Sunday, March 23, 2014

PRAVO

10738) STATUTI MESNIH ZAJEDNICA,grupa autora,Zagreb 1980, priručnik za izradu i noveliranje statuta mesnih zajednica, mek povez,latinica,327 strana, CENA 300 DINARA

11665) PROBLEMI MALOLETNIČKOG SUDSTVA,Ante Carić,Savez društava defektologa Jugoslavije Split 1971,tvrd povez,latinica, 241 strana, CENA 150 DINARA

11667) MEĐUNARODNO PRAVO U JUGOSLOVENSKOJ KRIZI,Miodrag Mitić,Službeni list SRJ 1996, tvrd povez,očuvano, sa posvetoma autora akademiku i piscu Dobrici Ćosiću, latinica, 466 strana, CENA 850 DINARA

12726) PRAVO KONKURENCIJE EVROPSKE UNIJE,dr Slobodan Zečević,Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1999, mek povez,latinica,282 strane, CENA 300 DINARA

12989) ZBORNIK PRAVNIH INSTRUMENATA SAVETA EVROPE U VEZI SA MEDIJIMA,Kancelariija Sveta Evrope u Beogradu 2006,mek povez,latinica,320 strane, CENA 350 DINARA

12994) PRAVO O BIBLIOTEKARSTVU U SRBIJI,Mr Dragan Barać,Narodan biblioteka Srbije 1994, mek povez,ćirilica,195 strana, CENA 250 DINARA

13002) PRILOZI SDC/SDR MHPK PROJEKTA KOPAONIČKOJ ŠKOLI PRIRODNOG PRAVA-XIII susret, Čigoja štampa Beograd 2000, mek povez,latinica,347 strana, CENA 150 DINARA

13003) PUTOVANJE U INOSTRANSTVO*PRIJEM STRANCA U GOSTE,Srpski demokratski forum Beograd 2007, izvod iz propisa Republike Srbije i Republike Hrvatske,mek povez,latinica,128 strana, CENA 150 DINARA

13599) KORUPCIJA U PRAVOSUĐU,grupa autora,Centar za liberalno demokratske studije Beograd 2004, mek povez,ćirilica,249 strana,CENA 200 DINARA

13867) POSTUPAK UPISA U SUDSKI REGISTAR, Mirjana Trninić, Službeni glasnik Beograd 2003,priručnik za osnivanje preduzeća, mek povez,ćirilica,187 strana, CENA 200 DINARA

14862) PREVARE I KRAĐE U OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA, Živorad Ristić, Beograd 1997, potpuno novo,mek povez,ilustrovano,ćirilica,86 strana, CENA 150 DINARA

15045) KNJIGA OBRAZACA ZA ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (izvršni postupnik) ,Ministarstvo pravde Beograd 1938, tvrd povez,ćirilica,250 strana,CENA 450 DINARA

15046) KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU od 9. novembra 1930 god, Dr Franja Goršić, Geca Kon Beograd 1931,tvrd povez,zlatotisak, odlično očuvano,ćirilica,354 str. CENA 750 DINARA

15408) PRIVREDNO PRAVO ZA AGRONOME , Slavko Carić , Stevan Šogorov , Zoran Arsić , Naučna knjiga Beograd 1985, mek povez,očuvano,latinica,713 strana, CENA 400 DINARA

15409) ZBORNIK ZAKONA I UREDABA O LICEJU , VELIKOJ ŠKOLI I UNIVERZITETU U BEOGRADU, priredio Dragoljub T. Baralić, Naučna knjiga Beograd 1967, tvrd povez, zlatotisak, očuvano,ilustrovano,ćirilica,1006 strana, CENA 650 DINARA

15877) ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA , Pokrajinski sekretarijat za unutrašnje poslove Novi Sad 1980 , mek povez,latinica,550 strana, CENA 400 DINARA

15882) PROPISI O PRAVNIM POSLEDICAMA OSUDE sa objašnjenjima, Službeni list SFRJ 1966 , mek povez,latinica,68 strana, CENA 250 DINARA

15895) PRIVREDNO PRAVO sa osnovama prava , Mirko Vasiljević * Slavoljub Vićić , Beograd 1996 , mek povez,ćirilica,309 strana, CENA 250 DINARA

15971) ZAKONI I RASPISI O AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA s uputstvima i objašnjenjima , Milorad Zebić inspektor ministarstava trgovine i industrije , Beograd 1925, odlično očuvano,tvrd povez,ćirilica,205 strana, CENA 350 DINARA

15978) PRAVNI ŽIVOT komplet časopisa za 1987 godinu u dve knjige, izdavač Savez udruženja pravnika SR Srbije, časopis za pravnu teoriju i praksu, odlično očuvano,tvrd povez,zlatotisak,latinica, ukupno 1536 strana, CENA 950 DINARA

15983) GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO , Dr Borivoje Poznić * Dr Vesna Rakić Vodindelić , Savremena administracija Beograd 1999 , mek povez,latinica660 strana, CENA 350 DINARA

15994) IZVORI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA , Dr Milenko Kreća * Mr Momčilo Ristić, Savremena administracija Beograd 1979, mek pvoez,latinica,390 strana, CENA 300 DINARA

15997) PRAVO MEĐUNARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE SA OSNOVAMA MEĐUNARODNOG RATNOG PRAVA , Dr Milan Vučinić , Beograd 1982 , mek povez,latinica,329 strane, CENA 300 DINARA

15998) PRAVO MORA naučno istraživanje mora i prenos pomorske tehnologije , Dr Milenko Kreća, Naučna knjiga Beograd 1990 , mek povez,latinica,288 strana, CENA 500 DINARA

16477) RAZVOD BRAKA U NAŠEM I STRANOM PRAVU , Dr Olga Cvejić Jančić , Dnevnik Novi Sad 1987 , mek povez,latinica,180 strana, CENA 200 DINARA

16478) ZLOČINI zapisi jednog sudije , Ivan Ivanić , Novi Sad 1976 , autor je bio dugogodišnji sudija i javni tužilac u Novom Sada, u formi priča zabeležio je najinteresantnije posleratne kriminalističke slučajecve u Vojvodini , mek povez,latinica,196 strana, CENA 200 DINARA

16480) MALOLETNICI U KRIVIČNOM PRAVU , Franjo Hirjan *Mladen Singer , Globus Zagreb 1987 , materijalnopravni i procesnopravni položaj maloletnih počinilaca krivičnih dela , krivičnopravna zaštita maloletnika , kriminalna politika ...tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica, 558 strana, CENA 500 DINARA

16487) MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO , Milan Pak , Službeni list Beograd 2000 , potpuno novo,ćirilica,600 strana, CENA 350 DINARA

16490) KRIVIČNA ODGOVORNOST DRŽAVE U MEĐUNARPDNOM PRAVU , Zoran Vučinić , Službeni list Beograd 1999 , tvrd povez, srebrotisak,latinica,142 strane, CENA 300 DINARA

17504) PRIRUČNIK ZA PARNIČNI POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA obrasci * objašnjenja * sudska praksa , Mr Hrvoje Momčinović , Beograd 1985 , tvrd povez,zlatotisak,latinica,578 strana, CENA 500 DINARA

17507) PRAVO INFORMACIJA , Dušan Ž. Nikolić , Novi Sad 1990 , mek povez,latinica,179 strana, CENA 450 DINARA

17508) PRIMENA BLAŽEG ZAKONA , Dr Tomica Delibašić , Nomos Beograd 1995 , primena sukobljenih zakona, sa potpisom i posvetom autora , mek povez, ćirilica, 157 strana, CENA 450 DINARA

17510) ALIBI U KRIMINALISTICI I KRIVIČNOM PRAVU , Mr Vukosav Balević , Ralex Beograd 1999 , tvrd povez,ilustrovano,latinica,275 strana, CENA 250 DINARA

17511) EKONOMSKA REFORMA I NJENI ZAKONI , Savezno izvršno veće sekretarijat za informisanje , Beograd 1990 , zbornik ekonomskih zakona iz perioda ekonomske reforme u periodu Ante Markovića , tvrd povez,latinica, 312 strana, CENA 400 DINARA

17512) PRAVO , PRAVDA I PRAVOSUĐE U PODRINJU , grupa autora,Okružni sud Šabac 2000 , tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,799 strana, sadržaj :
Koreni pravosudnog zakonodavstva u Srbiji do početka XIX veka
Pravosuđe u Podrinju u XIX veku
Pravosuđe u Podrinju u XX veku
Advokatura u Podrinju
Crkveni sud konzistorija
Istaknuti pravnici Podrinja
Pravosuđše Srbije i Podrinja de lege lata i de lege ferenda
CENA 500 DINARA

17514) ORGANI I OBLICI KONTROLE U SFRJ , Prof. dr Slavoljub Popović , Informator Zagreb , mek povez,latinica,235 strana, CENA 400 DINARA

17515) ZBIRKA SUDSKIH ODLUKA IZ OBLASTI KRIVIČNOG PRAVA , Beograd 1972 , tvrd povez,latinica,253 strane, CENA 400 DINARA

17516) BILTEN USTAVNOG SUDA 1/2008 , Beograd 2009 , knjiga sarži odluke, rešenja i zaključke Ustavnog suda , donete u periodu april-jul 2008 godine , novo,tvrd povez,srebrotisak,ćirilica, 414 strana, puna cena kod izdavača je preko 1900 dinara , CENA 500 DINARA

17518) PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVATIZACIJI , Mr Željko Albaneze , Poslovni biro d.o.o Beograd 2008 , prilog ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE (prikaz i objašnjenja primene zakona) , mek povez,latinica,280 strana, Autor je uz odgovarajuće članove zakona dao detaljan komentar, praktične primere obračuna i internih odluka za sprovođenje zakona. Izdanje sadrži i podzakonske akte, i to: Zakon o agenciji za privatizaciju, Zakon o akcijskom fondu, Uredba o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine, Uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, Uredba o postupku i načinu restruktuiranja preduzeća i drugih pravnih lica, Pravilnik o obrascu prospekta, itd. , puna cena kod izdavača je 1500 dinara CENA 600 DINARA

17519) KOMENTAR ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA , Gordana Đorđević , Beograd 1995 , mek povez,ćirilica,ilustrovano,90 strana, CENA 500 DINARA

17525) PRINCIP ZAKONITOSTI U JUGOSLAVIJI , Dr Milan Ćuković , Beograd 1959 , mek povez,latinica,359 strana, CENA 400 DINARA

17526) DEKLARACIJA O UKIDANJU MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU SFR JUGOSLAVIJU U HAGU , tvrd povez, višejezično (ruski, grčki , francuski, engleski, nemački. španski, italijanski , kineski, arapski) , 120 potpisa, 107 strana, CENA 350 DINARA

17527) GODUŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU broj XV 1967 godina, grupa autora ,Univerziztet u Sarajevu , jubilarni godišnjak povodom dvadeset godina rada fakulteta , mek povez,latinica, 515 strana, iz sadržaja :
Neraskidivo usvojenje
Reforma našeg autorskog prava
Problem izvršenja na imovini u društvenoj svojini
O radnikovom samovoljnom prestanku sa radom u radnom odnosu
Uredbe izuzetnog stanja
Odnos tužbe iz neosnovanog bogaćenja prema tužbi za nakandu štete i svojinskoj tužbi
O nekim aspektima građansko pravne zaštite ličnosti
Pravna valjanost međunarodnog ugovora zaključenog pod prinudom
Načela stečaja preduzeća
Pitanje izdržavanja dece iz razvedenih brakova
ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
Položaj Dubrovnika prema Ugarskoj 13581460
Značaj skupštinske krize 1881-1883 u političkom razvitku Srbije
Provincijska , distritska i opštinska uprava u našim zemljama za vreme francuske vladavine
O nasleđivanju odžakluk timara u Bosni i Hercegovini

CENA 500 DINARA

17529) ZAKON O DRŽAVNOJ ARBITRAŽI , Službeni listz SFRJ Beograd 1949, tvrd povez,latinica,92 strane , mali format, fleka na korici, CENA 150 DINARA

17871) NARKOMANIJA ZLOČIN ILI KAZNA , Dr Danilo Nikolić , Srpsko udruženje za krivično pravo Beograd 2001, zakonska regulativa o zluupotrbi opojnih droga i narkomaniji u srpskom pravu , mek povez,latinica,500 strana, CENA 450 DINARA

18517) OSNOVI RADNOG PRAVA , Andrej Frimerman , Beograd 1983 , mek povez, sa potpisom i posvetom autora, latinica,251 strana, CENA 300 DINARA

18518) PLOVIDBENO PRAVO , Stevan K. Nikolić ,Beograd 1981 , sa osnovama građanskog , privrednog , obligacionog i međunarodnog javnog prava, mek povez,latinica,152 strane, CENA 400 DINARA

19363) PRIRUČNIK OBRAZACA ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU , Obrad Cvijović, Mr Dragomir Popović, Privredna štampa Beograd 1977,mek povez,latinica,248 strana, CENA 250 DINARA

19365) ZBIRKA ZAKONA IZ NASLEDNOG PRAVA U SFR JUGOSLAVIJI , priredio Dr Oliver B.Antić,Savremena administracija Beograd 1984, savezni,republički i pokrajinski zakoni koji regulišu nasleđivanje,sa uvodnim objašnjenjima šemama i uporednim pregledom članova zakona, mek povez,ćirilica/latinica,616 strana, CENA 500 DINARA

19366) ZBIRKA ZAKONA O NASLEĐIVANJU sa sudskom praksom i registrom pojmova , priredila Mr Radmila Petaković,Beograd 1992, mek povez , latinica,103 strane, CENA 250 DINARA

19367) ZBIRKA PROPISA O NEPOKRETNOSTIMA U SR SRBIJI sa uputstvima i objašnjenjima , Službeni list Beograd 1981,mek povez,ćirilica,322 strane, CENA 400 DINARA

19371) PRIVREDNO PRAVO s osnovama prava , Dr Ivan Bukljaš , Školska knjiga Zagreb 1979 , tvrd povez, latinica, očuvano, 495 strana , CENA 450 DINARA

19439) PRAVNA ZAŠTITA VOJNIH INVALIDA i porodica poginulih ratnika sa zbirkom propisa, Beograd 2002, knjiga prva, razvoj pravne zaštite vojnih invalida u Srbiji od 1863. godine do danas , zbirka propisa o pravnoj zaštiti vojnih invalida u periodu od 1863 godine do Drugog svetskog rata, mek povez,ćirilica, 510 strana , CENA 500 DINARA

19478) ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA,Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica Beograd,mek povez,latinica,230 strana, CENA 200 DINARA

20018) KRIVIČNO PROCESNO PRAVO , Prof. dr Zagorka Jekić , Savremena administracija Beograd 2001, sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez,ćirilica, XXIV + 517 strana, format 24 cm, CENA 400 DINARA

20021) POSLOVNO I FINANSIJSKO PRAVO , Prof. dr Milutin Srdić , Viša poslovna škola Čačak 2006 , mek povez,očuvano,ćirilica,326 strana, format 24 cm, CENA 400 DINARA

20022) PRAKTIKUM ZA NASLEDNO PRAVO , Nataša Stojanović , Pravni fakultet Niš 2004, mek povez,ćirilica, 372 strane, pomoćni udžbenik, CENA 350 DINARA

20023) USTAVNO PRAVO , Prof. Jovan Đorđević , Savremena administracija Beograd 1972 , tvrd povez,latinica,767 strana, CENA 300 DINARA

20025) OSTVARIVANJE PRAVA U ZAPOŠLJAVANJU , Dr Prvoslav Lukić , NIO Poslovna politika Beograd 1984 , mek povez,latinica,134 strane, CENA 300 DINARA

20197) SPOMENICA KONGRESA PRAVNIKA U NOVOM SADU 1938 , grupa autora , izdanje kongresa pravnika Beograd 1938 , uredio Dr Ilija Pržić , antikvaran, mek povez,ćirilica, 328 strana, teme iz sadržaja :
Uloga Vojvodine u razvoju našeg prava
I : Kako da se po novom građanskom zakoniku uredi pravni položaj vanbračne dece?
II: Koje se zakonodavne mere mogu preporučiti za održanje nedeljivosti seljačkog poseda ?
III : Reforma propisa građanskog parničnog postupka o presudi usled izostanka i propuštanja ?
IV: Treba li povišavati kazne u krivičnom zakoniku za izvesna dela i d ali treba smanjivati razmak između maksimalne i minimalne kazne?
V: O potrebi kodifikacije radnog prava
VI: O uposlenju stručnog pravnog osoblja
VII: Popis tema i referata na dosadašnjim skupštinama kongresa pravnika
VIII: registar članova stalnog odbora kongresa pravnika
CENA 650 DINARA

20199) PRAVO O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI , Dragoljub Simonović , Beograd XXII + 398 strana , zakonski propisi Jugoslavije i Srbije o električnoj energiji, mek povez,sa potpisom i posvetom autora, manje oštećenje od par cm u dnu rikne, CENA 500 DINARA

20201) OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA I KRIVIČNOG POSTUPKA , Đuro Đurović , Beogradska poslovna škola Beograd 2010 , mek povez,ćirilica,451 strana, CENA 400 DINARA

20202) POLICIJA I KRIVIČNI POSTUPAK , Ranko Sokolović , Službeni glasnik Beograd 2003 , suprostavljanje organizovanom kriminalu , mek povez,ćirilica, 379 strana, CENA 500 DINARA

20203) ŠTA JE TAJNA? Dr Velizar N. Najman , Export press Beograd 1976 , tajna u razmerama krivičnopravne zaštite , tvrd povez,latinica, 251 strana, CENA 450 DINARA

20204) DRŽAVNI RITUAL SMRTI (smrtna kazna) , Dr Svetislav Marinović , Matica srpska Novi Sad * Pokret Podgorica 1996 ,smrtna kazna u krivičnom pravu , mek povez , latinica, 506 strana, CENA 400 DINARA

20207) GRAĐA MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA treća knjiga , grupa autora (Dr Stevan Đorđević * dr Milenko Kreća * dr Rodoljub Etinski * dr Ivan Čukalović * mr Momčilo Ristić ) , Dnevnik Novi Sad 1988, mek povez,latinica, ukupno 210 strana, zbornik sadrži izvore za izučavanje međunarodnog javnog prava ) konvencije , presude međunarodnih i nacionalnih sudova, nacrte konvencija i nacionalne propise...
sadržaj :
Mirno rešavanje međunarodnih sporova
Međunarodno ratno pravo
Zabranjena sredstva i načini ratovanja
Ratna okupacija
Lica zaštićena u oružanim sukobima. Status boraca i ratnih zarobljenika
Prekid neprijatljstava – završetak rata
CENA 300 DINARA

20208) SKRAĆENO RADNO VREME , Dr Prvoslav Lukić, NIO Poslovna politika Beograd 1984, zakonski propisi i njihovo tumačenje u SFRJ , mek povez,latinica,167 strana, CENA 300 DINARA

20445) SVEDOK ISTORIJE knjiga 8 ,Veljko Guberina, Privatno izdanje autora Beograd 2006 , tvrd povez,očuvano,ćirilica,360 strana, CENA 400 DINARA

21153) ZAKONI O VOJSCI * ODBRANI * IMOVINI * FINANSIRANJU , Vojna knjiga Beograd 1994 , zbornik zakona Savezne republike Jugoslavije, sadržaj : Ustav Savezne Republike Jugoslavije , Zakon o Vojsci Jugoslavije , Zakon o odbrani , Zakon o imovini SR Jugoslavije , Zakon o finansiranju SRJ , mek povez,ćirilica,300 strana, CENA 250 DINARA

21155) ZAKONSKI PROPISI I MEĐUNARODNI UGOVORI O ZAŠTITI INDUSTRIJSKE SVOJINE , Savezni zavod za patente Beograd 1970 , mek povez,latinica,317 strana, CENA 350 DINARA

21156) ZBIRKA PROPISA o planiranju i uređenju prostora i naselja , izgradnji objekata , građevinskom zemljištu , komunalnim delatnostima i stambenoj oblasti, Dostana Simović , SMEITS Beograd 1997 , prečišćeni tekstovi, mek povez,ćirilica , 140 strana, CENA 350 DINARA

21157) ŽRTVE KRIMINALA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI , Uglješa Zvekić , Prometej Zemun 2001, uporedna kriminološka analiza s posebnim komentarom o stanju na područiju prethodne Jugoslavije , mek povez,latinica,123 strane , CENA 350 DINARA

21159) REFORMISANJE PRAVOSUĐA , tematski broj časopisa Srpska pravna revija broj 4 za 2004, mek povez, ćirilica,130 strana, CENA 200 DINARA

21160) REFORMA STEČAJNOG PRAVA U ZEMLJAMA JUŽNE EVROPE , grupa autora , 2006, zbornik radova sa simpozijuma u Ohridu, tvrd povez, odlično očuvano,latinica,173 strane, CENA 300 DINARA

21342) POLICIJSKO PRAVO I knjiga , Slobodan Miletić , Policijska akademija Beograd 1997 , tvrd povez,zlatotisak,očuvano,ćirilica,XX + 347 strana, CENA 650 DINARA

21347) MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO , Dr Smilja Avramov , Savremena administracija Beograd 1976 , mek povez,očuvano,latinica,423 strane, CENA 400 DINARA

21349) OSNOVI PRAVA , Vladan Kutlešić , Službeni list Beograd 2001 , mek povez,ćirilica,235 strana, podvlačene tri strane, CENA 250 DINARA

21350) MALA PRIVREDA U JUGOSLAVIJI , Mladen Kosovac , Narodna knjiga Beograd 1989 , zakonski propisi kojima je regulisana politika , odnosi i poslovanje male privrede u SFR Jugoslaviji , mek povez, latinica,521 strana , CENA 400 DINARA

21352) PRIVREDNO PRAVO , Dr Zoran Antonijević , Prosveta Beograd 1968 , zbirka propisa, tvrd povez, polovan primerak sa vidljivim znacima korišćenja, 416 strana, CENA 200 DINARA

21353) OSNOVI RADNOG PRAVA , Andrej Frimerman , Beograd 1983 , mek povez,latinica,251 strana, CENA 250 DINARA

21356) AUTORSKA I SRODNA PRAVA zbirka zakona i konvencija , Jugoslovenska autorska agencija Beograd 1970 , tvrd povez,latinica, 218 strana, CENA 350 DINARA

22921) MOJA PRAVA MOJE DUŽNOSTI pravni savetnik , grupa autora, Grafički zavod Hrvatske Zagreb , veliki praktični pravni savetnik o ustavnim i zakonskim propisima iz svih oblasti društveno-političkog i društveno-ekonomskog sistema SFRJ ,, tvrd povez,oćuvano,latinica, XV + 1340 strana , sadržaj : ustavno uređenje, međusobni odnosi radnika u udruženom radu , socijalno osiguranje i socijalna zaštita , obrazovanje i kultura , javne informacije , stambeni odnosi , gradnja objekata građana , poljoprivredna , šumarstvo i vodoprivreda , promet robe , saobraćaj, zanatstvo , ugostiteljstvo i turizam , finansije , upravni postupak i upravni spor , upravno pravo unutrašnjih poslova , nacionalizacija i eksproprijacija , komasacija i arondacija , međunarodna pravna pomoć , narodna odbrana, krivično pravo , prekršaji , porodično pravo, stvarna prava , obvezno pravo , menice, osiguranje , šteta i njena naknada , autorsko pravo , nasledno pravo , građanski sudski postupak... CENA 850 DINARA

22928) KOMENTAR NOVOG MENIČNOG ZAKONA , Dr Toma Pavlović , Urania Novi Sad bez godine izdanja , Osnovi meničnog prava i komentar novog meničnog zakona sa odnosnim zakonima i uredbama , antikvarno međuratno izdanje , tvrd povez,zlatotisak , latinica, 494 strane CENA 850 DINARA

22931) MOJ PRAVNI VODIČ , Božidar J. Zdravković , Beograd 1978 , praktičnipravni priručnik, mek povez, ćirilica,200 strana, iz sadržaja . kako se pišuzahtevi za dobijanje uverenja i isprava , tužbe, krivične prijave, razni podnesci , ugovori , testamenti , punomoćja , zahtevi za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja i drugih prava građana po zakonima i ustavu CENA 500 DINARA

22933) GAIUS NOSTER PRILOG ISTORIJI RIMSKE PRAVNE NAUKE , Obrad Stanojević , Institut za pravnu istoriju Beograd 1976 , istorija rimskog prava,mek povez,latinica,188 strana CENA 500 DINARA

22979) ZBIRKA ZAKONA I DRUGIH PROPISA REPUBLIKE SRPSKE , Poslovna štampa Sarajevo 2007, tvrd povez, veliki format, očuvano, 708 strana , sadržaj : Ustav, ustavni zakon , zakoni o sudskom i tužilačkom veču , finansijskom poslovanju , unutrašnjem platnom prometu , zaštiti od klevete , administrativnim taksama, porezima , krivični zakonik ,bankama, ministarstvimaunutrašnjim poslovima, amnestiji, nasleđivanju, hartijama od vrednosti... ukupno 57 pravnih akata CENA 850 DINARA

22980) PRIRUČNIK ZA PRIMENU PROPISA O IZVRŠNOM POSTUPKU , Danilo Vračar , Poslovna politika Beograd 1991 , priručnik za pravnu praksu , obrasci, objašnjenja, sudska praksa, tvrd povez,zlatotisak,latinica,307 strana CENA 600 DINARA

22983) KRIVIČNO PRAVNA ZAŠTITA RATNIH ZAROBLJENIKA U JUGOSLOVENSKOM KRIVIČNOM PRAVU , Dr Jelena Đ. Lopičić Jančić , Vaša knjiga Beograd 2005 , mek povez, latinica, 434 strane CENA 500 DINARA

22987) UREDBA O LIKVIDACIJI ZEMLJORADNIČKIH DUGOVA od 25. septembra 1936 , Geca Kon Beograd 1938 , sa pravilnicima i ostalim odredbama za njeno izvršenje, uredba vlade Milana Stojadinovića kojom je poljoprivrednicima otpisano 50% dugova, tvrd povez,ćirilica, 310 strana CENA 450 DINARA

23738) TEKSTOVI RIMSKOG PRAVA praktikum za vežbe , Dr Jelena Danilović / Dr Obrad Stanojević , Službeni list Beograd 1982 , mek povez,latinica, 275 strana CENA 450 DINARA

23740) NASLEDNO PRAVO , Radoslav Momčilović / Milorad Živanović , Beograd Banjaluaka 2003 , tvrd povez,očuvano,latinica, 353 strane CENA 600 DINARA

23742) BUDITE SAMI SVOJ ADVOKAT , grupa autora , Službeni list 1986 , priručnik za samostalno učestvovanje u sudskom sporovima, mek povez sa malim oštećenjem korice duž ivice rikne ,latinica,351 strana, obrasci , tužbe, žalbe, ugovori ,...sadržaj:
krivični postupk, parnični postupak,izvršni postupak, opšti upravni postupak, upravni spor, prekršajni postupak, postupak poprivrednim prestupima, vanparnični postupak...
CENA 600 DINARA

23744) PRIVREDNO PRAVO , Prof. dr Danijela Kostadinović , Viša škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš 2011 , mek povez, očuvano , ćirlica, 354 strane , CENA 400 DINARA

23747) PRAVNI POLOŽAJ ZADUŽBINA I FONDACIJA U SVETU , Dr Marija M. Toroman , Institut za uporedno pravo Beograd 1996, mek povez ,ćirilica, 101 strana CENA 400 DINARA

23750) PRIRUČNIK ZA STEČAJNE UPRAVNIKE , Milo Stevanović , USAID 2005 , Odabrane teme za praktičnu primenu novog Zakona o stečajnom postupku za stečajne upravnike i druge učesnike u postupku , mek povez, latinica, 441 strana , CENA 2000 DINARA

23751) FENOMENOLOGIJA PRAVA , Aleksandar Kožev , Nolit Službeni list SFRJ 1984 , mek povez,latinica, 343 stranice, naslovna korica u slabijem stanju ( izbledela ) , unutrašnjost kompletna i dobro očuvana , CENA 350 DINARA

23752) ZBIRKA PROPISA O NEPOKRETNOSTIMA U SR SRBIJI , Beograd 1990 , mek povez, ćirilica, 427 strana , na nekoliko strana podvlačen poneki član zakona CENA 300 DINARA

23753) PROPISI O DEVIZNOM POSLOVANJU ,Cekos in , Beograd april 2012 , zakon , uredbe , pravilnici , odluke , uputstva, obrasci , mek povez, odlično očuvano ,ćirilica, VI + 342 strane CENA 600 DINARA

23756) USTAV ETIOPIJE / REVISED CONSTITUTION OF ETHIOPIA , Adis Ababa November 4 1955 , as promulgated by his imperial majesty Haile Sellassie I dvojezično etiopsko / engleski, mek povez, 80 strana CENA 450 DINARA

24474) PRIRUČNIK O UREĐIVANJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA , Slobodan Todorović , Šabac 1988 , sa posebnim osvrtom na odredbe o uređenju zemljišta putem komasacije , mek povez,odlično očuvano , latinica, 264 strane, CENA 450 DINARA

24475) KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA , Aleksandar Lukić i Svetlana Stojanović , Centar za javne nabavke Beograd 2004 , tvrd povez, očuvano, ćirilica, 201 strana CENA 400 DINARA

24476) OSNOVE PRAVA MEĐUNARODNOG ROBNOG PROMETA I PRAVA EVROPSKE UNIJE , Dr Milenko Radoman , Čigoja Beograd 2004, očuvano, mek povez, ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 206 strana, CENA 400 DINARA

24480) RETROAKTIVNOST ZAKONA I DRUGIH OPŠTIH AKATA , Slobodan Perović , Naučna knjiga Beograd 1987 , teorija sukoba zakona u vremenu,mek povez,latinica,324 strane, CENA 450 DINARA

24481) ZBIRKA KRIVIČNIH ZAKONA , Službeni list Beograd 1979 , mek povez, latinica, 734 strane, sadržaj : Krivični zakon SFRJ sa napomenama , krivični zakoni republika i autonomnih pokrajina , registar za sve krivične zakone CENA 400 DINARA

24483) USTAV KRALJEVINE SRBIJE nacrt , Pavle Nikolić , Izdanje autora Beograd 2001 , mek povez, ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 80 strana, CENA 300 DINARA

25452) ZAKON O NACIONALIZACIJI NAJAMNIH ZGRADA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA , Službeni List FNRJ 1959 , sa uputstvom o postupku za sprovođenje nacionalizacije , uputstvom o obrascima, registrom i ekspozeom Lidije Šentjurc , mek povez, latinica, 96 strana, podvlačeno grafitnom bojicom, format 12 X 16, 5 cm CENA 300 DINARA

25453) OSNOVI OPŠEG DELA KRIVIČNOG PRAVA SFRJ , Miroslav Đorđević / Života Jovanović , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd / Zemun 1973 , mek povez, latinica, 256 strana CENA 350 DINARA

25455) KRIVIČNO PROCESNO PRAVO SFRJ , Dr Zagorka Simić Jekić , Privredna štampa Beograd 1983, mek povez, sa potpisom i posvetoma utorke, latinica, 414 strana CENA 400 DINARA

25457) ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PRAVOSUĐA , Ilija Todorović , Službeni list Beograd 1977 , propisi : savezni , republički, pokrajinski , mek povez, latinica, 795 strana CENA 300 DINARA

25458) JUGOSLOVENSKI PROCESNI ZAKONI , Dr Milutin Srdić , Nova prosveta Beograd 1988 , sa obrascima i registrom pojmova, mek povez,latinica, 840 strana CENA 350 DINARA

25459) PRIRUČNIK SUDSKIH OBRAZACA , Milivoje Matović ,Stručna knjiga Beograd 1987 , parničnog , vanparničnog , izvršnog i postupka pred sudovima udruženog rada , mek povez, latinica, 161 strana CENA 300 DINARA

25461) REFORME EVROPSKE UNIJE institucionalni aspekti , Dr Gordana Ilić Gasmi , Prometej Beograd 2004, mek povez, latinica, 319 strana CENA 300 DINARA

25470) PRAVNI ŽIVOT 5 knjiga , Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu , izdavač Udruženje Pravnika Beograd ,
1) Tematski broj : POSTOJEĆE I BUDUĆE PRAVO , broj 9 / 1996 godina, 810 strana
2) Tematski broj : MOĆ I NEMOĆ PRAVA broj 10 / 1998 , 1088 strana
3) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO - SUD I PRAVO III tom , broj 11 / 1995 820 strana
4) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO - SUD I PRAVO IV tom , broj 12 / 1995 950 strana
5) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO U IMOVINSKIM ODNOSIMA I tom .broj 9-10 / 1994 1470 strana

CENA 1200 DINARA

26671) PRAVNI LEKSIKON , Savremena administracija Beograd 1970 , Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje , tvrd povez, zlatotisak, veliki enciklopedijski format 22,5cm x 29,5cm , latinica, 1376 strana CENA 1350 DINARA

26704) KRALJEVI RUSKE MAFIJE , Zdenjek Šamal , MK Panonia Novi Sad 2000 , odlično očuvano, tvrd povez , latinica, 226 strana CENA 350 DINARA

26705) LOV NA ESKOBARA , Mark Bauden , ITP Pharos d.o.o Nedeljni telegraf 2004 , Kako je uhvaćen i ubijen kralj kokaina koji je mogao da zavlada svetom , mek povez, ilustrovano , latinica, korice sa vidljivim tragovima korišćenja CENA 200 DINARA

26706) NAJVEĆI ZLOTVORI MAFIJAŠI U ISTORIJI , Loren Karter , Politika narodna knjiga Beograd 2004 , tvrd povez, latinica, ilustrovano, 298 strana , CENA 250 DINARA

26825) NOVA ZBIRKA NAČELNIH ODLUKA ODELJENJA I Opštih sednica kasacionog suda , SKUPIO I UREDIO Stevan Maksimović , Požarevac 1996 , reprint izdanja iz 1899 godine , završna knjiga IV , građanski zakonik , zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama i krivični zakonik , tvrd povez, ćirilica, 127 strana ,potpis na predlistu CENA 400 DINARA

27216) O KONTINUITETU DRŽAVA , Dr Stevan V. Đorđević , Naučna knjiga Beograd 1967 , s posebnim osvrtom na međunarodnopravni kontinuitet Kraljevine Jugoslavije i FNRJ , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, 182 strane , Doktorska disertacija iz 1963 / Članovi komisije: Milan Bartoš, Miloš Radojković, Milan Marković CENA 500 DINARA

27217) O KONTINUITETU DRŽAVA , Dr Stevan V. Đorđević , Naučna knjiga Beograd 1967 , s posebnim osvrtom na međunarodnopravni kontinuitet Kraljevine Jugoslavije i FNRJ , mek povez, latinica, 182 strane , Doktorska disertacija iz 1963 / Članovi komisije: Milan Bartoš, Miloš Radojković, Milan Marković CENA 500 DINARA

27218) ODNOSI FEDERACIJE I FEDERALNIH JEDINICA , Pavle Ristić , Naučna knjiga Beograd 1967 , ustavno pravo, problem odnosa između federacije i federalnih jedinica sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, 184 strane , CENA 500 DINARA

27357) UTVRĐIVANJE VINOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU , Dr Milivoje Karanović , Privredna štampa Beograd 1982 , tvrd povez, latinica, 160 strana, pečat i potpis na naslovnoj, CENA 550 DINARA

27359) TEKSTOVI IZ RIMSKOG PRAVA praktikum za vežbe , Dr Jelena Danilović / Dr Obrad Stanojević , Službeni list Beograd 1990 , mek povez, latinica, 275 strana, par kratkih zapisa u knjizi , jedna stranic apodvlačena CENA 300 DINARA

27361) O SVOJINI , Andrija Gams , Samostalno izdanje autora Beograd 1982 , mek povez, latinica, 63 strane , sadržaj : I. O svojini uopšte II. Društvena svojina u našem pravu III. Prilog: Razvoj ideje samoupravljanja, CENA 350 DINARA

27362) PRAVO I INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE , Gordana Ilić Gasmi , Univerzitet Singidunum Beograd 2008 , mek povez, latinica, XI +327 strana, potpis na predlist, podvlačeno, tekst vidljiv i čitljiv , CENA 250 DINARA

27363) PRAVO I OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE , Gordana Gasmi , Univerzitet Singidunum Beograd 2010 , mek povez, latinica, XIV + 405 strana, CENA 400 DINARA

27364) ZBIRKA IZ PROPISA KOJI SE PRIMENJUJU NA RADNE ODNOSE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI , OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI , Slobodan Martinović , Liber Beograd 2006 , mek povez, ćirilica, 162 strane,CENA 450 DINARA

27365) ŠKOLSKO ZAKONODAVSTVO, grupa autora , NIP Obrazovni informator Beograd 2005 , praktični pravni priručnik, mek povez, ćirlica, 86 strana, iz sadržaja : prava dece i učenika ( na obrazovanje , ograničavanje opterećenja učenika , ocenjivanje i ispiti u toku godine , pravo na prigovor i žalbu u školi , odgovornost učenika ) , nastavnici , vaspitači i stručni saradnici ( uslov za prijem u radni odnos , licenca , stručno usavršavanje , prestanka radnog odnosa, godišnji odmor ) ustanove ( statusne promene , osnivanje ustanove , autonomija , organi , odnos sa ministarstvom ... ) CENA 300 DINARA

27366) PRAVNI INSTRUKTOR ZA ŠKOLE br 6 , Vaša knjiga d.o.o. Beograd novembar 2008 , stručni časopis za primenu propis au školama , mek povez, ćirilica, 136 strana, sadržaj :
Upravljanje i rukovođenje u dečjem vrtiću
Školsko i radno zakonodavstvo ( stručno usavršavanje i sticanje zvanja , obavezno stručno usavršavanje , uslovi i postupak napredovanja , polaganje ispita za licencu , izdavanje licence , sticanje prava iz penzijskog osiguranja ... )
Stambeniodnosi , upravni postupak i upravni spor ( izvršenje nenovčanih obaveza ) , plate, naknadetroškova , finansijsko računovodstveno poslovanje ... CENA 250 DINARA

27367) PRAVIČNO SUĐENJE PRIRUČNIK , Fond za humanitarno pravo Beograd 2001 , Priručnik služi kao vodič kroz međunarodne i regionalne standarde za pravično suđenje. Namenjen je advokatima i sudijama ali i drugima koji bi hteli da bolje razumeju međunarodne standarde za zaštitu prava na pravično suđenje.
Knjiga je podeljena na tri celine. Prvi deo objašnjava koji su relevantni međunarodni i regionalni standardi i organi koji se bave ljudskim pravima, nabraja listu standarda i organa, i objašnjava korišćenje pravnih termina koji se tiču teme. Drugi deo govori o pravima pritvorenika, pravima na suđenju i zatim prelazi na pitanja koja su vezana za slučajeve u kojima može biti izrečena smrtna kazna, postupcima protiv maloletnika i pravima u toku oružanog sukoba i vanrednog stanja. U dodatku knjige se nalaze dva dokumenta: Opšti komentari koje je usvojio Komitet za ljudska prava i Rezolucija Afričke komisije o pravu na postupak i na pravično suđenje. mek povez, latinica, 256 strana CENA 350 DINARA

27368) SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVNIH NAUKA 4 knjige ,dr Toma Živanović , Srpska akademija nauka Beograd 1951 , kompletna studija podeljena u separate i 4 knjige , kasnije naknadno ukoričene : sintetička filozofija prava ; sintetička filozofija pravnih nauka ; pravna logika i teorija pravnog saznanja u okviru opšte
1) SISTEM SINTETIČKE PRAVNE FILOZOFIJE , 1. Nauka o sintetičkoj filozofiji prava 2. Nauka o sintetičkoj filozofiji pravnih nauka , tvrd povez, ćirilica, očuvano, IX + 316 strana ,
2) FORMALNA SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVA posebni deo Posredni osnovni pravni pojmovi , tvrd povez , ćirilica, od 343 do 508 strane,
3) MATERIJALNA SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVA opšti deo s posebnim sintetička metafizika prava, tvrd povez , ćirilica, od 511 do 698 strane,
4) SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVNIH NAUKA - pravna logika i teorija pravnog saznanja u okviru opšte, tvrd povez , ćirilica, od 701 do 939 strana,

CENA 1250 DINARA

28799) LEKSIKON KRIVIČNOG PRAVA , Dragan Jovašević , Službeni glasnik Beograd 2006 , Leksikon krivičnog prava u trećem, izmenjenom i dopunjenom izdanju sadrži blizu 2.400 odrednica iz oblasti domaće međunarodne i krivičnopravne naučne misli, pozitivnog zakonodavstva i sudske prakse. U odrednicama je izložena celokupna materija kaznenog prava (u kome najveći značaj i ulogu ima upravo krivično pravo). Obim pojedinih odrednica, po pravilu, zavisi od njihovog naučnog i teorijskog značaja, a posebno od praktične i upotrebne vrednosti. Stoga je svaki važniji institut ili pojam krivičnog prava izložen potpunije i sadržajnije u jednoj odrednici, dok je izvedena, pomoćna, sporedna ili dopunjujuća odrednica užeg obima i to, uglavnom, dopunjujućeg karaktera kako bi se izbeglo nepotrebno ponavljanje. POTPUNO NOVO , tvrd povez, ćirilica, 816 strana, format 17,5 x 24,5 cm CENA 1350 DINARA

28800) PRIVREDA I PRAVO , Rudolf Štamler , Službeni List Beograd /CID Podgorica 2001 , Privreda i pravo: prema materijalističkom shvatanju istorije , filozofija prava , teorija prava , sadržaj : Socijalna filozofija, Socijalni materijalizam, Predmet socijalne nauke, Forma socijalnog života, Materija socijalnog života, Monizam socijalnog života, Pravni poredak i socijalna privreda, Ekonomski fenomeni, Kružni tok socijalnog života, Socijalna teleologija, Kauzalnost i telos, Socijalni sukobi, Načelo socijalne zakonomernosti, Pravo prava, Pravo i samovolja, Pravna prinuda, Socijalni idealizam, POTPUNO NOVO , tvrd povez, ćirilica, 580 strana , format 17 x 24 cm CENA 1450 DINARA

28801) KRIMINOLOGIJA , Đorđe Ignjatović , Nomos Beograd 2000 ,peto neizmenjeno izdanje , mek povez, latinica, 400 strana, pečat na predlistu , CENA 450 DINARA

28802) PREVENCIJA KRIMINALITETA , Dr Vladimir Krivokapić , Policijska akademija Beograd 2002 , tvrd povez, ćirilica, 278 strana , potpis na predlistu i naslovnoj strani CENA 450 DINARA

28804) USTAV SFRJ stručno objašnjenje , Institut za političke studije fakulteta političkih nauka Beograd 1975 , tvrd povez, latinica, 654 strane , posveta na predlistu , CENA 500 DINARA

28805) OSNOVI IMOVINSKOG PRAVA , Ilija Babić , Službeni glasnik Beograd 2006 , mek povez , ćirilica, 380 strana, podvlačeno CENA 400 DINARA

28806) KRIVIČNI ZAKON SFRJ / ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU , NIP export press , sa napomenama i registrom pojmova, tvrd povez , zlatotisak , latinica, 247 strana CENA 350 DINARA

28807) STVARNO PRAVO , Dr Dragoljub D. Stojanović , Beograd 1983 , šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez , latinica, 475 strana, pečat i potpis na naslovnoj strani , CENA 500 DINARA

28810) ZAKON O PARNIČNOM I ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU , Priredila Stanojčić Gordana , Poslovni biro Beograd 2004 , mek povez, latinica, 256 strana CENA 300 DINARA

28811) UGOVOR O ČARTERU U VAZUHOPLOVNOM PRAVU , Dr Miodrag Trajković, Institut za uporedno pravo / Savremena administracija Beograd 1973 , mek povez, latinica, 140 strana CENA 400 DINARA

28813) USTAVNOST I VLADAVINA PRAVA , priredio Kosta Čavoški ,Centar za unapređivanje pravnih studija Beograd 2000 , Biblioteka SUOČAVANJA , mek povez, ćirilica, 494 strane , iz sadržaja :
I: Ustavnost , vladavina prava i pravna država
Princip vladavine prava - Radmila Vasić
Hajekovo shvatanje odnosa demokratije i vladavine prava - Slobodanka Nedović
Realpolitičko opravdanje vladavine zakona u Makijavelijevoj političkoj filozofiji - Kosta Čavoški
II : Ustav i ustavnost u Srbiji i Jugoslaviji
Strani uticaji na našu udžbeničku književnost ustavnog prava
Ideja i praksa ustavnosti u Srbiji 1869 - 1914
Pola veka izopačene ustavnosti - Kosta Čavoški
III : Od totalitarizma do vladavine prava
Poricanje vladavine prava - Jovica Trkulja
IV: Kršenje ustava i narušavanje ustavnosti
Ogledi o kršenju ustava - Mirjana Pajvančić
Samovolja u ruhu prava , Beskrvna noć dugih noževa , Zla kob despotske vladavine , Prekoračivanje granice , Zlo u samom leku , Lex specialis , Narušavanje hijerarhije pravnih normi... Kosta Čavoški
V : Vladavina prava us tanju državne nužde
Ustavnost vanrednog stanja , Ratne uredbe
CENA 500 DINARA

28815) NAČELA UMNOG DRŽAVNOG PRAVA / KRATKI PREGLED ISTORIJSKOG RAZVITKA NAČELA PRAVA MORALA I DRŽAVE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO NAŠIH DANA , Dimitrije Matić , Službeni list Beograd 1995 , biblioteka Klasici jugoslovenskog prava , tvrd povez, ćirilica, posveta na predlistu , 160 strana, a) Javno pravo b) Ustavno pravo c) Država i pravo/ Predgovor prof. dr Božidar S. Marković CENA 550 DINARA

28816) USTAV SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE SRBIJE sa amandmanima I do XLIX , Dragan Srnić Šabac /Pravno ekonomski centar Beograd 1989 , mek povez , ćirilica, 260 strana, pisano hemijskom olovkom na poslednjih 20 tak strana , uglavnom sadržaja ... CENA 200 DINARA

28817) PREOBRAŽAJI JAVNOG PRAVA , Leon Digi , Plato Beograd 1997 , mek povez, ćirilica, 199 strana CENA 450 DINARA

28818) BORBA STAROG S NOVIM PRAVOM , Georg Jelinek , Plato Beograd 1998 , S nemačkog preveo i predgovor napisao dr Novica Kraljević , Dodatak: Pravo manjina mek povez , ćirilica, 59 strana CENA 250 DINARA

28819) SUĐENJE ISUSU pravni aspekti , Željko Stepanović , Pravni fakultet Beograd 2010 , Autor se bavi pravnim aspektima suđenja Isusu Hristu. Najpre navodi istorijske izvore i svedočanstva o ovom suđenju, kao i istorijske prilike u Judeji tog vremena. Potom daje pregled jevrejskog prava i funkcionisanja jevrejskog pravosuđa i razgraničava njegove nadležnosti i nadležnosti rimskog pravosuđa, pošto je Judeja 6. godine n.e. izgubila autonomnost i postala rimska provincija. Pozivajući se na postojeće izvore, autor opisuje hapšenje i ispitivanje Isusa i suđenje pred najvišim jevrejskim sudom i, potom, prvo suđenje pred državnim upraviteljem Pilatom, pred Irodom i, na kraju, poslednje suđenje pred Pilatom. Pošto nijedna od ključnih tačaka optužnice nije dokazana (huljenje na Boga, lažno mesijanstvo, stvaranje ilegalne organizacije, poziv na pobunu protiv rimskog cara, samozvano proglašenje za cara), Pilat je oslobodio optuženog, ali je pod pritiscima i pretnjama tužilaca promenio odluku. U epilogu autor ukazuje na pravne posledice ove nepravedne i iznuđene osude, ali i na njen viši smisao i ispunjenje Božanske pravde.
Ključne reči: jevrejsko pravo, mesijanstvo, krivični postupak, kazna bez krivice, pravne posledice, Božanska pravda.
očuvano, mek povez , latinica, 174 strane CENA 300 DINARA

28820) PRIRUČNIK ZAKONA O NEPOSREDNOM POREZU , Trifko Kuić , Bosanska pošta Sarajevo 1934 , antikvarno izdanje , mek povez , latinica, 91 strana , pečat na naslovnoj strani , CENA 250 DINARA

29173) GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO , Dr Borivoje Poznić / Dr Vesna Rakić Vodindelić , Savremena administracija Beograd 1999 , petnaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje , mek povez, latinica, pečat , XX + 660 strana CENA 650 DINARA

29174) MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO opšti deo , Radovan D. Vukadinović , Pravni fakultet Kragujevac 2005 , mek povez, očuvano, sa potpisom i posvetom autora , ćirilica, XIII + 425 strana CENA 500 DINARA

29176) VELIKI USTAVNI SISTEMI , Miodrag Jovičić , IRO Svetozar Markovic Beograd 1984 , elementi za jedno uporedno ustavno pravo , sadržaj : Deo prvi: USTAVNI SISTEMI SEDAM ZEMALJA Ujedinjeno kraljevstvo, SAD, Francuska, Švajcarska, SSSR, Kina, Indija, Deo drugi: Komparativna analiza sedam ustavnih sistema, Deo treći: Ustavi sedam zemalja, Registar , tvrd povez, zaštitni omot , latinica, format 17,5 x 24,5 cm , pečat privatne biblioteke, 791 strana CENA 850 DINARA

29177) ZAKON O KRIIČNOM POSTUPKU , Obrad Cvijović / Mr Dragomir Popović , Privredna štampa Beograd 1977 , sa komentarom , objašnjenjima i uputstvima za praktičnu primenu , tvrd povez, latinica, XI + 415 strana naslovna korica vrlo malo zaprljana , CENA 450 DINARA

29178) UGOVOR O REOSIGURANJU , Dr Ivica Jankovec , Institut za uporedno pravo Beograd 1968 , mek povez, latinica, 177 strana CENA 450 DINARA

29180) ZBIRKA ODABRANIH PREPORUKA SAVETA EVROPE , Savet Evrope kancelarija u Beogradu 2004 , krivično, građansko i upravno pravo, mek povez, latinica, odlično očuvano, 213 strana CENA 250 DINARA

29181) KRIVIČNO PRAVO opšti deo , dr Zoran Stojanović , Službeni glasnik Beograd 2001 , treće izdanje, mek povez, podvlačeno, pečat na naslovnoj strani , ćirilica, 374 strane , CENA 200 DINARA

29182) PUBLIC PROCUREMENT IN THE EUROPEAN UNION , Gruber /Mille / Sachs (Thomas Gruber, Gunther Gruber, Annemarie Mille, Michael Sachs ), Wien Graz 2006 , directives and case law This book is the first treatise of its kind to systematically and comprehensively analyse the substantive and procedural framework of public procurement law at EU level. It starts with the new, Europe-wide binding directives on public procurement and compares the new provisions with the previous legal situation. Approximately 200 decisions of the European Court of Justice and the Court of First Instance have been analysed. Starting with practical overviews at the beginning of each chapter, the public procurement practitioner gets essential information about European public procurement law. This book was conceived for public procurement practitioners both now and in the years to come.
JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI , tvrd povez, engleski jezik , 574 strane , format 14 x 22,5 cm CENA 950 DINARA

29183) PUBLIC PROCUREMENT IN THE EUROPEAN UNION , Gruber /Mille / Sachs Sachs (Thomas Gruber, Gunther Gruber, Annemarie Mille, Michael Sachs ), Wien Graz 2009 , 2nd updated edition , directives and case law , This book is the first treatise of its kind to systematically and comprehensively analyse the substantive and procedural framework of public procurement law at EU level. It starts with the new, Europe-wide binding directives on public procurement and compares the new provisions with the previous legal situation. Approximately 200 decisions of the European Court of Justice and the Court of First Instance have been analysed. Starting with practical overviews at the beginning of each chapter, the public procurement practitioner gets essential information about European public procurement law. This book was conceived for public procurement practitioners both now and in the years to come.
Table des matières:
I. Obligation for the transposition of Community law
II. Interpretation of Community law
III. Community law and national law
IV. Preliminary ruling
V. Principles (purposes and objectives)
VI. Personal Scope
VII. Material Scope
VIII. Exception to the Public Procurement Directives: “In-house” Transactions
IX. Publication of Notices
X. Reliability
XI. Ability
XII. Groups of contractors (consortia)
XIII. Subcontracting
XIV. Technical specifications
XV. Contract award criteria
XVI. Contract awarding procedures and their exceptions
XVII. Variants
XVIII. Calculation error / informative contacts
XIX. Evaluation of tenders (general)
XX. Check of prices
XXI. Reasons for rejection of a tender
XXII. Withdrawal of the invitation to tender
XXIII. Directive 89/665
XXIV. Interlocutory procedures
XXV. Damages
XXVI. Collateral Objectives in Public Procurement: Social and Environmental Aspects
JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI , tvrd povez, engleski jezik ,odlično očuvano , 670 strana , format 14 x 22,5 cm , cena novog primerka u svetskim internet knjižarama je 88 evra , CENA 2000 DINARA

29184) SLUČAJ CHESSMAN , NIP Zagreb 1960 , Dvanaest godina pred plinskom komorom , 2 maja 1960 godine smaknut je u plinskoj komori američki građanin Česman, star 39 godina, poznat u čitavom svetu po dvanaestogodišnjoj borbi protv čitavog američkog pravosudnog sistema, osam puta je odlagana presuda, a deveti put mu nije uspelo. Treba reći da je Česman bio zločinac , bio je američki gangster ali je jedno ipak utvrđeno , on nije nikoga ubio. Ali je osuđen za otmicu dve žene , silovanje i pljačku.... očuvano , mek povez, latinica, 324 strane , ilustrovano , CENA 350 DINARA

29185) ANTIDISKRIMINACIONO PRAVO vodič , grupa autora , Centar za unapređivanje pravnih studija Beograd 2007 , ključne reči: Diskriminacija , Sprečavanje , Srbija , Diskriminacija osoba sa invaliditetom , Zakonski propisi , Ljudska prava , odlično očuvano, mek povez, latinica, 215 stran CENA 300 DINARA

29186) ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU , Službeni glasnik Beograd 2007 , IZVORNI ZAKONI I PROPISI, MEK POVEZ, ĆIRILICA, 399 strana CENA 250 DINARA

29187) ZAKONIK O PARNIČNOM POSTUPKU , Službeni glasnik Beograd 2007 , predgovor Vida Petrović Škero , izvorni zakoni i propisi, mek povez, ćirilica, podvlačeno 10-*taks trana , 239 strana CENA 250 DINARA

29188) GRAĐANIN FNRJ vodič kroz prava i obaveze građana , Kultura Beograd 1959 , pripremili Đorđe Buzganović; Raša Lazarević; Velimir Petrović , tvrd povez, odlično očuvano, latinica, 520 strana, format 12,5 x 17 cm CENA 350 DINARA

29545) OBLIGACIONO PRAVO knjiga prva , Dr Slobodan Perović , Privredna štampa Beograd 1980 , opšta teorija ugovora , opšta teorija obligacija , najvažniji obligacionopravni ugovori , tvrd povez, zlastotisak, pečatirana , , podvučeno nekoliko rečenica, 792 strane , CENA 850 DINARA

29546) PORODIČNO PRAVO knjiga I porodica brak , prof. dr Marko Mladenović , Privredna štampa Beograd 1981 , tvrd povez , latinica, 473 strane, pečat i potpis CENA 650 DINARA

29547) PORODIČNO PRAVO U JUGOSLAVIJI , prof. dr Marko Mladenović , Privredni pregled Beograd 1984 , drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez, latinica, pečatirana, 574 strane CENA 500 DINARA

29548) STVARNO PRAVO , Obren Stanković / Miodrag Orlić , Službeni list Beograd 1993 , šesto skraćeno i izmenjeno izdanje , mek povez, ćirilica, 375 strana CENA 450 DINARA

29549) PRIVREDNO PRAVO SA OSNOVAMA GRAĐANSKOG PRAVA , Đuro Đurović , Beogradska poslovna škola 2010 , mek povez, ćirilica, očuvano, 451 strana, podvlačeno delimično u sadržaju , tekst u knjizi potpuno čist i bez podvlačenja, potpis na predlistu , CENA 450 DINARA

29550) ZAKON O PREKRŠAJIMA SR SRBIJE , Komnen Rogić , Privredna štampa Beograd 1979 , sa komentarom, pratećim propisima i obrascima za praktičnu primenu , tvrd povez, latinica, 293 strane , CENA 500 DINARA

29551) ZBIRKA ODREDABA O PREKRŠAJIMA , Savremena administracija Beograd 1959 , Sadržanih U Saveznim i Republičkim Propisima ... Sa Objašnjenjima. (knj. 1. Odredbe O Prekršajima Sadržane U Saveznim Propisima , tvrd povez , latinica, 934 strane , pisano po predlistu i naslovnoj strani , podvlačen u sadržaj , tekst u knjizi kompletan i čitljiv bez podvlačenja CENA 650 DINARA

29552) PRAKTIKUM ZA MEĐUNARODNO PRAVO , Dr Nenad Đorđević / Dr Milenko Kreća , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd 1979 , mek povez, latinica, 408 strana CENA 400 DINARA

29553) OSNOVI PRAVA udžbenik za vojne škole JNA , Savezni sekretarijat za Narodnu odbranu Beograd 1979, tvrd povez, latinica, 476 strana, korice blago izlizane duž rikne , sama knjiga kompaktna i čista , potpis na naslovnoj strani , sadržaj: prvi deo- opšti pojmovi o državi i pravu, upravno pravo, upravni postupak i upravni spor, krivično pravo, krivično procesno pravo, gražansko pravo,privredno pravo, MEĐUNARODNO RATNO PRAVO-opšta pravila i pravila ratovanja na kopnu i u vazduhu, MEĐUNARODNO PRAVO MORA I POMORSKO RATNO PRAVO. Drugi deo sadrži propise iz oblasti opštenarodne odbrane i Zakona o službi u oružanim snagama, disciplinsku odgovornost lica na službi u oružanim snagama, materijalno i finansijsko poslovanje CENA 350 DINARA

29554) PRAVNA SHVATANJA VRHOVNOG SUDA SRBIJE, Mr Aleksandar Radovanov / Bogdan Petković Beograd 1996 , Oblasti: gradjanska, privredna, krivična, upravna, (1980-1995). mek povez, ćirilica, 183 strane , zapis na naslovnoj korici i naslovnoj stranici CENA 350 DINARA

29555) TUMAČ ZAKONA O MJENICI od 29. novembra 1928. dr Milorad Stražnicky , Zagreb 1929 , sastavio na osnovi zaključaka međunarodnih konferansa o unifikaciji mjeničnoga prava, održanih g. 1910. i 1912. u Hagu, osvrtom na tuzemnu i inozemnu teoriju i praksu Milorad Straznicky , retko antikvarno izdanje, korice sa vidljivim tragovima korišćenja , potpis na naslovnoj strani, pečatni potpis , latinica, XXII + 491 strana, tekst čitak i bez podvlačenja i pisanja , opšte stanje knjige dobro 3+ , CENA 750 DINARA

29556) ZBIRKA UGOVORA I KONVENCIJA O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA , Nikolaj D. Pahorukov , Geca Kon Beograd 1932 , sa komentarom, zbirkom raspisa min. pravde po pitanjima ukazivanja pravne pomoći i registrom , tvrd povez, zlatotisak, knjiga očuvana, pisano na predlistu , pečat na naslovnoj strani , XIII + 518 strana, tekst knjige čist bez podvlačenja CENA 850 DINARA

29557) POSLOVNO ZAKONODAVSTVO I NAUKA O DRŽAVI , profesor Vjekoslav Rajman , Naklada pisca Zagreb 1937 , za učenike stručnih produžnih škola , retko antikvarno izdanje, tvrd povez, zlatotisak, latinica, ilustrovano, potpis i posveta pisca na predlistu , potpisi na naslovnoj strani , 94 strane , CENA 750 DINARA

29558) ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU , Arhiv za pravne i društvene nauke Beograd 1953 , s aobjašnjenjima i komentarom, tvrd povez, latinica, potpisi i pečat na naslovnoj strani, 357 strana CENA 300 DINARA

29559) SLOBODA PLOVIDBE I UPRAVA PRIBREŽNIH DRŽAVA NA DUNAVU , Dr Jovan M. Paunović , Savez udruženja pravnika Jugoslavije Beograd 1957 , mek povez, sa potpisom i posvetom autora, latinica, 145 strana , CENA 350 DINARA

29560) NA STRANI ZAKONA ispovest islednika , Svetozar Brnović / Branko Đurica , Štampa Novi Sad 1969 , Džeparoši. Varalice. Kockari , istiniti događaji iz jugoslovenske kriminologije tvrd povez, latinica, 314 strana CENA 350 DINARA

29561) ZAŠTITA JAVNOG REDA I MIRA u teoriji i praksi , Dr Živko Obrenović / Slobodan Trkulja , Savremena administracija Beograd 1981 , na territoriji SR Srbije sa autonomnim pokrajinama , mek povez, latinica, 258 strana, potpis na naslovnoj strani , podvučeno par rečenica, CENA 350 DINARA

29562) PRAKTIKUM ZA PARNICU , Vukašin Ristić / Milošin Ristić , Savremena administracija Beograd 1993 , treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez , ćirilica, XII + 391 strana CENA 450 DINARA

3 comments:

Горан said...

30285) MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO , Milan Pak , Naučna knjiga Beograd 1986 , odlično očuvano, mek povez, latinica, 905 strana, CENA 500 DINARA

30286) UPRAVNO PRAVO , Dr Pavle Dimitrijević / Dr Ratko Marković , Beograd 1986 , mek povez, latinica, podvlačeno na prvih 30 tak strana, ostatak knjige čist i očuvan, 426 strana CENA 350 DINARA

30287) POSLOVNO PRAVO , Svetolik Kostadinović / Mile Račić / Gordana Ljubojević , Futura Novi Sad 2006 , mek povez, odlično očuvano, ćirilica, 466 strana, potpis na naslovnoj strani CENA 450 DINARA

30288) UVOD U DRŽAVNU BEZBEDNOST , Dr Andreja Savić , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd 2000 , autor je d 15.novembra 2001. do 24.januara 2003, obavljao je funkciju poslednjeg načelnika Resora državne bezbednosti (RDB) i prvog direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vlade Republike Srbije. Istovremeno je bio, po funkciji, član Saveta za državnu bezbednost Vlade Republike Srbije. udžbenik, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez , ćirilica, ilustrovano, 323 strane CENA 950 DINARA

30289) IZVORI I OBLICI UGROŽAVANJA DRUŠTVENOG UREĐENJA , DRUŠTVENE SVOJINE I SAMOUPRAVNIH PRAVA priručnik , pripremio Vlastimir Zlatković , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd 1981 , praktični priručnik za najbitnijim informacijama za sve zaposlene u polju bezbednosti na osnovu kojih se prepoznavala antidržavna delatnost prema nekadašnjoj SFR Jugoslaviji : politički kriminalitet ( strane obaveštajne službe , politička emigracija - opisi najznačajnih organizacija , unutrašnji neprijatelj - pravoslavna crkva, katolička crkva, informbirovska grupa , anarholiberalistička grupacija ... privredni kriminalitet ( mito i korupcija, špekulacije u prometu robe, monopolizam malverzacije u proizvodnji i skladištima , iznošenje viškova ...) klasični kriminalitet ( razbojništvo, krađe , prevare , požari ) , prostitucija, kockanje , uživanje opojnih droga , alkohoilizam... mek povez, latinica, 368 strana, zacepljen gornji desni ćošak naslovne strane, ostatak knjige odlično očuvan , CENA 650 DINARA

30290) KRIMINALISTIKA za mlade , Hans Helmut Kirst , Mladost Zagreb 1972 , popularn akriminalistika, tvrd povez , mala oštećenja na ivicama rikne , ilustrovano, format 20 x 22,5 cm , latinica, potpis na predlistu, 43 strane CENA 400 DINARA

30291) ZAKON O RADNJAMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE ( Z. O . R. ) , Izanje i štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije Beograd 1931, tvrd povez, zlatotisak, odlično očuvano, ćirilica, 250 + V strana, format 13,5 x 20 cm CENA 750 DINARA

Горан Живановић said...

30345) NAUKA O POREZIMA I PORESKO PRAVO , Dejan Popović , Savremena administracija Beograd 1997 , odlično očuvano, tvrd povez, latinica, , XXXI + 927 strana, tabele ,posveta na predlistu , CENA 950 DINARA

30346) KOMPJUTERSKI KRIMINAL , Slobodan R. Petrović , MUP Srbije Beograd 2001, drugo izdanje , mek povez,latinica,ilustrovano, X + 500 strana CENA 500 DINARA

30347) POLOŽAJ JAVNOG TUŽIOCA U KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU , Mr Miodrag Tmušić , Kultura Beograd 1997 , tvrd povez, zlatotisak, odlično očuvano, sa potpisom i posvetom autora , ćirilica, 147 strana CENA 600 DINARA

30348) REALNE MOGUĆNOSTI KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA , grupa autora, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Beograd 1997 , zbornik radova, mek povez , latinica, 215 strana , potpis na predlistu , CENA 450 DINARA

30349) KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK zbirka krivičnopravnih propisa , Nomos Beograd 2004 , priređivač Igor Vuković , drugo izdanje , tvrd povez, odlično očuvano, ćirilica, format 14,5 x 20,5 cm , 540 strana, sadržaj :
Osnovni krivični zakon Krivični zakon Republike Srbije
Zakonik o krivičnom postupku
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina
Sporedno krivično zakonodavstvo

CENA 650 DINARA

30350) USTAVNI AMANDMANI , Dragan M. Stojanović, Pravni fakultet Niš 2000 , mek povez , latinica, 168 strana CENA 350 DINARA

Горан Живановић said...


30351) USTAVNO SUDSTVO U SVETU , Dr Dimitrije Kulić , Beograd Zaječar 1982 , Profesor Dimitrije Kulić je rođen 1923. godine u Leskovcu. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. godine. Bio je predsednik Okružnog suda u Nišu od 1954. do 1964. godine. Od 1963. godine profesor je na Pravnom fakultetu u Nišu za predmet Ustavno pravo. Istovremeno od 1967. do 1990. godine bio i profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Od 1971. do 1977. bio je sudija Ustavnog suda Srbije.Profesor Kulić je objavio više od 30 knjiga i više od 300 naučnih radova iz oblasti ustavnog prava i političkog sistema. treće izdanje , odlično očuvano, sa potpisom i posvetom autora , latinica, format 14 x 20 cm , XXIV + 438 strana CENA 500 DINARA

30351) OTMICE ZEMUNSKOG KLANA , Mile Novaković , Novosti Beograd 2013 , Ova šokantna knjiga svedočenje je pukovnika policije o odredu smrti koji je sejao strah Srbijom u periodu od 2000 do 2003, o „zemunskom klanu“ koji je izvršio tridesetak ubistava, na desetine drugih krivičnih dela, prodao na stotine tona heroina.
Ovo je priča o surovim metodama koji su korišćeni prilikom otmica Miroslava Miškovića, Milije Babovića, Bojana Matijevića, Suada Musića, Stefana Živojinovića, Svetozara Obradovića, Milenka Aleksića, Vuka Bajruševića, Dragoslava Vukovića, Duška Krstovića, o mafiji koja je ubistvom premijera Zorana Đinđića pokušala da preuzme rukovođenje državom. POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, ilustrovano, 312 strana CENA 350 DINARA