Monday, August 27, 2012

ISTORIJA GEOGRAFIJA ARHEOLOGIJA 1

01312) TOPOGRAFIJA POLIMLJA , grupa autora, Beograd 2008 , katalog arheoloških nalazišta, novo, tvrd povez,A4 format, kompletno ilustrovano u boji, ćirilica, 127 strana, CENA 1000 DINARA

01314) E75 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA * E75 ARCHAEOLOGICAK RESEARCH , Beograd 2004, vol1 / sveska 1, rezulatati arheoloških istraživanja na trasama autoputa E75 od Niša do granice sa Bugarskom i od Niša do granice sa BJR Makedonijom, poptuno novo, mek povez,ilustrovano, dvojezično srpsko-engleski, 450 strana, CENA 1000 DINARA

01315) KALUĐERSKE LIVADE nekropola bronzanog doba, Bisenija Petrović , Muzej grada Beograda 2006, arheološka monografija, nalazi Belegičke kulture , grobovi groblja bronzanog doba, poptuno novo, bogato ilustrovano , deo teksta uporedo na srpskom i engleskom jeziku, ćirilica, 236 strana, CENA 1000 DINARA

01316) OSTAVA DENARA I ANTONIJANA SA KALEMEGDANA * A HOARD OF DENARII AND ANTONINIANI FROM KALEMEGDAN , Adam N. Crnobrnja , Muzej grada Beograda 2008, poptuno novo, monografija, tvrd povez,ilustrovano, dvojezično, 166 strana, CENA 1200 DINARA

01317) BELEGIŠ Stojića gumno , nekropola spaljenih pokojnika, Svetlana Vranić , Beograd 2002, arheologija, poptuno novo,ćirilica,200 strana, ilustrovano, CENA 750 DINARA

01322) NOVI PRILOZI ZA BIOGRAFIJU VOJVODE JEZDIMIRA DANGIĆA , Veljko Đ. Đurić , Nova Srbija Beograd 1997, tvrd povez,zaltotisak,ilustrovano,ćirilica, 176 +XVI strana, CENA 350 DINARA

01325) SRBIJA I RUSIJA 1914-1918 , Dr Nikola Popović , Institut za savremenu istoriju *Narodna knjiga Beograd 1977, odnosi Srbije i Rusije u prvom svetskom ratu, tvrd povez,srebrotisak,ćirilica,510 strana, sadržaj:
Srbija i Rusija u ratu 1914-1915,
Materijalna pomoć Rusije Srbiji 1914-1916,
Srbija, Rusija i diplomatska borba za nove saveznike,
Obnova vojne moći Srbije i Rusija 1916-1917,
Srpsko i jugoslovensko pitanje i
Rusija posle sloma Srbije 1916-1917,
Srbija i buržoasko - demokratska Rusija 1917,
Srbija i Sovjetska Rusija 1917-1918

CENA 1200 DINARA

01330) ABISINIJA poslednji nerešeni problem Afrike , Antona Ziška , Kosmos Beograd 1935, istorisjko političaka studija o Etiopiji, njenom caru i borbama za očuvanje nezavisnosti sa fašističkom Italijom, tvrd povez, antikvarna, ilustrovano,ćirilica,251 strana, CENA 750 DINARA

01337) ETNIČKO PORIJEKLO CRNOGORACA , Dr Nikola Vukčević, Privatno idanje autora Beograd 1981, mek povez,ćirilica,131 strana, CENA 600 DINARA

01341) NOĆ KAME pokolj nevinih u selu Vraniću , Dragoljub Draga Pantić , Gradski odbor SUBNORA Beograd 1996, ratni zločini četnika Draže Mihailovića u Drugom sveetskom ratu,tvrd povez,zaštitni omot,odlično očuvano, ćirilica, ilustrovano,163 strane, CENA 500 DINARA

01342) ZATAMNJENA ISTINA , Radisav S. Nedović i Pantelija M. Vasović , Čačak 2006 , manipulacije , obmane i prevare u knjizi „ Zatamljena prošlost – istorija ravnogoraca Čačanskog kraja „ , mek povez,očuvano,ilustrovano,323 strane, CENA 600 DINARA

01346) ITALIJA I JUGOSLAVIJA 1931-1937 , Enes Milak , Institut za savremenu istoriju Srbije Beograd 1987, mek povez,očuvano,latinica,185 strana, CENA 450 DINARA

01347) JUGOSLAVIJA U UJEDINJENIM NACIJAMA 1945-1953 , Jadranaka Jovanović , Institut za savremenu istoriju Srbije Beograd 1985, mek povez,očuvano,latinica,279 strana, CENA 450 DINARA

01349) PRILIKE U JUGOSLAVIJI I VELIKA BRITANIJA 1945-1948 , Dr Đoko Tripković , Institut za savremenu istoriju Srbije Beograd 1990 , mek povez, zaštitni omot,očuvano,latinica, 297 strana, CENA 500 DINARA

01350) RATNA ŠTETA KOJU JE ITALIJA UČINILA JUGOSLAVIJI U DRUGOM SVETSKOM RATU , Dr Nikola Živković , Institut za savremenu istoriju Srbije Beograd 1991 , mek povez, zaštitni omot,očuvano,latinica, 190 strana, CENA 450 DINARA

01355) SVE JE OVDE LEGENDA Krfsak hronika u 150 slika , Ljubomir Saramandić , Čigoja Beograd 2009 , istorijsko geografski prikaz ostrva Krf, autor je kustos u Srpskoj kući na Krfu, mek povez,očuvano,ilustrovano,latinica, 110 strana, CENA 250 DINARA

01361) JUGOSLOVENSKO BRITANSKI ODNOSI / YUGOSLAV BRITISH RELATIONS , grupa autora , Institut za savremenu istoriju Beograd 1988, saopštenja s aokruglog stola održanog povodom 150 godina od dolaska prvog britanskog konzula u Srbiju , mek povez,latinica, dvojezično srpsko-engleski, 412 strana, sadržaj :

Kragujevac kao prestonica Srbije za vreme uspostavljanja srpsko-britanskih odnosa
Anglo jugoslovenske veze kroz vekove
Mr Gladstone and the Eastern Question
Misija prvog britanskog konzula u Srbiji , uslovi i ličnosti
Sećanja britanskih putnica po našim krajevima u 18. i 19. veku
Opinion makers : The Balkan in British popular literature 1856-1876
Velika Britanija i određivanje granica Srbije i Crne Gore 1878 godine
Zakupci iz Engleske u srpskim rudnicima do I svetskog rata
Britansko-srpski odnosi i pregrupisavanje velikih sila na početku XX veka
British policiy on the South Slav questiin during World War I
Akcije za pomoć Srbiji u Velikoj Britaniji tokom prvog svetskog rata
Britanski izvori o ekonomskom razvoju Jugoslavije 1918-1941 godine
The Originss of „ appeasement ” and Anglo Yugoslav relations 1931-1937
Jugoslovensko britanski ekonomski odnosi u period između dva svetska rata
British Yugoslav relations during the Second World War Fitzroy Maclean
Britansko jugoslovenski odnosi 1941-1945
Saradnja i zajednička dejstva NOB vojske i britanskih oružanih snaga na Jadranu 1943-1945
Međunarodni aspekti Jugoslavije u vreme njene ustaničke stvarnosti
Relations between Britain and Yugoslavia 1945-1987
Britanski laburisti u Jugoslaviji 1950
British Youth brigades in Yugoslavia
Stav Velike Britanije prema jugoslovesnko-britanskim odnosima 1945-1948
British contributions to the study and appreciation of the Yugoslav lands a selective bibliography of books

CENA 1000 DINARA

01365) JUGOSLOVENSKA DRŽAVA I ALBANCI tom II , Ljubodrag Dimić * Đorđe Borozan , Javno preduzeće Službeni list SRJ * Arhiv Jugoslavije 1999 ,arhivski dokumenti koji verno govore o odnosu jugoslovenske države prema njenom albanskom stanovništvu 1919-1920 godine , potpuno novo, tvrd povez,ćirilica,890 strana, dokumenta su grupisana prema tematici
1) Politika kompenzacija 2) Prilike u Albaniji 3) Granični front 4) Vlast i odmetništvo , anarhija i terror
CENA 750 DINARA

01372) PRVO OPREDELJENJE SLOVENACA ZA JUGOSLAVIJU , Janko Pleterski , Nolit Beograd 1976, mek povez,latinica,380 strana, veoma studiozna monografija prof.Ljubljanskog univerziteta o političkom i nacionalnom opredeljenju za prvu Jugoslaviju krajem 1918 godine CENA 250 DINARA

01378) ERAZMO , Johan Hojzinga , Nolit Beograd 1976, biografija, mek povez,latinica,221 strana, CENA 450 DINARA

01379) DNEVNIK POBEDA 1912-1913 * GOLGOTA I VASKRS SRBIJE1914-1918 , priređivači Silvija Đurić * Vidosav Stevanović , Beograd 1990, Srbija u balkasnkim ratovima i prvom svetskom ratu, tri knjige, tvrd povez, zaštitni omot,ilustrovano, ukupno 1850 strana, CENA 2500 DINARA

01383) POVIJEST CIVILIZACIJA , Eduard Kale, Školska knjiga Zagreb 1985 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, 249 strana, sadržaj : O kulturi i civilizaciji
Pretcivilizacijsko razdoblje

ANTIČKO RAZDOBLJE
Povijesni pregled
Sumerska civilizacija
Grčka civilizacija
Ostale antičke civilizacije
Prilozi

SREDNJOVJEKOVNO RAZDOBLJE
Povijesni pregled
Kineska civilizacija
Srednjovjekovna civilizacija zapadne Europe
Ostale srednjovjekovne civilizacije
Prilozi

ZNANSTVENO-TEHNIČKA CIVILIZACIJA
Razdoblje oblikovanja (od 14. st. do francuske revolucije 1789.)
Razdoblje od francuske civilizacije (1789.) do danas
Prilozi

CENA 600 DINARA

01395) SLOM GENOCID ODMAZDA , Mihailo Stanišić , Službeni list Beograd 1999 , politička istorija Jugoslavije 1939-1945 , genocid nad Srbima u Drugom svetskom ratu, potpuno novo, tvrd povez,ćirilica,478 strana, CENA 450 DINARA

01396) IZABRANA DELA , Frunze , Vojnoizdavački zavod Beograd 1967, svedočanstva komadanta crvene armije o građanskom ratu u Rusiji 1918-1925 , odlično očuvano, tvrd povez,zlatotisak,latinica,590 strana, CENA 400 DINARA

01399) NAŠ NARODNI ŽIVOT 1-4 , Tihomir Đorđević , Prosveta Beograd 1984 ,etnologija, srpski narodni običaji , komplet od 4 knjige , tvrd povez,ćirilica, 1500 strana, CENA 4000 DINARA

01400) KOMITERNA I TAKTIKA BORBE KLASE PROTIV KLASE 1927-1934 , Gordana Vlajčić , Cekade Zagreb 1989 ,proces staljinizacije u komunističkoj internacionali i komunističkoj partiji Jugoslavije , kao novo,mek povez,latinica,160 strana, CENA 200 DINARA

01406) DIPLOMATSKA PREPISKA SRPSKE VLADE 1917 ,priredili Miodrag Zečević i Miladin Milošević , Narodno delo Beograd, tvrd povez,zaštini omot,ćirilica, 381 strana, sadržaj : I Izveštaj o stanju u zaraćenim zemljama II Odnos Saveznika prema Srbiji III Srpska misija u SAD IV Solunski front V Italija i Balkan VI Velike sile i Grčka VII Srbija i Crna Gora VIII Solunska afera IX Krfska deklaracija X Ruska revolucija, 312 dokumenata, Podaci o 98 značajnijih ličnosti koji se pominju u dokumenatima CENA 500 DINARA

01408) ATILA I RUSIJA IV i V veka , Aleksandar Fomič Veljtman ,Beograd 2002, mek povez,novo, ilustrovano, ćirilica,157 strana, CENA 400 DINARA

01411) ZLE OČI U VEROVANJU JUŽNIH SLOVENA , Tihomir R. Đorđević , Prosveta Beograd 1985, biblioteka Baština, tvrd povez,etnologija,ćirilica,ilustrovano,385 strana, CENA 650 DINARA

01414) ŽIVOT I DELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG , pseudo Kalisten , Matica srpska 1988, edicija antička književnost, tvrd povez,zlatotisak,zaštitni omot ,ćirilica,235 strana, CENA 700 DINARA

