17525) PRINCIP ZAKONITOSTI U JUGOSLAVIJI , Dr Milan Ćuković , Beograd 1959 , mek povez,latinica,359 strana, CENA 400 DINARA

17526) DEKLARACIJA O UKIDANJU MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU SFR JUGOSLAVIJU U HAGU , tvrd povez, višejezično (ruski, grčki , francuski, engleski, nemački. španski, italijanski , kineski, arapski) , 120 potpisa, 107 strana, CENA 350 DINARA

17527) GODUŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU broj XV 1967 godina, grupa autora ,Univerziztet u Sarajevu , jubilarni godišnjak povodom dvadeset godina rada fakulteta , mek povez,latinica, 515 strana, iz sadržaja :
Neraskidivo usvojenje
Reforma našeg autorskog prava
Problem izvršenja na imovini u društvenoj svojini
O radnikovom samovoljnom prestanku sa radom u radnom odnosu
Uredbe izuzetnog stanja
Odnos tužbe iz neosnovanog bogaćenja prema tužbi za nakandu štete i svojinskoj tužbi
O nekim aspektima građansko pravne zaštite ličnosti
Pravna valjanost međunarodnog ugovora zaključenog pod prinudom
Načela stečaja preduzeća
Pitanje izdržavanja dece iz razvedenih brakova
ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
Položaj Dubrovnika prema Ugarskoj 13581460
Značaj skupštinske krize 1881-1883 u političkom razvitku Srbije
Provincijska , distritska i opštinska uprava u našim zemljama za vreme francuske vladavine
O nasleđivanju odžakluk timara u Bosni i Hercegovini

CENA 500 DINARA

17529) ZAKON O DRŽAVNOJ ARBITRAŽI , Službeni listz SFRJ Beograd 1949, tvrd povez,latinica,92 strane , mali format, fleka na korici, CENA 150 DINARA

17871) NARKOMANIJA ZLOČIN ILI KAZNA , Dr Danilo Nikolić , Srpsko udruženje za krivično pravo Beograd 2001, zakonska regulativa o zluupotrbi opojnih droga i narkomaniji u srpskom pravu , mek povez,latinica,500 strana, CENA 450 DINARA

18517) OSNOVI RADNOG PRAVA , Andrej Frimerman , Beograd 1983 , mek povez, sa potpisom i posvetom autora, latinica,251 strana, CENA 300 DINARA

18518) PLOVIDBENO PRAVO , Stevan K. Nikolić ,Beograd 1981 , sa osnovama građanskog , privrednog , obligacionog i međunarodnog javnog prava, mek povez,latinica,152 strane, CENA 400 DINARA

19363) PRIRUČNIK OBRAZACA ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU , Obrad Cvijović, Mr Dragomir Popović, Privredna štampa Beograd 1977,mek povez,latinica,248 strana, CENA 250 DINARA

19365) ZBIRKA ZAKONA IZ NASLEDNOG PRAVA U SFR JUGOSLAVIJI , priredio Dr Oliver B.Antić,Savremena administracija Beograd 1984, savezni,republički i pokrajinski zakoni koji regulišu nasleđivanje,sa uvodnim objašnjenjima šemama i uporednim pregledom članova zakona, mek povez,ćirilica/latinica,616 strana, CENA 500 DINARA

19366) ZBIRKA ZAKONA O NASLEĐIVANJU sa sudskom praksom i registrom pojmova , priredila Mr Radmila Petaković,Beograd 1992, mek povez , latinica,103 strane, CENA 250 DINARA

19367) ZBIRKA PROPISA O NEPOKRETNOSTIMA U SR SRBIJI sa uputstvima i objašnjenjima , Službeni list Beograd 1981,mek povez,ćirilica,322 strane, CENA 400 DINARA

19371) PRIVREDNO PRAVO s osnovama prava , Dr Ivan Bukljaš , Školska knjiga Zagreb 1979 , tvrd povez, latinica, očuvano, 495 strana , CENA 450 DINARA

19439) PRAVNA ZAŠTITA VOJNIH INVALIDA i porodica poginulih ratnika sa zbirkom propisa, Beograd 2002, knjiga prva, razvoj pravne zaštite vojnih invalida u Srbiji od 1863. godine do danas , zbirka propisa o pravnoj zaštiti vojnih invalida u periodu od 1863 godine do Drugog svetskog rata, mek povez,ćirilica, 510 strana , CENA 500 DINARA

19478) ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA,Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica Beograd,mek povez,latinica,230 strana, CENA 200 DINARA

20018) KRIVIČNO PROCESNO PRAVO , Prof. dr Zagorka Jekić , Savremena administracija Beograd 2001, sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez,ćirilica, XXIV + 517 strana, format 24 cm, CENA 400 DINARA

20021) POSLOVNO I FINANSIJSKO PRAVO , Prof. dr Milutin Srdić , Viša poslovna škola Čačak 2006 , mek povez,očuvano,ćirilica,326 strana, format 24 cm, CENA 400 DINARA

20022) PRAKTIKUM ZA NASLEDNO PRAVO , Nataša Stojanović , Pravni fakultet Niš 2004, mek povez,ćirilica, 372 strane, pomoćni udžbenik, CENA 350 DINARA

20023) USTAVNO PRAVO , Prof. Jovan Đorđević , Savremena administracija Beograd 1972 , tvrd povez,latinica,767 strana, CENA 300 DINARA

20025) OSTVARIVANJE PRAVA U ZAPOŠLJAVANJU , Dr Prvoslav Lukić , NIO Poslovna politika Beograd 1984 , mek povez,latinica,134 strane, CENA 300 DINARA

20193) NOVI GRAĐANSKI POSTUPAK u praksi sa obrascima , Dr Franja Goršić i Dr Edvard Pajnić , Geca Kon Beograd 1935 , antikvarna, tvrd povez,zlatotisak,ćirilica, očuvano, XIV + 423 strane, CENA 700 DINARA

20197) SPOMENICA KONGRESA PRAVNIKA U NOVOM SADU 1938 , grupa autora , izdanje kongresa pravnika Beograd 1938 , uredio Dr Ilija Pržić , antikvaran, mek povez,ćirilica, 328 strana, teme iz sadržaja :
Uloga Vojvodine u razvoju našeg prava
I : Kako da se po novom građanskom zakoniku uredi pravni položaj vanbračne dece?
II: Koje se zakonodavne mere mogu preporučiti za održanje nedeljivosti seljačkog poseda ?
III : Reforma propisa građanskog parničnog postupka o presudi usled izostanka i propuštanja ?
IV: Treba li povišavati kazne u krivičnom zakoniku za izvesna dela i d ali treba smanjivati razmak između maksimalne i minimalne kazne?
V: O potrebi kodifikacije radnog prava
VI: O uposlenju stručnog pravnog osoblja
VII: Popis tema i referata na dosadašnjim skupštinama kongresa pravnika
VIII: registar članova stalnog odbora kongresa pravnika
CENA 650 DINARA

20199) PRAVO O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI , Dragoljub Simonović , Beograd XXII + 398 strana , zakonski propisi Jugoslavije i Srbije o električnoj energiji, mek povez,sa potpisom i posvetom autora, manje oštećenje od par cm u dnu rikne, CENA 500 DINARA

20201) OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA I KRIVIČNOG POSTUPKA , Đuro Đurović , Beogradska poslovna škola Beograd 2010 , mek povez,ćirilica,451 strana, CENA 400 DINARA

20202) POLICIJA I KRIVIČNI POSTUPAK , Ranko Sokolović , Službeni glasnik Beograd 2003 , suprostavljanje organizovanom kriminalu , mek povez,ćirilica, 379 strana, CENA 500 DINARA

20203) ŠTA JE TAJNA? Dr Velizar N. Najman , Export press Beograd 1976 , tajna u razmerama krivičnopravne zaštite , tvrd povez,latinica, 251 strana, CENA 450 DINARA

20204) DRŽAVNI RITUAL SMRTI (smrtna kazna) , Dr Svetislav Marinović , Matica srpska Novi Sad * Pokret Podgorica 1996 ,smrtna kazna u krivičnom pravu , mek povez , latinica, 506 strana, CENA 400 DINARA

20207) GRAĐA MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA treća knjiga , grupa autora (Dr Stevan Đorđević * dr Milenko Kreća * dr Rodoljub Etinski * dr Ivan Čukalović * mr Momčilo Ristić ) , Dnevnik Novi Sad 1988, mek povez,latinica, ukupno 210 strana, zbornik sadrži izvore za izučavanje međunarodnog javnog prava ) konvencije , presude međunarodnih i nacionalnih sudova, nacrte konvencija i nacionalne propise...
sadržaj :
Mirno rešavanje međunarodnih sporova
Međunarodno ratno pravo
Zabranjena sredstva i načini ratovanja
Ratna okupacija
Lica zaštićena u oružanim sukobima. Status boraca i ratnih zarobljenika
Prekid neprijatljstava – završetak rata
CENA 300 DINARA

20208) SKRAĆENO RADNO VREME , Dr Prvoslav Lukić, NIO Poslovna politika Beograd 1984, zakonski propisi i njihovo tumačenje u SFRJ , mek povez,latinica,167 strana, CENA 300 DINARA

20445) SVEDOK ISTORIJE knjiga 8 ,Veljko Guberina, Privatno izdanje autora Beograd 2006 , tvrd povez,očuvano,ćirilica,360 strana, CENA 400 DINARA

21151) GRAĐANSKI ZAKONIK ZA KRALJEVINU SRBIJU , sredio Ivan D. Petković , Beograd 1939 , tvrd povez,ćirilica,479 strana, CENA 650 DINARA

21153) ZAKONI O VOJSCI * ODBRANI * IMOVINI * FINANSIRANJU , Vojna knjiga Beograd 1994 , zbornik zakona Savezne republike Jugoslavije, sadržaj : Ustav Savezne Republike Jugoslavije , Zakon o Vojsci Jugoslavije , Zakon o odbrani , Zakon o imovini SR Jugoslavije , Zakon o finansiranju SRJ , mek povez,ćirilica,300 strana, CENA 250 DINARA

21155) ZAKONSKI PROPISI I MEĐUNARODNI UGOVORI O ZAŠTITI INDUSTRIJSKE SVOJINE , Savezni zavod za patente Beograd 1970 , mek povez,latinica,317 strana, CENA 350 DINARA

21156) ZBIRKA PROPISA o planiranju i uređenju prostora i naselja , izgradnji objekata , građevinskom zemljištu , komunalnim delatnostima i stambenoj oblasti, Dostana Simović , SMEITS Beograd 1997 , prečišćeni tekstovi, mek povez,ćirilica , 140 strana, CENA 350 DINARA

21157) ŽRTVE KRIMINALA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI , Uglješa Zvekić , Prometej Zemun 2001, uporedna kriminološka analiza s posebnim komentarom o stanju na područiju prethodne Jugoslavije , mek povez,latinica,123 strane , CENA 350 DINARA

21159) REFORMISANJE PRAVOSUĐA , tematski broj časopisa Srpska pravna revija broj 4 za 2004, mek povez, ćirilica,130 strana, CENA 200 DINARA

21160) REFORMA STEČAJNOG PRAVA U ZEMLJAMA JUŽNE EVROPE , grupa autora , 2006, zbornik radova sa simpozijuma u Ohridu, tvrd povez, odlično očuvano,latinica,173 strane, CENA 300 DINARA

21342) POLICIJSKO PRAVO I knjiga , Slobodan Miletić , Policijska akademija Beograd 1997 , tvrd povez,zlatotisak,očuvano,ćirilica,XX + 347 strana, CENA 650 DINARA

21347) MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO , Dr Smilja Avramov , Savremena administracija Beograd 1976 , mek povez,očuvano,latinica,423 strane, CENA 400 DINARA

21349) OSNOVI PRAVA , Vladan Kutlešić , Službeni list Beograd 2001 , mek povez,ćirilica,235 strana, podvlačene tri strane, CENA 250 DINARA

21350) MALA PRIVREDA U JUGOSLAVIJI , Mladen Kosovac , Narodna knjiga Beograd 1989 , zakonski propisi kojima je regulisana politika , odnosi i poslovanje male privrede u SFR Jugoslaviji , mek povez, latinica,521 strana , CENA 400 DINARA

21352) PRIVREDNO PRAVO , Dr Zoran Antonijević , Prosveta Beograd 1968 , zbirka propisa, tvrd povez, polovan primerak sa vidljivim znacima korišćenja, 416 strana, CENA 200 DINARA

21353) OSNOVI RADNOG PRAVA , Andrej Frimerman , Beograd 1983 , mek povez,latinica,251 strana, CENA 250 DINARA

21356) AUTORSKA I SRODNA PRAVA zbirka zakona i konvencija , Jugoslovenska autorska agencija Beograd 1970 , tvrd povez,latinica, 218 strana, CENA 350 DINARA

22921) MOJA PRAVA MOJE DUŽNOSTI pravni savetnik , grupa autora, Grafički zavod Hrvatske Zagreb , veliki praktični pravni savetnik o ustavnim i zakonskim propisima iz svih oblasti društveno-političkog i društveno-ekonomskog sistema SFRJ ,, tvrd povez,oćuvano,latinica, XV + 1340 strana , sadržaj : ustavno uređenje, međusobni odnosi radnika u udruženom radu , socijalno osiguranje i socijalna zaštita , obrazovanje i kultura , javne informacije , stambeni odnosi , gradnja objekata građana , poljoprivredna , šumarstvo i vodoprivreda , promet robe , saobraćaj, zanatstvo , ugostiteljstvo i turizam , finansije , upravni postupak i upravni spor , upravno pravo unutrašnjih poslova , nacionalizacija i eksproprijacija , komasacija i arondacija , međunarodna pravna pomoć , narodna odbrana, krivično pravo , prekršaji , porodično pravo, stvarna prava , obvezno pravo , menice, osiguranje , šteta i njena naknada , autorsko pravo , nasledno pravo , građanski sudski postupak... CENA 850 DINARA

22922) VODIČ KROZ POSTUPKE , grupa autora, Privredni pregled Beograd 1985 , tvrd povez,latinica, 1214 strana , sadržaj : Parnični postupak , Vanparnični postupak , Opšti upravni postupak , Upravno sudski postupak , Krivični sudski postupak , Prekršajni postupak , Postupak za privredne prekršaje , Izvršni postupak - sudsko izvršenje CENA 750 DINARA

22925) TRGOVAČKI ZAKONIK I STECIŠNI POSTUPAK KRALJEVINE SRBIJE , Gojko Niketić , Izdanje trgovine Maričića i Jankovića Knez Mihailova ulica Beograd 1914 , antikvarno izdanje, tvrd povez, zlatotisak, očuvano,ćirilica, 129 + CCCLXXV strana, Dodatak

Ustrojstvo trgovačkog suda od 12. decembra 1859.
Zakon o zaštiti mustara i modela od 30. maja 1884.
Pravila i uputi za izvršivanje zakona o fabričkim i trgovačkim žigovima i zakona o mustrama i modelima od 28. maja 1885.
Deklaracija o zaštiti Kneževne, umetničke i industrijske svojine između Francuske i Srbije
Konvencija o zaštiti industrijske svojine
Zakon o seoskim dućanima od 20. oktobra 1870. sa namenama i dopunama od 20. februara 1891.
Zakon o javnim berzama od 3. novembra 1886.
Statut Beogradske berze od 7. juna1897.
Uzansi Beogradske berze od 1. juna 1898.
Uredba o prevozu putnika i robe železnicama u Kraljevini Srbiji
Zakon od 24. semptembra 1871 o povlasticama Beogrdskom kreditnom zavodu, Smederevskoj kreditnoj banci i Požarevačkoj banci
Zakon od 10. januara 1879. o proširenuju povlastica Beogradskog kreditnog zavoda i Smederevske kreditne banke
Zakon o Akcionarskim društvima od 10. decembra 1896.
Zakon o radnjama od 29. juna 1910.
Rudarski zakonik za Kaljevinu Srbiju od 15. aprila 1866.

CENA 2500 DINARA

22928) KOMENTAR NOVOG MENIČNOG ZAKONA , Dr Toma Pavlović , Urania Novi Sad bez godine izdanja , Osnovi meničnog prava i komentar novog meničnog zakona sa odnosnim zakonima i uredbama , antikvarno međuratno izdanje , tvrd povez,zlatotisak , latinica, 494 strane CENA 850 DINARA

22929) UPRAVNO PRAVO , Simeon Gelevski , Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad 2008 , mek povez ,ćirilica, 433 strane, CENA 400 DINARA

22930) TERORIZAM I SRODNA KRIVIČNA DELA teorija i praksa , grupa autora, Savezno ministarstvo pravde * Pravo Novi Sad 1998 , krivično zakonodavstvo Savezne Republike Jugoslavije , mek povez , latinica, 231 strana CENA 400 DINARA

22931) MOJ PRAVNI VODIČ , Božidar J. Zdravković , Beograd 1978 , praktičnipravni priručnik, mek povez, ćirilica,200 strana, iz sadržaja . kako se pišuzahtevi za dobijanje uverenja i isprava , tužbe, krivične prijave, razni podnesci , ugovori , testamenti , punomoćja , zahtevi za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja i drugih prava građana po zakonima i ustavu CENA 500 DINARA

22933) GAIUS NOSTER PRILOG ISTORIJI RIMSKE PRAVNE NAUKE , Obrad Stanojević , Institut za pravnu istoriju Beograd 1976 , istorija rimskog prava,mek povez,latinica,188 strana CENA 500 DINARA

22979) ZBIRKA ZAKONA I DRUGIH PROPISA REPUBLIKE SRPSKE , Poslovna štampa Sarajevo 2007, tvrd povez, veliki format, očuvano, 708 strana , sadržaj : Ustav, ustavni zakon , zakoni o sudskom i tužilačkom veču , finansijskom poslovanju , unutrašnjem platnom prometu , zaštiti od klevete , administrativnim taksama, porezima , krivični zakonik ,bankama, ministarstvimaunutrašnjim poslovima, amnestiji, nasleđivanju, hartijama od vrednosti... ukupno 57 pravnih akata CENA 850 DINARA

22980) PRIRUČNIK ZA PRIMENU PROPISA O IZVRŠNOM POSTUPKU , Danilo Vračar , Poslovna politika Beograd 1991 , priručnik za pravnu praksu , obrasci, objašnjenja, sudska praksa, tvrd povez,zlatotisak,latinica,307 strana CENA 600 DINARA

22983) KRIVIČNO PRAVNA ZAŠTITA RATNIH ZAROBLJENIKA U JUGOSLOVENSKOM KRIVIČNOM PRAVU , Dr Jelena Đ. Lopičić Jančić , Vaša knjiga Beograd 2005 , mek povez, latinica, 434 strane CENA 500 DINARA

22987) UREDBA O LIKVIDACIJI ZEMLJORADNIČKIH DUGOVA od 25. septembra 1936 , Geca Kon Beograd 1938 , sa pravilnicima i ostalim odredbama za njeno izvršenje, uredba vlade Milana Stojadinovića kojom je poljoprivrednicima otpisano 50% dugova, tvrd povez,ćirilica, 310 strana CENA 450 DINARA

23738) TEKSTOVI RIMSKOG PRAVA praktikum za vežbe , Dr Jelena Danilović / Dr Obrad Stanojević , Službeni list Beograd 1982 , mek povez,latinica, 275 strana CENA 450 DINARA

23740) NASLEDNO PRAVO , Radoslav Momčilović / Milorad Živanović , Beograd Banjaluaka 2003 , tvrd povez,očuvano,latinica, 353 strane CENA 600 DINARA

23742) BUDITE SAMI SVOJ ADVOKAT , grupa autora , Službeni list 1986 , priručnik za samostalno učestvovanje u sudskom sporovima, mek povez sa malim oštećenjem korice duž ivice rikne ,latinica,351 strana, obrasci , tužbe, žalbe, ugovori ,...sadržaj:
krivični postupk, parnični postupak,izvršni postupak, opšti upravni postupak, upravni spor, prekršajni postupak, postupak poprivrednim prestupima, vanparnični postupak...
CENA 600 DINARA

23744) PRIVREDNO PRAVO , Prof. dr Danijela Kostadinović , Viša škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš 2011 , mek povez, očuvano , ćirlica, 354 strane , CENA 400 DINARA

23747) PRAVNI POLOŽAJ ZADUŽBINA I FONDACIJA U SVETU , Dr Marija M. Toroman , Institut za uporedno pravo Beograd 1996, mek povez ,ćirilica, 101 strana CENA 400 DINARA

23748) TUMAČ K ZAKONU O ZEMLJIŠNO KNJIŽNIM DIOBAMA ODPISIMA I PRIPISIMA I K PRVILNIKU ZA VOĐENJE ZEMLJIŠNJIH KNJIGA , Dr Mirko Košutić , Zagreb 1931 , tvrd povez, zlatotisak , 424 strane , CENA 500 DINARA

23750) PRIRUČNIK ZA STEČAJNE UPRAVNIKE , Milo Stevanović , USAID 2005 , Odabrane teme za praktičnu primenu novog Zakona o stečajnom postupku za stečajne upravnike i druge učesnike u postupku , mek povez, latinica, 441 strana , CENA 2000 DINARA

23751) FENOMENOLOGIJA PRAVA , Aleksandar Kožev , Nolit Službeni list SFRJ 1984 , mek povez,latinica, 343 stranice, naslovna korica u slabijem stanju ( izbledela ) , unutrašnjost kompletna i dobro očuvana , CENA 350 DINARA

23752) ZBIRKA PROPISA O NEPOKRETNOSTIMA U SR SRBIJI , Beograd 1990 , mek povez, ćirilica, 427 strana , na nekoliko strana podvlačen poneki član zakona CENA 300 DINARA

23753) PROPISI O DEVIZNOM POSLOVANJU ,Cekos in , Beograd april 2012 , zakon , uredbe , pravilnici , odluke , uputstva, obrasci , mek povez, odlično očuvano ,ćirilica, VI + 342 strane CENA 600 DINARA

23754) ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU / ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI , Cekos in Beograd avgust 2011 , prečišćeni tekstovi, odlično očuvano , mek povez,ćirilica, VIII + 218 strana CENA 500 DINARA

23756) USTAV ETIOPIJE / REVISED CONSTITUTION OF ETHIOPIA , Adis Ababa November 4 1955 , as promulgated by his imperial majesty Haile Sellassie I dvojezično etiopsko / engleski, mek povez, 80 strana CENA 450 DINARA

23758) ZAKON O ADVOKATIMA od 17. marta 1929 ,Gojko Niketić , Geca Kon Beograd 1929 , sa uredbom o broju i sedištima advokatskih komora, tvrd povez,ćirilica, mali format, stanje knjige dobro (3 ) , CENA 300 DINARA

24474) PRIRUČNIK O UREĐIVANJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA , Slobodan Todorović , Šabac 1988 , sa posebnim osvrtom na odredbe o uređenju zemljišta putem komasacije , mek povez,odlično očuvano , latinica, 264 strane, CENA 450 DINARA

24475) KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA , Aleksandar Lukić i Svetlana Stojanović , Centar za javne nabavke Beograd 2004 , tvrd povez, očuvano, ćirilica, 201 strana CENA 400 DINARA

24476) OSNOVE PRAVA MEĐUNARODNOG ROBNOG PROMETA I PRAVA EVROPSKE UNIJE , Dr Milenko Radoman , Čigoja Beograd 2004, očuvano, mek povez, ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 206 strana, CENA 400 DINARA

24479) RIMSKO PRAVO , Antun Malenica , Pravni fakultet Novi Sad 2003 , mek povez, ćirilica, 367 strana CENA 450 DINARA

24480) RETROAKTIVNOST ZAKONA I DRUGIH OPŠTIH AKATA , Slobodan Perović , Naučna knjiga Beograd 1987 , teorija sukoba zakona u vremenu,mek povez,latinica,324 strane, CENA 450 DINARA

24481) ZBIRKA KRIVIČNIH ZAKONA , Službeni list Beograd 1979 , mek povez, latinica, 734 strane, sadržaj : Krivični zakon SFRJ sa napomenama , krivični zakoni republika i autonomnih pokrajina , registar za sve krivične zakone CENA 400 DINARA

24483) USTAV KRALJEVINE SRBIJE nacrt , Pavle Nikolić , Izdanje autora Beograd 2001 , mek povez, ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 80 strana, CENA 300 DINARA

25452) ZAKON O NACIONALIZACIJI NAJAMNIH ZGRADA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA , Službeni List FNRJ 1959 , sa uputstvom o postupku za sprovođenje nacionalizacije , uputstvom o obrascima, registrom i ekspozeom Lidije Šentjurc , mek povez, latinica, 96 strana, podvlačeno grafitnom bojicom, format 12 X 16, 5 cm CENA 300 DINARA

25453) OSNOVI OPŠEG DELA KRIVIČNOG PRAVA SFRJ , Miroslav Đorđević / Života Jovanović , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd / Zemun 1973 , mek povez, latinica, 256 strana CENA 350 DINARA

25455) KRIVIČNO PROCESNO PRAVO SFRJ , Dr Zagorka Simić Jekić , Privredna štampa Beograd 1983, mek povez, sa potpisom i posvetoma utorke, latinica, 414 strana CENA 400 DINARA

25456) SISTEM IZVRŠNOGA POSTUPKA , Dr Borislav T. Blagojević , Geca Kon Beograd 1938 , mek povez, ćirilica, 640 strana, ponegdepodvlačeno grafitnom olovkom CENA 400 DINARA

25457) ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PRAVOSUĐA , Ilija Todorović , Službeni list Beograd 1977 , propisi : savezni , republički, pokrajinski , mek povez, latinica, 795 strana CENA 300 DINARA

25458) JUGOSLOVENSKI PROCESNI ZAKONI , Dr Milutin Srdić , Nova prosveta Beograd 1988 , sa obrascima i registrom pojmova, mek povez,latinica, 840 strana CENA 350 DINARA

25459) PRIRUČNIK SUDSKIH OBRAZACA , Milivoje Matović ,Stručna knjiga Beograd 1987 , parničnog , vanparničnog , izvršnog i postupka pred sudovima udruženog rada , mek povez, latinica, 161 strana CENA 300 DINARA

25460) ZBIRKA OBRAZACA za praktičnu primenu parničnog , vanparničnog , izvršnog i postupka pred sudovima udruženog rada , Milivoje Matović / Vukašin Ristić , Jugoslovenski zavod za produktivnost rada Beograd 1985 , mek povez, latinica, 392 strane CENA 300 DINARA

25461) REFORME EVROPSKE UNIJE institucionalni aspekti , Dr Gordana Ilić Gasmi , Prometej Beograd 2004, mek povez, latinica, 319 strana CENA 300 DINARA

25463) PRIRUČNIK ZA PRIMENU PROPISA O RADNIM ODNOSIMA I KOLEKTIVNIM UGOVORIMA , Dr Milutin Đuričić , Poslovna politika Beograd 1991 , obrasci / objašnjenja / sudska praksa ,Biblioteka priručnici za pravnu praksu , tvrd povez, zlatotisak,očuvano, sa poptisom i posvetom autora, latinica, 242 strane CENA 350 DINARA

25466) PRIRUČNIK ZA PARNIČNI POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA , Mr Hrvoje Momčinović , Poslovna politika Beograd 1985 , obrasci / objašnjenja / sudska praksa ,Biblioteka priručnici za pravnu praksu , tvrd povez, zlatotisak,očuvano, latinica, 578 strana CENA 400 DINARA

25467) PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU , Ivica Crnić , Poslovna politika Beograd 1984 , obrasci / objašnjenja / sudska praksa ,Biblioteka priručnici za pravnu praksu , tvrd povez, zlatotisak,očuvano, latinica, 488 strana CENA 400 DINARA

25468) PRIRUČNIK ZA PRIMENU PROPISA O IZVRŠNOM POSTUPKU , Danilo Vračar , Poslovna politika Beograd 1984 , obrasci / objašnjenja / sudska praksa ,Biblioteka priručnici za pravnu praksu , tvrd povez, zlatotisak,očuvano, latinica, 168 strana CENA 350 DINARA

25470) PRAVNI ŽIVOT 5 knjiga , Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu , izdavač Udruženje Pravnika Beograd ,
1) Tematski broj : POSTOJEĆE I BUDUĆE PRAVO , broj 9 / 1996 godina, 810 strana
2) Tematski broj : MOĆ I NEMOĆ PRAVA broj 10 / 1998 , 1088 strana
3) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO - SUD I PRAVO III tom , broj 11 / 1995 820 strana
4) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO - SUD I PRAVO IV tom , broj 12 / 1995 950 strana
5) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO U IMOVINSKIM ODNOSIMA I tom .broj 9-10 / 1994 1470 strana

CENA 1200 DINARA

26670) LEKSIKON OBLIGACIONOG PRAVA , Ilija Babić , Službeni glasnik Beograd 2008 , Leksikon obuhvata najvažnije pojmove iz oblasti obligacionog prava i proističe iz mnoštva izvora: pravne literature, pozitivnih zakona, rešenja uporednih pravnih sistema i relevantne sudske prakse. Dati su abecedni popis i objašnjenja važnijih instituta i drugih pojmova obligacionog prava, ali i češće upotrebljavanih pojmova iz rimskog prava, uvoda u građansko pravo, stvarnog prava i trgovinskog (privrednog) prava koji su u bliskoj vezi s obligacionim pravom ili se međusobno prepliću.
POTPUNO NOVO , tvrd povez, ćirilica, 440 strana , CENA 1450 DINARA

26671) PRAVNI LEKSIKON , Savremena administracija Beograd 1970 , Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje , tvrd povez, zlatotisak, veliki enciklopedijski format 22,5cm x 29,5cm , latinica, 1376 strana CENA 1350 DINARA

26704) KRALJEVI RUSKE MAFIJE , Zdenjek Šamal , MK Panonia Novi Sad 2000 , odlično očuvano, tvrd povez , latinica, 226 strana CENA 350 DINARA

26705) LOV NA ESKOBARA , Mark Bauden , ITP Pharos d.o.o Nedeljni telegraf 2004 , Kako je uhvaćen i ubijen kralj kokaina koji je mogao da zavlada svetom , mek povez, ilustrovano , latinica, korice sa vidljivim tragovima korišćenja CENA 200 DINARA

26706) NAJVEĆI ZLOTVORI MAFIJAŠI U ISTORIJI , Loren Karter , Politika narodna knjiga Beograd 2004 , tvrd povez, latinica, ilustrovano, 298 strana , CENA 250 DINARA

26825) NOVA ZBIRKA NAČELNIH ODLUKA ODELJENJA I Opštih sednica kasacionog suda , SKUPIO I UREDIO Stevan Maksimović , Požarevac 1996 , reprint izdanja iz 1899 godine , završna knjiga IV , građanski zakonik , zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama i krivični zakonik , tvrd povez, ćirilica, 127 strana ,potpis na predlistu CENA 400 DINARA

No comments: