Sunday, February 17, 2013

EKONOMIJA MARKETING MENADŽMENT

13285) OGRANIČAVANJE TRGOVINE SA DEVIZAMA I VALUTAMA,Dr Milan Todorović,Geca Kon Beograd 1938,antikvarna,mek povez,ćirilica,očuvano,131 strana,CENA 200 DINARA

13287) KLIRING U TEORIJI I PRAKSI,Dr Dušan Uzelac,Geca Kon Beograd 1932, antikvarna, mek povez, ćirilica,očuvano,129 strana,CENA 250 DINARA

13305) POVLASTICE U MEĐUNARODNIM EKONOMSKIM UGOVORIMA,Aleksandar Jelić*Dr Miodrag Sukijasović,Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd 1963, mek povez, latinica,sa posvetom autora,latinica,222 strane,CENA 250 DINARA


15220) BUŽETSKI PRAKTIKUM PRIHODI RASHODI I KONTROLA, stručni časopis za budžetsko računovodstvo i praćenje propisa broj 16/17 za 2008 godinu, teme broja: OPŠTA BEZBEDNOST PROIZVODA , STANDARDI KVALITETA , PRIRUČNIK ZA PROCENU I SAMOSTALNO IZRAČUNAVANJE RIZIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA ,UPRAVLJANJE KVALITEOM, PRIRUČNIK ZA IZVOZNIKE U EVROPSKU UNIJU , PRIMERI NAJGORIH I POVUČENIH PROIZVODA SA TRŽIŠTA , ZAKONI, mek povez,latinica,400 strana, CENA 350 DINARA

15281) TEORIJA I PRIMENA ISTRAŽIVANJA MARKETINGA, Fedor Rocco, Školska knjiga Zagreb 1976, tvrd povez,latinica,435 strana, CENA 400 DINARA

15398) OSNOVE EKONOMIKE PODUZEĆA, Rikard Radičević, Tehnička knjiga Zagreb 1957, tvrd povez,latinica , 455 strana, CENA 250 DINARA

15401) PRINCIPI ORGANIZACIJE I POSLOVANJA PODUZEĆA, Zdenko Vajner, Zagreb 1955, tvd povez,latinica,416 strana, CENA 250 DINARA

15402) HARTIJE OD VREDNOSTI I OSTALI INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA, Prof. dr Božidar Pavićević, Marketing centar Beograd 1990, mek povez,latinica,217 strana, CENA 250 DINARA

15405) PRAVNO REGULISANJE MEĐUNARODNE TRGOVINE KAFOM, Dr Miodrag Sukijasović, Beograd 1989, mek povez,latinica, 303 strane, CENA 300 DINARA

15902) MARKETING MENADŽMENT , Vinka Filipović * Milica Kostić , Fakultet organizacionih nauka Beograd 1999,mek povez,latinica,405 strana, CENA 400 DINARA

15907) STRATEGIJSKO POSLOVNO PLANIRANJE menadžment pristup , Prof. dr Vesna Milićević , Fakultet organizacionih nauka Beograd 1998 , mek povez,latinica,243 strane, CENA 300 DINARA

15908) PREDUZETNIŠTVO preduzetnički menadžment , Dragoslav Jokić , Naučno istraživački centar 2002, mek povez,latinica, podvlačeno 30-tak strana, 626 strana, CENA 300 DINARA

15914) REVALORIZACIJA SREDSTAVA , Prof. dr Jovan Rodić , Savez računovodstvenih i finansijskih radnika Srbije Beograd 1987, mek povez,latinica,214 strana, CENA 250 DINARA

15915) UPROŠĆENI OBRAČUN KAMATE, Tomislav Jovanović * Saša Jovanović , Poslovna politika Beograd 1982 , mek povez,latinica,160 strana, CENA 250 DINARA

15916) PRIRUČNIK ZA DEVIZNO POSLOVANJE , Jeka Komazec , Privredni savetnik Beograd septembar 1999 , mek povez,ćirilica,595 strana, CENA 250 DINARA

15917) DOHODAK I DOHODOVNI ODNOSI , grupa autora, Zagreb 1981 , mek povez,latinica,273 strane, CENA 250 DINARA

15918) TEORIJSKA STATISTIKA, Dr Branislav Ivanović , Jugoslovenski institut za ekonomska istrivanja Beograd 1966 , tvrd povez,latinica,398 strana, CENA 300 DINARA

15921) INVESTICIJE I REGIONALNI RAZVOJ , Dr Hristivoje Pejčić, Beograd 1995, mek povez,ćirilica,206 strana, CENA 250 DINARA

15922) POZNAVANJE ROBE za trgovačke akademije i ostale trgovačke škole , Mioljub Todorović , Beograd 1933, antikvarna, mek povez,ćirilica,ilustrovano, 360 strana, CENA 300 DINARA

15925) AGRARNA POLITIKA SA OSNOVAMA ZEMLJORADNIČKOG ZADRUGARSTVA , Ljubo Božić , Veselin Masleša Sarajevo 1960, tvrd povez,latinica,oluvano,525 strana, CENA 300 DINARA

16097) UGOVOR O LEASINGU , Dr Ivanka Spasić , Institut za uporedno pravo Beograd 1990 , ekonomsko pravna monografija , mek povez,latinica,mali tiraž, 180 strana, CENA 400 DINARA

16098) ORGANIZACIONO PONAŠANJE , Prof. dr Mića Jovanović Božinov , prof. dr Momčilo Živković , dr Tatjana Cvetkovski docent , Megatrnd univerzitet primenjenih nauka Beograd 2003, mek povez,očuvano,latinica,441 strana, CENA 400 DINARA

16102) MARKETING I RAZVOJ NOVIH PROIZVODA , grupa autora, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Beograd 2007 , mek povez,latinica, grafikoni i tabele, 120 strana, CENA 250 DINARA

16108) TRGOVINSKO ZASTUPANJE vodič za sastavljanje ugovora , grupa autora , Jugoslavijapublik Beograd 1986, priručnik za međunarodnu trgovinu, mek povez, latinica, višejezično (engleski, francuski) , 94 strane, CENA 200 DINARA

16147) RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA , Dr Ivan Turk , Informator Zagreb 1973, tvrd povez,latinica,426 strana, sadržaj:
računovodstvo osnovnih sredstava , sitnog iventara , materijala
računovodstvo proizvodnje s procenjenim troškovima , sa standardnim troškovima , pri suženom vrednovanju učinaka
računovodstvo proizvoda i robno računovodstvo
računovodstvo organizacionh jedinica s modelima za utvrđivanje uspeha

CENA 400 DINARA

16148) FUNKCIONALNA ANALIZA VREDNOSTI , R. Braut i F. Krajčević , Informator Zagreb 1971 , tvrd povez,latinica,314 strana, CENA 300 DINARA

16640) NAČELA EKONOMIKE , Alfred Maršal , Cekade Zagreb 1987, ekonomska biblioteka, klasično delo ekonomske naučne literature, očuvano,tvrd povez,zaštitni omot,latinica,548 strana, sadržaj:

Neki temeljni pojmovi
O potrebama i njihovom zadovoljavanju
Činioci proizvodnje : zemlja , rad , kapital i poslovna organizacija
Opšti odnosi potražnje , ponude i vrednosti
Raspodela nacionalnog dohotka

CENA 500 DINARA

16643) EKONOMSKI RAČUN OPTIMALNOG KORIŠĆENJA RESURSA , L.V. Kantorovič , Cekade Zagreb 1985, ekonomska biblioteka, teorija ekonomije , očuvano,tvrd povez,zaštitni omot ,latinica,265 strana, sadržaj:

Raspodela programa proizvodnje i procena proizvodnje
Maksimalno izvršenje programa uz date resurse
Procene proizvodnih faktora
Problemi proširenja proizvodne baze
Efikasnost investicija
Matematička formulacija problema optimalnog planiranja
Numeričke metode rešavanja problema optimalnog planiranja

CENA 350 DINARA

16647) EKONOMSKA MISAO DVADESETOG STOLEĆA , Klaudio Napoleoni , Cekade Zagreb 1982, ekonomska biblioteka, teorija ekonomije , očuvano,mek povez ,latinica,174 strane, sadržaj:

Situacija na početku stoleća
Robbinsov doprinos i ekonomika blagostanja
Schumpeter i teorija privrednog razvoja
Nove teorije tržišta
Kejns ( Keynes)
Novi pravci u ekonomskoj politici
Teorije privredne stagnacije
Ponovo oživljeno zanimanje za teoriju opšte ravnoteže
Teorija privrednog rasta
Teorija privrednog planiranja
Teorija nedovoljne ekonomske razvijenosti
Savremeni problemi svetske privrede
Novi pravci ekonomskih istraživanja

CENA 300 DINARA

16648) AKUMULACIJA IMOVINE I EKONOMSKA AKTIVNOST razmišljanja o savremenoj makroekonomskoj teoriji, Džejms Tobin , Cekade Zagreb 1983, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,127 strana, sadržaj:

Efekti realnog salda ponovo razmotreni
Politike, očekivanja, stabilizacija
Državni deficit i akumulacija kapitala
Izbor portfolija i akumulacija imovine...

CENA 300 DINARA

16649) O KEJNIZAJNOSKOJ EKONOMICI I O EKONOMICI J.M. Kejnsa , Aksel Leijonhfvud , Cekade Zagreb 1983, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,286 strana, sadržaj:

Neravnoteža pri nezaposlenosti : dinamički procesi i metoda komparativne statike
Agregatna struktura alternativnih modela
Opšta teorija preferencije likvidnosti
Kejns i postkenzijanska monetarna teorija

CENA 300 DINARA

16652) ANTI-EQUILIBRIUM o teoriji ekonomskih sistema i zadacima istraživanja , Janoš Kornai, Cekade Zagreb 1983, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,365 strana , sadržaj :

Polazišta : okvir predmeta , teorija formalni model i stvarnost , osnovni pojmovi teorije opšte ravnoteže
Pojmovi i pitanja : opšti model ekonomskog sistema , informacijska struktura , više razninska struktura , sukob i kompromis unutar institucije , proces odlučivanja , algoritmiodlučivanja , sklonost funkcija korisnosti racionalnost , razina aspiracije intezitet , autonomno funkcionisanje sistema , prilagođavanje i selekcija , klasifikacija i agregacija ,opšte karakteristike delovanja privrednih sistema
Pritisak i ususavlnje na tržištu : tržište , potražnja i ponuda, namera da se kupi i da se proda , pritisak i ususavanje , obim i kvalitet , posledice neravnoteže ,reprodukovanje napetosti , tržište i plan ,
Retrospektiva i pogled unapred : prethodnici i srodne tendencije u teorijskoj povjesti , reforma teorije ravnoteže i novi trendovi

CENA 200 DINARA

16653) TRI ESEJA O STANJU EKONOMSKE ZNANOSTI , Tjaling Kupmans , Cekade Zagreb 1982, ekonomska biblioteka, očuvano,mek povez, latinica,238 strana , sadržaj :

Alokacija rsursa i sastav cena
Izgradnja ekonomskog znanja
Međuodnos instrumentarija i problem u ekonomici

CENA 250 DINARA

16692) DOMINACIJA MULTIKOMPANIJA nevojno osvajanje sveta , Žarko Mrkušić i Ana Petrić Mrkušić , Otokar Keršovani Opatija 1988, ekonomska studija o imerijalnom nastupanju multinacionalnih kompanija, mek povez,očuvano,latinica,263 strane, sadržaj :
Krizno inflatorni međunarodni scenario
Multi trgovački sistem (GATT opšti sporazum o carinama i trgovini : UNCTAD konferencija UN o trgovini i razvoju)
Multimonetarni sistem ( IMF – Međunarodni monetarni fond : EMS –Evropski monetarni sistem )
Interkompanijska organizacija izlaska iz multikrize dugova
Teorija i politika novog međunarodnog ekonomskog poretka i problem multikompanija
Preko multikompanija do transindustrijskog društva
Transformacija međunarodne u međukompanijsku podelu rada
Anatomija multikompanija (razne teorije)
Struktura multikompanija po granama delatnosti
Raspored multikompanija po zemljama maticama
Analiza elemenata relevantnih za profit i njegov raspored
Turizam nova oblast multikompanija
U kojem pravcu bi mogla ići eventualna transformacija multikompanija

CENA 350 DINARA

16693) OSNOVI TEORIJE DRŽAVNOG BUDŽETA I FINANSIJSKI POSLOVI SAMOUPRAVA , Andraš Vigvari *Božidar Raičević *Zvonko Brnjas , Prometej Novi Sad *Evropski pokret u Srbiji Beograd 2003, mek povez,latinica,293 strane, CENA 450 DINARA

16695) POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI , Fridrik Hornbruh , Privredna knjiga Beograd 1981, 10 primera povećanja produktivnosti i kako ih iskoristiti, tvrd povez,latinica,ilustrovano, 346 strana, CENA 500 DINARA

16697) PRIVREDE U TRANZICIJI privatizacija i povezane teme , Dragan Đuričin , Dečje novine Beograd 1994, tvrd povez,očuvano,latinica,ilustrovano, 220 strana, CENA 400 DINARA

17057) PRIVREDNA KOMORA SRBIJE 1857-2007 vrednost trajanja, Momir S. Pavlićević * Radivoje S. Jevtić , Beograf 2007, istorijat privredne komore Srbije, veliki enciklopedijski format, tvrd povez,bogato ilustrovano,ćirilica,542 strane, CENA 800 DINARA

17060) TIPSKI TEKSTOVI UGOVORA U SPOLJNOJ TRGOVINI , Dr Milorad Tešić *Dr Tomislav Stojanović , Savremena administracija Beograd 1990 , mek povez,latinica,317 strana, CENA 350 DINARA

17062) ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA , grupa autora, Naučna knjiga Beograd 1987 , mek povez,latinica,247 strana, CENA 300 DINARA

17066) MEĐUNARODNE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE , Mr Budimir Stakić , Beograd 1988, veoma detaljan prikaz i opis nastanka i rada svih međunarodnih finansijskih organizacija, mek povez,latinica,291 strana, CENA 400 DINARA


17068) SAVREMENA ORGANIZACIJA PROIZVODNJE , H. B. Maynard , Kulturni centar *Privredna knjiga Beograd 1979/1980 , priručnik modernog upravljanja proizvodnjom, 2 knjige , tvrd povez,latinica, ukupno preko 1000 strana , sadržaj prve knjige:
1) proizvodna funkcija
2) organizacioni odnosi
3) planiranje proizvodnje
4) kontrola proizvodnje
5) sredstva proizvodnje

sadržaj druge knjige:
6) organizacija radničkog održavanja i industrijski inžinjering
7) proizvodi i materijalai
8) personalne potrebe
9) principi motivacije
10) pomoćne službe i delatnosti

CENA 800 DINARA

17071) AZBUKA BIZNISA , Srđan Janićijević , Politika* Narodna knjiga Beograd 2005 , tvrd povez, ilustrovano, ćirilica, 70 strana, CENA 250 DINARA

17072) MENADŽMENT , Roger Oldcorn , Svjetlost Sarajevo 1990, mek povez,latinica,300 strana, CENA 200 DINARA

17077) INFORMACIJE O TROŠKOVIMA PRI POSLOVNOM ODLUČIVANJU , Dr Ivan Turk , Informator Zagreb 1984 , mek povez,latinica, 161 strana, CENA 200 DINARA

17078) TEHNIKA ANALIZE POSLOVANJA u organizacijama udruženog rada - priručnik za analitičare, Dr Vladoje Pantelić , Informator Zagreb 1979 , mek povez,latinica, 269 strana, CENA 200 DINARA

17079) EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PROIZVODNJE , Prof. dr Jere Gojanović , Informator Zagreb 1977 , mek povez,latinica, 276 strana, CENA 200 DINARA

17081) RAČUNOVODSTVENA NAČELA * JUGOSLOVENSKI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI * KODEKS PROFESIONALNE ETIKE RAČUNOVOĐA , Savez računovođa i revizora Srbije Beograd 1999 , mek povez,ćirilica,260 strana, CENA 300 DINARA

17083) KNJIGOVODSTVO OSNOVNE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA , Blažija Popović , Beograd 1977, mek povez,latinica,479 strana, CENA 150 DINARA

17084) POLAZNE OSNOVE DUGOROČNOG PROGRAMA EKONOMSKE STABILIZACIJE -dokumenti komisije , grupa autora, Beograd 1982 , mek povez,latinica,191 strana, sadržaj :
antiinflacioni program
problemi zaposlenosti i pravci aktivnosti za njihovo rešavanje
dugoročni program ekonomske stabilizacije stambene i komunalne privrede
elementi politike i i sistema ekonomskih odnosa s inostranstvom
CENA 350 DINARA

17086) PODUZEĆE - postanak i razvoj poduzetništva i poduzeća , Drago Gorupić , Informator Zagreb 1990 ,mek povez,latinica,103 strane, CENA 200 DINARA

17087) STRATEGIJA I EFEKTI REFORMI U SRBIJI , grupa autora , Ekonomski fakultet Beograd 2004, zbornik radova sa savetovanja ekonomista , privrednika i bankara, mek povez,latinica,416 strana, CENA 300 DINARA

17088) PRIRUČNIK O KAMATI , Jovan Ćirić , Privredni pregled Beograd 1971, tvrdpovez,očuvano,latinica,255 strana, CENA 250 DINARA

17089) EKONOMIKA , Tina i i Zak Druter , Naprijed Zagreb 1964, tvrd povez,latinica,476 strana, CENA 300 DINARA

17088) SPECIJALNI I SLOŽENI SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI , Mr Đorđe M. Marković , Beograd 1984, priručnik za spoljnotrgovinske radnike, mek povez,latinica,120 strana, CENA 250 DINARA

17089) POLITIKA URBANIZACIJE I PRIVREDNI RAZVOJ JUGOSLAVIJE , Dr Ivo Marinić , Dnevnik Novi Sad 1987 , mek povez,latinica, 246 strana, CENA 300 DINARA

17093) JEDNOOBRAZNI TRGOVAČKI ZAKONIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA -PRODAJA ROBE * Jelena Vilus *ŠTA MORA DA ZNA JUGOSLOVENSKI IZVOZNIK I UVOZNIK U VEZI SA AMERIČKIM PRAVOM PRODAJE ROBE , Beograd 1986, spoljnotrgovinski priručnik, mek povez,latinica,141 strana, deo dvojezični srpsko-engleski, CENA 250 DINARA

17094) VODIČ KROZ MLM MARKETING NETWORK MARKETING , Radiša Dobrodolac , Finesa Beograd 2000 , mek povez,mali format,novo,latinica,152 strane, CENA 200 DINARA

17738) LIDERI SRPSKE PRIVREDE XX VEKA , Mass media international Beograd 2001, veliki enciklopedijski formar, tvrd povez,ilustrovano,latinica,215 strana, CENA 450 DINARA

17965) EKONOMIJA MONETARNE UNIJE , Paul de Grauwe , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci Novi Sad 2004, integracija evropske privrede, evropska monetarna unija , odlično očuvano,latinica,399 strana, Teorijska i praktična vrednost ove knjige čini je korisnom kako za one čitaoce koji su zainteresovani za monetarnu uniju sa teorijskog naučno-istraživačkog aspekta, tako i za one čitaoce koji razmišljaju o praktičnom i institucionalnom koncipiranju strategije pridruživanja naše zemlje kao punopravnog člana u EMU. Lakoćom dobrog poznavaoca ekonomije P. De Grauwe jasno i razumjivo ekonomsku teoriju čini dostupnom široj čitalačkoj publici zainteresovanoj da sazna šta to jedna suverena država može da očekuje od punopravong članstva u EMU. U prvom delu knjige Pol de Hrouve razmatra troškove i koristi od Monetarne unije, potom kritike teorije optimalne valutne oblasti, koristi od zajedničke valute, poređenje troškova i koristi, a u drugom delu studije govori: o krhkosti nepotpunih monetarnih unija, tranziciji prema Monetarnoj uniji, Evropskoj centralnoj banci, monetarnoj politici u Evrolendu, fiskalnoj politici u Monetarnoj uniji, evru i finansijskim tržištima. CENA 1000 DINARA

17966) MENADŽMENT DEVIZNOG POSLOVANJA, Aleksandar Živković *Petar Bojović * Dragoslava Sredojević *Vesna Senić , Beograd 2005 , udžbenik prilagođen nastavnom planu predmeta Devizno poslovanje na Višoj ekonomskoj školi u Valjevu , mek povez,očuvano,latinica,214 strana, CENA 400 DINARA

18192) EKONOMIKA PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU , Dr Dragan Nikolić , Podgorina Tima Valjevo 2005 , udžbenik Više hotelijerske škole u Beogradu , očuvano,mek povez,latinica,VII +413 strana , grafički prikazi , tabele , CENA 350 DINARA

18506) BANKA principi i praksa bankovnog poslovanja , prof. dr Ante Katunarić , Zagreb 1977 , tvrd povez,očuvano,latinica,638 strana, CENA 850 DINARA

18507) SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA , Dr Nikola Stevanović , Beograd 1983 , Ekonomski fakultet Beograd 1983 , mek povez,latinica,260 strana, CENA 250 DINARA

18665) AGROMENADŽMENT , Prof . dr Nebojša Novković * Prof . dr Šandor Šomođi , PKB centar zainformisanje Beograd 1999 , menadžment u poljoprivredi, potpuno novo, mek povez,ćirilica, 345 strana , CENA 400 DINARA

18667) OBRAZOVANJE , MENADŽMENT I FINANSIJE OSNOVNI FAKTORI RAZVOJA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA , grupa autora , Novi Sad 2003 , zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog skupa , potpuno novo,mek povez,latinica, 149 strana,mali tiraž , CENA 300 DINARA

18938) NACIONALNA EKONOMIJA , Dr Stevan Devetaković * Dr Biljana Jovanović Gavrilović * Dr Gojko Rikalović , Ekonomski fakultet Beograd 2008 , mek povez,latinica, 381 strana , Nacionalna ekonomija je primenjena makroekonomska disciplina, čiji je predmet izučavanja sveukupna ekonomska stvarnost zemlje, posmatrana kroz jedinstvo ekonomskog rasta, strukturnih promena i načina funkcionisanja, odnosno kroz dinamiziranje privrede po horizontali i vertikali, njeno menjanje, obnavljanje i unapređivanje u funkciji ukupnog društvenog napretka i jačanja odnosa naše zemlje sa užim i širim okruženjem.
Jedva da je potrebno napomenuti da nacionalna ekonomija kao svojevrstan makroskopski pogled na stanje i zbivanja u privredi jedne zemlje sopstveno opredeljenje zasniva na najznačajnijim makroekonomskim, mikroekonomskim i matematičko-statističkim naučnim znanjima.

Ona pruža naučni tretman konkretne nacionalne privrede u celini kao velikog ekonomskog sistema (sistema institucionalno uređenih relacija, ekonomskih entiteta – domaćinstava i preduzeća koji čine privredu – međusobno i njihovih odnosa prema državi) koji daje odgovore na pitanja šta, kako, za koga i po kojoj ceni proizvoditi.

Knjiga je bila udžbenik za predmet Nacionalna ekonomija do školske 2006/07. godine, u međuvremenu je rasprodato celo izdanje, te nastavnici pripremaju predlog inovacije programa i njegovo prilagođavanje izmenjenom obuhvatu zemlje i aktuelnim procesima reforme visokog obrazovanja, koji će po usvajanju biti materijalizovan u novoj studiji nacionalne ekonomije Srbije. CENA 500 DINARA

18939) PROBLEMI I KRITIKE TEORIJE VREDNOSTI , Vladan Jovašević , Privredni pregled Beograd 1987 , mek povez,latinica,sa potpisom i posvetom autora, 347 strana, CENA 400 DINARA

18940) SAVREMENI KAPITALIZAM , Vladan Jovašević , Naučna knjiga Beograd 1987 , opšta ekonomska teorija, mek povez,latinica,očuvano,455 strana, CENA 350 DINARA

18943) MARKETING U IZDAVAŠTVU , Alison Baverstok , CLIO Beograd 2001, dragocen priručnik namenjen svima koji se bave stvaranjem i distribucijom knjiga u najširem smislu. Dat je detaljan prikaz oblikovanja tržišta knjiga i slikovito predstavljen proces plasiranja knjige u javni život, mek povez,latinica,400 strana, CENA 500 DINARA

18944) KULTURNI TURIZAM menadžment i razvojne strategije , Vesna Đukić Dojčinović , CLIO Beograd 2005 , odlično očuvano, tvrd povez,latinica, dodatak CD , 210 strana, format 21 X 14 , Inspirisano svetskim iskustvima povezivanja kulturnog i turističkog prostora, kao i velikim međunarodnim projektima Saveta Evrope, delo Kulturni turizam nudi detaljna uputstva o aktiviranju kulturnih potencijala u Srbiji. Autorka nudi odgovore na veliki broj pitanja s kojima se svakodnevno suočavaju kreatori razvojne politike na svim društvenim nivoima i pruža nova znanja iz područja kulturne animacije, marketing menadžmenta i koncepta strateškog planiranja.

U okviru knjige nalazi se i CD Krstac, u produkciji Grupe za scenski dizajn, Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji prikazuje kreativnu primenu ideja iz ove knjige. Namenjen kulturnim delatnicima, turizmolozima, privrednicima i ekonomistima, Kulturni turizam pouzdan je vodič kroz ideje i tehnike koje naš geografski prostor mogu učiniti značajnim na turističkoj i kulturnoj mapi sveta.
Vidljivo je njeno (autorkino) poznavanje stanja i kretanja kulturnog turizma u svijetu te poznavanje recentne strane literature koja naglašava promjene u ponašanju postmodernih turista. Ti novi koncepti uključuju "life-seeing", dakle iskustvo, atmosferu, sudjelovanje u životu lokalnog stanovništva, za razliku od koncepta "sight-seeing" koji se danas napušta, a koji uključuje puko razgledavanje lokaliteta i njegovih znamenitosti.
CENA 650 DINARA

19157) AMERIČKO JUGOSLOVENSKI EKONOMSKI ODNOSI POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA , Ljubiša S. Adamović , Džon R. Lempi , Rasel O. Priket , Radnička štampa Beograd 1990 , tvrd povez,latinica,format 24 cm, 190 strana, CENA 600 DINARA

19158) POLITIČKA EKONOMIJA , grupa autora , redaktor prof. dr. Smiljan Jurin , Naučna knjiga Beograd 1976 , tvrd povez,latinica,973 strane , teme iz sadržaja:
Pristup političkoj ekonomiji
Opšta teorija društvene proizvodnje
Kapitalistički sistem privređivanja
Socijalistički sistem privređivanja
CENA 600 DINARA

19159) PROBLEMI STICANJA I RASPODELE DOHOTKA U SFRJ Analiza stanja 1977-1985 i moguća rešenja, Miladin Korać , Globus Zagreb 1987 , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,310 strana, CENA 400 DINARA

19449) FISKALNI MENADŽMENT , Dr Žarko Ristić , Savremena administracija Beograd 1988 , ekonomija poreskog upravljanja i budžetskog inženjeringa , mek povez,latinica, podvlačeno 50-tak od ukupno 1013 strana, CENA 400 DINARA

19451) JUGOSLAVIJA U SVETSKOJ PRIVREDI NA PRAGU XXI VEKA strategija , grupa autora, Konzorcijum ekonomskih instituta Informator Zagreb *Beograd 1986 , novi međunarodni ekonomski poredak - putevi ostvarenja i perspektive , svodna studija II etape istraživanja 1981-1983 , tvrd povez,latinica,497 strana, CENA 350 DINARA

19455) DESTRUKCIJA EKONOMIJE 1 i 2 , Jovan B. Dušanić , Beograd 2010, dve knjige, knjiga prva : decenija srpske tranzicije, knjiga druga : Srbija u vrtlogu svetske krize, sa potpisom i posvetom autora, mek povez,ćirilica, veoma mali tiraž, 197 + 191 strana, CENA 650 DINARA

19456) NEPOZNATE MOGUĆNOSTI ZARADE duh slobodnog poduzetništva , Dr Milan Pavić , Zagreb 1988, mek povez,latinica, ilustrovano,144 strane, CENA 250 DINARA

19457) PROBLEMI FINANSIRANJA POSLOVANJA I RAZVOJA INKORPORATIVNOG PREDUZEĆA , Mr Silvije Orsag , Institut za javne finansije Zagreb 1990 , mek povez,latinica, 132 strane, CENA 150 DINARA

19459) JAVNE KORPORACIJE U VELIKOJ BRITANIJI , Najdan Pašić , Kultura Beograd 1957, studija jednog oblika upravljanja javnom svojinom, mek povez,latinica ,mali format,349 strana, CENA 200 DINARA

19461) MARKETING , Stevan Vasiljević , Univerzitet Singidunum Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje Beograd 2004, mek povez,podvlačeno,latinica,371 strana,format 24 cm CENA 150 DINARA

19462) JAVNE FINANSIJE , Slobodan Barać * Budimir Stakić *Marko Ivaniš , Univerzitet Singidunum Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje Beograd 2004, mek povez,podvlačeno,latinica,340 strana,format 24 cm CENA 150 DINARA

20393) ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA , Kris Vest , CLIO Beograd 2004 , U svom radu Istraživanja tržišta Kris Vest je ovoj složenoj temi pristupio kako na teorijski tako i na praktičan način. Knjiga obuhvata ključne momente procesa istraživanja: od osnovnih metoda i istraživačkih tehnika, preko njihove primene, sve do najnovijih dostignuća u oblasti elektronskog prikupljanja podataka. Osim toga, autor je ponudio niz praktičnih saveta obrazlažući ih na više slikovitih primera. Ovo stručno i istovremeno pristupačno štivo predstavlja sadržajan uvod u oblast istraživanja tržišta i idealno je za one koji se upoznaju sa ovom temom. tvrd povez,latinica, format 21X 14 CM, 317 strana, CENA 400 DINARA

20394) UVOD U OSIGURANJE I ŽIVOTNA OSIGURANJA , Dragan Mrkšić , Jova Miloradić , Nebojša Žarković , Novi Sad 2006 , mek povez,ćirilica,357 strana, CENA 350 DINARA

20395) RADNA TEORIJA CENA i neki drugi nerešeni problemi ekonomske teorije , Branko Horvat , Rad Beograd 1987 , tvrd povez,latinica,295 strana, Dimenzija: 14 x 20 cm CENA 300 DINARA

20396) NORMALNA CENA U MARKSISTIČKOJ EKONOMSKOJ TEORIJI , Dr Pajazit Pomak , Jedinstvo Priština 1976 , tvrd povez,zaštitni omot,ćirilica, očuvano,475 strana, CENA 300 DINARA

20397) SAVREMENA ORGANIZACIJA PROIZVODNJE , H. B. Maynard , Kulturni centar *Privredna knjiga Beograd 1979/1980 , priručnik modernog upravljanja proizvodnjom, 2 knjige , tvrd povez,zaštitni omot ,latinica, ukupno preko 1000 strana , sadržaj prve knjige:
1) proizvodna funkcija
2) organizacioni odnosi
3) planiranje proizvodnje
4) kontrola proizvodnje
5) sredstva proizvodnje

sadržaj druge knjige:
6) organizacija radničkog održavanja i industrijski inžinjering
7) proizvodi i materijali
8) personalne potrebe
9) principi motivacije
10) pomoćne službe i delatnosti
CENA 900 DINARA

20401) POLITIČKA EKONOMIJA principi i zakonitosti robne proizvodnje , Dr Ana Žilić Jurin i dr Smiljan Jurin, Naučna knjiga Beograd 1978, mek povez,latinica,530 strana, podvlačeno 20-tak strana ( veći deo običnom olovkom ) CENA 300 DINARA

20402) POLITIČKA EKONOMIJA analiza savremenih oblika društvene proizvodnje , Dr Dragiša Milićević , Privredna štampa Beograd 1982 , mek povez,latinica,385 strana, CENA 350 DINARA

20403) OSNOVI POLITIČKE EKONOMIJE , Dr Milorad Nedeljković , Napredak Beograd 1921 , antikvarna, odlično očuvano,ćirilica, 595 strana, CENA 750 DINARA

20404) RAČUNOVODSTVO , Nevenka Žarkić Joksimović , Grafoslog Beograd 1999 , mek povez,latinica,274 strane, CENA 300 DINARA

20406) MENADŽMENT MALIH PREDUZEĆA , prof. dr. Miljojko R. Marković, Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1994 , mek povez,latinica,320 strana, CENA 300 DINARA

20406) MENADŽMENT MALIH PREDUZEĆA , prof. dr. Miljojko R. Marković, Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1994 , mek povez,latinica,320 strana, CENA 300 DINARA

20407) PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADŽMENT , Dr Milorad B. Popara , Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1996 , mek povez,latinica,214 strana, CENA 300 DINARA

20408) MODELI ODLUČIVANJA U PROIZVODNOM I OPERATIVNOM MENADŽMENTU , Milorad B. Popara i Dragoslav Avramov , Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1997 , mek povez,latinica,244 strane, CENA 300 DINARA

20409) MENADŽMENT , prof. dr Milija Zečević , Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1996 , mek povez,latinica,217 strana, CENA 300 DINARA

20410) KAKO DO ZAPOSLENJA ? , Mr Mihailo Vojnović , NNK International Beograd 2001 ,kako napisati CV , propratno pismo, poslovnu preporuku , Kako se pripremiti za razgovor o zaposlenju , primeri na srpskom i engleskom jeziku , mek povez,97 strana, CENA 300 DINARA

20410) VODIČ KROZ MREŽNI MARKETING , Radiša Dobrodolac , Finesa Beograd 2004 , Najkompletnija knjiga o mrežnom sistemu plasmana robe i usluga. Vodič za neupućene i upućene, jedinstven priručnik za profesionalce i one koji to žele da postanu. Osnove, metodologija rada i sve finese mrežnog marketinga. Šta da se radi kada stvari krenu naopako?

Praktični, upotrebljivi saveti i odgovori na sva vaša pitanja. Ako sledite postupak i preporuke, vaš uspeh ne može izostati!

Prva knjiga o mrežnom marketingu objavljena kod nas. Obavezna literatura u svim Network (MLM) kompanijama. mek povez,latinica,155 strana, CENA 300 DINARA

20411) KONVENCIJA UJEDINJENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE Bečka konvencija , Jelena Vilus , Jugoslavijapublik Beograd 1985 , šta jugoslovenski izvoznik i uvoznik mora da zna u vezi sa Bečkom konvencijom , mek povez, latinica,97 strana , CENA 250 DINARA

20442) PLANIRANJE KADROVA , Dragoljub Kavran *Stane Možina * Jože Florjančić, Privredna štampa Bepograd 1980, kadrovska politika, , tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica,530 strana, CENA 450 DINARA

21115) EKONOMSKA KRIZA U VELIKIM GRADOVIMA , Dr Milan Jeremić , Društvo ekonomista Beograd 1986 , edicija Izlazi iz krize i problemi stabilizacije ,ekonomske reforme u SFRJ , tvrd povez,latinica,389 strana, CENA 450 DINARA

21116) UDVOSTRUČENJE PROIZVODNJE BEZ NOVIH INVESTICIJA , Dr Milan Jeremić , Društvo ekonomista Beograd 1986 , edicija Izlazi iz krize i problemi stabilizacije ,ekonomske reforme u SFRJ , tvrd povez,latinica,309 strana, CENA 450 DINARA

21117) STIMULATIVNOM RASPODELOM PROTIV URANILOVKE , Dr Milan Jeremić , Društvo ekonomista Beograd 1986 , edicija Izlazi iz krize i problemi stabilizacije ,ekonomske reforme u SFRJ , tvrd povez,latinica,567 strana, CENA 450 DINARA

21118) SOCIJALIZAM I MALA PRIVREDA , Dr Milan Jeremić , Društvo ekonomista Beograd 1986 , edicija Izlazi iz krize i problemi stabilizacije ,ekonomske reforme u SFRJ , tvrd povez,latinica,430 strana, CENA 450 DINARA

21119) EKONOMSKA ILI ČINOVNIČKA KRIZA , Dr Milan Jeremić , Društvo ekonomista Beograd 1986 , edicija Izlazi iz krize i problemi stabilizacije ,ekonomske reforme u SFRJ , tvrd povez,latinica,381 strana, CENA 450 DINARA

21120) SRBIJA U PROCESIMA KAPITALA prva knjiga , Sreten Sokić , Zavet Beograd 2008 , svetski izazovi i ekonomski principi , tvrd povez,ćirilica, podvlačeno 30-40 strana od 635 str, CENA 300 DINARA

21121) INOVACIJE I TEHNOLOŠKA STRATEGIJA PREDUZEĆA , Momčilo Milisavljević *Radoslav Senić * Stevo Janošević , Ekonomski fakultet Beograd 1993 , mek povez,ćirilica, 438 strana, CENA 350 DINARA

21122) INICIJALNA JAVNA PONUDA AKCIJA , mr Dragan Ž. Đurđević , MBA Press Beograd 2002, finansiranje preduzeća emisijom redovnih akcija na tržištima kapitala , mek povez,latinica, XV + 146 strana, CENA 400 DINARA

21123) SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE , Dr Rajko Unčanin , Viša poslovna škola Čačak 2006 , mek povez,latinica, XI + 435 strana , CENA 400 DINARA

21124) EKONOMSKE TEME Ekonomska stvarnost SR Jugoslavije ( Republike Srbije) , priredili Božidar Raičević i Danilo Šuković , Magna agenda Beograd 2002, zbornik radova o transformaciji ekonomskog sistema u Srbiji , mek povez,latinica , 355 strana, CENA 250 DINARA

21125) INICIJATIVA ZA FISKALNU DECENTRALIZACIJU slučaj Jugoslavije , Magna agenda Beograd 2002 , zbornik radova o transformaciji poreskog sistema i fiskalne politike u Srbiji, mek povez,latinica,171 strana, CENA 250 DINARA

21187) POLITIČKA EKONOMIJA , Dr Miladin Korać * Dr Tihomir Vlaškić , Rad Beograd 1980 , osnovi teorijske analize kapitalističke i socijalističke robne proizvodnje, mek povez, Format 24 x 17,5,latinica ,516 strana, CENA 400 DINARA

21315) MARKETING , prof. dr Radovan Knežević , Viša poslovna škola Beograd 2003 , mek povez,latinica, Format: 17 x 23.5 cm ,429 strana, grafički prikazi , sadržaj :
PRVI DEO: MESTO I ULOGA MARKETINGA U PREDUZEĆU
1. Tržište, njegove komponente i determinante
2. Definisanje integralnog marketinga
3. Analiza i praćenje marketing okruženja

DRUGI DEO: MARKETING ISTRAŽIVANJA, MARKETING INFORMACIONI SISTEMI I CILJNA TRŽIŠTA
4. Marketing istraživanja
5. Predvidjanje tržišta (tražnje i prodaje)
6. Marketing informacioni sistemi
7. Selekcija i pozicioniranje ciljnih tržišta

TREĆI DEO: RAZVIJANJE MARKETING MIKSA
8. Koncept proizvoda sa stanovišta savremenog marketinga
9. Varijable proizvoda
10. Strateška analiza proizvoda
11. Razvoj proizvoda
12. Politika prodajnih cena
13. Politika distribucije
14. Politika promocije
15. Menadžment prodaje

ČETVRTI DEO: MENADŽMENT MARKETINGA
16. Marketing planiranja
17. Organizacija marketinga i kadrovi
CENA 450 DINARA

21316) MENADŽMENT , Božidar Stavrić * Božo Marđokić * Milan Gašović , Beogradska poslovna škola 2004 , mek povez,latinica, Format: 17 x 23.5 cm , 416 strana, Knjiga Menadžment nastala je kao odgovor autora na potrebe da se obezbedi adekvatan udžbenik za istoimeni predmet u nastavnom planu Beogradske poslovne škole. CENA 400 DINARA

21319) MEĐUNARODNA EKONOMIJA , Čarls P. Kindlberger , Vuk Karadžić Beograd 1974, tvrd povez,zlatotisak,očuvano,latinica,grafički prikazi, 489 strana, CENA 650 DINARA

21320) LJUDI I PRODUKTIVNOST , Robert A. Sutermeister , Panorama Zagreb 1967 , biblioteka Organizacija rukovođenje produktivnosti , tvrd povez ,zaštitni omot,latinica,700 strana, Format:21x16 cm CENA 600 DINARA

21635) IZAZOVI MARKETINGA U POŠTI I TELEKOMUNIKACIJAMA , Milašin Milanović , Institut ekonomskih nauka Beograd 2001 , tvrd povez,očuvano,ćirilica,677 strana, CENA 600 DINARA

21637) EKONOMIJA , Petar Veselinović , Univerzitet Singidunim Beograd 2009 , fakultet za turistički i hotelijerski menadžment , mek povez,latinica, ponegde tekst osenčen markerom na 30-tak strana , 284 strane , CENA 250 DINARA

21892) MENADŽMENT principi , koncepti i procesi , redaktor Branislav Mašić , Univerzitet Singidunum Beograd 2009 , mek povez,odlično očuvano,latinica, 556 strana, CENA 450 DINARA

21894) MAKROEKONOMIJA , Dragiša Veličković * Slobodan Barać , Univerzitet Singidunum Beograd 2009 , mek povez,odlično očuvano,latinica, 345 strana, CENA 450 DINARA

22245) MARKETING I MARKETING ISTRAŽIVANJA , ing Mirko Marković , Naučna knjiga Beograd 1985 , mek povez,latinica,780 strana, CENA 450 DINARA

22246) TRŽIŠTE NOVCA I TRŽIŠTE KAPITALA U JUGOSLAVIJI , Udruženje banaka Jugoslavije Beograd 1990 , instrumenti , organizacija , funkcija, mek povez,latinica,259 strana, CENA 350 DINARA

22247) POSLOVNA INTELIGENCIJA , Bojan Ćirić , Data status Beograd 2006 , Cilj knjige Poslovna inteligencija jeste da promoviše informacije kao jedan od najznačajnijih resursa u preduzeću. Preduzeće je dinamički sistem koji odašilje podatke o svojim stanjima. Ti podaci registruju se u raznim vrstama informacionih sistema, dokumentima, poslovnim knjigama i na drugim nosiocima informacija. Procesiranje tih podataka, pronalaženje skrivenih relacija među njima, identifikacija novih mogućnosti za bolje poslovanje, odnosno transformacija podataka u informacije predstavlja značajan razvojni potencijal svakog preduzeća. Informacije su ključni faktor u donošenju odluka na bilo kom nivou, počev od operativnog, preko srednjeg do strateškog nivoa odlučivanja. Shodno važnosti svake odluke, informacije na bazi kojih se ona donosi moraju da zadovolje određene standarde – da budu potpune, precizne i pravovremene. ključne reči: Preduzeća , Elektronsko poslovanje , Menadžment potpuno novo, nekorišćeno, mek povez,latinica, 223 strane, ISBN: 86-7478-018-0 CENA 500 DINARA

22267) ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA , Dr Vidosav Tričković , Ekonomski fakultet Beograd 1979 , teorija, merenje i predviđanje tražnje , mek povez,latinica,tabele, grafikoni, 400 strana, CENA 450 DINARA

22268) PERSONALNI MENADŽMENT HOTELIJERSTVA , Dr Miroslav Nikolić , Viša hotelijerska škola Beograd 2004 , struktura , proces i ponašanje, mek povez, očuvano,latinica, 600 strana, CENA 450 DINARA

22269) PLANIRANJE I KONTROLA PROIZVODNJE , Franklin G. Moore , Panorama Zagreb 1964 , biblioteka Organizacija Rukovođenje Produktivnost , tvrd povez,latinica,ilustrovano, tabele , grafikoni, 812 strana, CENA 450 DINARA

22270) STATISTIČKA TEORIJA I PRIMJENA , Mr Ivo Pavlić , Panorama Zagreb 1965 , biblioteka Organizacija Rukovođenje Produktivnost ,ekonomska matematika, knjiga je prvenstveno namenjena inžinjerima u proizvodnji i matematičarima zaposlenim u privredi, tvrd povez,latinica, tabele , grafikoni, 395 strana, CENA 350 DINARA

22271) ETIKA I NOVAC , priredio Prof. dr Života Ristić , Privatno izdanje priređivača Beograd 2002, ekonomski eseji, finansijska etika, etički kodeks dilera brokera evropske unije , mek povez, mali format, latinica,248 strana, CENA 300 DINARA

22810) EKONOMIJA mikroekonomija makroekonomija , Jovo Jednak * Radovan Tomić , Beogradska poslovna škola 2009 , mek povez,latinica, grafikoni,tabele,464 strane CENA 400 DINARA

22811) MENADŽMENT PROIZVODNJE upravljanje i just-in-time , Dr Jovo M. Todorović , Mrlješ Beograd 1999 mek povez,latinica, ilustrovano VI + 307strana CENA 450 DINARA

22814) MARKETING , Života Radosavljević , Privredna akademija Novi Sad 2006 , mek povez,latinica,248 strana CENA 400 DINARA

22815) EKONOMIKA PREDUZEĆA , Prof. dr Mirjana Ratković Abramović , Beogradska poslovna škola 2006 , mek povez, latinica, grafikoni, X + 309 strana CENA 400 DINARA

22816) RAČUNOVODSTVO 1 , Mr Vladan Pavlović , Megatrend univerzitet Beograd 2005, klučne reči : finansije, bankarstvo, osiguranje , mek povez,latinica,310 strana CENA 300 DINARA

22817) MENADŽMENT , Prof. dr Milan D. Vukičević , Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad 2007 , mek povez,latinica,264 strane CENA 400 DINARA

22818) EKONOMSKA STRUKTURA I PRIVREDNI RAST JUGOSLAVIJE , Dr Dragutin V. Marsenić , Savremena administracija Beograd 1984 , mek povez,latinica,565 strana CENA 350 DINARA

22819) MONETARNA VLAST I STABILNOST NOVCA , Dr Đorđe Đukić , Litopapir Čačak 1996 , mek povez,latinica,grafikoni, 263 strane CENA 450 DINARA

22820) MOTIVACIJA MENADŽERA , Prof. dr Rajko Unčanin , Viša poslovna škola Čačak 2006 , mek povez,ćirilica, 167 strana CENA 400 DINARA

22821) NJEGOVO VELIČANSTVO MREŽNI MARKETING , Božidar Krstić , Elisa Beograd 2006 , mek povez,latinica, 97 strana CENA 300 DINARA

22822) MALI EKONOMSKI LEKSIKON , Udruženje publicista Beograd 1977 , tvrd povez, manji format,latinica,306 strana, par leksema podvučeno , CENA 250 DINARA

22823) INTERNATIONAL BUSINESS competing in the global marketplace , Charles W. L. Hill , IRWIN USA 1997 , engleski jezik, tvrd povez, veliki format, kompletno ilustrovano u boji, XX + 630 strana, CENA 950 DINARA

23371) TEHNIKA MEĐUNARODNE TRGOVINE , Dr. Juraj Tomičić , Tiskara Jugoslovenske štampe Zagreb 1935 , antikvarno izdanje , tvrd povez, zlatotisak,očuvano, latinica, 661 strana, dodatak blanko formulari kraljevine za carinjenje , tovarni listovi i drugi neophodni za međunarodnu trgovinu... CENA 850 DINARA

23372) NAUČNO RAČUNOVODSTVO , Pavao Čulić , Samostalno izdanje autora Beograd 1938 ,veoma retko antikvarno izdanje , teoretsko i praktično rešenje knjigovodstva, tvrd povez,zlatotisak,latinica, ilustrovano, XVI + 543 strane CENA 2000 DINARA

23373) KNJIGOVODSTVENI LEKSIKON , grupa autora , Udruženje knjigovođa Srbije Beograd 1965 , glavni urednik Radmila Nikolajević-Teofanović , tvrd povez, zlatotisak, latinica , 856 strana , stanje veoma dobro ( 4 ) , CENA 500 DINARA

23374) TEORIJA NOVCA I MONETARNA POLITIKA , Milton Friedman , Rad Beograd 1973 , tvrd povez, latinica, 295 strana , Format: 24x17 , prevodilac Dubravka Filipović CENA 600 DINARA

23375) RAČUNOVODSTVENE POLITIKE priručnik za profesionalne računovođe , Savez računovođa i revizora Srbije jun 2011 , Računovodstvene politike preduzeća u funkciji planiranja poslovanja i finansijskog izveštavanja ,
Računovodstvene politike na bazi primene Međunarodnih računovodstvenih standarda ,
Primer predloga akta o računovodstvenim politikama , odlično očuvano, kao novo , mek povez,ćirilica, 333 strane, CENA 750 DINARA

23376) AKTUELNA PROFESIONALNA REGULATIVA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA priručnik za profesionalne računovođe , Savez računovođa i revizora Srbije novembar 2011 , odlično očuvano, kao novo , mek povez,ćirilica, 260 strana, CENA 650 DINARA

23378) MEĐUNARODNA PROFESIONALANA REGULATIVA I FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE , Savez računovođa i revizora Srbije jun 2006 , Profesionalna regulativa u računovodstvu , kontinuirana edukacija - dodatak odlično očuvano, kao novo , mek povez,ćirilica, 410 strana, CENA 500 DINARA

23380) UPRAVLJANJE JAVNIM SEKTOROM , Dr Svetolik Kostadinović / Dr Rajna Kostadinović , Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš 2008 , odlično očuvano, tvrd povez, ćirilica, 355 strana CENA 500 DINARA

23381) OSNOVE MARKETINGA , Dr Gruja Kostadinović , Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš 2010 , odlično očuvano, mek povez, latinica, 321 strana CENA 450 DINARA

23382) POSLOVNA KOMUNIKACIJA , Mr Marija Ilievska , Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš 2010 , odlično očuvano, mek povez, latinica, 170 strana CENA 350 DINARA

23606) RASPODELA DOBITI I POLITIKA DIVIDENDI , Mr Vladimir Zakić , Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad 2009 , mek povez,latinica, grafikoni , tabele, deo teksta osenečen markerom , 162 strane CENA 250 DINARA

23607) ESKONTNO TRŽIŠTE , Dr Života Ristić , Podgorica 1998 , svetska praksa i jugoslovenska neminovnost , postdiplomske studije Preduzetnička ekonomija Ekonomskog fakulteta u Podgorici, mek povez,očuvano,latinica, VIII + 304 straner CENA 450 DINARA

23609) EKONOMSKI ODNOSI U KAPITALIZMU , Branko Mijović , Beograd 1964, tvrd povez, ćirilica, 172 strane, očuvano ,CENA 250 DINARA

23610) EKONOMIKA TURIZMA , Dr Slobodan Unković *Dr Bojan Zečević , Ekonomski fakultet Beograd 2008 , odlično očuvano, tvrd povez,latinica,467 strana, tabele , format 24x17 cm , SADRŽAJ:
UVODNI DEO

PRVI DEO - TEORIJSKE OSNOVE EKONOMIKE I ORGANIZACIJE TURIZMA
1. Karakteristike turizma kao privredne delatnosti
2. Društveni i ekonomski značaj turizma
3. Organizacija turizma i osnovi turističke politike

DRUGI DEO - TURISTIČKO TRŽIŠTE
1. Marketing koncepcija i njena primena u turizmu
2. Turističko tržište i njegove karakteristike
3. Istraživanje turističkog tržišta
4. Turistička propaganda

TREĆI DEO - KARAKTERISTIKE RAZVOJA MEĐUNARODNOG TURIZMA U SVETU
1. Karakteristike i perspektive razvoja medjunarodnog turizma u svetu
2. Položaj i perspektive Evrope u medjunarodnom turizmu
3. Karakteristike razvoja inostranog turizma i turističke politike nekih razvijenih turističkih zemalja Evrope

ČETVRTI DEO - KARAKTERISTIKE RAZVOJA TURIZMA I TURISTIČKE POLITIKE U DRŽAVNOJ ZAJEDNICI SRBIJA I CRNA GORA
1. Karakteristike razvoja turizma i tureističke politike prethodne Jugoslavije
2. Uslovi mogućnosti razvoja turizma u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora

CENA 450 DINARA

23985) UPRAVLJANJE POMOĆU PROJEKATA , Dragan Đuričin , Deloitte & Touche /Ekonomski institut Beograd 1996 , ključne reči: Preduzeća , Upravljanje , Upravljanje projektima , Menadžersko delovanje , menadžment , mek povez,latinica, VI + 440 strana, grafički prikazi CENA 400 DINARA

23986) INVESTIRANJE U AKCIJE I OBVEZNICE , Predrag Jovanović , Tržište novca Beograd 1997, sa potpisom i posvetom autora, mek povez ,latinica, 138 strana CENA 400 DINARA

23987) KARAOKE KAPITALIZAM menadžment za čovečanstvo , Jonas Riderstrale / Kjel A. Nordstrom, Plato Beograd 2006 , Ova knjiga je delom komplet za preživljavanje u savremenom svetu a delom vodič za autostopere u galaksiji poslovanja. Ovo je knjiga samopomoći, jedistvena utoliko što je zamišljena kao most između spoljašnjeg i unutrašnjeg konteksta. Da biste smislili kako da stvorite dobar život za sebe, uspete na poslu i igradite konkurentno preduzeće, morate imati bar neku predstavu o tome kako svet funkcioniše.

Osnovni cilj Karaoke kapitalizma jeste da podstakne ljude da razmišljaju umesto da im kaže šta da misle. Važna pitanja su ta koja otvaraju vrata - odgovori ih obično zatvaraju.
U svetu karaoke kapitalizma individualni izbor je neograničen, ali on košta. Plaćate u kešu ili u stručnosti. Regioni, preduzeća i pojedinci u karaoke klubu suočeni su s konačnom dilemom - imitirati druge ili stvoriti sopstvenu budućnost. Standardi i najbolja praksa samo će vas odvesti do osrednjosti. Nemojte biti imitatori već inovatori.
Karaoke realnost može biti kosmopolitski klub s beskrajnim mogućnostima individualnog izbora, ali i loše utočište za sve sklone institucionalizovanoj imitaciji.
Da bismo uspeli, moramo prestati da se ugledamo na druge. Takmičimo se sa sobom; imitacija ne vodi nikuda.
Uspeh znači ostaviti imitatore karaoake kapitalizma daleko iza sebe. Prestanite da pevate pesme iz prošlosti i počnite da pišete stihove sutrašnje; inovirajte ili propadajte. Moramo da odlučimo da li ćemo pisati istoriju budućnosti ili biti puki posmatrači buduće istorije. sadržaj : 1.Večiti solisti 2.Oslobodiše nas roboti 3.Pravila se menjaju 4.Deca materijalizma 5.Doba abnormalnosti 6.Talenat preuzima kormilo 7.Potrošač je glavni 8.Kapitalisti plaču 9.Mreže mudrosti 10.Inovacija 11.Sveti grad biznisa 12.Modeli koji misle 14.Upravljanje modelima raspoloženja 15.Oslobađanje od karaoka,
mek povez, očuvano,latinica, 324 strane , ISBN: 86-447-0364-1 , CENA 650 DINARA

23990) ZVER S VOL STRITA , Džordan Belfort , Finesa Beograd 2008 , Autobiografija čoveka koji je zarađivao 1.000.000 $ dnevno. Džordan Belfort - vunderkind sa Volstrita, vlasnik najveće i najozloglašenije brokerske kuće na Volstritu.
Devedesetih godina Džordan Belfort, nekadašnja ključna ličnost ozloglašene investicione firme Straton Oakmont, postao je jedno od najozloglašenijih imena u finansijskom svetu Amerike: briljantan, intrigatatni kontrolor vrednosti akcija koji je vodio svoju srećnu družinu vešto im pomažući da opstanu i izvrdaju iz lavirinta Volstrita i nastave da posluju u ogromnoj kancelariji na Long Ajlendu
Danas, u ovoj zaprepašćujućoj i duhovitoj autobiografiji prepunoj skandala, Belfort priča priču o pohlepi, moći i razuzdanosti koju niko ne bi mogao ni da zamisli.
POTPUNO NOVO, mek povez,latinica, 505 strana, format 16 X 23 , ISBN: 978-86-82683-81-0 CENA 750 DINARA

23992) GERILA MARKETING , Jay Conrad Levinson , IQ Biznis Beograd 1991 , veliki profit iz malog biznisa, mek povez,latinica, 212 strana CENA 350 DINARA

23993) RAZMIŠLJAJTE MARKETINŠKI ,Martin Van Mesdag , Privredni pregled Beograd 1991 , mek povez,latinica, ilustrovano, 262 strane , format 14 X 21 cm , ISBN: 86-315-0108-5 CENA 400 DINARA

23995) ORGANIZACIJA , Dr Zoran Becner , KIZ Centar Beograd 2000 , udžbenik za predmet organizacija biznisa za više poslovne škole , mek povez,očuvano,latinica, 318 strana, CENA 350 DINARA

24437) PRINCIPI EKONOMIJE klasična i neoklasična teorija vrednosti i cena , dr Branko Bjelić , IGT Novi Sad 2004 , očuvano, tvrd povez,latinica, X + 456 strana, ilustrovano, tiraž+ 200 primeraka CENA 500 DINARA

24438) SLOBODA IZBORA , Miroslav Prokopijević , Zavod za udžbenike Beograd 2010 , „Kao što je Fridmenova knjiga Free to Chosee doprinela ekonomskom obrazovanju širokih slojeva u Americi, verujem da će knjiga Miroslava Prokopijevića imati sličan rezultat u Srbiji. Razlog je jednostavan. Prokopijević analizira najvažnije ekonomske principe na tako jednostavan način da ih i eksperti mogu razumeti.“ Svetozar Pejović mek povez, latinica, 162 strane , CENA 450 DINARA

24439) NA IVICI živeti sa globalnim kapitalizmom , priredili Vil Haton i Entoni Gidens , Plato Beograd 2003 , poptuno novo, mek povez,latinica, 294 strane, tabele, biblioteka KOINONIA kljućne reči : Globalizacija , Finansijsko tržište , Informaciona tehnologija , Kapitalizam - sadržaj : Informaciona tehnologija i globalni kapitalizam, 3.More globalnih finansija, 5.Nejednakost i globalna ekonomija, 6.Svet na ivici, 8.Uloga vlade u globalnoj ekonomiji, 9.Živeti sopstveni život u svetu koji se ubrzano menja: individualizacija, globalizacija i politika CENA 300 DINARA

24675) KNJIGOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE , grupa autora, Poslovni biro Beograd 2002 , mek povez, latinic, 491 strana CENA 350 DINARA

24676) EKONOMIKA PREDUZEĆA , Živko K. Kostić / Miroslav M. Milojević , Institut za ekonomiju i finansije Beograd 2001 , Knjiga obrađuje najznačajnije probleme ekonomije preduzeća, moderno koncipirane i brižljivo odabrane. Polazeći od specifičnog položaja preduzeća u globalnoj ekonomiji, sadržaj knjige prati i analizira sve bitne fenomene ekonomije preduzeća – ulaganja, troškove, prihod, dobitak, produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, kao i sve odnose i veze sa drugim ekonomskim strukturama, pojedincima, preduzećima i društvom. Ukupna problematika se uvek posmatra kroz funkciju upravljanja.
Ciljne grupe kojima je knjiga namenjena su menadžeri kojima materija u knjizi treba da posluži za formiranje predstave o sistemu ekonomije preduzeća kojeg vode, za produbljivanje ili osvežavanje ekonomskih znanja o preduzeću, za aktuelno preorijentisanje naših preduzeća sa državno kontrolisanog na tržišno privređivanje.
Od nastanka preduzeća, menadžer i lider su za svoje funkcije morali imati talenta, a razvojem i osavremenjivanjem privrede i preduzeća, da bi i sami bili savremeni, morali su odgovarajuća znanja sticati, obnavljati, razvijati i usavršavati kroz obrazovanje i odgovarajuću literaturu. Ova knjiga je odlično sredstvo za tu svrhu, jer je upravo pisana za menadžere.
Filozofija kojom je knjiga inspirisana skicirana je u dva stava. Jedan je štampan na poleđini prve korice, dat kroz reči univerzalnog genija Leonarda da Vinčija: „Ko se povede za praksom bez teorije, taj je kao kormilar koji se ukrca na lađu bez kormila i kompasa i nikad nije siguran kuda plovi“. Drugi je dat rečima slavnog engleskog ekonomiste Džona Stjuarta Mila: „Malo je verovatno da je neko dobar ekonomist ako je samo to“.
Knjiga je napisana pristupačnim jezikom i stilom i snabdevena je tehničkim i grafičkim rešenjima koja olakšavaju praćenje i snalaženje u tekstu.
mek povez,latinica, grafikoni, tabele, 391 strana CENA 500 DINARA

24677) MENADŽMENT TRGOVINSKIH PREDUZEĆA , Dr Vojin Kalinić , Ekonomski fakultet Subotica 1995 , mek povez,ćirilica, grafikoni, tabele, 475 strana CENA 500 DINARA

24678) NOVČANI SISTEM JUGOSLAVIJE , Miodrag Ugričić , Zavod za udžbenike Beograd 1967 , istorijat novca ,finansijskog sistema i monetarne politike na prostorima nekadašnje Jugoslavije , mek povez, ilustrovano,latinica, XV + 452 strane , manja oštećenja korica , CENA 600 DINARA

24679) EKONOMIJA , Petar Veselinović , Iuniverzitet Singidunum Beograd 2009 , fakultet za turistički i hotelijerski menadžment mek povez, ponegde podvlačeno , 285 strana, CENA 200 DINARA

24680) KONTROLING UPRAVLJANJE IZ BACKSTAGEA , Jasmina Očko /Andreja Švigir , Altius Zagreb 2009 , Knjiga Kontroling - upravljanje iz backstagea namenjena je svim menadžerima koji žele upoznati tehnike i alate upravljanja preduzećem na temelju ekonomske logike racionalnosti.
Kontroling je skup multidisciplinarnih znanja i veština na temelju kojih se iz bezbrojnih podataka u preduzeću i izvan njega dolazi do optimalnog broja informacija neophodnih menadžmentu za kvalitetno upravljanje. U razvijenim ekonomijama sveta on je samorazumljivost i svoje mesto nalazi uvek tamo gde postoji istinska želja za racionalnim i odgovornim upravljanjem.
Holistički pristup rešavanju poslovnih problema uz pomoć osnovnih kontrolerskih modela omogućuje jednostavno razumevanje poslovanja i donošenja ispravnih menadžerskih odluka.
Knjiga opisuje put kojim korak po korak razumevamo načela funkcionisanja uzročno-posledične veze i otkrivamo brojne mogućnosti koje se sakrivene unutar složenih poslovnih procesa nalaze u svakom preduzeću.
Iz sadržaja :
Što je kontroling i koji su preduvjeti za njegovo uvođenje
Instrumenti i alati praktičnog kontrolinga
Financijske i poslovne analize
Kontroling proizvodnje - kako ključevi za raspored indirektnih troškova proizvodnje utječu na profitabilnost proizvoda
Kontroling troškova
Kontroling marketinga i prodaje
Simulacije u kontrolingu - formiranje cijena, metode za povećanje dobiti, upravljanje povratom
Ekonomski pokazatelji - kako ih razumjeti?
Sustavi pokazatelja - jednostavni i praktični kontrolerski alati
Utjecaj računovodstvenih politika na poslovni i porezni rezultat te na ocjenu i procjenu vlastitog poduzeća i poslovnih partnera
Analiza konkurencije korištenjem javno dostupnih podataka
Planiranje poslovanja - kontrolersko kreiranje željene budućnosti
ODLIČNO OČUVANO,kao novo, tvrd povez, latinica, hrvatski jezik , 356 strana, grafikoni i tabele u boji , CENA 2500 DINARA

24681) MENADŽERI A NE MASTERI POSLOVNE ADMINISTRACIJE , Henri Mincberg , Cekom books d.o.o. Novi Sad 2009 , temeljni pogled na neodređenu praksu menadžmenta i njegov razvoj , tvrd povez,latinica, 440 strana, vrlo malo podvlačeno na prvih 10 - 15 strana , ilustrovano, CENA 750 DINARA

24682) PRODAJA USPEŠAN TRGOVAC , Milorad Marić , Autorsko izdanje Beograd 2006 , praktični priručnik za prodaju na malo , poslovna psihologija , mek povez, odlično očuvano, latinica, 172 strane , CENA 300 DINARA

5 comments:

Горан Живановић said...

25332) FINANSIJSKA TRŽIŠTA , Zoran Jeremić , Univerzitet Singidunum Beograd 2009 , mek povez, iilustrovano, grafikoni , tabele, sa potpisom i posvetom autora, latinica, XIV + 361 strana CENA 450 DINARA

25333) POLITIČKA EKONOMIJA , Dr Dragoljub Nešić , Savremena administracija Beograd 1978 , mek povez,latinica, 481 strana CENA 350 DINARA

25334) EKONOMIKA TURIZMA Dr Slobodan Unković *Dr Bojan Zečević , Ekonomski fakultet Beograd 2011 , tvrd povez,latinica,467 strana, tabele , format 24x17 cm ,na 80 tak strana tekst delimično osečen žutim markerom , ne utiče na čitljivost teksta i očuvanost knjige , CENA 250 DINARA

25335) EKONOMIJA REGIONA SVETA ,Oskar Kovač , Megatrend univerzitet Beograd 2004 , mek povez, latinica, 290 strana, grafikoni , tabele CENA 300 DINARA

25336) FINANSIJSKA TRŽIŠTA SISTEM REGULISANJA ODNOSA , grupa autora, Savez ekonomista Srbije i Crne Gore , IV miločersko savetovanje, mek povez, latinica, 266 strana , CENA 350 DINARA

Горан Живановић said...

25559) SERVIS POTROŠAČA , Dr Slobodan Aćimović , Ekonomski fakultet Beograd 2003 , pravi proizvod na pravom mestu u pravoj količini u pravo vreme po prihvatljivoj ceni , Osnovna ideja ove knjige bila je da se ukaže na značaj logističkog upravljanja, kome se naročito u poslednjih 10-15 godina pridaje posebna pažnja u svakodnevnom funkcionisanju preduzeća u razvijenim zapadnim ekonomijama. Stoga je bilo neophodno identifikovati načine, odnosno instrumente delovanja logističkog sistema.
Konačno rad je bio koncipiran kada je uspostavljena veza između kreiranja vremenske i prostorne vrednosti u okviru logističkog menadžmenta, odnosno profitabilnost strategije servisa potrošača sa jedne strane i potencijalnog ostvarivanja konkurentske prednosti firme, po tom osnovu s druge strane.
Kratak sadržaj:

1. Koncept logističkog menadžmenta
2. Upravljanje marketing logistikom
3. Logistički informacioni sistem u funkciji upravljanja servisom potrošača
4. Okviri za donošenje politike servisa potrošača kao proizvod logističko-marketinške strategije firme
5. Strategijsko upravljanje konkurentnim nivoom servisa potrošača
Globalni kontekst politike servisa potrošača
mek povez, latinica, grafikoni, tabele, 326 strana CENA 450 DINARA

25560) FINANSIJSKI MENADŽMENT , Prof. dr Mirko Kulić , Megatrend univerzitet Beograd 2004 , mek povez, ćirilica, grafikoni, tabele, 294 strane , CENA 450 DINARA

25561) TRGOVINSKI MENADŽMENT , Dr Stipe Lovreta , Beograd 1995 , U knjizi se iz različitih uglova istražuju problemi kojima je preokupiran menadžment trgovinskog preduzeća. mek povez, latinica, grafikoni, tabele IX + 399 strana CENA 500 DINARA

Горан Живановић said...

25562) UPRAVLJANJE FINANSIJAMA PREDUZEĆA , Dr Jovan M. Ranković , Ekonomski fakultet Beograd 2004 , Finansijska politika,organizacija,planiranje,kontrola i Vođenje efikasne finansijske politike preduzeća, korišćenje instrumenata upravljanja finansijama, dobar finansijski plan, interna finansijska kontrola, tehnike finansijske analize, efikasno upravljačko računovodstvo. ključne reči: Preduzeća , Finansije , Upravljanje , Ekonomija , Menadžment ODLIČNO OČUVANO , mek povez ,grafikoni i tabele , latinica, XV + 339 strana , CENA 850 DINARA

25563) OSNOVI MIKROEKONOMIJE , Prof. dr Dragana Gnjatović , Megatrend univerzitet Beograd 2005 ,
ODLIČNO OČUVANO , mek povez ,grafikoni i tabele , latinica, 185 strana , CENA 450 DINARA

25564) MENADŽMENT STRUKTURA I FUNKCIJE , Prof. dr Manojlo Babić / Prof. dr Božidar Stavrić , MB centar Beograd 1998 , mek povez,latinica, grafikoni, 325 strana CENA 400 DINARA

25565) STRATEGIJSKI MENADŽMENT , Prof. dr Branislav Đorđević , Fakulktet za industrijski menadžment Kruševac 2005 , mek povez,latinica, tabele, 309 strana CENA 400 DINARA

25566) PREDUZETNIŠTVO , mr Zoran Perunović , Megatrend univerzitet Beograd 2001 , mek povez, latinica, grafikoni, tabele, X + 130 strana CENA 300 DINARA

25567) MONOPOLISTIČKI KAPITALIZAM , Vladan Jovašević , Rad Beograd 1967 , mek povez, latinica, podvlačeno , 296 strana, CENA 200 DINARA

25568) POLITIČKA EKONOMIJA , Ivan Maksimović , Savremena administracija Beograd 1986 , uvod u marksističku ekonomsku teoriju i kapitalistički način proizvodnje , mek povez, latinica,536 strana CENA 300 DINARA

25569) POLITIČKA EKONOMIJA , Dr Radovan M. Tomić , Alef Beograd 1995 , mek povez, potpis i posveta autor ana koricama, nedostaje naslovna strana , latinica, 204 strane CENA 200 DINARA

25570) MENADŽMENT , Prof. dr Vuksan Bulat , Fakulktet za industrijski menadžment Kruševac 2004 , industrijski menadžment, mek povez, latinica, grafički prikazi , tabele, 281 strana CENA 300 DINARA

25571) PLANIRANJE U MARKETINGU , Andžela Haton , Clio Beograd 2003 , U uslovima velike konkurencije i naglih promena na tržištu ključ uspeha je u planiranju - ali ne u rutinskom godišnjem ritualu pripreme dokumentacije koja će sakupljati prašinu, već u planiranju kao neprekidnoj aktivnosti celokupnog rukovodstva. Ova knjiga pruža sasvim novi uvid u valjanost planiranja koji nije isključivo teorijski, već pre svega praktičan i delotvoran. U njoj su ponuđeni odgovori na složena pitanja o povezivanju poslovnih i marketinških planova, kao i konkretna uputstva za čitav proces, od provere do kontrole.
o autoru
Andžela Haton je kao poslovni savetnik jedno vreme bila angažovana u više poznatih kompanija - Sony, BBC i Barcleys Bank. Gostujući je predavač na Bostonskom i Londonskom univerzitetu i poslovnoj školi grada Londona.
OČUVANO , tvrd povez, latinica, grafički prikazi, 237 strana , format 21 X 14 cm , CENA 600 DINARA

Горан Живановић said...

25572) ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA , Kris Vest , Clio Beograd 2004 , U svom radu Istraživanja tržišta Kris Vest je ovoj složenoj temi pristupio kako na teorijski tako i na praktičan način. Knjiga obuhvata ključne momente procesa istraživanja: od osnovnih metoda i istraživačkih tehnika, preko njihove primene, sve do najnovijih dostignuća u oblasti elektronskog prikupljanja podataka. Osim toga, autor je ponudio niz praktičnih saveta obrazlažući ih na više slikovitih primera. Ovo stručno i istovremeno pristupačno štivo predstavlja sadržajan uvod u oblast istraživanja tržišta i idealno je za one koji se upoznaju sa ovom temom.
OČUVANO , tvrd povez, latinica, grafički prikazi, 317 strana , format 21 X 14 cm , CENA 500 DINARA

25573) SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA od analize do profita , Malkom Mekdonald / Ijan Danbar , Clio Beograd 2003 , Za razliku od mnogih priručnika o marketingu u kojima se problem segmentiranja tržišta mistifikuje, ova knjiga nudi zdravorazumski pristup temi. Napisana jednostavnim jezikom, čitaocu nudi pregledno i postupno uvođenje u izuzetno dobro strukturisan marketinški postupak. U njoj je na vrlo praktičan način ponuđen okvir za izvođenje pojedinačnih modela segmentiranja koji se mogu primeniti u različitim okruženjima. Segmentiranje tržišta sadrži iskustva iz višegodišnje prakse poznatih svetskih kompanija i mnogobrojne primere koji predstavljaju smernice za praktično delovanje. OČUVANO , tvrd povez, latinica, grafički prikazi, 257 strana , format 21 X 14 cm , CENA 450 DINARA

25574) RUKOVOĐENJE PREDUZEĆEM U KRIZI , Hasan Muratović , Mladost Beograd 1989 , biblioteka Biznis, mek povez, latinica, 119 strana CENA 250 DINARA

25575) MONETARNI NOMINALIZAM I REVALORIZACIJA, Dr Tomica Delibašić , Službeni glasnik Beograd juli 1993 , naplata potraživanja i protivpravna imovinska korist u uslovima inflacije, mek povez , ćirilica, 214 strana CENA 400 DINARA

Горан Живановић said...

25577) NAJBOGATIJI ČOVEK VAVILONA , Džordž S. Klejson , Beograd 2001, tajne drevnih ljudi o uspehu Milioni čitalaca imali su koristi od čuvenih "Vavilonskih parabola" koje su hvaljene kao najinspirativnija dela o štednji, finansijskom planiranju i ličnom bogatstvu. Jezikom koji po jednostavnosti odgovara jeziku Biblije, ove fascinantne i informativne priče izvode vas na siguran put ka uspehu i svim radostima koje on donosi. Proglašen za moderno klasično delo, ovaj bestseler vam nudi razumevanje ličnih finansijskih problema, kao i njihova rešenja koja će vas voditi di kraja života. Ovo je knjiga koja otkriva tajne sticanja i čuvanja novca, kao i navođenje novca da vam zaradi još novca.
Ovaj zapanjujući bestseler sadrži tajne za ostvarivanje svih vađih ambicija i želja i svega što želite postići. Ovo je knjiga koja sadrži ključ ličnog bogatstva.
mek povez, latinica, Format: 120mm x 215mm , 167 strana CENA 350 DINARA

25578) VODIČ KROZ MREŽNI MARKETING , Radiša Dobrodolac, Finesa Beograd 2004 , mek povez, ilustrovano,latinica, format 12 X 16,5 cm CENA 200 DINARA

25579) JUGOSLAVIJA I EVROPA , Aleksandar M. Vacić , Ekonomika Beograd 1989 , uporedna analiza privrednog razvoja Jugoslavije 1971-1987 , mek povez, latinica, pečat biblioteke, 228 strana CENA 250 DINARA