01416) SLAVNI LIKOVI ANTIKE I-II, Plutarh , Matica srpska 1987 , 2 knjige ,edicija antička književnost, tvrd povez, zlatotisak, zaštitni omot ,ćirilica,ukupno 302+ 376 strana, sadržaj Solon , Alkibijad , Katon , Ciceron ,Temistokle ,Perikle , Aleksandar Makedonski , Cezar CENA 1250 DINARA

01418) SRBIJA U RATU 1914-1916 , Katarina Klara Šturceneger , Gornji Milanovac 1989, istiniti doživljaji Švajcarkinje nemačkog porekla u službi Crvenog krsta ilustrovani sa 120 fotografija, mek povez,ćirilica,231 strana, CENA 500 DINARA

01422) INFORMBIRO jugoslavija je rekla ne , Savo Kržavac *Dragan Marković , Sloboda Beograd 1976, tvrd povez,ilustrovano,latinica,347 strana, CENA 200 DINARA

01425) BRISANJE ZNAKOVA SRPSTVA , Slobodan Jarčević , Miroslav Beograd 2009, zloupotrebe hrvatske istoriograsafije o zatiranju srpskog nacionalnog identiteta na područiju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, mek povez ,ćirilica, 187 strana,ilustrovano, CENA 400 DINARA

01427) GRADIŠĆANSKI HRVATI SU SRBI , Slobodan Jarčević , Miroslav Beograd 2009, kritika zloupotrebe istroijske građe od strane hrvatskih istoričara , mek povez ,ćirilica, 133 strane, CENA 400 DINARA

01428) KRAGUJEVAČKI OKTOBAR komplet u 10 knjiga, grupa autora , Spomen park * Kultura Kragujevac 1966 , istorijsko-memoarska i književna sećanja na streljanja u Kragujevcu u oktobru 1941 godine, tvrd povez,latinica, ukupno 2450 strana, komplet sadrži sledeće knjige :

1) KRAGUJEVAC 21. OKTOBAR 1941
2) ZEMLJA U PLAMENU I , Stevan Jakovljević
3) ZEMLJA U PLAMENU II , Stevan Jakovljević
4) JEDNA MLADOST U SRBIJI , Mirko Milojković
5) NA ČASU ISTORIJE , Ljubiša Manojlović
6) DO VIĐENJA SVI MOJI GROBOVI , Milutin Milutinović
7) PORUKE STRELJANOG GRADA , Branislav Božović
8) DUG RASUTIM OTKOSIMA
9) KRVAVA BAJKA antologija pesama
10) PREŽIVELI OPTUŽUJU , Dragoljub M. Petrović

CENA 2000 DINARA

01430) PODGORIČKI SREZ U TRINAESTOJULSKOM USTANKU , general major Vojo M. Todorović , Vojno delo Beograd 1954 , tvrd povez,ćirilica,ilustrovano, 300 strana, CENA 400 DINARA

01439) MARKSISTIČKA ISTORIOGRAFSKA ŠKOLA POKROVSKOG , Dr Smiljana Đurović , Narodna knjiga * Institu za savremenu istoriju Beograd 1977, tvrd povez, odlično očuvano,latinica,408 strana, CENA 450 DINARA

01441) STATITSTIČKI GODIŠNJAK KRALJEVINE JUGOSLAVIJE ZA 1940 godinu , Državna štamparija Beograd 1941 , očuvano,mek povez,ćirilica,484 strane , CENA 950 DINARA

01442) STATITSTIČKI GODIŠNJAK KRALJEVINE JUGOSLAVIJE ZA 1937 godinu , Državna štamparija Beograd 1938 , očuvano,mek povez,ćirilica,422 strane , CENA 850 DINARA

01444) VELIKA BRITANIJA I SPOLJNOPOLITIČKI POLOŽAJ JUGOSLAVIJE 1929-1933 , Dunja Hercigonja , Institu za savremenu istoriju Beograd 1987 , britanska politika prema jugoslovensko-italijanskim sukobima u vreme svetske privredne krize , mek povez,latinica,174 strane, CENA 400 DINARA

01451) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 5 , Novi Sad 1956 , odlično očuvano,mek povez,ćirilica,ilustrovano,295 strana, sadržaj:
O poreklu bronzanodopskih sudova sa dve drške na jugoistoku Evrope * Milutin Garašanin
O jednom specijalnom tipu koplja ranog halštatskog perioda * Draga Garašanin
Đura Daničić i Vojvodina * Kosta Milutinović
Kult vezan za crkvu na Tekijama * Vera Milutinović
Suvače u Banatu * Milan Milošev
Kivot Dmitra iz Lipove * Bojana Radojković
Daskal jeromonah Stefan Ravaničanin * Mirjana Ćorović Ljubinković
Iz života insekata na Deliblatskom pesku
Flora Fruške Gore i okoine
Rukopisne knjige u vladičanskom dvoru u Vršcu
Gradac u Belegišu - arheološki izveštaj
Gradina u Starom Slankamenu arheološki izveštaj
Rekognosciranje i zaštitno otkopavanje u Seleušu 1955 godine
Pečatina slovenskoj keramici u muzejima Vojvodine
Slovenske posude iz Čortanovaca
Četvorojevanjđelje iz manastira Mesića
i drugi članci
CENA 600 DINARA

01453) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 11 , Novi Sad 1962 , odlično očuvano, tvrd povez, ćirilica,ilustrovano, 269 strana, sadržaj:
Agrarna reforma na veleposedu Branka Lađevića , Boris salaš , Gladnoš 1919-1935
Srpske škole u Sentandreji
Zdravstvene prilike u Sremskim Karlovciam u XVIII , XIX I XX veku
Preistorijsko naselje na potesu Beletinci kod Obreža
Rimsko utvrđenje kod Čortanovaca
Naselje kutrure polja sa urnama u istočnom delu Srema
Prilog proučavanju nekih osobenosti Ličana
Analiza nekih ptica okoline Subotice
i brojni drugli članci
CENA 600 DINARA

01454) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 12-13 , Novi Sad 1964 , odlično očuvano, tvrd povez, ćirilica, ilustrovano, 320 strana, sadržaj:
Ostava iz Salaša Noćajskog
Uroš Predić i njegovo doba
Simbolička adopcija
Stočarstvo u severnom Banatu
Problem Arače u naučnoj literaturi
Jedan redak primerak ugarskog novca sa crnačkom glavom
Prilog urbanističkom i arhitektonskom razvoju grada Novog Sada
Izveštaji o imovnom stanju manastira Kovilja i Feneka iz 1777
Oaza apatinskih Cigana
Tri pesme s početka XIX veka zabeležene kasnovizantisjkom neumskom notacijom
Tri nepoznata rada Ekaterine Ivanović
i brojni drugi članci
CENA 600 DINARA

01457) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 18-19 , Novi Sad 1969-1970 , odlično očuvano, tvrd povez, ćirilica,ilustrovano, 351 strana, sadržaj:
Etnološka istraživanja u Vojvodini
Kuća i pokućstvo u severnom Banatu
Svadba u severnom Banatu
Etnološka istraživanja u okolini Sombora
Trščani krovovi u Vojvodini
Korišćenje pitke podzemne vode u Vojvodini od neolita do danas
Konzervacija i restauracija keramike
poklonjeni i otkupljeni fondovi u zbirci Arheološkog odeljenja Vojvođanskog muzeja
i drugi članci
CENA 600 DINARA

01458) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 23-24 , Novi Sad 1974-1978 , odlično očuvano, tvrd povez, ćirilica,ilustrovano, 198 strana, sadržaj:
Ugljenisani biljni ostaci na višeslojnom nalazištu Gomolava
Apsolutno datovanje skeletnih ostataka iz nekropole u Čelarevu
Izuzetna rimska amajlija iz Petrovaca kod Vukovara
Uticaj Leonarda Da Vinčija na rad nekih srpskih slikara XIX stoleća
Kuga u Vojvodini na prekretnici 18-19 veka
Dve ostaveiz narodnog muzeja u Vršcu
Ignjat Jung jedan od pionira arheološkog rada u Sremu
Rimski novac iz Gardinovaca
Uloga dukata prilikom ženidbe i udadbe u severnom Banatu u XIX i početkom XX veka
i brojni drugi članci...
CENA 600 DINARA

01459) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 25 , Novi Sad 1979 , odlično očuvano, tvrd povez, ćirilica,ilustrovano, 158 strana, sadržaj:
Radenik Svetozara Markovića prvi socijalistički list na Balkanu
Dve izuzetne knjige iz XVII veka u Beočinu
Arheološka nalazišta seobe naroda u severnoistočnoj Bačkoj
Crkva Sošestvija Svetog Duha u Rumi i slikarski radovi Uroša Predića
Rezultati arheo-magnetskih istraživanja Gomolave u periodu 1974-1976
Analiza najranijih metalnih nalaza sa Gomolave
Ratari Gomolave u vinčanskom i atenskom periodu
Tri rano hrišćanska grobna objekta u Sremu
Velikokikindsak srpska zanatlijska zadruga 1872-1914
Trodnevna narodna pobuna u Čeneju 1920
i drugi članci
CENA 600 DINARA

01461) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 31, Novi Sad 1988-1989 , odlično očuvano, mek povez, ćirilica,ilustrovano, 381 strana, sadržaj:
I : ARHEOLOGIJA
Nalazi gornjeg palolita sa lokaliteta Crvenka kraj Vršca
Nalaz idola u obliku vekne hleba kod Banatske Palanke
Feduvar kod Mošorina - naselje gvozdenog i bronzanog doba
Kanelovana keramika prelaznog perioda u Vojvodini
Plavna keltsko utvrđenje
Rimski novac sa limesa u Vojvođanskom muzeju
Topografija i katalog rimskih koštanih predmeta iz Sirmijuma
Tri novootkrivena sarmatska naselja i jedan grobni nalaz
II : ANTROPOLOGIJA
Radikarbonsko datiranje ljudskog skeleta iz urne gvozdenog doba sa lokalitea Đepsfeld Doroslova pored Sombora
III : ETNOLOGIJA
Žitarice u funkciji plodonosne magije u obrednoj praksi Srba u Vojvodini
Prilog proučavanju promena u ciklusu svadbenih običaja Srema
Kolekcijapeškira u etnološkoj zbirci Vojvođanskog muzeja
Muzeološki pristup priboru za tkanje
Sarački zanat u Sremu
Opančarski zanat u Pančevu
IV : ISTORIJA
Štamaparstvo u beču
Bibliografija Bečejske štampe
V : ISTORIJA UMETNOSTI
Ikonoslikarstvou kapeli Bogdana Dunđeskog u Bečeju
CENA 600 DINARA

01462) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 32, Novi Sad 1988-1989 , potpuno novo, tvrd povez, ćirilica,ilustrovano, 381 strana, sadržaj:
Plastika iz privatnih zbirki sa neolitskih lokaliteta jugoistočnog Banata
Nalaz dvojne posude sa lokaliteta At kod Vršca
O rimskoj arhitekturi ispod stare srpske crkve u Sremskoj Mitrovici
Ciglarstvo kao značajna privredna grana na područiju jugolsovenskog dela provincije Panonije
Dosadašnji rezultati istraživanja i problemi pri pročučavanju sarmatske kulture u Vojvodini
Srebrna ostava iz Buđanovaca
Antička i srednjovekovna arheološka nalazišta opštine Alibunar
Ranoavarski nalaz iz Stapara
Slučajni nalazi mađarskog novca u Muzeju Srema
Prilog proučavanju karijesa u ranosrednjovekovnoj nekropoli u Vrbasu
Teritorijalna pripadnost i stanovništvo Sremske Mitrovice 1918 do 1941
Iz korespodencije sa Urošom Predićem
Naseljavanje Bele Crkve posle Drugog svetskog rata
Ženidbeni običaji kod Srba u Sremu
i brojni drugi članci...
CENA 600 DINARA

01463) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 33, Novi Sad 1991 , potpuno novo, mek povez, ćirilica,ilustrovano, 217 strana, sadržaj:
RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 34, Novi Sad 1992 , potpuno novo, mek povez, ćirilica,ilustrovano, 233 strane, sadržaj:
I : ARHEOLOGIJA
Nalazi vinkovačke kulture na Golokutu
Bronzana ostava iz Sečnja
Fibule tipa Jarak sa lokaliteta Židovar u Banatu
Keltski grob iz Bačkog gradišta
Sondažno zaštitna iskopavanja na lokalitetu Vranj
Kasnoantički žišci iz Sirmijuma
Ostava mađarskog novca iz Buđanovaca
II : ANTROPOLOGIJA
Antropološko proučavanje avarske nekropole u Staroj Moravici
III : ISTORIJA
Stradanje senćanskih Jevreja tokom fašističke okupacije tokom 1941-1944 godine
Jevrejsko žensko udruženje u Senti 1872-1941
IV : ISTORIJA UMETNOSTI
Kompleks Jodne banje u Novom Sadu
V : ETNOLOGIJA
Ženidbeni običaj Srba u Banatu
Simbolika i simboli u uskršnjem ciklusu
Rezbareni nadgrobni spomenici u uopšini Sombor
i brojni drugi članci
CENA 600 DINARA

01468) RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA broj 43-45, Novi Sad 2001-2003 , potpuno novo, mek povez, ćirilica, ilustrovano, 250 strana, sadržaj:
I : ARHEOLOGIJA
Vinčanska kultura u prostoru i vremenu
Ostava bronzanih predmeta iz Hetina
Ranosrednjovekovna nekropola na ciglani u Čonoplji
II : ANTROPOLOGIJA
Antropološka obrada skeletnih ostataka iz centra Subotice
III : ETNOLOGIJA
Pogrebni običaji Srba u Vojvodini
O razvoju kuće i načinu stanovanja u Sremu
Uzarski zanat u Sremskoj Mitrovici
IV : ISTORIJA
Iđoš kao spahiluk
Zdravstvo u Vojvodini izmešu dva svetskog rata
Sablja poljska karabela iz XVIII veka
Pustare opštine Odžaci u XVII veku
Razvoj kinematografije u Vojvodini
V : ISTROIJA UMETNOSTI
Slikar Anastas Bocarić u Novom Sadu
i brojni drugi članci
CENA 600 DINARA

01470) POLITIKA HSS PREMA RADNIČKOJ KLASI Hrvatski radnički savez 1921-1941 godine, Bosiljka Janjatović , Cekade Zagreb 1983 , mek povez,latinica,293 strane, CENA 250 DINARA

01471) RUMUNIJA golgota i spasenje , Jan Briza , Dnevnik Novi Sad 1990 , novinarska svedočanstva o narodnom ustanku u Rumuniji, mek povez,latinica,ilustrovano,158 strana, CENA 200 DINARA

01479) VOJNA HRVATSKA * LA CROATIE MILITAIRE , knjige 2 , Drago Roksandić , Školska knjiga * Stvarnost Zagreb 1988 , Krajiško društvo u Francuskom Carstvu 1809-1813 , tvrd povez,zaštini omot,latinica,281 strana, CENA 500 DINARA

01480) PODRINSKO KOLUBARSKI REGION , grupa autora , Glas Podrinja Šabac 1982 , istorijsko geografsko-privredni pregled od praistorije do XX veka,tvrd povez, ćirilica,ilustrovano,782 strane , CENA 500 DINARA

01483) SPOMENICA VOJVODE STOJANA ČUPIĆA , grupa autora, Salaš Noćajski 1997 , zbornik radova o junaku iz Prvog srpskog ustanka , istorija, epska narodna poezija, mek povez,ilustrovano,ćirilica,178 strana, CENA 500 DINARA

01485) KARAĐORĐE U KNJIŽEVNOSTI , grupa autora , Politika Beograd * Velika Plana 1993 , zbornik radova sa naučnog skupa, mek povez,ćirilica,78 strana, CENA 300 DINARA

01486) SREM NA PRELOMU DVA VEKA XVII-*XVIII * SIRMIO TRA I SECOLI XVII E XVIII , Marko Jačov , Beograd 1990 , dvojezično srpsko italijanski, mek povez,ilustrovano, 170 strana, CENA 800 DINARA

01488) SRPSKE MUČENICE IZ SREBRENICE , Ljiljana Bulatović , Beograd 2007 , progoni i ratni zločini nas Srbima u srebreničkom kraju tokom građanskog rata u Bosni, mek povez,ilustrovano,ćirilica,117 strana, CENA 400 DINARA

01490) KAMENA HRONIKA DUČALOVIĆA , Dragomir Pantelić , Dučalovići Čačak 1995 , popisi sahranjaneih na grobljima u selu Dučalovićima , u Dragačevu na padinama Ovčara, mek povez,ilustrovano,ćirilica,157 strana, CENA 300 DINARA

01492) SRPSKO BRČKO . Nikola J. Marinović , Stručna knjiga Beograd 1997 , mek povez,ćirilica,ilustrovano, 390 strana, sa potpisom i posvetom autora , CENA 600 DINARA

01493) VOJVODA LAKIĆ VOJVODIĆ I NJEGOVO VRIJEME , Stupovi Andrijevica 1997 , mek povez, ilustrovano, ćirilica,175 strana, CENA 300 DINARA

01494) HITLER - poslednji dani , Trevor *Roper, Zora Zagreb 1952 , tvrd povez,naknadno prekoričeno . očuvano,latinica,223 strane, CENA 300 DINARA

01499) KRVAVI FEBRUAR 13-18. 2 1942 , Nikola P. Ilić , Leskovac 1977 , teror okupatora u leskovačkom kraju , odično očuvano, mek povez,zaštitni omot,ćirilica,ilustrovano,155 strana, CENA 400 DINARA

01503) BIZMARK I NJEGOVO DOBA , Kurt Kersten , Nolit Beograd *Novo delo 1991 , reprint izdanja iz 1936 , istorija Nemačke , tvrd povez,latinica,360 strana, CENA 350 DINARA

01505) PAŠIĆ I UJEDINJENJE JUGOSLOVENA ratne i diplomatske uspomene , Karlo Sforca , Beograd 1990 , mek povez,ćirilica,239 strana, CENA 450 DINARA

01512) DOBRA ZEMLJO LAŽU , Selim Numić , Filip Višnjić Beograd 1989 , do istina u brionskoj aferi prisluškivanja , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano,556 strana, CENA 500 DINARA

01517) SA SVOJIM NARODOM , sveštenik Marko Pavlović , Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Šabac 1998 , feljton objavljen u novinama Glas Podrinja o šabačkim sveštanicima učesnicima marša u Jarak tokom 1941 godine, mek povez,ilustrovano,ćirilica,42 strane, CENA 250 DINARA

01520) DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ , Miladin Stevanović , Knjiga komerc Beograd 2006,istorijsko biografskastudija o srpskom srednjovekovnom vladaru , potpuno novo,mek povez,ćirilica,ilustrovano, 277 strana, CENA 400 DINARA

01525) 1804 izbor tekstova, priredio Milorad Grujić , Srpski kulturni krug Novi Sad 2004 , zbornik radova srpskih istoričara o Prvom srpskom ustanku , LUKSUZNO IZDANJE - Vuk Stefanović Karadžić, Prota Mateja Nenadović, Milenko M. Vukićević, Lazar Arsenijević Batalaka, Milan Đ. Milićević, Ćirilica, Ilustracije, Fotografije, Šiven povez, Omot, Korice plave boje ,veliki enciklopedijski format,odlično očuvano, tvrd povez,zaštitini omot,ćirilica,ilustrovano, 682 strane, CENA 2000 DINARA

01527) ISTORIJA I- II ilustrovana enciklopedija , grupa autora , Vuk Karadžić Beograd 1985 , enciklopedije , 2 knjige, tvrd povez, ukupno 770 strana , oko 2800 ilustracija od toga 2300 u boji, latinica, tematski sadržaj : razvoj arheologije , stare cicilizacije, Rim i Grčka , srednji vek , novi vek , industrijska i građanske revolucije , kolonijalizam , 19. i 20. vek , socijalizam , nesvrstani , istorijske tabele... CENA 2500 DINARA

01535) INDIJA DO VIII STOLJEĆA , Jeannine Auboyer , Naprijed Zagreb 1978 , biblioteka Svakodnevni život , edicija o materijalnoj kuturiji starih civilizacija, tvrd povez, zaštitni omot, latinica, očuvano,277 strana,ilustrovano, CENA 950 DINARA

01536) EGIPAT U DOBA RAMZESA , Pierre Montet , Naprijed Zagreb 1978 , biblioteka Svakodnevni život , edicija o materijalnoj kuturiji starih civilizacija, tvrd povez, zaštitni omot, latinica, očuvano,315 strana, CENA 950 DINARA

01540) ZBOGOM SARAJEVO , Radovan Vučković , Prosveta Beograd 1994 , dnevniče beleške nastale tokom boravka u Sarajevu tokom rata 1992 -1993, mek povez,latinica,299 strana , CENA 250 DINARA

01541) SPOMENICA SLOBODANA J. JOVANOVIĆA , grupa autora , Srpska književna zadruga Beograd 1935 , tvrd povez,odlično očuvano,ćirilica,283 strane, iz sadržaja : zaostali rukopisi i pisma : značaj srpskog ropstva pod turcima , poziv slovenstva u svetu , o samoubistvu , o tuđim zemljama i prilikama u nas : u ženevi , utisci iz Pariza i Francuske , o našoj emigraciji u Americi . iz ratnog dnevnika , o Fenelonu , o Slobodonu Jovanoviću nastavnici, drugovi ,prijatelji , saradnici iz diplomatije... CENA 400 DINARA

01544) IZ NAŠE ISTORIJE I KNJIŽEVNOSTI , Slobodan Jovanović , Srpska književna zadruga Beograd 1931 , tvrd povez, očuvano,antikvarna, ćirilica, 184 strane, sadržaj : Knez Miloš , Jovan Hadžić , Franjo Rački i jugoslovenska misao , Štrosmajerovs spoljašnja politika , Filip Višnjić , Jovan Skerlić kao istortičar , Ljubomir Nedić , Uroš Petrović, CENA 450 DINARA

01546) SRBI GENOCIDNI XX VEK komentari , prilozi , dokumenta, Magna plus Beograd 2004, veoma retko izdanje studijeo ustaškim zločinima, planiranom genocidu nad srpskim narodom sprovođenom u Hrvatskoj dva puta tokom dvadesetog veka uz pomoć nemačke spoljnne politike, autor je naučnim pristupom obradio dokumenta ``druge strane`` ,kao ulogu medija u genocidu nad Srbima , istorijska građa, mali tiraž , samo 300 primeraka ,mek povez, ćirilica,156 strana, CENA 350 DINARA

01547) VELIKOBUGARSKE PRETENZIJE OD SAN STEFANA DO DANAS , Momčilo Stefanović *Milisav Krstić , Mihailo Apostolski, Vuk Kardžić Beograd 1978, mek povez,latinica,ilustrovano,291 strana, CENA 500 DINARA

01549) ARAPI IZMEĐU JUČE I SUTRA , Milutin Milenković , BIGZ 1973 , mek povez,latinica, mali format,205 strana, CENA 150 DINARA

01552) MUSEUM godišnjak Narodnog muzeja u Šapcu broj 2 , Šabac 2001, mek povez,ćirilica, ilustrovano,283 strane, sadržaj :
Geme iz antičke zbirke muzeja u Šapcu
Zlatni novac iz numizmatičke zbirke Narodnog muzeja u Šapcu
O navodnom Krađorđevom boravku u Šapcu u martu 1804
Druga šabačka crkva injeni sveštenoslužitelji
Metak 7,9 mm u naoružanju naše vojske
Čitalište, čitaonica , šabačka kratka istorija i kulturno književni programi
Delatnost Šabačke narodne knjižnice i čitaonice na narodnom prosvećivanju 1928-1941
Časopis Mačvanin
Rad Andreja V. Bicenka u Šapcu , Oridu , Kaoni i Šabačkoj Kamenici ,
Odevanje Šapčana tokom 19. veka
Ratarske sveće iz manastira Tronoša
Filip Višnjić i njegovo viđenje materijalnog sveta
CENA 400 DINARA

01554) MANASTIR ŠIŠATOVAC , grupa autora, urednik Dinko Davidov, Balkanološki institut SANU Beograd 1989 , mek povez,A4 format,ilustrovano,ćirilica,zbornik radova, 442 strane, sadržaj :
I : OPŠTE TEME
Fruškogorski manastiri u srpskoj istoriji * Radovan Samardžić
Istoriografija fruškogorskih manastira * Dejan Medaković
Pravoslavlje u Sremu u srednjem veku * Dragoljub Dragojlović
Ekonomika sremskih manastira od XVIII do XX veka * Slavko Gavrilović
Stilski preobražaj fruškogorskih manastira * Dinko Davidov
Socijalno kulturno i prosvetno zračenje šišatovačkog opštežića * Amfilohije Radović
II: ISTORIJA KNJIŽEVNOSTI I FILOLOGIJA
Šišatovački apostol * Dimitrije Stefanović
Kratko povesno slovo o svetom Stefanu Štiljanoviću * Tomislav Jovanović
Pravoslavlje u narodnim psmama o poslednjim Brankovićima * Novak Kilibarda
Lukijan Mušicki u istoriji srpske književnosti * Predrag Palavestra
Uloga Lukijana Mušickog u Vukovoj pravopisnoj reformi * Nikola Rodić
O interpretaciji pesama Lukijana Mušickog * Miron Flašar
Lukijan Mušicki i ustanička Srbija * Branko Vujović
Filosofija u delima Lukijana Mušickog * Dimitrije Kalezić
Lukijan Mušicki i delima naših retoričara XIX veka * Vojislav Jelić
Lukijan Mušicki i Mihajlo Vitković o srpskom pesništvu * Miodrag Maticki
Slavenosrpski jezik u predvukovskoj i vukovskoj eposi * Aleksandar Maldenović
Lukijanovo shvatanje istorije književnosti * Đorđe S. Kostić
Dimitrije Georgijević Tirol ,slikar i vukov pisar * Golub Dobrašinović
Šišatovački pojci * Danica Petrović
III : ISTORIJA UMETNOSTI
Ikona Rođenja Bogorodice iz Šišatovca * Mirjana Tatić Đurić
Crkveno umetnički predmeti manastira Šišatovca * Slobodan Mileusnić
Arhitektura manastira Šišatovca * Vojislav Matić
Žefarovićev bakrorez Sv. Stefan Štiljanović
Portreti iz manastira Šišatovca * Olga Mikić
Celivajuće ikone Nikole Neškovića u Šišatovcu
Slikarsko delo Rafaila Momčilovića nastalo u Šišatovcu 1935-1941
IV: ŽIVOT MANASTIRA
Kult Sv. Stefana Štiljanovića kod Srba u Baranji i Slavoniji * Radoslav Pavlović
Ktitori i priložnici manastira Šišatovca u XVII veku * Pavle Štroser
Bratstvo manastira Šišatovca 1900-1941 godine * Vladislav Vulović
Biblioteka manastira Šišatovca
Numizmatička zbirka Lukijana Mušickog
Mučeničko stradanje igumana Rafaila Šišatovačkog * Atanasije Jevtić
Ustaška vojska u Šišatovcu devastacija
CENA 1500 DINARA

01555) TRADICIJA I ISTORIJA O SRPSKOM CARSTVU , Dr Božidar Milić Mrnjavčević , Nikšić 1998, mek povez,ćirilica,110 strana, knijiga se bavi istoriskim pitanjima:
1) Da li su braća Mrnjavčevići sestrići cara Dušana?
2) O međusobnim i spoljnim odnosima srpskih dinasta i vlastele u XIV i XV veku
3) Da li su Mrnjavčevići u Kučima potomci Gojka Mrnjavčevića
CENA 450 DINARA

01556) ŠABAC, Dragoslav Mićić , Šabac 1991, kratak istorijsko ekonomski prikaz grada , mek povez,ćirilica, kompletno ilustrovano u boji ,193 strane, CENA 350 DINARA

01557) RATNI CILJEVI SRBIJE 1914 , Miorad Ekmečić , Srpska književna zadruga Beograd 1973 , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica,550 strana, sdaržaj : Ujedinjenje Jugoslavije kao trajni cilj srpske istorije, Prvi svetski rat kao religiozni rat na Balkanu, Ujedinjenje, Slovenstvo, Kriza oko Bugarske i pritisak na Srbiju da pristupi obnovi balkanskog bloka , Kriza oko ulaska Italije u rat i saradnja sa hrvatskom političkom emigracijom,Italijanska kriza i srpska politika prema Albaniji i Crnoj Gori, CENA 1250 DINARA

01558) ISTORIJA SRPSKIH BIBLIOTEKA 1801-1850 , Dr Ljubomir Durković Jakšić , Beograd 1963 , tvrd povez, A4 dormat, ilustrovano,ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 212 strana, CENA 1450 DINARA

01563) SVETAC I MAGLE , Pero Simić , Službeni list Beograd 2005 , Tito i njegovo vreme u novim dokumentima Moskve i Beograda , mek povez,ilustrovano,ćirilica,444 strane, opis : Knjiga Pera Simića „Svetac i magle` daje presek istorijskih zbivanja iz kojihse može sagledati višeslojna ličnost Josipa Broza Tita , Josip Broz Tito na čelo Komunističke partije Jugoslavije stigao je tako što je sve konkurente za tu funkciju tužakao sovjetskoj tajnoj službi NKVD, koja ih je strpala u zatvor i strijeljala, tvrdi Pero Simić, dugogodišnji novinar najtiražnijeg srpskog lista Večernje novosti. On ističe da je prvi u svetu imao uvid u dokumente iz moskovskog partijskog arhiva Instituta marksizma-lenjinizma, gdje se čuva arhiva nekadašnje Komunističke internacionale (Kominterne), koja je u 20. veku okupljala sve komunističke partije sveta. Simić je napisao knjigu “Svetac i magle”, kako bi dokazao da Tito na čelo KPJ nije došao političkim, nego obaveštajnim kanalima, saradjom s NKVD-om. Bilo je to vrijeme kad je Staljin u čistkama poubijao hiljade komunista.
Uz konstataciju da se “opsesivno bavi Titom”, Simić kaže: “Crv sumnje da tu ima nešto misteriozno, nedorečeno, problematično, u meni je potaknulo to što je Tito svaki put kad je pričao o dolasku na čelo KPJ govorio drukčije. Bilo mi je čudno da se toliko muči da se seti najvažnijeg događaja u svojoj karijeri, kako je postao generalni sekretar KPJ. Titove moskovske godine podudaraju se s čistkama u SSSR-u. Svi jugoslavenski istoričari tragali su za tim moskovskim dokumentima, a ja sam 1990. u Rusiji naišao na prave ljude. Tako sam počeo otvarati dokumente do kakvih niko pre toga nije došao - uglavnom karakteristike koje Tito daje od takoreći prvog dana dolaska u Moskvu 1935. Uglavnom su to negativne karakteristike o partijskim drugovima, a izgovara ih saradnicima NKVD-a. Kominterna je bila zaverenička teroristička organizacija. Organizovala je prevrate u raznim zemljama i dovodila komuniste na vlast. Komunisti iz svih sekcija Kominterne bili su ‘peta kolona SSSR-a’. Zato je svatko ko je dolazio u Moskvu bio zaveden u kartoteku kao kadar na koji se može računati i dobivao ilegalno ime. Tito je dobio ime Fridrih Fridrihovič Valter”.
Simić tvrdi da je Tito 1938. u Moskvi napisao dokument “Moj odnos s osobama koje su raskrinkane kao saboteri i neprijatelji naše partije”.“U tom dokumentu Tito krajnje negativno govori o devetorici svojih partijskih drugova, to su Kamilo Horvatin, Đuro i Stjepan Cvijić, Ivan Gržetić, Milan Gorkić, Sima Marković, Filip Filipović, Simo Miljuš i Antun Mavrak - svi članovi CK KPJ.“ koji sus treljani nešto kasnije u Staljinovim čistkama. CENA 450 DINARA

01564) JUNACI KOSOVSKE LEGENDE , Rade Mihaljčić , BIGZ 1989, narodna predanja o Kosovskom boju 1389 godine, stanje knjige 4-, tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,ćirilica,310 strana, saržaj : a)Kosovska bitka 1389-Srpska narodna predanja-Motivi /KOSOVSKI JUNACI Bezimeni junak, Tri pobratima, Jugovići, Negativni junak, KOSOVSKA LEGENDA Motiv izdaje, Nastanak celine, Istorijska podloga legende o izdaji, Istorijska i društvena podloga motiva junaštva, Verski koreni, Etički nazori, Svest o srpskoj etničkoj posebnosti CENA 450 DINARA

01568) SJEĆANJA BORACA STOLAČKOG KRAJA 2 , grupa autora, Subnor Stolac , partizanski pokret u Hercegovini, tvrd povez,zaštitni omot,zlatotisak,latinica,610 strana, CENA 500 DINARA

01569) NEVESINJE 1942 , Vlado Ivković , Subnor Nevesinje 1985 , partizanski pokret u Hercegovini, tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano, ćirilica,415 strana, CENA 500 DINARA

01571) DIVOKOZE NA LAVINI , Karel Prušnik Gašper , Beograd 1981 , partizanskai pokret u Slovenačkoj Koruškoj tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano, latinica, 300 strana, CENA 500 DINARA

01572) MAČVANSKI PARTIZANSKI ODRED , Dragoslav Parmaković , Šabac 1973 , tvrd povez,ćirilica, ilustrovano, karte u prilozima,1308 strana, CENA 450 DINARA

01574) BOSANSKI PETROVAC U NOB zbornik sećanja 1-7 , grupa autora, Opštinskiodbor Subnora Bosanski Petrovac 1974 , komplet u 7 knjiga, narodnooslobodilački rat 1941-1945, sećanja učesnika, tvrd povez,odlično očuvano,zlatotisak,ilustrovano, latinica, ukupno preko 4700 strana , CENA 2000 DINARA

01576) OSMA KRAJIŠKA UDARNA BRIGADA , Izudin Čaušević , Vojnoizdavački zavod Beogfrad 1981 , tvrd povez,zaštitni omot,zlatotisak,očuvano,latinica,ilustrovano, 492 strane, CENA 500 DINARA

01577) PRVI KRAJIŠKI PROLETERSKI BATALJON , Branko Vuković , Narodna armija Beograd 1972 , tvrd povez,latinica,ilustrovano,205 strana, CENA 350 DINARA

01579) VOJVODINA U BORBI , uredio Živan Milisavac , Matica srpska Novi Sad 1951 , zbirka članaka iz narodnooslobodilačke borbe, mek povez,očuvano,ćirilica,ilustrovano, 257 strana + 20 strana dodatka sa fotografijama, CENA 350 DINARA

01581) VALJEVO GRAD USTANIKA , grupa autora, Kultura Beograd 1967 , istorijska studija u ustaničkom karakteru valjevskog kraja , istorisjki pregled od praistorije sa posebnim osvrtom na period drugog svetskog rata , tvrd povez,ćirilica,614 strana,ilustrovano, CENA 500 DINARA

01584) OSNIVAČKI KONGRES Komunističke Partije Srbije (8-12 maj 1945), priredili za štampu Milan Borković * Venceslav Glišić , Beograd 1972, odlično očuvano, tvrd povez,ćirilica,239 strana, CENA 450 DINARA

01562) HRVATSKA I MAĐARI * MAĐARSKA POLITIKA I RAT , Jovan Banjanin , Državna štamparija kraljevine Srbije 20 maja 1915 , biblioteka Savremena pitanja , knjiga 2 , veoma retka ratna brošura štampana tokom Prvog svetskog rata , geopolitička razmatranja o unutrašnjim odnosima u Austrougarskoj, stempl pimerak - nesečen tabak, nepročitano,savršeno očuvano,ćirilica,21 strana, CENA 850 DINARA

01563) REVIZIJA SRPSKO-BUGARSKOG UGOVORA , Jeronim Taburno , Knjižara S.B. Cvijanovića Beograd 1913 , antikvarna, veoma retka brošura štampana uoči drugog balkanskog rata koja se bavi revizijom srpsko-bugarskog sporazuma nastalog uoči prvog balskanskog rata. Revizija je izazvala srpsko-bugarski sukob 1913 godine, stempl primerak, nesečen tabak, nečitano, mek povez,odlično očuvano,ćirilica,48 strana, CENA 1250 DINARA

01566) ISTORIJA SRBA I - II , Konstantin Jiriček , Slovoljubve Beograd 1978 , tvrd povez, divot izdanje, kožni povez sa zlatotiskom , 2 knjige , preko 1100 strana, prva knjiga: politička istorija do 1537 godine, druga knjiga : kulturna istorija ,Ovim delom Jireček je doprineo pobedi kritičke škole u srpskoj istorijskoj nauci. Prihvatanjem ponude da napiše Istoriju Srba za kolekciju Allgemeine Staatengeschichte Jireček je dobio priliku da zaokruži svoje životno delo. Zbog skučenog prostora na koji ga je obavezao izdavač, Jireček se mimo svoje želje pretežno ograničio na političku istoriju. Zato je u delu Država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji pisao o privredi, društvu i unutrašnjem uređenju. Zbog nagomilanih obaveza i bolesti rad na ovim delima se odužio. Prva knjiga istorije Srba pojavila se 1911. a prva knjiga Države i društva u srednjovekovnoj Srbiji u izdanju Bečke akademije nauka 1912. godine. Smrt je sprečila Jirečeka da završi rad na ovim sintezama. Delo Istorija Srba doveo je do 1537. godine, a delo Država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji do 1459. godine, iako je hteo da obradi srpsku prošlost sve do novijih vremena.
Istorija Srba sastoji se od šest većih celina:
* Predslovensko doba,
* Sloveni naseljavaju Ilirik,
* Srbi u ranijem Srednjem veku,
* Srbija velika sila na Balkanu,
* Poluostrvo pod potomcima Stefana Nemanje,
* Srednjovekovna Srbija u borbi protiv Turaka (1371—1459),
* Počeci Crne Gore.
CENA 2500 DINARA

01567) MILOŠ OBRENOVIĆ 1-3 , Dr Mihajlo Gavrilović , Slovoljubve Beograd, reprint izdanaj iz 1908 godine, tvrd povez, divot izdanje, kožni povez sa zlatotiskom , 3 knjige , 579+758+661 strana, 24cm , Knjiga prva 1813-1820, Knjiga druga 1821-1826, Knjiga treća 1827-1835, Pogovor Radovan Samardžić, Ćirilica , odlično očuvano, studija o Milošu Obrenoviću i njegovoj vladavini kao i o prilikama u Srbiji u njegovo doba ,najobimnija studija o Milošu Obrenoviću uopšte , CENA 3500 DINARA

01577) TURSKE VOJNE ZASTAVE U CETINJSKIM MUZEJIMA , Dušanka Bojanić , Beograd 1981, zbirka zarobljenih zastava u crnogorsko-turskim ratovima, tvrd povez,latinica,ilustrovano u boji,latinica,256 strana, CENA 950 DINARA

01578) NIKOLA PAŠIĆ U NARODNOJ SKUPŠTINI 1-4 , priredili Latinka Perović , Dubravka Stojanović i Šorđe Stanković, Službeni list Beograd 1997/1998 , komplet od 4 knjige sabranih beseda koje je veliki srpski političar izgovorio u Narodnoj skupštini, odlično očuvano, tvrd povez, Na koricama slika N.Pašića, Pozadi tri slike N.Pašića: mladost, srednje doba, starost ,ćirilica, ukupno 780 + 902 + 583 + 469 strana, format 17 x 24 cm,

Prva knjiga sadržaj :
U opoziciji 1887-1882,
Rad na nacionalnom oslobođenju i ujedinjenju
DEO PRVI: U opoziciji vladi liberala (1878-1880),
Narodna skpština u Nišu za 1878,1879,1880.
Vanredni saziv za 1880. u Kragujevcu
DEO DRUGI: U opoziciji vladi naprednjaka (1881-1882),
Narodna skupština u Beogradu za 1881,1882,1883.

Druga knjiga sadržaj :
Na vlasti / 1889-1897 i 1901-1902 /,
Deo prvi: PREDSEDNIK SKUPŠTINE I VLADE / 1889-1891, 1891-1892 /
/, Deo drugi: SENATOR / 1901-1902

Treća knjiga sadržaj :
NOVO DOBA 1903- 1914
Skupštinski saziv za 1903 , 1904 , 1905 , 1906, 1907 , 1908, 1909 , 1910 , 1911 , 1912 i 1913 godinu

Četvrta knjiga sadržaj :
Veliki rat i parlamentarizam 1914-1918
Parlamentarizam jednostavne države i ’’Plemenskog trojstva’’
Prilog : slom Nikole Pašića i parlamentarizma

CENA KOMPLETA 3500 DINARA

01580) ČETRDESET PRVA ustanak naroda Jugoslavije , grupa autora , Mlado pokoljenje Beograd 1961, istorijski pregled ustaničih aktivnosti pod vođstvom KPJ u svim delovima Jugoslavije, hronologija ustanka, veliki enciklopedijski format, tvrd povez, na koricama par fleka , unutrašnjost kompletna, čista i očuvana, latinica,ilustrovano,935 strana, CENA 600 DINARA

01581) SREMSKOMITROVAČAKA HRONIKA , grupa autora, Novi Sad 1987 ,istorija Sremske Mitrovice od kraja 19 veka do završetka drugog svetskog rata , najveći deo knjige je posvećen komunističkom i radničkom pokretu između dva rata i NOB aktvinostima tookom rata , tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano,540 strana, CENA 400 DINARA

01582) ISTORIJA FRANCUSKE od 1774 do naših dana , Žorž Lefevr * Šarl Putas * Moris Bomon , Prosveta Beograd 1961 , knjigag druga iz dvotomne istorije Francuske , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica,odlično očuvano , 606 strana , CENA 750 DINARA

01584) KNEZ LAZAR I DESPOT STEFAN , Dr Željko Fajfrić , Tabernakl Sremska Mitrovica 2006 , novo,mek povez,ćirilica,210 strana, Knez Lazar je jedan od najmoćnijih velikaša posle Nemanjića u Srbiji. Bitka na Kosovu je opisana do tančina. Interesantna i velika figura despota Stefana. Sukobi i izmirenja Lazarevića i Brankovića. Rodoslovi i mape srpskih zemalja. CENA 600 DINARA

01585) LOZA BRANKOVIĆA , Dr Željko Fajfrić , Tabernakl Sremska Mitrovica 2006 , novo,mek povez,ćirilica, 181 strana, Istorijat loze Brankovića. Vuk Branković nepomirljivi borac protiv Turaka. Gradnja i pad Smedereva. Pad Novog Brda. Despot Đurađ Branković kao poslednja krupna ličnost Srpske srednjovekovne istorije. Sremski Brankovići. Rodoslovi. CENA 500 DINARA

01587) LIKOVI STAROG EGIPTA , priredio Serđo Donadoni , CLIO Beograd 2005, tvrd povez,novo,ćirilica,340 strana, Pokušaj da se kroz zasebne studije oslikaju likovi tako udaljene istorijske epohe kao što je stari Egipat prerastao je u sveobuhvatno istraživanje iz kojeg su proizašli istančani portreti pojedinaca, iscrtani na društveno-istorijskom fonu, kao na platnima velikih majstora.
Oni daju celovit uvid u različite društvene slojeve, profesije ili poglede na svet. Istorijske tekovine – od monumentalnih piramida do zapisa na papirusu: privatnih računa, kraljevskih registara, književnih tekstova – pokazale su se kao osnova za vešto i precizno ocrtavanje profila ljudi koji su stvarali egipatsku civilizaciju. Susret mitskog i racionalnog proizveo je posebnosti egipatskog društva i učinio ga drevnim i modernim u isti mah. CENA 900 DINARA

01585) TVORCI ARAPSKE ISTORIJE , Filip K. Hiti , Utopija Beograd 2004 , mek povez,ćirilica, U knjizi je predstavljeno dvanaest ličnosti koje su, pored Muhameda, obeležile arapsko-islamsku civilizaciju. sadržaj : POLITIČKI I RELIGIOZNI POSLANICI Muhamed /osnivač religije, nacije i države , Umar ibn al Hattab /osnivač muslimanskog carstva , Muavija , Abd ar Rahman I , Al Mamun /radikalni halifa/ , Ubajdullah al Mahdi , Salah ad Din /heroj ratova protiv krstaša/, INTELEKTUALCI , Al Gazali /najveći teolog islama/ , Aš Šafii , Al Kindi , Ibn Sina , Ibn Rušd , Ibn Haldun CENA 400 DINARA

01586) KULTURNI ŽIVOT U EVROPI NA PRELAZU IZ 19. U 20. VEK , Žak Diga , Clio Beograd 2007 , biblioteka Polis , tvrd povez,zaštini omot, potpuno novo,ćirilica,228 strana, Na prelazu iz 19. u 20. vek kulturni život u evropskim društvima se iz osnova promenio. Napredak tehnike i ubrzan razvoj gradova u većini država doveli su do nastanka novih načina zabave i novih oblika komunikacije. Veze između umetnika i intelekltualaca su ojačale, a pojava modernih sredstava širenja kulture kao što su visokotiražna štampa, književni i umetnički časopisi, velike izložbe, masovni spektakli poput sportskih priredbi, mjuzikholova i već tada, bioskopa, doprineli su nastanku jedinstvenog evropskog kulturnog prostora. Ova knjiga se bavi različitim tendencijama u okviru evropskog kulturnog prostora: s jedne strane nastankom novih koncepcija umetnosti kao izvora snažne kreativnosti, a sa druge krizom kulture „kraja veka“, trenutkom u kome je hegemonija evropskih modela dovedena u pitanje. Knjiga poziva na bolje razumevanje istorijskog perioda koje je po mišljenju mnogih bilo odlučujuća prekretnica iz koje je nastalo savremeno doba. "Period koji proučava Diga, sa puno detalja i zanimljivih zaključaka predstavlja prelom u evropskim društvima zbog snažnog razvoja tehnike čime je omogućeno širenje različitih, a nadasve kulturnih sadržaja kroz Evropu i zbližavanje evropskih zemalja. Tako danas postoji, piše autor, opšta saglasnost da su mnogi intelektualni i estetski pokreti bili uobličeni još pre 1914. godine: ekspresionizam i futurizam iz perioda 1910-1915, na primer, pripremali su dadaizam i nadrealizam… Prekretnica vekova, kako se još naziva ovaj period, više znači kontinuitet, i to Diga dokazuje ovom knjigom u kojoj ćete saznati o pojavi novih kulturnih centara u Evropi, novim oblicima kulturne prakse i novim načinima izražavanja kao što su fotografija i film…08/04/2008 Politika" (A. Cvijić)
CENA 1150 DINARA

01588) RAKOVICA o 60. godišnjici smrti Eugena Kvaternika ,Milutin Nehajev, pripremio za štampu Dr Blaž Jurišić,Redovno izdanje Matice hrvatske Zagreb 1932,spomenica ustanka protiv Austrijsko-Mađarskih vlasti koju je predvodio osnivač i ideolog hrvatske stranke prava Eugen Kvaternik , antikvarna,dobro očuvana,tvrd povez,zlatotisak,latinica,296 strana, CENA 500 DINARA

01589) ČOVEK U SVOM VREMENU - RAZGOVORI SA DOBRICOM ĆOSICEM,Slavoljub Đukić,Filip Višnjić Beograd 1989,tvrd povez,zaštitni omot, Ćosic po prvi put govori o svom privatnom boravku na Golom otoku, o ekskomunikaciji Đilasa,Rankovića i liberala, o pozadini budimpeštanskog ustanka 1956, saradnji u stvaranju programa SKJ, o putovanju Galebom sa Titom, sukobu sa politickim vodjstvom 1968, o vezama sa Kosovom i Metohijom, petnaestogodisnjem izgnanstvu iz javnog zivota i polozaju opozicionara... ,350 strana , CENA 300 DINARA

01590) ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE , grupa autora , Vojnoizdavački centar Beograd 1986 , radovi sa naučnog skupa 23. i 24. aprila 1985 na kome su govorili učesnici pomenutih operacija, tvrd povez, odlično očuvano, ilustrovano, latinica,953 strane, CENA 650 DINARA

01591) BEOGRADSKA OPERACIJA grupa autora , Vojnoizdavački centar Beograd 1985 , radovi sa naučnog skupa održanog 18 oktobra 1985 na kome su govorili učesnici pomenutih operacija, tvrd povez, odlično očuvano, ilustrovano, latinica,463 strane, CENA 500 DINARA

01592) SUTJESKA DOLINA HEROJA žene borci , Viktor Kučan , Vojnoistorijski institut Beograd 1990 , tvrd povez,latinica,354 strane, CENA 500 DINARA

01595) OD BEOGRADA DO DRAVOGRADA , Blagoje Lazić , Beograd 1988 , sećanja boraca šeste vojvođanske NOB udarne brigade , tvrd povez,zaštitni omot,zlatotisak,ilustrovano,ćirilica,283 strane, CENA 500 DINARA

01600) TREĆA SRPSKA PROLETERSKA BRIGADA , Vlado Strezovski * Milan Andrić , Vojnoizdavački zavod Beograd 1974 , tvrd povez,odlično očuvano, zaštitni omot , zlatotisak ,270 strtana, CENA 450 DINARA

01601) PROLETERSKI BATALJON BOSANSKE KRAJINE , Savo Trikić * Dušan Repajić , Vojnoizdavački zavod Beograd 1982 , tvrd povez,očuvano,ilustrovano,latinica,368 strana, CENA 450 DINARA

01602) BANJICA sećanja jednog zatvorenika , Predrag Pejić , Gornji Milanovac 1989, uspomene na boravak u koncentracionom logoru , mek povez, sa potpisom i posvetom autora, ćirilica, 156 strana, CENA 450 DINARA

01603) RAT NA ZAPADU , Branko Kitanović , Beograd 1987 , odlučujuće bitke drugog svetskog rata , tvrd povez,ilustrovano,ćirilica, 740 strana, CENA 400 DINARA

01606) ŠABAC U PROŠLOSTI 1 , grupa autora , Istorijski arhiv Šabac 1970 ,istorija grada i okoline od praistorije do 1804 godine , tvrd povez,zlatotisak,zaštitni omot,ćirilica,501 strana, CENA 600 DINARA

01608) EMIGRANTI naseljavanje Kosova i Metohije iz Albanije , Predrag Živančević , Eksportpress Beograd 1989 , mek povez,latinica, 204 strane, ilustrovano, CENA 650 DINARA

01612) BRČKO MAKAZE NAD PUPČANIKOM , grrupa autora , Institut za geopolitičke studije Beograd 1997 , zbornik radova o strateškom značaju Brčkog za Republiku Srpsku , mek povez,ćirilica, ilustrovano geografskim kartama, 166 strana, CENA 500 DINARA

01613) ŽENE ŠPIJUNI , Đuro Rebić , CIP Zagreb 1984 , biblioteka Tajne sile, odlično očuvano, tvrd povez,zaštitni omot,latinica, ilustrovano,297 strana, CENA 300 DINARA

01617) MILUTIN GARAŠANIN razgovori o arheologiji , razgovarali i priredili Staša Babić i Miodrag Tomović , Beograd 1996 , mek povez,latinica,ilustrovano, VI + 194 strana, format 24 cm ,CENA 950 DINARA

01621) PORODICA U SISTEMU TRADICIONALNIH I SAVREMENIH USTANOVA U DRUŠTVENO-OBIČAJNOM ŽIVOTU RAĐEVACA , Vidosava Nikolić Stojančević , SANU Beograd Etnografski institut Beograd 1989 , mek povez,ćirilica,ilustrovano, 302 strane, CENA 1250 DINARA

01625) DOBROTVORNA MISIJA ZA SRBIJU U I SVETSKOM RATU , Jelena Lozanić - Frotingham , Udruženje nosilaca albanske spomenice Beograd 1970 , Pisma iz Amerike i Kanade 1915-1920. godine , tvrd povez, strana XVI+320+ilustracije, 22cm, CENA 450 DINARA

01628) SPOMENICA GENERACIJE 1940 * TREĆE DOBA , Branko Radulović , Medicinski fakultet univerziteta u beogradu 1999/2000 * 2004 , 2 knjige , spomenica generacije studenata medicinskog fakulteta u beogradu upisane 1940 . godine , tvrd povez,ilustrovano,očuvano, potpis i posveta autora,ćirilica, format 21cm, 353 + 417 strana, CENA 650 DINARA

01629) DRUGI SREMSKI PARTIZANSKI ODRED , Vladimir Branković * Đorđe Brkić , Institut za istoriju Novi Sad 1982 , tvrd povez,latinica,ilustrovano, 267 strana, CENA 400 DINARA

01635) ZAGONETKA ZVANA KINA , Đorđe Radenković , BIGZ 1973 , publicistika, džepna knjiga, mek povez,latinica,207 strana, CENA 250 DINARA

01638) KOCKA JE BAČENA , Davorin Taslidžić , Povjesno društvo Baranje Beli Manastir 1988, Prilozi proučavanju jugoslavenske politike na Konferenciji mira u Parizu: Versajski sistem i Baranjsko pitanje, napor za integralnu povijest Baranje) , mek povez,zaštitni omot,latinica, Format: 16x13 cm , 186 strana, ilustrovano, CENA 550 DINARA

01642) SPOLJAŠNJA POLITIKA SRBIJE 1804-1914 , Dr Ilija Pržić , Politika A.D. Beograd 1991 , reprint izdanja iz 1939, očuvano,ćirilica, srpska spoljnopolitička istorija, mek povez,163 strane,odličan primerak, CENA 200 DINARA

01643) BORBE ZA PARLAMENTARNI REŽIM U SRBIJI , Milivoje Popović , Politika A.D. Beograd 1991 , reprint izdanja iz 1939, očuvano,ćirilica, srpska politička istorija, mek povez,111 strana,odličan primerak, CENA 200 DINARA

01644) KUMANOVSKA BITKA , Milorad Dragojević / KUMANOVO BATTLE , Milorad Dragojević , časopis Veteran Beograd 2008 , novo, mek povez,ilustrovano, dvojezično srpsko-engleski, 54 strane + 5 strana sa ilustracijama , format 20 cm / Veteran magazine, Belgrade 2008, new, soft cover, illustrated, bilingual Serbian-English, 54 pages + 5 pages with illustrations , format 20 cm CENA 200 DINARA

01645) CERKA BITKA , Milorad Dragojević / CER BATTLE , Milorad Dragojević , časopis Veteran Beograd 2008 , novo, mek povez,ilustrovano, dvojezično srpsko-engleski, 57 strana / Veteran magazine, Belgrade 2008, new, soft cover, illustrated, bilingual Serbian-English, 57 pages CENA 200 DINARA

01646) BITKA NA DRINI 1914 GODINE , Milorad Dragojević / DRINA BATTLE IN 1914 , Milorad Dragojević , časopis Veteran Beograd 2008 , novo, mek povez,ilustrovano, dvojezično srpsko-engleski, 60 strana / Veteran magazine, Belgrade 2008, new, soft cover, illustrated, bilingual Serbian-English, 60 pages CENA 200 DINARA

01647) BITKA NA KAJMAKČALANU , Milorad Dragojević / KAJMAKČALAN BATTLE , Milorad Dragojević , časopis Veteran Beograd 2008 , novo, mek povez,ilustrovano, dvojezično srpsko-engleski, 62 strane / Veteran magazine, Belgrade 2008, new, soft cover, illustrated, bilingual Serbian-English, 62 pages CENA 200 DINARA

01649) KUMANOVSKA BITKA / BATTLE OF KUMANOVO / LA BATAILLE DE KUMANOVO , Dr. Petar Opačić , Društvo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Beograd 2005 , trojezično srpski/engleski/francuski , novo,mek povez,ilustrovano, 111 strana, / Dr. Peter Opacic, Society for preserving the tradition of wars of liberation of Belgrade 2005, trilingual Serbian / English / French, new, soft cover, illustrated, 111 pages, / Dr Peter Opacic, Société pour la préservation de la tradition des guerres de libération de Belgrade 2005, trilingue serbe / anglais / français, nouvelle, couverture souple, illustré, 111 pages, CENA 300 DINARA

01652) ŽIVI ILI MRTVI razgovori sa Jevrejima , Jaša Almuli , Biblioteka NOVA Beograd 2002, nezavisna izdanja Slobodana Mašića, novo, tvrd povez,ilustrovano,472 strane, Format: 13 x 18 Oteti od zaborava činjenicu da je "ovde bilo dobrih ljudi Jevreja i da su ovde živeli preko 400 godina", zavet je istaknutog novinara i publiciste Jaše Almulija ispunjen u njegovoj knjizi Živi i mrtvi. Razgovori sa Jevrejima. Da bi se otklonili svi nesporazumi reč "ovde" znači - u Srbiji. Jaša Almuli, kao i svi Jevreji, proživeo je u minulom strahotnom veku opasan život kao i njegovi sagovornici u ovoj njegovoj knjizi. Njih je impozantan broj i značajna su to imena.
Dug prema svojim sunarodnicima Almuli je i pre ove knjige počeo ispunjavati sad već davne 1989. godine u seriji napisa "Život i stradanja naših Jevreja", koje je objavljivao tokom aprila i maja pomenute godine u Politici. U njima je na dramatičan ančin prikazan život, a zatim i strašne žrtve naših Jevreja pod nacističkom okupacijom, sagovornici : Matilda Baruh, Moric Marci Levi, Jakov Danon, Miroslava Hohner, Dr Marko Anaf, Dr Eta Najfeld, Filip David, Dr Isidor Papo, Dr Maksim Šternić, Dr Nikola Rot, Dr Andreja Preger, Puk. Samuilo Kabiljo, Aca Singer, Đorđe Lebović, Ivan Ivanji, Eugen Verber, Prof. Nandor Glid, Prof.Enriko Josif, Boža Rafajlović, Armando Moreno, Rudi Abravanel CENA 1200 DINARA

01653) MENORE IZ ČELAREVA , Radovan Bunardžić , Jevrejski istorijski muzej u Beogradu * Muzej grada Novog Sada 1980 , katalog izložbe o rezultatima istraživanja ranosrednjovekovne nekropolem iz vremena dominacije Avara i nalazima fragmenata opeka sa jevrejskom simbolikom, odlično očuvano,mek povez,latinica,170 stranailustrovano, dvojezično srpsko-engleski, CENA 1000 DINARA

01655) POLITIČKI PROCESI SRBIMA U BiH 1914-1917 , Milorad Ekmečić , Đorđe Mikić , Dragoljub Živojinović , Nikola B. Popović , Grafomark Laktaši 1996 , mek povez,ćirilica,136 strana, CENA 500 DINARA

01660) AFERA FRANKENHEIM , Laslo Deutsch , Centar za informacije i publicitet Zagreb 1981, biblioteka Tajne sile , knjiga o jedinoj jevrejskoj banci koja je poslovala tokom vladavine Nacista u Nemačkoj tvrd povez,zaštitni omot,latinica, 267 strana, CENA 700 DINARA

01668) IZ ISTORIJSKE PROŠLOSTI ISTOČNE SRBIJE 1804-1833 , Dr Vladimir Stojančević , Istorijski arhiv Zaječar 1983 , tvrd povez, sa potpisom i posvetom autora, ćirilica,197 strana, period oslobođenja od turske vlasti , CENA 500 DINARA

01671) 9. MART 1991. FOTOMONOGRAFIJA, k.a.m.e.n.k.o. Beograd 1991 ,fotomonografija sa političkih demonstracija, tvrd povez,veliki format, kompletno ilustrovano crno belim fotografijama, CENA 850 DINARA

01677) USPOMENE , DOŽIVLJAJI , SAZNANJA I - II , Milutin Milanković , Nolit Beograd 1988 , 2 knjige , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica, 443 + 502 strane, CENA 850 DINARA

01678) SLAVNI LIKOVI ANTIKE , Plutarh , Dereta Beograd 2002 , Izbor Miloša N. Đurića iz "uporednih životopisa" jednog od najvećih istoričara starog sveta Plutarha. Odabarani su oni najvažniji; Solon, Alkibijad, Katon, Marko Tulije Ciceron, Temistokle, perikle, Aleksandar Makedonski, Gaj Julije Cezar. odlično očuvano,tvrd povez,ćirilica, 415 strana, CENA 1200 DINARA

01679) PAD I ĆUTNJA ALEKSANDRA RANKOVIĆA , Zoran Sekulić , Dositej Beograd 1989 , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano, 396 strana, format 24 cm , sadržaj : 1.Aplauz na groblju 2.Kardelj je plakao 3.To je jedna banda 4.Obračun sa dušom Partije 5.Stidim se što sam Srbin 6.Abolicija kao ucena 7.Separatisti napred 8.Istina o lovu 9.Zastava po zakonu 10.Brioni za početnike - Komisija, Slike /Tito, Kardelj, Đilas, Ranković, Bakarić, Minić, Jovanka Broz,Tripalo, Krajačić, Ćosić, Ćeća Stefanović, Vojkan Lukić, Stambolić CENA 650 DINARA

01680) GRČKO ČUDO , Vojteh Zamarovski , Alnari Beograd 2004 , istorija stare Grčke, tvrd povez,zaštini omot, latinica,551 strana, ilustrovano, sadržaj : Grčka praistorije i mitova , Arhajska Grčka , Klasična Grčka , Grčka i svet helenizma ...CENA 1200 DINARA

01681) STARA GRČKA , V.V. Struve * D.P. Kalistov , Book & Marso Beograd 2002, U knjizi je dat opis drevne stare Grčke kroz Stari vek:od Egejskog sveta u III i II milenijumu pre n. e., Sparta,Krit, Tesalija u vremenu od IX do početka V veka pre n.e., Grčka kolonizacija VIII i VI veka pre n. e., pregled Grčko-persijskih ratova, Peloponeski rat, Grčka u prvojpolovini IV veka pre n. e., umetnost stare Grčke... tvrd povez,odlično očuvano,latinica, 670 strana, CENA 1350 DINARA

01682) ISTORIJA STAROG SVETA Grčka * Rim , Mihail Rostovcev , Familet Beograd 2004 , tvrd povez,odlično očuvano, ćirilica,ilustrovano, 518 strana + 40 strana sa ilustracijama, Format 24cm , CENA 1450 DINARA

01683) KRALJEVSTVO SLOVENA, Mavro Orbin , Sezam book Zrenjanin 2006, potpuno novo,tvrd povez,zaštini omot,ćirilica, ilustrovano, CLXVI + 599 strana, Mavro Orbini (dubr. Mavar Orbin, sr.XVI v-1614), dubrovački benediktinac, objavio je svoju Il Regno degli Slavi, prvu zajedničku istoriju Južnih Slovena, u Pezaru 1601. Na počecima epohe baroka, posmatrač povlačenja južnoslovenskih zajednica u rudimentarne oblike života, svedok zamiranja njihovih kultura, Orbini se, sa svojim prethodnikom, hvarskim dominikancem Vinkom Pribojevićem, katkad smatra pretečom panslavizma i ideja južnoslovenskog okupljanja. Pod utiskom veličine i zamaha osmanskih osvajanja, ali i moći, nekad i privlačnosti asimilacije, Orbini se opirao i ondašnjim mletačkom i habzburškom imperijalizmu. Orbini nije sakrivao iskreno i široko rodoljublje koje ga je, naročito iz njegovih humanističkih i antikvarskih poriva, dok je lutao lavirintima mitova i etimologije, navodilo da Slovenima proglašava ne samo Ilire i Tračane nego i sve rimske careve potekle s njegove strane Jadranskog mora. Dok je Turska posustajala najavljujući neizvesnost i anarhiju, svestan da se svojim čitaocima obraća u razdoblju preloma i sudbonosnih odluka, on, stoga, nije sakrivao sklonost da svoje srpske i hrvatske susede posmatra u dobronamernom jedinstvu koje bi trebalo da postane područje nove rimsske politike. Ali čim se njegovo Kraljevtsvo zbog šizmatičkih pisaca koje je, baveći se istočnopravoslavnim svetom, navodio, našlo na vatikanskom Indeksu zabranjenih knjiga, moglo se naslutiti da Sveta stolica ne prihvata njegovo osećanje slovenske zajednice i, u to vreme, opipljive stvarnosti. Kraljevstvo Slovena ostalo je, zadugo, jedina narativna osnova srednjovekovne istorije Srba, Hrvata i Bugara. Uticaj Orbinijevih predanja, i utisci o snazi njegovih ideja, izvornosti jednoga davnog doživljaja prošlosti, poteklog sa oboda humanističke kulture, na pragu doba modernog racionalizma, verovatno su ubedljiviji od pojedinosti koje je nauka u vremenu prilagodila istorijskoj stvarnosti. Na ovim stranicama, takve pojedinosti su najmanje važne.
SADRŽAJ :
Čitaocu, Miroslav Pantić: Mavro Orbin - život i rad,
Radovan Samardžić: "Kraljevstvo Slovena" u razvitku srpske istoriografije,
Franjo Barišić: Poreklo Slovena i razvoj njihova carstva,
MAVRO ORBIN: KRALJEVSTVO SLOVENA
Nemanjići, Mrnjavčevići, Nikola Altomanović, Balšići, Lazarevići i Brankovići,
Bosna, Kosače, Hum, Hrvatska, Bugarska, Sima Ćirković: Komentari,
Izvori Mavra Orbina, Registar
CENA 2500 DINARA

01684) OD VITEZOVA HOSPITALACA SV. JOVANA JERUSALIMSKOG DO MALTEŠKIH VIZEZOVA , Bertran Galimar Flavinji , Beograd 1998 , istorijat tajnog Reda Malteških vitezova, tvrd povez,zaštitni omot, zlatotisak,bogato ilustrovano u boji, trojezično srpski-ćirilica, engleski i francuski jezik,338 strana, CENA 1650 DINARA

01686) SRPSKE ZEMLJE I VLADARI , Momir Jović * Kosta Radić , Društvo za negovanje istorijskih i umetničkih vrednosti Kruševac 1990, tvrd povez,zaštitni omot,veliki format,zlatotisak,odlično očuvano,kao novo,bogato ilustrovano u boji,ćirilica,181 strana, format 31 cm, sadržaj :
Srpski vladari u prednemanjićkom periodu
Primorske kneževine
Vreme velikih župana Raške
Srpski narod pod turskom vlašću
Vladari obnovljene Srbije
CENA 1450 DINARA

01688) ZNAMENITI SRBI XIX VEKA , Andra Gavrilović, Kultura Beograd *Pravoslavna reč Novi Sad 1997 , drugo fototipsko izdanje, reprint izdanja iz perioda1901/1904 godine (tri sveske orginala povezane i ukoričene u jednu knjigu ) zbornik životopisa ,tvrd povez,veliki enciklopedijski format, 28 X 34 santimetara, ilustrovano, (116+102+96 strana) + 216 strana sa fotografijama CENA 4000 DINARA

01690) KROZ TMINE LOGORSKE, Ljubomir Radovanović , Srpska književna zadruga Beograd 1961 , sećanja iz nemačkog zarobljeništva tokom II svetskog rata, tvrd povez,očuvano,ćirilica,343 strane, CENA 400 DINARA

01691) NA ŽERAVICI pokušaj Bugarske da se povuče iz rata 1943-1944 , Slobodan Nešović , Narodna knjiga Beograd 1983, odlično očuvano, tvrd povez,zlatotisak,zaštitni omot,latinica,ilustrovano,238 strana, CENA 600 DINARA

01693) RAVNA GORA POBEDITI MORA , Luka Stepanović , Beograd 2001, uspomena jednog rRavnogorca, mek povez,novo,ilustrovano,ćirilica,format 21 cm, 154 strane, CENA 300 DINARA

01696) NIŠKI ZBORNIK 3 , Gradina Niš 1977 , publikacija za društveno istorijska i kulturna pitanja Niša i regiona , mek povez,ćirilica,ilustrovano,188 strana, sadržaj :
Titovi jubileji
Dvadeseta srpska brigada u borbama u istočnoj Srbiji
Niška buna 1841 godine
Prilog proučavanju prosvete i školstva u sokobanjskom srezu u XIX veku
Niške česme iz 19 veka
Kretanje i razmeštaj stanovništva u makroregiji Niša 1880-1971
Prilog sociološkom proučavanju porekla stanovništva , društvene strukture u kulture Donjeg Komrena
Evolucija ishrane i odevanja u Zaplanju
Leksički odraži življenja našeg naroda pod zemljom i u zemlji
Hamam u niškoj tvrđavi
Komplet za igru iz groba sa Gradskog polja u Nišu (IV vek)
i drugi članci
CENA 600 DINARA

01697) NIŠKI ZBORNIK 5 , Gradina Niš 1978 , publikacija za društveno istorijska i kulturna pitanja Niša i regiona , mek povez,ćirilica,ilustrovano,178 strana, tema broja STOGODIŠNJICA OSLOBOĐENJA NIŠAOD TURAKA 1878-1978 ,CENA 600 DINARA

01698) NIŠKI ZBORNIK 6 , Gradina Niš 1978 , publikacija za društveno istorijska i kulturna pitanja Niša i regiona , mek povez,ćirilica,ilustrovano,173 strane, sadržaj :
urbana analiza uslova stanovanja centralne zone Niša
Arhitektonsko nasleđe gradskog područja Niša
Stambena kultura Niša
Niš na raskrsnici vekova
Urbani razvoj Niša između dva svetska rata
Urbani sadržaji Niša i generalni urbanističkiplan 1973 god
Materijalna organizacija prostora Donjeg Komrena
Ekonomski i socijalni položaj stanovnika novih krajeva od 1878 do 1884
Društveno ekonomske prilike na Aleksinačkim rudnicima 1919-1941
Zemljotres u Niškoj kotlini 4. marta 1977 godine
Geografsko znanje o prirodnoj sredini Niške kotline u vremenu oslobođenja od Turaka
Vlasi u srednjovekovnoj srpskoj državi
Ivo Ćipiko u prvom balkanskom i prvom svetskom ratu
Religijsko mitske determinante žrtvovanja
i drugi ćlanci
CENA 600 DINARA

01699) NIŠKI ZBORNIK 8 , Gradina Niš 1979 , publikacija za društveno istorijska i kulturna pitanja Niša i regiona , mek povez,ćirilica,ilustrovano,186 strana, sadržaj :
Jugoistočna Srbija
Brigade , divizije i korpusi NO vojske Jugoslavije na jugu Srbije
Toplički (Jastrebački) nob partizanski odred
Borbena dejstva Partije tokom NOR-a na demarkacionoj liniji u pirotskom okrugu
Društvo Crvenog krsta i nemački koncentracioni logor u Nišu
Prilog istoriji Kaznenog zavoda u Nišu 1878-1944
Vojvođani na jugui Srbije
Prilagođavanje i kvaliteti života u naselju Stari Monopol i Čarnojević u Nišu
Usmeno pesništvo Niša od oslobođenja 1877/78 do prvog svetskog rata
Geografski nazivi u toponimiji svrljiškog kraja
Stanovništvo Toplice
CENA 600 DINARA

01701) SPOMENICA VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA , Beletra Beograd 1989, fototipsko izdanje Narodne odbrane iz 1930 godine, potpuno novo,mek povez,ilustrovano,ćirilica,336 strana,CENA 260 DINARA

01702) KRALJ PETAR PRVI , Žika Marković, Narodna biblioteka Despotovac 1998 , tvrd povez,odlično očuvano,ćirilica,ilustrovano,228 strana, format 26 cm, CENA 450 DINARA

01703) ISTORIJA SRPSKOG NARODA , Apolon Aleksandrovič Majkov, Novo delo Beograd 1990, reprint izdanja iz 1876 godine, prevod Đura Daničić, mek povez,odlično očuvano,ćirilica,347 strana, CENA 450 DINARA

01710) ISTORIJA ATLANTIDE , Luis Spens , No limit books 2000 , Autor svoj rad postavlja na naučnu osnovu i pokušava da predoči dokaze o civilizaciji Atlantide: geološke dokaze za njeno postojanje, njenim kraljevima, politici, religiji, životinjama, klimi.Veoma zanimljiva i uzbudljiva priča o jednoj od najvećih misterija, mek povez, očuvano, ilustrovano, latinica,220 strana, CENA 350 DINARA

01712) POZDRAV IZ SARAJEVA , Magbul Škoro , Graphica Car Sarajevo 2005, zbirka razglednica Sarajeva koja ilustruje izgled grada i njegovih stanovnika u XIX i sa početkom XX veka , tvrd povez, par sitnijih ogrebotina na ivici korica i krajevima rikne, unutrašnjost kompletna i očuvana, latinica, tekst uporedno na engleskom i nemačkjom jeziku, feliki format, 34 cm, 405 strana, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, CENA 1600 DINARA

01717) ŽIVOT I DELO DR SERGIJA DIMITRIJEVIĆA , grupa autora , Narodni muzej Leskovac 1989, zbornik radova o srpskom istoričaru, naučniku i revolucionaru, mek povez,ćirilica,208 strana, CENA 300 DINARA

01718) REVOLUCIONARNI POKRET U OPŠTINI TITOGRAD 1919-1945 , grupa autora ,Opštinski odbor SUBNOR-a Titograd , velika knjiga enciklopedijskog formata, tvrd povez, zaštitni omot,zlatotisak, ilustrovano , biografski leksikon , težina ok 10kg, ćirilica,900 strana, CENA 800 DINARA

01719) REVOLUCIONARNI POKRET U OPŠTINI TITOGRAD 1919-1945 , grupa autora ,Opštinski odbor SUBNOR-a Titograd , velika knjiga enciklopedijskog formata, tvrd povez, zlatotisak, ilustrovano , biografski leksikon , težina ok 10kg, ćirilica,900 strana, CENA 700 DINARA

01720) TITO U VALJEVSKOM I PODRINSKOM KRAJU , priredio Dragoslav Parmaković , BIGZ 1981, tvrd povez,zaštitni omot,zlatotisak,veliki enciklopedijski format 31x22 cm, ilustrovano,ćirilica , 471 strana , CENA 400 DINARA

01721) BIBLIOGRAFIJA IZDANJA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU 1941-1945 , grupa autora, Vojnoistorijski institut Beograd 1964, tvrd povez,veliki enciklopedijski format 25.5 X 21.5 cm ,latinica,ilustrovano, dodatak karta partizanskih i komunističkih štamparija tom rata na područiju Jugoslavije , 815 strana, CENA 400 DINARA

01722) SKOPLJE ( SKOPJE) , Mladost Beograd 1970 , velika monografija enciklopedijskog formata o istoriji i umetničkom bogatstvu grada Skoplja, trojezično srpski - engleski i ruski jezik , ilustrovano u boji, XV + 329 strana, CENA 650 DINARA

01723) SKOPLJE ( SKOPJE) , Mladost Beograd 1970 , velika monografija enciklopedijskog formata o istoriji i umetničkom bogatstvu grada Skoplja, trojezično makedonski , engleski i ruski jezik , ilustrovano u boji, XV + 329 strana, CENA 500 DINARA

01724) JUGOSLAVIJA I SVET 1969 , ilustrovana hronika događaja koji su obeležili 1961 godinu, veliki enciklopedijski format 35x25cm,tvrd povez, zlatotisak,zaštitni omot,latinica, bogato ilustrovano crno belim fotografijama, sadržaj događaji godine,izborna godina , politički život, privreda i društvene delatnosti,međunarodna aktivnost Jugoslkavije događaji u svetu, nauka, kultura i umetnost, sport,svakidašnjica, izuzetno svedočanstvo vremena XXVII +367 strana CENA 550 DINARA

01731) ŠABAC I JEVREJI U SUSRETU , priredio Miloš Jevtić , Beogradska knjiga 2003, stradanje Jevrejskih izbeglica iz nacističke Nemačke koji je rat zatekao u Šapcu 1941 , tvrd povez,novo,ilustrovano,latinica,145 strana, CENA 350 DINARA

01732) PUT ZA GUBILIŠTE , Đorđe Ličina , CIP Zagreb 1985 , borba novih komunističkih vlasti sa ustaškim i četničkim odmetničkim bandama i ostacima nakon drugog svetskog rata , tvrd povez,latinica, ilustrovano, 233 strane, CENA 300 DINARA

01734) O PARTIJI I ULOZI KOMUNISTA , Josip Broz Tito , Narodna knjiga Beograd 1984 , komplet od 4 knjige , odlično očuvano, tvrd povez,latinica, preko 2000 dinara, CENA 650 DINARA

01735) SABRANA DJELA , Josip Broz Tito , Beograd 1982, 10 tomni komplet sadrži sve što je Tito napisao od maja 1926 do juna 1942 godine, tvrd povez,zlatotisak,latinica,ilustrovano,preko 3500 strana, CENA 700 DINARA

01736) 50 GODINA RADA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU 1925-1975 , Beograd 1975, tvrd povez,očuvano,ilustrovano,ćirilica,580 strana, format 24 cm CENA 400 DINARA

01737) 80 GODINA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU 1919-1999 , Beograd - Zemun 1999 , mek povez,ćirilica,ilustrovano, 766strana, format 24 cm , CENA 400 DINARA

01739) FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 1968-1980 * VISOKA ŠKOLAPOLITIČKIH NAUKA 1960-1968 , Beograd 1980, tvrd povez,zlatotisak, format 24 cm, ćirilica,310 strana, CENA 400 DINARA

01740) 15 GODINA PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU 1976-1991 , Kragujevac 1991 , mek povez, korice izlizane, ilustrovano, 450 strana, format 24 cm, mali tiraž 300 primeraka, CENA 500 DINARA

01741) 50 GODINA OBRAZOVANJA UČITELJA I VASPITAČA U KRUŠEVCU 1950-2000 , Borivoje B. Krasić , Kruševac 2000 , mek povez,očuvano, sa potpisom i posvetom autora,ćirilica,ilustrovano, format 24 cm, 340 strana, mali tiraž 300 primeraka, CENA 400 DINARA

01742) 100 GODINA LESKOVAČKE GIMNAZIJE 1879-1979 , Radoš Trebješanin , dr Sergije Dimitrijević , Hranislav Rakić , mr Slobodan Mladenović, Leskovac 1979 , mek povez, stanje korica 4, ćirilica, ilustrovano, format 24 cm, 573 strane, CENA 450 DINARA

01743) LESKOVAČKA GIMNAZIJA od 1918 do 1941 , Dr Sergije Dimitrijević , Leskovac 1979 , poseban otisak iz monografije 100 godina Leskovačke gimnazije, mek povez, format 24 cm, ćirilica,340 strana, CENA 400 DINARA

01744) PIROTSKA GIMNAZIJA 1879-1979 , Ilija Nikolić *Dragoljub Radenković * Novica Živković , Pirot 1979 , povodom proslave stogodišnjice , tvrd povez,ćirilica, ilustrovano, 344 strane, format 24 cm, CENA 400 DINARA

01745) STO GODINA TREĆE BEOGRADSKE GIMNAZIJE , Beograd 1991, tvrd povez, zlatotisak, ilustrovano,ćirilica,448 strana, format 24 cm, CENA 400 DINARA

01746) VALJEVSKI GIMNAZIJALCI književnici * umetnici * naučnici 1870-1980 , Valjevo 1980 , mek povez,ćirilica,ilustrovano,191 strana, CENA 300 DINARA

01747) IVANJICA hronika moravičkog kraja , grupa autora, Beograd 1972 , autori Dr Stevan Ignjić , Jovan Radovanović , Vlastimir Luković , Ljubomir Marković , Milan Bujošević, tvrd povez,očuvano,ćirilica,774 strane, CENA 500 DINARA

01751) SELO DRAGOJLA DUDIĆ , Zoran Joksimović , Novi Sad 1966 , istorija sela Klinci u okolini Valjeva, , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica,183 strane, ilustrovano, CENA 300 DINARA

01754) STRUGARI BRATSTVO U CEKLINU 1450-1980 , Blažo A. Strugar , Cetinje 1983, prilog istoriji plemena Ceklina, tvrd povez,ćirilica,161 strana, stanje knjige 4 CENA 450 DINARA

01769) IZGUBLJENA BITKA J.V. Staljina , Sarajevo 1969 , tvrd povez,zlatotisak,ćirilica, ilustrovano, par rečenica blago podvučeno penkalom, 455 strana , CENA 200 DINARA

01770) RAT I MIR VLADIMIRA DEDIJERA , Milo Gligorijević , Narodna knjiga Beograd 1986, sećanja i razgovri , tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica,325 strana , CENA 250 DINARA

01772) ZORA , Ali Rexa, Globus Zagreb 1987, dnevnik albanskog partizna iz 1944, ratovanje na Kosovu i u Albaniji, tvr dpovez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano, 293 strane, CENA 400 DINARA

01773) SIBIRSKI PEČAT , Vlado Oreški * Milan Nikolić , SNL Zagreb 1983, memoari Agate Oreški , jedine žene iz Jugoslavije , koja je preživela golgotu Staljinovih koncentracionih logora, tvrd povez,zaštitni omot, očuvano, ilustrovano,latinica,258 strana, CENA 350 DINARA

01782) KOMLENAC I OKOLINA NA VJETROMETINI VIJEKOVA, Dušan D. Bukva , Gea Beograd 2001, istorija srpskog sela na Kozari , mek povez,ilustrovano,sa potpisom i posvetom autora,ćirilica,298 strana, CENA 400 DINARA

01785) NEMENIKUĆE SELO I ŠKOLA , Miloje M. Radojević , Književne novine Beograd 1989 , tvrd povez,zaštitni omot,zlatotisak,ilustrovano,ćirilica,106 strana, CENA 450 DINARA

01788) PISCI SRPSKE ISTORIJE 3 , Radovan Samardžić , Prosveta Beograd 1986 , Đorđe Branković, Jovan Sterija Popović, Vuk Karadžić, Jovan Ristić, Milan Đ.Milićević, Ljubomir Stojanović, Milenko Vukićević, Aleksa Ivić, Slobodan Jovanović, Jorjo Tadić, Vremena i pokreti, Književnost i istorija, Istorija u svedočenjima savremenika tvrd povez,zlatotisak, očuvano,ćirilica,348 strana, CENA 500 DINARA

01791) BESKONAČNI TITO I KRLEŽINE MASNE LAŽI , Boro Krivokapić , Novosti Beograd 2006 , mek povez,ilustrovano,ćirilica,512 strana, format 23 cm, CENA 300 DINARA

01792) DNEVNIK I i II , Jovan Žujović , Arhiv Srbije Beograd 1986, neobjavljen rukopis, Predgovor Dragoje Todorović, KNJIGA I-II Detinjstvo i školovanje, Razgovori sa kraljem Aleksandrom Obrenovićem, Profesor i Rektor Velike škole, U nemilosti dvora, Prinudni odlazak iz zemlje, Posle Majskog prevrata - politička aktivnost, Pobornik četvorne koalicije u vreme aneksione krize, Ministar i ostavka, Sukobi u stranci i napuštanje partijskih funkcija, Balkanski ratovi, Političke borbe pred početak I sv. rata, Predsednik Srpske kraljevske akademije, Pariz, London, dve knjige, mek povez,ćirilica,ilustrovano, 260 + 270 strana, CENA 1000 DINARA

01794) DRAŽA ADVOKAT , Branko Šašić , Šabac 2005, biografija znamenitog Šapčana, advokata i veoma moćnog čoveka na razmeđi dva veka u Srbiji, Draža Petrović je vedrio i oblačio u Šapcu tokom tri decenije, sa kraljevima sastavljao vlade , uticao na život cele zemlje veoma mnogo... mek povez, sa potpisom i posvetom autora,ćirilica,ilustrovano,152 strane, format 20 cm , CENA 450 DINARA

01799) ROMANTIČNE LOZINKE , Đuro Livada Radenko , Surčin Beograd 1962 , hronološki zapisi u korist istorije NOB Srema,ratna hronika Bečmena , Dobanovaca , Surčina , Boljevaca , Jakova , Petrovčića , tvrd povez,ilustrovano, ćirilica,752 strane, CENA 450 DINARA

01800) JUGOSLAVENSKA IDEOLOGIJA U HRVATSKOJ I SLOVENSKOJ POLITICI , Petar Korunić , Globus Zagreb 1986 , hrvatsko-slovenski politički odnosi 1848-1870 , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano,420 strana , CENA 500 DINARA

01802) DRUGI SVETSKI RAT , Milutin Markovič * Nikola Mraović * Jovan Vujošević , BIGZ 1972 , tvrd povez,veliki enciklopedijski format,ilustrovano,ćirilica,351 strana Iz sadržaja: Uzroci i karakter Drugog svetskog rata , Munjevite pobede nemačkih oružanih snaga , Proširenje fašističke agresije , najveće napredovanje i prvi porazi fašističkih snaga , odlučujuća prekretnica rata , opšta ofanziva armija ujedinjenih nacija , uništenje fašističkih snaga , pokreti otpora , rezultatit drugog svetskog rata CENA 650 DINARA

01804) DIPLOMATSKA ISTORIJA NOVE EVROPE 1918 - 1938 I i II , Jovan M. Jovanović , Izdavačka knjižara Koste J. Mihailovića Beograd 1938, dve knjige, tvrd povez,ćirilica,557 + 536 strana, CENA 1500 DINARA

01806) ANTIČKA GROBNICA U BLIZINI KAZANLIKA U BUGARSKOJ / АНТИЧНАЯ ГРОБНИЦА ВЛИЗ КАЗАНЛЫКА , Vasil Mikov, Bugarska akademija nauka Sofija 1954 ,arheologija, antičke freske, veliki format, ilustrovano u boji, BUGARSKI JEZIK, 33 + XXXV strana, CENA 700 DINARA

01808) KARL MARKS romansirana biografija , Serebrjakova Galina , Svjetlost Sarajevo 1982 , Biblioteka Slavne ličnosti, Romansirana biografija Karla Marksa, u knjizi se govori i o Marksovom najbližem saradniku i prijatelju - Fridrihu Engelsu, i o njegovim saborcima Vertu, Frajligrantu, Lesneru, Šaperu, Vajdemajeru, prevela sa ruskog Danica Jakšić, latinica, na kraju knjige: Datumi u životu i radu Karla Marksa, kratka bibliografija, tvrd povez,zaštitni omot,srebrotisak,latinica,očuvano,626 strana, CENA 500 DINARA

01810) HRVATI U AMERICI , Jure Prpić , Zagreb 1997 , mek povez,očuvano,latinica,ilustrovano,format 23 cm, 488 strana, CENA 500 DINARA

01812) LOPIČIĆI BRATSTVO U CEKLINU Crna Gora 1450-2001, Janko K. Lopičić , Stručna knjiga Beograd 2001, prilog istoriji plemena Ceklina, treće prošireno izdanje, tvrd povez,ćirilica,509 strana,ilustrovano, format 25 cm, stanje knjige 4 , CENA 500 DINARA

01813) NOVI SAD 1944-1964 , Matica srpska 1964 , monografija o dvadesetogodišnjem razvoju Novog Sada, mek povez,ilustrovano,ćirilica, 130 strana, CENA 400 DINARA

01815) SIMPOZIJUM O METODOLOGIJI ETNOLOŠKIH NAUKA , grupa autora, SANU Beograd 1974 , zbornik radova sa naučnog skupa održanog , 18-20 decembra 1972 mek povez,očuvano,ćirilica,ilustrovano, 321 strana , CENA 800 DINARA

01817) BANJA LUKA U PUTOPISIMA I ZAPISIMA , Mato Džaja , Banja Luka 1965 , drugo dopunjeno izdanje , mek povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano, 167 strana, CENA 600 DINARA

No comments: