Tuesday, May 3, 2016

FILOZOFIJA SOCIOLOGIJA3977) NAUKA I TEOLOGIJA U XX VEKU-kritika teoloskih koncepcija nauke,Gradina Nis 1973,grupa ruskih autora,mek povez,latinica,194 strane, CENA 240 DINARA

6906) U TRAGANJU ZA KONVENCIJOM-o jednoj filozofskoj teoriji zavere,Aleksandar Fatic,Inter YU press Beograd 1995,mek povez,latinica,ex libris,168 strana, CENA 300 DINARA

8246) PLATONOV I KSENOPHONOV SYMPOSION,prevod,uvod i beleske Franjo Petracic,Split 1981, reprint orginala iz 1897, mek povez,latinica, 146 strana, CENA 650 DINARA

8654) KROZ SOCIJALIZAM DO BOGA-cetiri knjige u jednoj:Prvi dani-roman/Esej o Bogu-filozofski roman/ Politika,hleb i knjiga/Filozofija i verovanje),Milan Nesic,Beograd 1991,mek povez,latinica,466 str, CENA 200 DINARA

9933) PORODICA U VELIKOM GRADU, grupa autora,Beograd 1979,sociologija, autorizovana  izlaganja učesnika u tribini i naucno politickoj tribini, mek povez, ćirilica, 250 strana, CENA 200 DINARA

9935) RAZVITAK ČOVEČANSTVA I DRUŠTVO,Branislav Đurđev,Filozofski fakultet odsek za istoriju Novi Sad 1980,filozofija i metodologija istorije, tvrd povez, latinica,355strana, CENA 300 DINARA

10159) SLOBODNO VREME I PRESTUPNIČKO PONAŠANJE MLADIH,Žarko B. Jašović,Institut za kriminološka i sociološka istraživanja,Bgd 1974, novo,mek povez,latinica,228 strana, CENA 300 DINARA

10511) SKICA FILOSOFSKE STVARALAČKE DELATNOSTI BLEZA PASKALA-sa beleškom o Paskalovom shvatanju ljubavi,Dr Dušan Nedeljković,Geca Kon Beograd 1924, mek povez,ćirilica,odlično očuvano, 90 strana, CENA 600 DINARA

11101) LUKAČEVA ONTOLOGIJA,časopis Rukovet broj 1 za 1981 godinu, tematski broj posvećen filozofiji i ontologiji Đerđa Lukača,mek povez, latinica 178 strana, CENA 150 DINARA

11427) RAZVITAK FILOSOFIJE U SRBA 1804-1944,Dr Andrija Stojković,Slovo ljubve Beograd 1972, tvrd povez, zlatotisak,ilustrovano,ćirilica,630 strana, CENA 600 DINARA

12070) PRORICANJE ESTETSKOG DRUŠTVA,Filiberto Menna,Radionica SIC Beograd 1984, mek povez,latinica,138 strana, CENA 400 DINARA

12146) TEORIJA ODRAZA,Todor Pavlov,Kultura Beograd 1947, osnovna pitanja dijalektičko materijalističke teorije saznanja, očuvano,tvrd povez,latinica,545 strana, CENA 400 DINARA

12152) UGROŽENI IDENTITET,Dr Ananije Leković,Pres kliping Beograd 1981, sociološka studija o Jugoslovenskim iseljenicima na privremenom radu u inostranstvu, mek pvoez,latinica,300 strana, CENA 300 DINARA

12897) SRBIJA KRAJEM OSAMDESETIH,Institut za sociološka istraživanja Beograd 1991, brošura, sociološko istraživanje društvenih nejednakosti i neusklađenosti,mek povez,latinica,30-tak strana, CENA 150 DINARA

12898) KARAKTERISTIKE I PROBLEMI ŽENSKE RADNE SNAGE U JUGOSLAVIJI,Dr Vera Pilić,Institut za ekonomska istraživanja Beograd 1969,sociologija, 189 strana, mek povez,latinica, CENA 150 DINARA

13510) OSNOVNI PRINCIPI FILOZOFIJE,Policer,Prosveta Beograd 1951,mek povez,ćirilica, 185 strana,CENA 200 DINARA

13872) MITOLOGIKE I, Klod Levi Stros,Biblioteka Karijatide 1980, antropologija, tvrd povez,zlatotisak,ilistrovano,latinica,371 strana,CENA 500 DINARA

14036) NEGACIJA I HUMANITET, Ferenc Bodrogvati,Subotica 1977,mek povez,očuvano, latinica,350 strana,CENA 450 DINARA

14248) DIJALEKTIKA NA DELU U RAZVOJU NAUKA , NAUČNOG STVARALAŠTVA I LIČNOSTI NAUČNIKA, Dr Dušan Nedeljković, Naučno delo Beograd 1976, mek povez,sa potpisom i posvetom autora,ćirilica,330 strana,CENA 400 DINARA

14417) HAJDELBERŠKA ESTETIKA I, Đerđ Lukač, Velika edicija ideja Beograd 1977, mek pvoez,latinica,176 strana,CENA 400 DINARA

15068) NADA , Radoman Kordić, Narodna knjiga *Alfa Beograd 2004, poimanje smisla nadanja i nade iz teološke , istorijske i filozofske perspektive, mek povez,latinica,238 strana, CENA 300 DINARA

15069) O VREDNOSTI  ŽIVOTA, Branislav Petronijević, Nolit Beograd 1983, mek povez,latinica,246 strana, CENA 350 DINARA
 
15627) SMISAO SLOBODE, Aleksandar Pražić, Plato Beograd 2001, kritika ontoloških špekulacija problema slobode, kritika Hegelove filozofije, novo,mek povez, ćirilica, 230 strana, CENA 250 DINARA
 
15629) SOCIOLOGIJA ZA VOJNE AKADEMIJE, grupa autora, Vojnoizdavački zavod Beograd 1981, tvrd povez,latinica,410 strana, CENA 300 DINARA

15807) O MOGUĆNOSTI SAZNANJA SVETA , F. Hashačih , Prosveta Beograd 1948 , mek povez, ćirilica,očuvano, 107 strana, CENA 250 DINARA

15815) NAUKA O SREĆI , Jean Finot , Napredak Beograd , filozofija,antikvarna, mek povez,ćirilica, 226 strana, CENA 200 DINARA


16196) ŽIVOTINJA , ČOVEK, SIMBOLSKA FUNKCIJA , Remon Rije , Matica srpska 1966, antropologija, tvrd povez,zaštitni omot, zlatotisak,očuvano,ilustrovano,ćirilica,233 strane, CENA 450 DINARA

16338) FILOZOFSKI ESEJI , Dr Danilo Gašović , Nikšić 1989, filozofija između stvarnosti i mogućnosti, mek povez,ćirilica, 383 strane, CENA 300 DINARA

16340) TEMELJI METODE MOĆI problem filozofske hermeneutike kod Diltaja, Ivan Urbančić , Velika edicija ideja Beograd 1976, mek povez,latinica,na nekoliko strana podvlačeno par rečenica ili zapisi na marginama , 243 strane, CENA 250 DINARA

16493) OTVORENA ZNANOST I OTVORENO DRUŠTVO , Antun Vujić , Cekade Zagreb 1987 , kritika filozofsko znanstvenog programa Karla Popera , novo,mek povez,latinica,217 strana, sadržaj:
 Logika otkrića kao metodologija znanosti
 Deduktivizam kao racionalan rekonstrukcija znanosti
 Konverzija na metafiziku fabilizma
 Svođenje društvenih znanosti na jedinstvo znanosti
 Platon ili o problem moralnih znanosti
 Hegel ili o problemu legitimnosti mišljenja
CENA 150 DINARA

16734) DUŠA I UM mišljenje F. Petrića u opreci platonizma i aristotelizma , Goran Gretić, Globus Zagreb 1989, tvrd povez, srebrotisak, odlično očuvano,ilustrovano,latinica,266 strana, Knjiga sadrži osvrt na filozofsku delatnost hrvatskog mislioca iz 16-tog veka Franje Petrića, s posebnim naglaskom na njegove stavove u razlici platonizma i aristotelizma .P redstavljena je uloga i uti caj misli Franje Petrića na renesansni platonizam i filozofiju uopšte. Iscrpno su obrađeni razvoj i temelji platonizma i neoplatonizma, helenizma te srednjovekovnog aristotelizma...sadržaj :l
 
 Platonizam i temelji neoplatonizma
Temeljne odrednice filozofije helenizma
Određene karakteristike srednjovekovnog aristotelizma
Platonizam i aristotelizam renesanse
Petrićevo mesto i značenje u okviru renesansnog platonizma
Petrićevo istživanje Corpus Aristotelicum
Petrićeva metafizika svetla
Uticaji Petrićevog mišljenja
Glavna dela Franje Petrića
CENA 400 DINARA

16994) S MARXOM PROTIV STALJINA , Veselin Golubović , Globus Zagreb 1987, jugoslovenska filozofska kritika staljnizma 1950-1960 , tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica,307 strana, CENA 400 DINARA

16997) FILOSOFIJA MITOLOGIJE uvod , Fridrih Vilhel Josef Šeling , OPUS Beograd 1989 , uvod u filosofiju mitologije prvi svezak , mek povez,latinica,247 strana, CENA 650 DINARA

16998) OGLEDI O HUMANIZMU , Dr Vuko Pavićević , Novi Sad 1977 , izbor autorovih eseja o teorijskim i praktičnim problemima humanizma , mek povez,latinica, 218 strana, sadržaj :
I : ČOVEK I NJEGOV SVET
„Što je čovjek a mora bit čovek“ Njegoš
Razumevanje i prevazilaženje konačnosti
II : MOGUĆNOSTI I OBLICI ZASNIVANJA ETIČKOG SUDA
Problem objektivnosti moralnog suda
Pojam humanizma i pitanje zasnivanja humanizma
Marksova kritika utilitarizma u Kapitalu i ranim spisima
(Ne) savremene zađevice o odnosu religije , ateizma i morala
III : O KULTURI UOPŠTE I POSEBNO
Ljudska suština rada
Kultura odnosa , posebno međunacionalnih
O nacionalnoj kulturi i etosu Crne Gore
O jednom šumaru i socijalističkoj revoluciji
III : KA ETIČKOJ SINTEZI
IV : O RELIGIJI
V: ETIČKO NASLEĐE
O Aristotelovom delu Nikomahova etika
Kantovo određenje ulogeprimera u moralnom razvitku
Njegoševi pogledi na čoveka u refleksivnim pesmama i Luči
Svetozar Marković teoretičar morala i socijalni reformator

CENA 300 DINARA

17004) TEHNIKA KAO ZAJEDNICA ? , Branko Balj , Dnevnik Novi Sad 1991 , filozofija, teorija društva , mek povez, latinica, 156 strana, sadržaj :
Antičko mišljenje zajednice i tehnike
Hegelovo mišljenje građanskog društva i države
Marksovo mišljenje kapitala kao zbiljske zajednice građanskog sveta
Hajdeger : tehnika kao usud ljudskog bitka
Hajdeger i Marks

CENA 200 DINARA

17005) POVIJESNI SMISAO KRITIKE RELIGIJE U MARXA I NIČEA , Petar Tepić , Cekade Zagreb 1982 , mek povez,latinica,267 strana, sadržaj :
Naznaka i problemska artikulacija teme
Marxov i Ničeov obrat unutar metafizike
Marxova kritika religije
Marxovo određenje biti čoveka i biti otuđenog načina proizvodnje života
Ishodište i temeljne odrednice Marxove kritike religije
Ničeova kritika religije
Temeljne kategorije Ničeovog mišljenja
Ishodište i temeljne odrednice Ničeove kritike religije
Zaključni pogled na Marksovu i Ničeovu kritiku religije

CENA 250 DINARA

17227) DIJALEKTIČKA RACIONALNOST , Jovan Aranđelović, Nolit Beograd 1981 , tvrdpovez,očuvano,latinica,376 strana, CENA 400 DINARA

17228) ŠTA JE ESTETIKA ? , grupa autora, Estetičko društvo Srbije * Mali Nemo Beograd * Pančevo 2006, zbornik radova sa naučnog skupa, mek povez,latinica,320 strana, CENA 450 DINARA

17234) SMISAO I VREDNOST ŽIVOTA PO HAJNRIHU RIKERTU , Milan M. Jovanović , Beograd 1938, teza primljena za doktorski ispit , filozofija vrednosti,  Hajnrih Rikert je neokantovski filozof i nešto mlađi Diltajev savremenik ,veoma retko antikvarno izdanje, odlično očuvano,ćirilica, 184 strane, sadržaj :
I : PREDGOVOR
II: PARTIKULARIZAM
Gledište na svet i nauka
Naturalizam
Objektivizam
Subjektivizam
Filosofija života
Intelektualizam
Kritika intelektualizma
III: UNIVERZALIZAM
Problem smisla živata
Vrednosti kao problem
Filosofija i problem smisla života
Smisao universalnosti filosofije
IV: VREDNOSTI
Uslovne vrednosti
Autonomne vrednosti
Nadistorizam
V: ONTOLOGIJA SVETA
Problem celine sveta
Heterološki princip
Prva primena heterološkog principa
Druga primena heterološkog principa
Problem jedinstva i stvarnosti
Vrednosti i saznanje
Profizičko biće
Saloboda subjekta
Ostvarivanje vrednosti
Metafizičko biće
VI: SISTEM VREDNOSTI
Problem sistema vrednosti
Klasifikacija kulturnih dobara
Otvoren sistem
VII : ZAVRŠNO REŠENJE PROBLEMA
Smisao smrti
Realizacija smisla života
LITERATURA

CENA 950 DINARA

17902) IKONOSFERA , Mječislav Porempski , Prosveta Beograd 1984 , mek povez,latinica, 301 strana, estetika, kulturologija, umetnost, CENA 400 DINARA

17956) UNIVERZITET PRED STEČAJEM , Žan Furastije , Duga Beograd 1973, biblioteka XX vek , sociologija, kriza univerzitetskog obrazovanja, mek povez,mali format,očuvano,latinica,119 strana, CENA 220 DINARA

18585) ZASNIVANJE METAFIZIKE MORALA , Imanuel Kant , BIGZ 1981, mala filozofska biblioteka , mek povez , latinica, 121 strana, očuvano , Ovo delo, neveliko po obimu, predstavlja neku vrstu okosnice Kantovog učenja. Kant svoju etiku konstruiše služeći se terminima i idejama poput; dužnosti, poštovanja, zakona, kategoričnim nasuprot hipotetičnim imperativima.
Kant svoju etiku konstruiše služeći se srodnim idejama poput “dužnosti", “poštovanja", “zakona", kategoričkog nasuprot hipotetičkim imperativima, i verovanjem da jedinu stvar na svetu koja je bezuslovno dobra predstavlja dobra (jer je autonomna) volja.
A volja je dobra kada poštuje načela autonomije, to jest, kada svoj zakon uzima isključivo iz sebe same; a to znači kada sledi prethodno navedene principe. Takva volja je autonomna. Ako volja uzima sebi zakon izvan sebe same, onda je ona heteronomna; ona time žrtvuje i autentičnu etiku i sopstvenu slobodu. Kant smatra da je ljudski razum sposoban da oseti bezuslovni autoritet moralnog zakona, a da je ljudska volja sposobna da odbaci sve alternative koje se s ovim zakonom ne slažu. I zaista, kod Kanta je vrlina definisana kao dužnosti koje su “čvrsto usađene u karakteru"
CENA 500 DINARA

18590) ETHOS SPOZNAJE U EVROPSKOJ I INDIJSKOJ FILOZOFIJI , Čedomil Veljačić , BIGZ 1975, mala filozofska biblioteka , mek povez , latinica, 117 strana, očuvano, CENA 500 DINARA

18604) TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA , Fridrih Niče , Mladost Zagreb 1980, knjiga za svakoga i ni za koga , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,358 strana, CENA 500 DINARA

18607) SKEPTICIZAM I ANIMALNA VJERA uvod u sistem filozofije , George Santayana, Naprijed Zagreb 1974 , tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica,305 strana, CENA 650 DINARA

18611) SVET , ČOVEK I ČOVEČNOST , Dr Dušan Nedeljković , Naučno delo Beograd 1976 , humanistička filozofija , mek povez,ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 118 strana, CENA 400 DINARA

18637) POLOŽAJ LEPOG U ESTETICI , grupa autora, Mali nemo Pančevo * Estetičko društvo Srbije Beograd 2005 , U zborniku su objavljena saopštenja sa Godišnjeg naučnog skupa Estetičkog društva Srbije, održanog 25. i 26. novembra 2004. godine u Beogradu. Urednici: dr Mirko Zurovac, mr Nebojša Grubor , potpuno novo, mek povez,latinica, 213 strana, mali tiraž 300 primeraka, sadržaj :
Tri lica lepote * Mirko Zurovac
Lepo , ružno , estetsko - Milan Ranković
Lepo i antička estetika - neki termini * Ksenija Maricki Gađanski
Metafizika i dijalektika fenomena versus genius loci * Kosta Vasiljković
Koliko su žive najstarije ideje o lepom ? pretplatonske definicije lepog nekada i sad * Ivo Tartalja
Mističko iskustvo lepog  * Vladimir Cvetković
O moralnoj lepoti kod helenskog retora Lisije : neodvojivost moralnog i lepog * Ifigenija Radulović
Problem lepote * Boško Telebaković
Autonomija i suverenost lepog u Kantovoj estetici * Nebojša Grubor
Lepota u medijskim ambijentima : regeres i otencijali utopijskog uma * Divna Vuksanović
Rok muzika i estetika ružnog * Nikola Božilović
Položaj lepog u estetici arhitekture Milutina Borisavljevića * Marina Đurđević
Funkcija muzički lepog u filmu , u svetlu Hanslikove estetike muzike * Dragana Krstić
i drugi članci
CENA 500 DINARA

18761) POVESNO MIŠLJENJE hermeneutička ispitivanja , Jovan Aranđelović , BIGZ 1989 , gnoseologija, mek povez,latinica,351 strana, CENA 450 DINARA

18846) GOZBA, Platon, BIGZ 1983 , mek povez, džepni format, latinica, par rečenica blago podvučeno,123 strane, CENA 100 DINARA

19082) REČNIK FILOZOFIJA I RELIGIJA istočna i zapadna misao , Viljem Riz , Dereta Beograd 2004 , Najpotpuniji i najkvalitetniji rečnih filozofije i religije koji je ikada objavljen na srpskom jeziku. To je rečnik enciklopedijske informativnosti i izuzetno pouzdane analitičko-kritičke dimenzije, jer razmatra misli skoro svakog velikog filozofa i religioznog vođe. Sadrži više od 4000 odrednica i biografske jedinice za više od 900 antičkih, srednjovekovnih i modernih filozofa.
Rečnik obrađuje savremenu analitičku filozofiju i šire i obuhvatnije predstavlja kontinentalnu filozofiju i istoriju filozofije.
Uz sve to, veoma široko uvodi u religiju i azijsku filozofsku misao.
Rečnik je Autoritativan – Sveobuhvatan – Jasan – Zanimljiv.
Od neprocenjive je vrednosti i za stručnjake i za one koji to nisu.
POTPUNO NOVO , tvrd povez, format 17,5 x 24 cm , latinica,950 strana CENA 1800 DINARA

19092) VELIKI FILOZOFI od Sokrata do Tjuringa , Frederik Rafael * Rej Monk , Dereta Beograd 2004 , Kolekcija od 12 detaljnih eseja koji opisuju i ocenjuju pojedinačni pristup filozofiji priznatih velikana - Sokrata, Platona, Dekarta, Spinoze, Berklija, Hjuma, Marksa, Rasela, Vitgenštajna, Hajdegera, Popera i Tjuringa. potpuno novo, tvrd povez, zaštitni omot,latinica,397 strana, Format: 17x24.5, CENA 1000 DINARA

19099) PREOBRAŽAJI PRAKSE , Milan Kovačević, Prosveta Beograd 1985 , ogledi iz ontologije sruštvenog biča, mek povez,latinica,131 strana, CENA 250 DINARA

19100) DISSEMINACIJA I LEVITACIJA DUHA , Dr Mihajlo Nikolić , Hegelovo društvo Beograd 2001, filozofija, metofologija nauke , dijalektika , saznanje, filozofija duha, mek povez,latinica, sa potpisom i posvetom autora,228 strana, format 24 cm , mali tiraž , smao 200 primeraka, CENA 500 DINARA

19619) SVAKODNEVNI ŽIVOT, Agnes Heler , Nolit Beograd 1978, Biblioteka Savremene filozofije SYMPOSION, Predgovor Đerđ Lukač, prevela sa nemačkog originala Olga Kostrešević,tvrd povez,zlatotisak, latinica, 392 strane,format  22 cm , CENA 600 DINARA

19623) UVOD U ETIKU , John David Mabbot , Nolit Beograd 1981 ,Filozofska biblioteka,  mek povez,latinica, 180 strana, CENA 400 DINARA

20521) ČOVJEK , Arnold Gehlen , Veselin Masleša *Svjetlost Sarajevo 1990, njegova priroda i njegov položaj u svetu, Potreba koju misaoni ljudi osećaju za tumačenjem vlastitog ljudskog postojanja nije puko teorijska. Već u skladu s odlukama koje takvo tumačenje sadržava, otkrivaju se ili skrivaju zadaci. Razumie li čovjek sebe kao Božije stvorenje ili kao uznapredovalog majmuna, iz toga će proizlaziti razgovetna razlika u njegovom ponašanju prema stvarnosnim činjenicama; u oba će slučaja u sebi čuti i sasvim različite zapovesti. biblioteka Logos , tvrd povez,odlično očuvano,kao novo, latinica, 472 strane, Format:20x14 CENA 750 DINARA

20522) KAKO ČITATI HEGELA , Alexandre Kojeve , Veselin Masleša *Svjetlost Sarajevo 1990 , Alexandre Kojeve, komentator Hegelove "Fenomenologije duha", znalac je svog predmeta i filozof dostojan tog imena. Njegov misaoni napor usredsređuje se na dokazivanje kako je pravi predmet ljudskog umnog Govora (Logosa) jedino prostorno-vremenski Totalitet bitka - Bitak koji je samome sebi objavljen Pojmom -Duh. "No ovaj Totalitet bitka jeste Duh samo utoliko ukoliko sadržava Pojam. No, Pojam sadržan u Bitku Je Čovek. A kretanje Pojma u Bitku, tj. stvarno "kretanje" Pojma - to je istorija." tvrd povez,odlično očuvano,kao novo, latinica, 586 strana, Format:20x14 CENA 850 DINARA

20648)  OGLEDI IZ ESTETIKE ,Sveta Lukić , Srpska književna zadruga Beograd 1981,estetika, filozofija umetnosti, tvrd povez, ćirilica, 268 strana, iz sadržaja :
Od  opšte estetičkog do konkretno umetničkog : Zoran Gluščević
Uvod :
Umetničko stvaralaštvo kao izvor estetike i filozofije umetnosti
I deo : KA OPŠTIM KRITERIJUMIMA
Estetička perspektiva čoveka, života i sveta
Istorijski činioci u izgradnji jedne realne estetike
Putevi oformljenja i opis kriterijuma
II deo : DVE SAVREMENE KRITERISTIKE
Socijalistički realizam
Socijalistički estetizam
III deo : FILOZOFSKA KNJIŽEVNOST
Između filozofije i umetničke književnosti
Od antičkog dijaloga do renesansnog eseja
Prekretnica u XVIII veku
Samosvest filozofske proze u naše doba
Ka poetici filozofske književnosti
ZAKLJUČAK
Filozofska književnost kao umetnost
CENA 350 DINARA

20667) GRANICE ANALIZE , Stanli Rozen, BIGZ 2002, analitička filozofija, potpuno novo, tvrd povez,zaštitni omot, 374 strane, CENA 950 DINARA

20671) PRAGMATIZAM I SAVREMENA FILOZOFIJA , Miladin Životić , Nolit Beograd 1966, Biblioteka savremene filozofije symposion , tvrd povez,zlatotisak,latinica,290 strana, poneka reč ili rečenica blago podvučena običnom olovkom , može se lako izbrisati  CENA 350 DINARA

20672) ISTRAŽIVANJE O MESTU RAZUMA U ETICI , Stivn Edelston Tulmin , Nolit Beograd 1970 , Biblioteka savremene filozofije symposion , tvrd povez,zlatotisak,latinica,290 strana, CENA 400 DINARA

20674) ISTORIJA AMERIČKE FILOSOFIJE , Herbert Šnajder , Obod Cetinje 1971 , tvrd povez, latinica, 236 strana , sadržaj : platonizam i empirizam u kolnijalnoj americi , američko doba prosvećenosti , nacionalizam i demokratija , ortodoksnost , transcedentalna raspoloženja, evolucija i ljudski napredak , idealizam, radikalni empirizam , pojava novog naturalizma i realizma, CENA 450 DINARA

20676) BERTRAND RASEL FILOZOF I HUMANIST , Arif Tanović , Veselin Masleša Sarajevo 1972 , analiza Raselove filozofske misli, tvrd povez,latinica,267 strana, sadržaj : filozofski pogledi , o ljudskoj prirodi i društvu , o savremenoj civilizaciji , dileme savremenog sveta , svet kakav bi trebalo da bude, CENA 400 DINARA

20677) LUKAČ I HAJDEGER , Lisjen Goldman , BIGZ 1976 , posmrtni fragmenti, uporedna filozofija, učenja Đerđa Lukača marksiste i Martina Hajdegera egzistencijaliste,fundamentalne srodnosti  )hegelovska tradicija, odbacivanje transcedentnog subjekta , koncepcija čoveka neodvojivog od sveta...) i filozofske razlike ... mek povez,latinica,127 strana , CENA 350 DINARA

20683) O LEPOTI odlomak jedne biološke filozofije , Dr Ljubomir Savković , S.B. Cvijanović Beograd 1927 , estetika, filozofija umetnosti , mek povez, antikvarna, stempl primerak nesečen tabak ,ćirilica, 133 strane ,sadržaj :
I : Problem lepoga
II: Svemir kao pozadina duše i školalepote
III: Razvitak duše i estetskog smisla pod uticajem spoljnjeg sveta i unutarnjih vitalnih predispozicija
IV: Umetnost kao svestan , ljudski oblik prirodnog stvaranja
V: Biološko shvatanje lepote i njezina uloga u civilizaciji
CENA 650 DINARA

20686) UVOD U DIJALEKTIČKI MATERIJALIZAM , A. Thalheimer , Naučna biblioteka Zagreb  1933 , tvrd povez,očuvano,latinica,170 strana, CENA 450 DINARA

20689) INDIREKTNI DOKAZI TRANSCEDENTALNOG IDEALIZMA , Svetomir Ristić , Književna zajednica Novog Sada 1986, kritički prilog istraživanju Kanta , pogovor Dragoljub Mićunović,  120 strana, CENA 350 DINARA

20690) ČOVEK , SMISAO I BESMISAO , Bogdan Šešić , Rad Beograd 1977 , dijalektika smisla i besmisla, mek povez,latinica,372 strane, CENA 350 DINARA

20691) MARX ZA POČETNIKE , M. Ruis , Studentski informativni centar Beograd 1980, biografija u stripu, mek povez,očuvano,latinica,151 strana, CENA 350 DINARA

20695) DOBRO U UČENJU GROFA TOLSTOJA I NIČEA , Lav Šestov, Književne novine Beograd 1981, mek povez,latinica, 167 strana, predgovor Česlav Miloš , prevod i pogovor Mirko Đorđević, CENA 350 DINARA

20699) IGRE DRUŠTVENOG KOMUNICIRANJA , Emil Vlajki , Velika edicija ideja Beograd 1984, mek povez,latinica,211 strana, teme iz sadržaja :  ontologija , fenomenologija , transcedencija CENA 450 DINARA

20700) SAINT SIMON I AUGUSTE COMTE (Sen Simon i Avgust Komte ) , Ante Fiamengo , Matica hrvatska Zagreb 1966, sociološka hrestomatija, izbor iz dela osnivača sociološke nauke ,tvrd povez,latinica, 309 strana, CENA 300 DINARA

20702) LOGIKA I SOCIOLOGIJA  , Dragoljub Mićunović , Filozofsko društvo Srbije Beogradf 1971, mek povez,latinica sa potpisom i posvetom autora,226 strana, CENA 400 DINARA

20708) INDUSTRIJSKA SOCIOLOGIJA , D.C. Miller i V.H. Form , Panorama Zagreb 1966, tvrd povez, latinica, ilustrovano,1064 strane, sadržaj : I.Industrijska sociologija - njen nastanak II.Socijalna organizacija tvornice III.Problemi primijenjene industrijske sociologije IV.Socijalno prilagođavanje radnika V.Industrija, komuna i društvo, Grafikoni, CENA 500 DINARA

20710) POREDAK I SLOBODA , Ljubomir Tadić , Kultura Beograd 1967 , prilozi kritici političke svesti , mek povez,latinica,340 strana, teme iz sadržaja :
I: Filozofski problemi političke svesti
II : Prilozi teoriji proleterske partije
III: Inteligencija i politička ideologija
IV: Demokratija i socijalistički poredak
CENA 350 DINARA

21083) OSNOVI NAUKE O DRUŠTVU , grupa autora, Rad Beograd 1981 , zbornik radova iz sociologije, mek povez,latinica,656 strana, CENA 350 DINARA

21084) KRITIKA UKUSA , Galvano Della Volpe , Nolit Beograd 1975 , biblioteka Sazvežđa, mek povez,latinica,346 strana, CENA 350 DINARA

21085) KRITIKA UKUSA , Galvano Della Volpe , BIGZ 1979 , mek povez,latinica,138 strana, CENA 250 DINARA

21087) MASOVNA KULTURA , Antonjina Kloskovska , Matica srpska 1985 , kritika i odbrana, mek povez,latinica,367 strana, Format: 13 x 20 cm , SADRŽAJ:
1. Shvatanje kulture
2. Društveni okviri masovne kulture
3. Obličje masovne kulture
4. Skica problema masovne kulture u Poljskoj
CENA 500 DINARA

21088) STUDIJA JAVNOG MNENJA , Dr Gligorije T. Bugarski Zlatić , Novi Sad 1940 , antikvarna sociološko - politička studija, tvrd povez,ćirilica,178 strana, CENA 500 DINARA

21108) INTUICIONIZAM I DIJALEKTIKA , Dr Dušan Nedeljković ,Naučno delo Beograd 1974, mek povez,ćirilica,146 strana, CENA 250 DINARA

21109) ŠPANSKI IDEARIJUM , Anhel Ganivet , Rad Beograd 1999, biblioteka Pečat, filozofija istorije, U "Španskom idearijumu" Anhel Ginavet razmišlja o hrišćanskoj filozofiji, njenim putevima i odrazima na život Španije, osvajačkom duhu koji se istovremeno rađa na zapadu i istoku zemlje, duhu agresivnosti, pa se na jednom mestu pita "da li je bolje živeti ovako kako smo do sada živeli, juče obasuti slavom, danas poniženi i pobeđeni, sutra ponovo u napretku, a uvek organizovani na ciganski način, ili treba konačno da raskinemo s lošom tradicijom, da se pretvorimo u naciju po modernom uzusu, veoma dobro uređenu i uravnoteženu?". Godina 1898 za Španiju je bila godina Propasti, Život Španije na kraju XIX veka obeležen je bezvoljnošću i padom svih vrednosti, Vreme duboke krize i kritike, Ganivel brine za Španiju i to postaje lični odnos iskazan čuvenom rečenicom: ŠPANIJA ME BOLI Promišljanje kolektivne tragedije mek povez,latinica, 117 strana, CENA 350 DINARA

21111) OBILJE I NASILJE , Ivan Kuvačić , Naprijed Zagreb 1979 , filozofsko sociološki eseji , tvrd povez,latinica,220 strana , Format:       23x15 cm sadržaj :
O strukturi i dinamici američkog kapitalizma
Klase i klasna pokretljivost u američkom društvu
Pokretačka snaga i ljudska cijena tehničkog progresa
Smisao pobune protiv institucija društvenog obilja
O radikalizaciji crnačkog pšokreta u SAD
Zaokret ka samosvijesti
Studentski pokret i nova ljevica
Osnove i izgledi radikalne desnice
O nasilju i agresiji
Masovne komunikacije i suvremeno društvo
Imaginativno nasilje
Kakvu poruku nose elektronske komunikacije
CENA 250 DINARA

21506) DIKTATURA NAD POTREBAMA , Ferenc Feher * Agneš Heler * Đerđ Markuš , Rad Beograd 1986 , biblioteka Pečat , politička filozofija, politički realizam u socijalističkim društvima, edicija Pečat, mek povez, latinica, 433 strane, sadržaj :
1.Ekonomska i društvena struktura
2.Politička dominacija i njene posledice
3.Funkcinisanje sistema: sukobi i perspektive,
Pogovor Jovan Teokarević,
CENA 500 DINARA

21511) KRAJ UTOPIJE * ESEJ O OSLOBOĐENJU , Herbert Markuze , Stvarnost Zagreb 1978, diskusije sa studentima i profesorima na univerzitetu zapadnog Berlina , mek povez,latinica,225 strana CENA 450 DINARA

21513) TRADICIJA I REVOLUCIJA , Ljubomir Tadić , Srpska književna zadruga Beograd 1972 ,filozofija politike , tvrd povez,ćiričica, 278 strana, format 20 cm , sadržaj :
Prosvetiteljstvo , autoritet i suverenitet
Reformacija i revolucija
Univerzalizam protiv individualizma
Od rezignacije do romantike
Autoritarna država inarodni duh u pravu
Teokratija , sociokratija i tehnokratija
Revolucja i prirodno pravo
Privatna svojina i slobodna konkurencija
Pravna država , demokratija i anarhija
Autoritet i sloboda,
CENA 450 DINARA

21514) ZA FILOZOFIJU NOVOG RAZVOJA,Fransoa Peru,Matica srpska*Evropski centar za mir 1986,filozofija ekonomije, mek povez,zaštitni omot,latinica,192 strane  sadržaj : Peruova značajna dela:Profit, Vrednost, Kapitalizam, Nezavisnost nacija, Inflacija, dolar i eurodolar, Moć i ekonomija - I.Pojmovi i indikatori: Rast, Razvoj, Progres, II.Teorijska elaboracija: Kejnz, Opšta ravnoteža aktivnih jedinica, Nasleđe klasika, Razumska istorija, Karl Marks, Razvoj i kretanje nauka i ideja, III.Politika i strategije: Moć, IV.Svrhovitost i vrednosti: Ekonomska racionalnost, Svetske vrednosti i dimenzije, V.Modeli i njihovo dobro korišćenje: Matematika opšte interpretacije, Analiza troškovi-doprinosi, Modeli Rimskog kluba, Nacionalni planovi CENA 350 DINARA

21517) KULTURA I DEMOKRATIJA , Stevan Majstorović , Prosveta Beograd 1978 , kulturologija, sociologija kulture , Autor kritički analizira odnos između države i kulture , politike i umetnosti u građanskim i socijalističkim društvima , kao i značenje nacionalne kulture i kulturne tradicije , prava na kulturu i na jednakost u kulturi , smisao individualnog i kolektivnog stvaralaštva , značenja stvaralačkih sloboda , socijalizacije i kulturne integracije, mek povez,latinica, 495 strana, CENA 400 DINARA

21521) DRŽAVA I DRUŠTVO , Ivan Prpić , Mladost Beograd 1976 , mala edicija ideja , odnos građanskog društva i političke države u ranim radovima Karla Marksa , Problem države ima u istoriji međunarodnog radničkog pokreta izuzetno značenje. Jedan od najvažnijih razloga Marxova i Engelsova sukoba s anarhistima u Prvoj internacionali bilo je upravo različito shvatanje države; sukob Lenjina i Kautskog, odnosno komunističke i socijaldemokratske interpretacije Marxove teorije. mek povez,latinica, format 16 cm , 220 strana, CENA 200 DINARA

21527) O DRUŠTVU , Vuk Stefanović Karadžić , Beograd 1964, izbor socioloških tekstova, mek povez,latinica,271 strana, teme iz sadržaja : Vuk i naše društvo , društvena morfologija , ličnost i društvene uloge , brak i porodica,  rat i ratnici , društvena organizacija i institucije , vlast i sila , društveni život i norme , metod CENA 400 DINARA

21827) O POREKLU I PRIRODI LEPOGA , Didro , Rad Bgd 1964 , Reč i misao , 142 strane CENA 150 DINARA

21909) O HEROJIMA , Tomas Karlajl , izdavač Dragoslav Bokan Beograd 1988 , o kultu heroja i herojskom u istoriji , nekorišćeno, mek povez,ilustrovano,ćirilica, prevod Božidar Knežević , 241  strana, ISBN 86-81305-01-8, sadržaj :
I : JUNAK KAO BOŽANSTVO , Odin , paganizam , skandinavska mitologija
II: JUNAK KAO PROROK Muhamed , islam ,
III : JUNAK KAO PESNIK Dante, Šekspir
IV: JUNAK KAO DUHOVNIK Luter , reformacija , Noks , puritanizam
V : JUNAK KAO KNJIŽEVNIK , Džonson , Ruso , Berns
VI : JUNAK KAO KRALJ Kromvel , Napoleon , moderni revolucionarizam
pogovor Dragoš Kalajić : Carlyle paaganski povratnik
CENA 300 DINARA

21910) GRANICE DELOTVORNOSTI DRŽAVE , Vilhelm fon Humbolt , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci  / Novi Sad 1991 , ideje za pokušaj određivanja granica delotvornosti države, Ako uporedimo najznačajnije državne ustave međusobno, a sa njima mišljenja najuglednijih filozofa i političara, začudićemo se, možda ne bez prava, što ćemo naći da je jedno pitanje tako malo obrađeno u potpunosti i na njega dato tako malo tačnih odgovora, a izgleda da ono ipak najpre privlači pažnju, pitanje naime: prema kojoj svrsi treba da se usmeri delanje čitavog državnog uređenja i koje granice ono treba da postavi svojoj delotvornosti. mek povez,nekorišćeno ,  ćirilica, 198 strana, Format 18 x 11.5 cm , politička filozofija, teorija države , CENA 150 DINARA

22607) HUMANIZAM KAO POLITIČKI IDEAL , Mihailo Đurić , Srpska književna zadruga, Beograd 1968 , Ogled o grčkoj kulturi (Hesiod, Herodot, Perikle, Platon, Aristotel...) tvrd povez, odlično očuvano, praktično nekorišćeno, ćirilica, 457 strana, CENA 500 DINARA

22609) NA PUTU ISTINE , Dragoljub Jonašković , Negotin - Zurich 2008 ,filozofsko teološka studija o pojmovima Boga i istine , ključne reči  : a) Istina b) Bog Vekovna potreba čoveka je da pođe na put traženja istine. Ovom potrebom se poveo i D. Jonašković i to svoje dugogodišnje traganje, iskustvo i znanje pretočio u ovu knjigu. Sagledavajući ovu večnu problematiku iz različitih uglova, on omogućava da „svetlo istine“ obasja stazu kojaće nas iz „tame“ osvesti u „svetlo života“. CENA 350 DINARA

22612 ) NUS ZBORNIK RADOVA HEGELOVOG DRUŠTVA broj 1,grupa autora,Beograd 1985,mek povez, latinica, očuvano, 118 strana,sadržaj :
Hegelovo dijalektičko i petronijevićevo hipermetafizičko shvatanje promene ; Bogdan Šešić
Koncepcije nastajanja znanja kod Hegela , klasika marksizma... ; Andrija Stojković
Poreklo i razvitak saznanja u društvenim naukama ; Vera Pilić Rakić
Princip ekonomije mišljenja u nauci ; Miodrag Cekić
Znanje i značenje ; Svetomir Nikolajević
Pojam filozofije prava ; Radomir Lukić
Baumgarten i nastajanje estetičkog znanja ; Milan Damnjanović
Filozofija i kibernetika ; Mihajlo Nikolić
CENA 300 DINARA

22826) OPŠTA SOCIOLOGIJA teorijske kontroverze u sociologiji , Dr Predrag Radenović , MIGP Vojvodina Bezdan 1994 , mek povez, sa potpisom autora, latinica, 368 strana CENA 400 DINARA

22828) DIJALEKTIKA , Dušan Nedeljković , SANU Beograd 1982 , materijalistička dijalektika, Hegel, Marks , ...mek povez,ćirilica, 357 strana CENA 600 DINARA

23289) MLADI HEGEL * O ODNOSIMA DIJALEKTIKE I EKONOMIJE , Đerđ Lukač , Kultura Beograd 1959 , tvrd povez,zlatotisak,latinica, 626 strana CENA 1200 DINARA

23571) MODERNA TEHNOLOGIJA I CIVILIZACIJA , Charles R. Walker , Naprijed Zagreb 1968 , uvod u ljudske probleme u doba strojeva , sociologija, tvrd povez,zaštitni omot,461 strana , latinica, sadržaj : I Perspektive: vrijeme, prostor i historija II Problemi i obećanje doba strojeva III Tehnologija u zemljama izvan zapadnog kruga IV Kako da o tome mislimo: tehnologija i ljudske vrednosti, Preveo Josip Županov, CENA 850 DINARA

23573) TOTALITET I POZITIVIZAM , Milan Brdar , Istraživačko izdavački centar SSSO Srbije Beograd 1981, kritika filozofije i metodologije nauka u delu K.R Popera, mek povez,latinica,182 strane , CENA 450 DINARA

23575) POLITIČKA FILOZOFIJA ( Tukidid Kant Tocqueville ) , Karl Heinz / Volkmann-Schluck Naprijed Zagreb 1977 , tvrd povez, očuvano, latinica, 162 strane , Sadržaj: Moć i etos / Tukidid /, Porijeklo pravne države u ideji slobode / Kant /, Demokratska revolucija / Tockueville /, itd, preveo Hrvoje Šarinić CENA 800 DINARA

23576) MATERIJALISTIČKO SHVATANJE ISTORIJE , Karl Kaucki , Beograd 1937 , retko antikvarno izdanje predratne marksističke literature, mek povez, očuvano, ćirilic,a sa slikom autora,  161 strana CENA 600 DINARA

23578) SOCIOLOGIJA IZMEĐU REVOLUCIJE I APOLOGIJE , Miroslav Pečujlić , Institut za političke studije FPN Beograd  1973 , dijalektičko istraživanje savremenog društva , mek povez, latinica, 197 strana CENA 300 DINARA

23579) VIDOKRUG APSOLUTA , Branko Despot , Zagreb 1972, Prilog indiskutabilnoj diagnostici nihilizma ,biblioteka Razlog , prvo izdanje, mek povez,latinica, očuvano, 113 strana, CENA 300 DINARA

23581) FILOZOFIJA I EPOHALNA SVEST , Jovan Aranđelović , Filozofske studije Beograd 1973, mek povez, latinica, podvlačeno grafitnom olovkom,227 strana ,  CENA 160 DINARA

23582) DOGMA I SLOBODA , Esad Ćimić , Književne novine Beograd 1985 , otvoreno društvo i zatvorena svijest , mek povez,latinica,222 strane, Format 11 x 18 CENA 250 DINARA

23583) JEDNOM I NIKAD VIŠE , Milan Vlajčić , BIGZ 1979 , Biblioteka XX vek , Kritički i polemički zapisi o kulturnoj svakidašnjici (1976-1979) ,  Izbor tekstova iz kulturnog dodatka Politike o filmu, pozorištu, kulturi i televiziji , mek povez, latinica, format 11,5x16.5 cm , 263 strane CENA 250 DINARA

23916) O SRPSKOJ FILOSOFIJI , priredio Ilija Marić , Plato Beograd 2003 , izbor tekstova srpskih filozofskih mislilaca , POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 353 strane , Format: 17x24 , iz sadržja :
Filosofija u Srba : Milan Kujundžić Aberdar
Filozofija u nas : Svetislav Marić
Ruđer Bošković , Njegoši Cvijić : Ksenija Atanasijević
Filosofija u Srba 1918 -1938  : Milan M. Jovanović
Likovi filozofije u srednjovekovnoj Srbiji : Slobodan Žunjić
Apofatički i katafatički metod u Areopagitskim spisima : Boris Milosavljević
i drugi članci...
CENA 400 DINARA

23917) FILOSOFIJA NA ISTOKU EVROPE , Ilija Marić , Plato Beograd 2002 , ogledi iz vizantisjke , ruske i srpske filozofije , POTPUNO NOVO, mek povez , 382 strane  ,ćirilica, CENA 450 DINARA

23925) FILOSOFSKI RADOVI , Mihailo Vujić , Plato Beograd 2003 , POTPUNO NOVO, mek povez , 302 strane  ,ćirilica, format 13 X 20 cm iz sadržaja : istorija kao nauka , položaj i zadatak filosofije , o supstanciji i kauzalitetu  . politička ekonomija i filosofija , bibliografija , pogoovor Ilija Marić CENA 350 DINARA

23927) SMISAO IDEALIZMA , Pavle Florenski , Plato Beograd 2000 , Florenski se u svom radu posebno bavio pitanjem porekla platonizma, tj. idealizma. Uobičajeni odgovor istorije filozofije da su Platonove ideje zapravo hipostazirani sokratovski pojmovi, nije za Florenskog toliko pogrešan koliko je suviše jednostavan i psihološki besmislen. U ovoj knjizi on nam daje svoje viđenje idealizma koje će biti interesantno i zanimljivo svima koji uvažavanju misli Platona ali i Florenskog. POTPUNO NOVO, mek povez , 168 strana  ,ćirilica, format 13 X 20 cm
CENA 350 DINARA

23928) RUSKA RELIGIOZNA FILOZOFIJA , Frederik Koplston , Plato Beograd 2003 , ključne reči: Ruska filozofija , Filozofija , Pravoslavna teologija , Filozofija religije , POTPUNO NOVO, mek povez , 170 strana  ,ćirilica, format 13 X 20 cm sadržaj : religiozna misao u Rusiji , filozofija istorije , čovek - pojam Bogočoveštva , pojam sofije , Atina ili Jerusalim , mrtvi ili živi ...CENA 350 DINARA

23940) TUBINGENSKI UVOD U FILOZOFIJU , Ernst Bloch , Nolit Beograd 1975, biblioteka Sazvežđa , mek povez ,latinica,266 strana CENA 350 DINARA

23941) OGLEDI , R.V. Emerson , Grafos Beograd 1983 , biblioteka Horizonti , mek povez,latinica,137 strana CENA 250 DINARA

24446) SOCIJALNA FILOZOFIJA, Dragoljub Mićunović , Filip Višnjić Beograd 1988 , ogledi, mek povez, latinica, 243 strane , format 13 x 20 cm , iz sadržaja : polis između zajednic ei države , narod i masa u antičkim klasičnim izvorima , lokova političlka teorija svojine , Rusoova filozofija slobode , Političke ideje Tomasa Pejna , O kantovoj političkoj mudrosti  , Marks i evropska spoljna politika... CENA 350 DINARA

24451) RAZGOLIĆENO HRIŠĆANSTVO, Pol Holbah , Kultura Beograd 1956, mek povez,latnica, ilustrovano, 147 strana, pečat biblioteke, CENA 250 DINARA

25330) SOCIOLOGIJA MASOVNIH KOMUNIKACIJA , Dr Aleksandar Todorović , Gradina 1974 , mek povez, latinica, 272 strane , malo oštećenje naslovne strane CENA 250 DINARA

25805) FILOZOFIJA MARKSIZMA , Dr Gligorije Zaječaranović , Gradina Niš 1973 , uvođenje u marksizam, mek povez, ćirilica, vrlo malo podvlačeno, 130 strana CENA 150 DINARA

25806) PUTOKAZI ILI STVARNOST , Dušan Đorić ,IP Jovan  Beograd 2008 , Ovim delom autor čitaoca uvodi, ne samo u čulni svet, već i u onostrano, nudeći mu mogćnost upoznavanja duhovnog polja. Kroz tri zasebne celine daje mogućnost upoznavanja duhovnog polja. Obradjeni parapsiholigija,medjusobna komunikacija izmedju ljudi,karma,metode školovanja,veliki stvaraoci,i još dosta raznih tema. mek povez, ilustrovano, latinica, 142 + 75 + 110 strana, format 14 x 20 cm CENA 300 DINARA

25864) FILOZOFIJA HISTORIJE knjiga II od kraja devetnaestoga stoljeća do Drugoga svjetskog rata. , Predrag Vranicki , Golden Marketing Zagreb 2002 ,
Drugi dio "Filozofije historije" bavi se razdobljem od kraja devetnaestoga stoljeća do Drugoga svjetskog rata. Podijeljen je u dva poglavlja: Filozofskohistorijska misao na razmeđu 19. i 20. stoljeća obuhvaća početak velike debate o materijalističkom shvaćanju historije, filozofskohistorijsku misao u Njemačkoj te Francuskoj; Filozofija historije između dva rata. Prema velikim krizama građanskog svijeta - naslov je drugog i posljednjeg poglavlja koje obrađuje filozofskohistorijsku misao u Rusiji i Njemačkoj.
tvrd povez, očuvano, latinica, 518 strana, Format 24x16 cm CENA 2000 DINARA

25865) FILOZOFIJA HISTORIJE knjiga III Nakon drugog svjetskog rata, Predrag Vranicki , Golden Marketing Zagreb 2002 , U pisanju povijesti filozofije autor se vodi sljedećim kriterijima : koliko je pojedini filozof bio stvaratelj, koliko je pridonio filozofsko-realističkom tumačenju povijesti, koliko je uspio prevladati jednostranost dotadašnjega idealizma i materijalizma. Autor postavlja i pitanje koji je predmet istraživanja filozofije historije i zašto joj je trebalo toliko vremena za definitivno formiranje. Knjiga će koristiti znanstvenicima i studentima društvenih usmjerenja.
tvrd povez, očuvano, latinica, 668 strana, Format 24x16 cm CENA 2500 DINARA

26144) RAZLIKA I PONAVLJANJE , Žil Delez , Fedon Beograd 2009 , Svojevrsni manifest (post)strukturalizma, jedna od najuticajnijih filozofskih knjiga dvadesetog veka, Razlika i ponavljanje Žila Deleza hvata se u koštac pre svega sa pojmom razlike, takoreći lozinkom poststrukturalističkog mišljenja. Ako su identitet i totalitet bili ključni pojmovi doničeanske filozofije i ako su ti pojmovi u delu Ničea, Hajdegera i Adorna (pre svih) bili žestoko uzdrmani, onda Delez donosi verovatno najiscpniju filozofiju razlike do tada. Čitava knjiga napisana je kao neka vrsta protivstava Hegelovoj filozofiji totaliteta i „identiteta razlike i identiteta“. POTPUNO NOVO , tvrd povez,zaštitni omot, latinica , 511 strana , format 15,5 x 24 cm CENA 2000 DINARA

26148) SVETSKA ISTORIJA FILOZOFIJE , Karl Jaspers , Fedon Beograd 2008 , U predavanjima sakupljenim u ovoj knjizi, Karl Jaspers odgovara na pitanje „šta je filozofija?", pokazujući da odgovor ne može biti drugačiji no filozofski. Taj filozofski pristup filozofiji, međutim, nije stvar izbora, nego nužnosti. Filozofija koja misli sopstvenu istoriju, pa time i sebe samu, uvek već misli i istoriju kao takvu, svet u svim njegovim vremenskim dimenzijama, kao i vremenske strukture koje nam omogućavaju da shvatimo Celinu, odnosno ono Sveobuhvatno. Samo s obzirom na Sveobuhvatno u stanju smo da shvatimo sebe i svet u kojem živimo POTPUNO NOVO , mek povez, zaštitni omot , latinica, 187 strana, format 13 x 19,5 cm CENA 750 DINARA

26151) PROLEGOMENA ZA SVAKU BUDUĆU METAFIZIKU , Imanuel Kant , Fedon Beograd 2008 , Jedno od Kantovih dela napisanih posle tri „velike“ Kritike, nastalo s namerom da se u nešto manje složenoj formi izlože osnovni motivi njegove filozofije, ova knjiga odgovara na pitanje da li je i kako moguća metafizika kao nauka. Retrospektiva osnovnih motiva izloženih pre svega u Kritici čistoga uma, Prolegomena se bave najaktuelnijim teorijskim pitanjem Kantovog doba: kako je moguće utemeljiti nauku? Svojevrsna Kantova filozofija „u malom“, ovo delo je nezaobilazna literatura za svakoga ko ulazi u jedno od najsloženijih i, svakako, najvećih filozofskih poduhvata u istoriji. POTPUNO NOVO , mek povez, zaštitni omot , latinica, 171 strana, format 13 x 19,5 cm CENA 750 DINARA

26152) BRUNO ILI O BOŽANSKOM I PRIRODNOM PRINCIPU STVARI , Fridrih Vilhelm Jozef Šeling , Fedon Beograd 2008 , Dijalog Bruno malo je remek delo Šelingovog spekulativnog dara. Hegelov i Helderlinov prijatelj iz studentskih dana, potom ogorčeni Hegelov protivnik, raskošnog talenta i neobuzdano radoznao, Šeling je možda i najspekulativniji filozof velike četvorke nemačkog idealizma. U ovom dijalogu on se sa lakoćom kreće po metafizčkim motivima kakvi su odnos dela i celine, identiteta i razlike, idealnog i realnog, božjeg i ljudskog, konačnog i beskonačnog, sve vreme, međutim, imajući u vidu Apsolut kao onaj momenat koji u sebi miri suprotstavljene motive.
POTPUNO NOVO , mek povez, zaštitni omot , latinica, 139 strana, format 13 x 19,5 cm CENA 500 DINARA

26154) VJEROVATI DA VJERUJEŠ ,  Đani Vatimo , Fedon Beograd 2009 ,  Vjerujem da vjerujem, iznenada je s javne telefonske govornice uz autoput odgovorio Đani Vatimo kolegi, profesoru Gustavu Bontadiniju koji ga je iznebuha i direktno pitao da li, u biti, još vjeruje u Boga. Vatimo kaže da mu se otada ta i takva formulacija činila najboljom karetkterizacijom vlastitog odnosa spram hrišćanske, odnosno katoličke vjere . Vatimo ide tako daleko da dovodi u pitanje svako jako hrišćanstvo, hrišćanstvo nepobitnih i vječnih istina koje ide ruku-podruku s hrišćanstvom snažnih struktura...
„Vjerujem da vjerujem“ nije pokajničko priznanje vjerske mlakosti, svjesno svog otpadništva nego paradigmatična izjava autentične hrišćanske egzistencije.
POTPUNO NOVO , mek povez, zaštitni omot , latinica, 138 strana, format 13 x 19,5 cm CENA 650 DINARA

26155) MOGUĆNOST I SLOBODA , Nikola Abanjano, Nolit Beograd 1967, biblioteka savrmene filozofije SYMPOSION , tvrd povez,zlatotisak,ocuvano, latinica,214 strana , Format 15cm x 22, 5cm
NIKOLA ABANJANO (Nicola Abagnano, 1901-1990), italijanski filozof. Doktorirao je tezom `Iracionalni izvori mišljenja`. Profesor filozofije i pedagogije u Napulju (1924), a od 1936. u Torinu. Jedan od najpoznatijih zastupnika italijanskog egzistencijalizma, često polemički suprotstavljen prema nekim tezama Hajdegera i Jaspersa. Najveći broj svojih dela posvetio je problemima religije i slobode, spoznajnoteorijskim pitanjima i istraživanjima u oblasti istorije filozofije SADRŽAJ:
I. Egzistencijalizam kao filozofija mogućeg
II. Smrt ili transfiguracija egzistencijalizma
III. Znanost i sloboda
IV. Moguće i virtuelno
V. Problemi filozofije mogućeg
VI. Priziv na um i tehnike uma
VII. Iskstvo i metafizika
VIII. Filozofija i biheviorizam
IX. Za metodologiju znanosti
X. O filozofskoj metodi
XI. Historiografski rad u filozofiji
XII. Umjetnost, jezik, društvo
XIII. Umjetnost i priroda
XIV. Iskustvo i mogućnost kod Deweya
XV. poslednji Wittgentein
XVI. Poslednji Croce i subjekt historije
CENA 350 DINARA

26156) PISMA ATIKU 1 , Marko Tulije Ciceron , Fedon Beograd 2009 , Antička filozofija , Ciceronova pisma bliskom prijatelju Atiku predstavljaju nezaobilazan izvor za istoriju Rima poznorepublikanskog perioda (od 67-43. godine), kao i svedočanstvo o Ciceronovoj ličnosti izbliza. Iz meseca u mesec, ponekad i iz dana u dan, on, kao direktni učesnik u političkom životu Rima, izvečtava Atika ne samo o prilikama u Senatu i drugim institucijama Republike koja se urušava, već i o potezima političkih aktera svoga doba: Cezara, Pompeja, Katona, itd. Ciceron svome prijatelju iznosi svoje političke stavove, dileme, kolebanja, detalje o svom porodičnom životu i mnoga saznanja o dogadjajima koja u javnosti ne bi izrekao. U ovom neformalnom obraćanju Ciceron je u izrazu duhovit, višeslojan, neretorizovan, pun doskočica, citata iz grčke literature svih nivoa, ponekad krajnje zgusnut - kako se i može očekivati od bliskih ljudi koji su u višedecenijskoj komunikaciji, iako su gotovo sve vreme fizički odvojeni.
POTPUNO NOVO , mek povez, zaštitni omot , latinica, 303 strane, format 13 x 19,5 cm CENA 950 DINARA

26281) PRIRODA I GRCI , Ervin Šredinger , Fedon Beograd 2007 , "Morao sam objasniti (a u to nisam bio baš tako uveren) da priče o starim grčkim misliocima nisu neka moja nova pasija, da to sa stanovišta moje struke ne znači gubljenje vremena i da zapravo pripada dokolici, već da moju nameru opravdava nada da će se steći bolje razumevanje savremene slike sveta..." E. Šredinger POTPUNO NOVO mek povez, zaštitni omot , latinica, 98 strana, format 13 x 19,5 cm CENA 500 DINARA

26282) GORKI PLODOVI RAJA , Milenko Jovanović , Divit Beograd 2001 , filozofksa razmišljanja o nauci i religiji, odlično očuvano, mek povez, latinica, 361 strana, sadržaj :
Nauka i religija
Šardenova religiozna konstrukcija evolucije
Maltusovo otkriće o populaciji sveta u političkoj ekonomiji
Glad, ratovanja, epidemije ali i nesreće od zemljotresa i ekoloških katastrofa širom sveta
Ratovi, najveće zlo ljudskog roda
Veličanje svog naroda u nacionalizmu i antropologija
Životinjsko carstvo
Evo šta je čovek
Terorizam
Seks kao prirodni nagon i kao perverzija
Najznačajniji događaji 20. stoleća
...
CENA 350 DINARA

26316) ČLANCI I STUDIJE I , Branislav Petronijević, Napredak Zemun Pančevo 1913 , tvrd povez,ćirilica, edicija Kulturni problemi, očuvano, ponegde vrlo blago i neupadljivo podvlačeno crvenom bojicom, bez uticaja na tekst i čitljivost , 246 strana, sadržaj :
O snu i proricanju iz snova
O stanovnicima na planetama
Tolstojeva teorija umetnosti
O vrednosti života
Platon
Fridrih Niče i Lu Salome
Pogovor
CENA 650 DINARA

26373) ISTORIJA ESTETIKE 1 I 2 , Radoslav Đokić , Službeni glasnik Beograd 2008 , Istorija antičke estetike čini prvi tom ISTORIJE ESTETIKE i obuhvata najranije razdoblje estetičke misli, počev od mitoloških refleksija, preko Homerovih i Hesiodovih pogleda na stvaranje i umetnost, zatim učenja pretsokratovaca, zaključno s Platonom i Aristotelom, koji su stvorili celovit estetički sistem, tumačeći estetiku u najširem smislu kao razumevanje samog bića stvaranja i svega što to biće omogućava i utemeljuje. 2 knjige , POTPUNO NOVO , tvrd povez , latinica, format 14 x 20 cm , ilustrovano , 420 + 486 strana CENA 1750 DINARA

26375) UMETNOST I MIT , grupa autora , Književne novine /Estetičko društvo Srbije Beograd 1987 , zbornik radova ,
mek povez, latinica, 208 strana , sadržaj :
Mit kao umetnost i umetnost kao mit,Mirko Zurovac
Mit u fenomenološkom pogledu i umetničko stvaranje,Milan Damnjanović
Značaj mita za savremenu literaturu,Zoran Gluščević
Postmoderna analiza mita,Nadežda Čačinović Puhovski
Mitsko,tipsko i komično,Milan Uzelac
Mit i komunikaciona funkcija umetnosti,Tereza Kostryko
Fridrih Niče umetnost i mit,Gregor Adlešič
Mit i shema simbolizacije,Radoman Kordić
O metafori,Zora Otalora
Srednjovekovne kaluđerske šale i njihova mitska pozadina,Vojin Matić
Preko mita i vizuelne umetnosti i mitska struktura,Miško Šuvaković
Pitanje mitološke praznine i umetnosti,Janez Vrečko
Poreklo hrama,Miodrag Pavlović
Sfinga kao simbol sveopšte zagonetnosti,Milenko Misailović
Balkanske Arkadije,Svetlana Slapšek
Uvod u značenje mitsko-religijskih iskaza filozofskog i književnog teksta Laze Kostića,Siniša Jelušić
Prisustvo mita o Don Huanu u španskoj dramskoj književnosti i u španskom društvu,Ljiljana Pavlović Samurović
Trikster-transformacija mita u srpskoj književnosti,Slobodanka Peković
Demitizacija impresionista i mitizacija vesnana,Ida Tomše
Mit o heroju,Zoran Belić Weiss
CENA 450 DINARA

26376) ISTORIJA LJUDSKE GLUPOSTI , Pol Tabori , Gradac Čačak Beograd 2006 , Evo časnog zadatka za znatiželjne, razborite i pre svega namerne da ljudskoj gluposti, ma koliko taj zadatak bio sizifovski, ponekad stanu nogom zavrat. Krenite od biblioteka vaših prijatelja i poznanika, pa njihovih prijatelja i poznanika, i pokušajte da nađete jednu dragocenu knjigu. Zove se Istorija ljudske gluposti od Pola Taborija. Svesni smo da ova knjiga stiže kasno, mada za temu nikad prekasno. Videćete koliko glupost nekad bude i zabavna, ali su njene posledice uvek strašne, jer glupost boli, samo ne glupana nego druge ljude. Glupost je tragedija svetskih razmera. Razni oblici gluposti naneli su čovečanstvu više štete nego bilo koji rat, prirodna nesreća ili revolucija. Sve što je Španija posle Kolumba izvukla iz Meksika i Perua vredelo je bar deset puta manje. životi kojima je to bilo plaćeno. Kakva Španija, svežiji primeri koji su nam svima još u pameti strašniji su, samo nemamo pri ruci statistiku! Dakle, koja je najznačajnija osobina gluposti? Pored mnoštva dužih ili kraćih objašnjenja, najjednostavnije je ipak sledeće: brkanje uzroka i posledica! Pa, ko je onda glupan? Tu sad i nauka ima objašnjenje, pa kaže: onaj kome je priroda dala zdrave organe za razmišljanje, ali se on njima ne služi ispravno! – Ovo je knjiga za ličnu, porodičnu i državnu upotrebu. biblioteka Alef , BIBLIOTEČKI PRIMERAK , mek povez, zaštitni omot, latinica, 368 strana, format 12 x 22 cm CENA 350 DINARA

26377) ČOVEK I NJEGOV SVET U ANTROPOLOŠKOJ PERSPEKTIVI , Zagorka Golubović , Prosveta Beograd 1972,  antropologija, ključne reči: Socijalna antropologija , Filozofska antropologija , Sociologija kulture , teme iz sadržaja :
I : Teorijske pretpostavke za jednu marksističku antropologiju
II : Komparativna analiza rezultata istraživanja o univerzalnom i svojevrsnom karakteru ljudske egzistencije
III : Čovek i savremena civilizacija
stanej knjige veoma dobro (4)
CENA 400 DINARA

26378) ZEN U UMETNOSTI GAĐANJA IZ LUKA , Eugen Herigel , Gradina Niš 1988 , Eugen Herigel, nemački profesor koji je podučavao filozofiju na Univerzitetu u Tokiju između dva rata, jedan je od Zapadnjaka koji su duboko i lično prodrli u teoriju i praksu zen budizma. U nastojanju da postane zen mistik, on je, tokom šest godina, podvrgavao sebe rigoroznoj disciplini obuke kod zen učitelja. Izveštaj o ovom isjustvu dat je u njegovoj, sada klasičnoj knjizi, «Zen u umetnosti gađanja iz luka». Delo «Put zena» govori o uticaju zena na japansku misao, umetnost, filozofiju i tradiciju, kao i o tome kako zen vidi dostizanje satorija. U ovom delu profesor Herigel opisuje zen u praktičnom životu, dostizanje samospoznaje, ponovnog rođenja, buđenja buda-prirode, završavajući delo umetnošću saosećanja. mek povez , latinica, 75 strana CENA 300 DINARA

26379) PROMETEJEV GREH , Petar Živadinović , Mala edicija ideja Beograd 1976 , ogledi iz istorije filozofije, mek povez, latinica, format 10 x 16 cm , sadržaj : Sokrat i smrt, Platonova utopija , Stoičko učenje, Bekonova metoda , Dekartova metoda, Hjumova kritika ideje kauzaliteta, Ruso i prosvetiteljstvo, , Kopernikanski obrt, Hegelova dijalektika CENA 250 DINARA

26711) UVOD U SOCIOLOGIJU MASOVNIH KOMUNIKACIJA , Denis Mek Kvejl , Glas Beograd 1976 , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, 136 strana CENA 350 DINARA

26712) NASILJE PREMA ŽENAMA U INTIMNOM PARTNERSKOM ODNOSU model koordinaranog odgovora zajednice , Tanja Ignjatović , Rekonstrukcija ŽENSKI FOND Beograd 2011 , "Jedinstvenost ove knjige je u tome što autorka empirijski istražuje intervencije i aktivnosti profesionalaca u nadležnim službama i daje konkretne smernice za njihovo unapređivanje na način koji je dobrobitan za žene žrtve nasilja, ali i za profesionalce, same institucije i društvo u celini. Način pristupa temi i „vođenje“ čitaoca kroz ovu složenu problemsku oblast olakšava jasan i znalački pristup autorke utemeljen na dugogodišnjem iskustvu neposrednog rada u ovoj oblasti."  Nada Polovina

"Posebno značajna karakteristika ovog dijela teksta je jasna vrijednosna pozicija autorice koja je društveno angažirana kako u razotkrivanju načina na koji se nasilje prema ženama čini nevidljivim i marginaliziranim tako i u prezentiranju kontekstualno primjerenog modela efikasne društvene reakcije.

Ključni dio knjige u kojem je opisano izuzetno dobro osmišljeno i metodološki provedenoistraživanje postupanja stručnjaka u situacijama nasilja prema ženi, predstavlja snažnu poveznicu između uvodnog dijela i preporuka za koordinirano djelovanje zajednice u borbi protiv nasilja nad ženom u partnerskim odnosima primjerenih kontekstu Srbije. Istraživanje se temelji na tzv. nenametljivoj metodi analize slučaja, a tako je dobro planirano i provedeno da može predstavljati primjer takvim istraživanjima u buduće."  Marina Ajduković potpuno novo, mek povez, latinica, 231 strana CENA 250 DINARA

26967) POLEMOLOGIKE , Milorad Belančić , Krug 2008 , filozofija postmoderne , mek povez ,latinica , 229 strana , pečat biblioteke ,  CENA 200 DINARA

26968) FILOZOFSKI POGLEDI VLADIMIRA JOVANOVIĆA ,Dr Andrija Stojković , Matica srpska Novi Sad 1972 , očuvano , tvrd povez ,ćirilica ,168 strana, CENA 250 DINARA

26969) FILOZOFSKE STUDIJE XII ,zbornik radova , Filozofsko drustvo Srbije Beograd 1980 , mek povez,latiica,295 strana, sadrzaj:
 DIJALEKTIKA LEGITIMNOSTI I LEGITIMNOST VLASTI U SOCIJALIZMU ; Ljubomir Tadić
 KAZNA I OPSTE DOBRO,BANTAMOVA TEORIJA KAZNE ; Igor Primorac
 ESTETIČKE IDEJE U VIZANTIJI U DOBA SPORA OKO IKONA VIII-IX VEK - Škeljzen Malići
CENA 250 DINARA

26970) OVO MI ZAMERITE rane filozofske sveske , Marko Trajković ,Prosveta Nis 1997, mek povez, latinica , sa potpisom i posvetom pisca , poglavlja : I Pravda kao jemstvo slobode i jednakosti , II Moguća nesavremena razmatranja filosofije Fridriha Ničea i Heraklita ,96 strana , CENA 150 DINARA

27287) SOCIOLOGIJA I i II , redaktor Georges Gurvitch , Naprijed Zagreb 1966 , 2 knjige , tvrd povez , latinica, Format: 16×24,5 , ukupno 1030 strana , sadržaj :
PRVA KNJIGA :
- UVOD
- PROBLEMI OPĆE SOCIOLOGIJE
- PROBLEMI MORFOLOGIJE DRUŠTVA
- PROBLEMI EKONOMSKE SOCIOLOGIJE
- PROBLEMI INDUSTRIJSKE SOCIOLOGIJE

DRUGA KNJIGA :
- PROBLEMI POLITIČKE SOCIOLOGIJE
- SOCILOGIJA TVOREVINA CIVILIZACIJE ( njezine glavne grane )
- PROBLEMI KOLEKTIVNE PSIHOLOGIJE I DRUŠTVENE PSIHOLOGIJE
- PROBLEMI ODNOSA IZMEĐU TAKOZVANIH ARHAJSKIH DRUŠTAVA I HISTORIJSKIH DRUŠTAVA

CENA 2000 DINARA

27289) SISTEM SINTETIČKE PRAVNE FILOZOFIJE , dr Toma Živanović , Srpska akademija nauka Beograd 1951 , 1. Nauka o sintetičkoj filozofiji prava 2. Nauka o sintetičkoj filozofiji pravnih nauka , tvrd povez, ćirilica, očuvano, 316 strana , CENA 750 DINARA

27290) TREĆI TALAS  I-II ,  Alvin Tofler , Jugoslavija Beograd 1983 , biblioteka ZENIT Velike avanture čoveka I-II knjiga, PRVA knjiga: Sudar talasa, Drugi talas, Treći talas, DRUGA knjiga: Imperativi trećeg talasa, Ilustracije, XXVIII poglavlja, 2 knjige , tvrd povez, zlatotisak, zaštitni omot, odlično očuvano, ilustrovano, 283 + 267 strana , CENA 2000 DINARA

27292) S ONU STRANU STRUKTURALIZMA , Anri Lefevr , Komunist Beograd 1973 , tvrd povez, latinica, strana XLIV+359 strana , marksistička kririka strukturalizma ,
sadržaj:
Predgovor.
S ONU STRANU STRUKTURALIZMA
Uvod.
Revolucionarni romantizam.
Marksizam i teorija informacija.
Šta je to istorijska prošlost?
Potrebe i jezik.
Marksizam i politika.
Demokratsko planiranje.
Sociologija buržoazije.
Razmišljanja o strukturalizmu i istoriji.
Klasa i narodnost posle "Manifesta" (1848).
O literaturi i modernim umetnostima posmatranim kao proces razaranja i samorazaranja u umetnosti.
Klod Levi-Stros i novi eleatizam.
O jednoj interpretaciji marksizma.
Oblik, funkcija, struktura u "Kapitalu".
Altiseovi paradoksi
CENA 450 DINARA

27293) ŠTA LUKAČ  DUGUJE NIČEU 1 -2 , Nikola Milošević , Slovo ljubve Beograd  1979 , Prilog istoriji i teoriji staljinizma , 2 knjige , mek povez, latinica, 288 + 232 strane , format 13 x 21 strana , CENA 350 DINARA

27298) VRELO MUDROSTI ILI PRAVILA ZA ŽIVOT , Valtazar Gracijan , Ušće Beograd 1997 , „Vrelo mudrosti" ili pravila za život izvod je iz dvanaest dela Baltasara Grasijana, učenog jezuite katalonskog. Taj izvod sastavio je i godine 1653. na svet izdao njegov prijatelj poznati aragonski numizmatičar i učenjak Don Vicencio Huan de Lastanosa. Od tada ovo delo prevedeno je na italijanski, francuski, engleski, latinski, mađarski i nemački jezik. Najbolji prevod ovog dela još uvek je prevod nemačkog filozofa Artura Šopenhauera, jer je to jedini prevod sa španskog originala. Ovo je do sada jedini srpski prevod Šopenhauerovog nemačkog prevoda španskog originala. mek povez, očuvano, posvetana predlistu , latinica, 165 strana CENA 300 DINARA

27299) ESTETSKI PROCESI , Zigfrid J. Šmit , Gradina Niš 1975 , prilozi teoriji jedne ne-mimetičke umetnosti i književnosti, filozofija umetnostit, estetika, teorija književnosti, mek povez, latinica, 219 strana CENA 650 DINARA

27301) ESTETIKA I - III , Georg Vilhelm Fridrih Hegel ,Kultura Beograd 1955 ,3 knjige, tvrd povez,zlatotisak , ćirilica,  , 288 + 293 + 695 strana, Format: 16 x 22 cm , CENA 2350 DINARA

27302) ISTORIJA HELENSKE ETIKE , Miloš N. Đurić , BIGZ Beograd 1976 , tvrd povez ,zaštitni omot , latinica, 526 strana , knjiag odličnoočuvana , zaštitni omot očuvan sa par malih zacepljenja na gornjoj iviic , iz sadržaja : Misterijske religije i njihov etički značaj, Počeci eutike u književnosti, Naučna etika u Helena, Sofisti, Sokrat, Platon, Aristotel, Epikur, Stoička škola, CENA 1850 DINARA

27304) MARKSIZAM I JEZUITIZAM , Nikola Milošević , Beletra Beograd 1990 , mek povez,latinica,189 strana , sadržaj : 1/ Nečajev - nic et nunc, Denuncijant sa maskom znanstvenika, Treći Rim u poeziji i prozi, Marksizam i jezuitizam, Zapis o državi božjoj, O piscu, CENA 300 DINARA

27305) MARKSIZAM I HEGEL , Lucio Colletti , Nolit Beograd 1982 , biblioteka Sazvežđa ,mek povez, latinica, 550 strana, CENA 400 DINARA

27306) ETOS I PROGRES , Momčilo Stojković , Prosveta Niš 1993 , etika, mek povez, latinica, 126 strana, potpis na naslovnoj strani, podvučena jedna rečenica na prvoj strani CENA 250 DINARA

27480) ČOVEK I MAŠINA , Nikolaj Berđajev , BRIMO Beograd 2002 , Izabrani eseji i članci , 44 ESEJA/Duša Rusije, Azijska i evropska duša, Nacionalizam i mesijanizam, Nacionalizam i imperijalizam, Kraj Evrope, Slavenofilstvo i slovenska ideja, Religija germanizma, Demokratija i ličnost, Duh i mašina, Stari i Novi zavet, Astralni roman, Tragedija i svakodnevica, Hristos i svet, Faustovske predsmrtne misli, Istok i Zapad, O reinkarnaciji, Istina pravoslavlja...
tvrd povez, ćirilica, Format: 13,5 x 21,5 cm , 534 strane CENA 850 DINARA

27611) LJUDSKI RAZUM , Stiven E. Tulmin , Jasen Nikšić 2001 , Čovek zna i svestan je da zna. Ljudsko razumevanje se istorijski razvija na dva komplementarna načina: ono raste i istovremeno se produbljuje, postaje obimnije i refleksivnije. Prvim načinom gledamo ”izvan sebe”, a drugim ”unutar sebe”. Prvim načinom ovladavamo problemima što nam ih svet u kojem živimo postavlja, a drugim razmatramo kako tim problemima ovladavamo. Autor se u ovoj knjizi, prije svega, bavi drugim načinom razvoja ljudskog razuma i znanja, odnosno, problemu ljudskog razumevanja prilazi sa stanovišta epistemologije, gnoseologije i metodologije. mek povez, ćirilica, 479 strana CENA 600 DINARA

28243) MISLI VELIKIH LJUDI , Kreativni centar Beograd 2008 , Knjiga "Misli velikih ljudi" sadrži poruke koje se odlikuju lepotom, edukativnošću i duhovitošću. One mogu biti "ukras govora, izvor mislima" i pružaju mogućnost da na osnovu iskustava velikih umova prošlosti i sadašnjosti definišete sopstvene stavove o najvažnijim životnim pitanjima i da kreirate budućnost. POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, format 16 x 23 cm , 336 strana , CENA 700 DINARA

28247) FILOZOFIJA POVIJESTI , Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Bardfin Beograd / Romanov Bnaja Luka 2006,
Najvažnija je, i u povijesti filozofije nezaobilazna, Hegelova filozofija povijesti (čiji je dio i povijest filozofije). On prikazuje kako se apsolutni duh razvija u vremenu u sve savršenije oblike. Njegova filozofija izazivala je kontroverze i suprutna tumačenja, ali ostaje značajna za razumijevanje koncepcija koje su slijedile, sve do danas.
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 406 strana , format 15 x 21 cm CENA 650 DINARA

28249) UVOD U SOCIOLOGIJU ZNANJA , Kurt H. Wolff , Naprijed Zagreb 1984 , mek povez, latinica, format 14 x 22 cm , CENA 350 DINARA

28255) HRESTOMATIJA ETIČKIH TEKSTOVA Egzistencijalizam, Mogućnost, Sloboda , Svjetlost, Sarajevo 1978 , autori : S. Kierkegard, K. Jaspers, G.Marcel, J.P.Sartre, M.Merleau-Ponty;A. Camus; S. de Beauvoir;N. Abbagnano; M. Heidegger , priredio Kasim Prokić , mek povez, latinica, 332 strane , manji deo knjige oko 55 -60 strana delimično  blago podvlačen grafitnom olovkom , lako se može izbrisati , CENA 700 DINARA


28260) ROĐENJE TRAGEDIJE , Fridrih Niče , BIGZ 1983 , mek povez, latinica, format 10 x 17,5 cm CENA 300 DINARA

28453) FILOSOFIJA ISTORIJE  I. H. FIHTEA , Dimitrije Najdanović , Jasen Beograd 2003 , Knjiga je svojevrstan izbor iz dela Dimitrija Najdanovića, eminentnog srpskog filosofa i bogoslova. Pored doktorske disertacije „Filosofija istorije Imanuela Hermana Fihtea“, objavljene 1940. u Berlinu, u knjizi se nalaze mnogobrojni autorovi tekstovi razvrstani u pet tematskih celina: Filosofski spisi, Bogoslovski spisi, Svetosavlje, U senci vladike Nikolaja i Književne marginalije. mek povez , ćirilica, 528 strana CENA 750 DINARA

28455) SMISAO STVARALAŠTVA Nikolaj Berđajev , BRIMO Beograd 2001 , pokušaj opravdanja čoveka, ruska religiozna filozofija, tvrd povez, ćirilica, Format: 13,5 x 21,5 cm , 319 strana PEČATI BIBLIOTEKE CENA 450 DINARA

28456) SUDBINA ČOVEKA U SAVREMENOM SVETU , Nikolaj Berđajev, Logos Beograd 2006 , filosofija istorije, totalitarizam  u XX veku , mek povez, ćirilica, 119 strana, PEČATI BIBLIOTEKE CENA 250 DINARA

28461) BUDUĆNOST JE NAŠA STVAR , Denis de Rougemont , Književne novine Beograd 1989 ,futurologija, mek povez,latinica,377 strana, pogovor Dragoš Kalajić , Sadržaj: Sistem krize - Religija rasta - Ključ sistema ili država nacija - O predviđanju - Ogled o budućnosti iz 1948.g. - Prva historija ludaka :automobil - Druga historija ludaka: Hitler - Ponovo krenuti od čovjeka - Prelaz s osobe na grad - Raznolikosti regionalnog iskustva - Strategija CENA 500 DINARA

28462) MARKSIZAM I FILOZOFIJA , Dr Dragutin Leković , Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd 1967  tvrd povez , latinica, Prevod s francuskog: Vida Gostuški. tvrd povez , latinica, 479 strana CENA 250 DINARA

28464) IDEOLOGIJA I DRUŠTVO , Lucio Colletti , Školska knjiga Zagreb 1980; biblioteka Suvremena misao ,
Najlucidnije Collettijevo delo, knjiga studija pisanih u rasponu od 1959. do 1969. godine, a to je upravo ono razdoblje kada se u autorovoj svesti najoštrije prelamaju problemi konkretne političke prakse i novi zahvati teorijsko-kritičkog mišljenja. mek povez, latinica, 286 strana CENA 450 DINARA

28465) SOCIOLOGIJA , Ivan Kuvačić , Školska knjiga Zagreb 1979 ; biblioteka Suvremena misao , Uvođenje u raspravu o aktualnim pitanjima suvremenog društva mek povez, latinica, 215 strana CENA 300 DINARA

28467) IZABRANI SPISI I , Lukian iz Samostate , Eos Beograd 1989 , očuvano , tvrd povez, latinica, 99 strana , format 10 x 16 cm , CENA 500 DINARA

28843) FILOZOFIJA I POSTMODERNOST , Slobodan Žunjić , Otačnik Beograd 2013 , razmatranja o stanju filozofije na razmeđu vekova Naša filozofska i šira kultura imala je retku i nezasluženu privilegiju da se recepcijom tzv. postmodernističkih strujanja, od samih njihovih početaka, bavi i Slobodan Žunjić, čovek suverene filozofske kulture i kompetencija, bez premca ne samo u eksjugoslovenskim ili sadašnjim srpskim okvirima. Sam? čovek takve kulture i znanja mogao je da se na kritički merodavan način suoči sa onim što su, krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka, šarolike posmodernističke tendencije ili mutno nagoveštavale, ili bučno najavljivale, ili pretenciozno i olako obećavale, ili naprosto podrazumevale i implicirale. On je bio jedan od retkih kod nas koji je, nasuprot tekućim inercijama, mogao pouzdano da prepozna ono što je u tim tendencijama provokativno i relevantno, kao što je, s druge strane, znao da se energično i argumentovano suprotstavi ideološkim i pseudoteorijskim naplavinama koje po pravilu prate takve kulturno-istorijske talase, pogotovu u provincijalnim sredinama koje su i inače često osuđene na sitan lov u mutnom, gde je jedino neukost i poluobrazovanost dorasla nasrtljivim skribomanskim i svakim drugim pretenzijama. (Iz recenzije Mladena Kozomare) POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, 512 strana CENA 750 DINARA

28844) TEMIDA FILOZOFIJE , Slobodan Žunjić , Otačnik Beograd 2013 Radovima sabranim u Temidi filozofije, koji u izvornom obliku kritički referišu o pojedinim knjigama ili najavljuju zbirke članaka ili pak izveštavaju o nekom filosofskom skupu, integrisanje u jednu knjigu dodaje i novi kvalitet. Oni postaju svedočanstvo jednog razdoblja naše filosofske scene, o recepciji i diskusiji pojedinih filosofskih pravaca, o izboru i akademskim istraživanjima pojedinih tema, o nivou naše filosofske kulture, koja svoje vrhunce ima upravo u tekstovima Slobodana Žunjića.
ILIJA MARIĆ POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 432 strane CENA 550 DINARA

28845) SLUŽBE MNEMOSINI , Slobodan Žunjić , Plato Beograd 2007 , polemike o samozaboravu balkanske filozofske svesti , teme iz sadržaja : od marksizma do antimarksizma , vesela znanost postmoderne , krivo ogledalo postmoderne , filozofsko pravoslavlje , ideologija ’’ biti mišljenja ’’ , teodiceja realnosti u našoj analitičkoj filozofiji, politika i politik filozofije  POTPUNO NOVO , mek povez, ćirilica, 489 strana CENA 500 DINARA

28846) POLITIČKI ESEJI , Dejvid Hjum , Službeni glasnik Beograd 2008 , filozofija politike , Hjumovi Politički eseji sadrže širok dijapazon njegovog intelektualnog angažmana u političkom polju i predstavljaju neophodan dodatak njegovoj Raspravi o ljudskoj prirodi. Tu se nalazi dvadeset i sedam najvažnijih eseja, zajedno sa odlomcima iz njegove Istorije Enleske, čime je Dejvid Hjum, centralna ličnost škotskog prosvetiteljstva, predstavljen i kao vodeći politički i ekonomski mislilac i istoričar. mek povez, odlično očuvano, latinica, 442 strane , format 15 x 23 cm CENA 850 DINARA

28851) TAJNA UMJETNOSTI , Ivan Focht , Školska knjiga Zagreb 1976 , Biblioteka: Suvremena misao , mek povez , latinica, format 13,5 x 20 cm ,233 strane ,  iz sadržaja : .Bitno o umjetnosti: Forma, Bit glazbe, Bit književnosti, 2. Ograničenost hegelijansko-gnoseologističke estetike: Hegelijanska amulzija, Adornov gnoseologizam, Lukačevi navodnici, 3.S onu stranu estetike: Semiotička metodološka zbrka, Kič-djelo i kič-ukus, Naučna fantastika, CENA 650 DINARA

29209) MEDIJI RELIGIJA I NASILJE , priredili : Nikolina Knežević , Srđan Sremac , Dubravka Valić-Nedeljković ; (Bogoslovsko društvo OTAČNIK Novi Sad Beograd 2013 , Zbornik radova Religija, mediji i nasilje koji se nalazi pred čitaocima nastao je na osnovu radova predstavljenih na istoimenom naučnom skupu, koji je organizovao Centar za istraživanje religije, politike i društva u Domu omladine Beograda u maju 2012. godine. Organizaciju skupa, kao i štampanje ovog zbornika, finansijski je pomogao Traduki kojem se organizatori ovom prilikom zahvaljuju.
Zbornik Mediji, religija i nasilje donosi tuce radova fokusiranih na dve, ili sve tri, teme definisane naslovom. Ovakva ponuda u našoj dosadašnjoj naučnoj praksi nije na ovaj način, koncentrisano, bila dostupna široj javnosti. Stoga je ovaj zbornik donekle izuzetak, ali istovremeno i izuzetno štivo koje obuhvata interdisciplinarno i multitematski fokusirane radove koji u središtu pažnje imaju medije u odnosu na religuju i nasilje, ili nasilje u kontekstu religijskih pojava, odnosno prezentaciju religijskih sadržaja u medijima.Odnos crkava i verskih zajednica prema sredstvima javnog informisanja, tradicionalnog (štampa, radio, televizija) ili novog tipa (internet), kao i odnos medija prema verskim sadržajima tema je koja danas zauzima značajno mesto u verskim i laičkim dokumentima. Dnevna praksa ukazuje takođe da su i verski i laički mediji razumeli koliko su teme iz oblasti religijskog, bez obzira na to u kojem stepenu je neko društvo sekularno, bitni element u zadovoljavanju komunikativnih potreba građana.
POTPUNO NOVO , mek povez, latinica, 174 strane, tiraž 300 primeraka , CENA 450 DINARA

29213) IMPERSONALIJE , Milivoje Jovanović , Plato Beograd 2001 , Milivoje Jovanović (1869 - 1942), srpski filozof. Posle završetka Prirodno-matematičkog odseka Filozofskog fakulteta na Velikoj školi u Beogradu, studirao je filozofiju u Lajpcigu. Tamo je i doktorirao sa u svetu zapaženom tezom Impersonalije, koja je 1896. godine štampana u Beogradu na nemačkom jeziku. Sada su, u ovoj njegovoj prvoj knjizi na srpskom jeziku, sakupljeni svi nama poznati i sačuvani Jovanovićevi radovi iz filozofije. POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 258 strana CENA 350 DINARA

29214) FILOZOFSKA SAMOPODSJEĆANJA , Aleksa Buha , Plato Beograd 2010 Akademik Aleksa Buha (rođen 1939) je profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
U ovoj knjizi je sabrao svoje prikaze,osvrte i tumačenja knjiga koje je čitao u razdoblju od 1964. do 2009, zatim oglede i predgovore knjigama koje je priredio.
Posebno su važni prikazi pojedinih značajnih filozofskih skupova kao što su sesije Korčulanske letnje škole ili međunarodni skupovi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Buhini izveštaji su najiscrpniji i najinformativniji u našoj literaturi.
Zato će ih rado čitati svako koga zanima to značajno razdoblje naše filozofije, jer se knjiga pokazuje kao svojevrsna hronika i svedočanstvo tih značajnih kulturnih događaja.
POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 361 strana CENA 300 DINARA

29215) MARKSIZAM I NJEGOVI IZVORI 1 -20 komplet 12 knjiga , grupa autora , Kultura Beograd 1964 , komplet sadrži ukupno 12 tomova , tvrd povez, zlatotisak, latinica, format 12,5 x 18 cm ,ukupno preko 4270 strana , sadrži sledeće naslove :
1-2: Kapital - Karl Marks
3-4: Kapital II - Karl Marks
5-6: Kapital III - Karl Marks
7-8: Kapital IV - Karl Marks
9-10: Kapital V - Karl Marks
11: Utopija - Tomas Mor
12: Grad sunca - Tomazo Kampanela
13-14: Anti-diring - Fridrih Engles
15-16: Nemacka ideologija - Marks/Engles
17-18: Nemacka ideologija II - Marks/Engels
19: Sveta porodica - Marks/Engels
20: Od idealizma ka materijalizmu - G.V. Plehanov

CENA 2500 DINARA

29218) DIJALEKTIČKI MATERIJALIZAM , Dr Bogdan Šešić / Dr Andrija Stojković , Naučna knjiga Beograd 1962 , mek povez, naslovna korica ima malo zacepljenje u donjem levom ćošku , 424 strane CENA 250 DINARA

29219) DIJALEKTIKA KONKRETNOG , Karel Kosik , Prosveta Beograd 1967 , Studija iz problematike čoveka i sveta , doktorska teza koja je ujedno postala i njegovo kapitalno delo - Dijalektika konkretnog. U tom radu Kosik je uspio da spoji ponovno probuđenu težnju zapadnih filozofa za klasičnim filozofskim fenomenološkim pitanjima o bitku (koje je pokrenuo Martin Heidegger), sa ponovnim preispitivanjem klasičnih marksističkih kategorija (partija kao svesni deo proleterijata, kolektiv nasuprot pojedincu) i došao do epohalnih zaključaka - bitak čoveka je u totalitetu vrste, i ljudi kao socijalna bića (bića kolektiva) poput mrava ili pčela, svoj bitak mogu imati samo u totalnom. To delo mu je donelo međunarodnu reputaciju kao vodećeg filozofa humanističkog marksizma. tvrd povez,zaštitni omot , latinica, 251 strana CENA 300 DINARA

29221) PORUKE MUDRIH KROZ VEKOVE , Miodrag M. Petrović , Hvosno 2005 , usmerenih na sagledavanju i rešavanju problema u radu i životu , NOVO , mek povez, ćirilica, 156 strana CENA 350 DINARA

29222) ETIKA II DEO RAD VOLJA RADOST , Dr Dušan Nedeljković , Naučno delo Beograd 1971 , mek povez , ćirilica, 253 strane CENA 350 DINARA

29226) FILOZOFIJA LEVOG RADIKALIZMA , Agneš Heler , Mladost Beograd 1985 , mala edicija ideja , mek povez, strana 259 ,format 10 x 16cm , prevod Zoran Đinđić , latinica, CENA 300 DINARA

29227) JUGOSLOVENSKA PREDRATNA SOCIOLOGIJA , Milovan Mitrović , Istraživačko izdavački centar SSO Srbije Beograd 1982 , mek povez, latinica, 279 strana, format 17 x 24 cm , CENA 650 DINARA

29228) SOCIOLOŠKI PREGLED knjiga I , Društvo za sociologiju i društvene nauke Beograd 1938 , prvi broj retkog sociološkog časopisa, antikvarno izdanje, mek povez, ćirilica, očuvano, 438 strana, potpis na naslovnoj strani , Prvi broj časopisa Sociološki pregled objavljen je 1938. godine u Beogradu, u vidu knjige-zbornika na 436 stranica. On je glavni plod rada Društva za sociologiju i društvene nauke (1935-1941), preteče današnjeg Srpskog sociološkog društva (osnovanog 1956) koje je i obnovilo izlaženje Sociološkog pregleda (1961).
Predsednik Društva za sociologiju i društvene nauke bio je Đorđe Tasić, koji je, ujedno, bio i prvi urednik Sociološkog pregleda.
Sociološki pregled je pokrenut sa ambicijom, kako stoji na prvoj stranici Uvoda, „da pripomogne sa svoje strane, prema moćima svojih članova i prema mogućnostima rada kod nas, napretku društvenih nauka u nas. Ono nije došlo da ruši autoritete ili da proklamuje istine, za koje se u svetu ne zna. Ono ima tu skromnu ambiciju da pođe korak dalje u proučavanju društvenog života od one tačke, do koje se kod nas došlo, i da prenese metode rada koji su već pobedile u svetu".
Ako se pažljivije pogleda sadržaj ove knjige, imajući u vidu i pisce priloga, videće se da je njena ambicija ne samo pokretanje jednog stručnog glasila, pa ne čak ni pokušaj početne sistematizacije jedne discipline. U istom Uvodu, priređivači iznose stav da "sociologija i ostale društvene nauke su samo jedan od glavnih puteva koji vode toj opštoj i sintetičkoj ljudskoj nauci. Sa svojim sretstvima i svojim okvirima one teže ostvarenju jedne jedinstvene i opšte društvene nauke, nauke koja će u izvesnom smislu prevazići sociologiju, koja je samo jedan istoriski oblik naučne sinteze, i nositi prosto ali veličanstveno ime nosioca svih stvaranja u nauci i društvu: nauka o čoveku".
Pojavivši se petnaestak godina od nakon poslednjeg broja Dirkemovog Sociološkog godišnjaka, organizacijom i sadržajem Sociološki pregled ima mnogih sličnosti sa čuvenim Dirkemovim časopisom. Sačinjen je od četiri dela, u kojima se kritički razmatra odnos sociologije sa ostalim društvenim naukama, potom stanje sociologije u drugim sredinama, pitanja sociologije u obrazovanju, na kraju prilično iscrpan pregled sociološke i srodne literature objavljene na francuskom, nemačkom i srpskom. Ovaj poslednji odeljak broji celih stotinu stranica. sadržaj :
Uvod :
Sociologija i društvene nauke
D-r Slobodan Jovanović . – Knez Miloš i seljačko pitanje
D-r Đorđe Tasić . – Filozofija i sociologija
D-r Borivoje D. Milojević . – Biologija i sociologija
D-r Siniša Stanković . – Ljudsko društvo i živa priroda
D-r Nikola Vučo . – Sociologija i psihologija
D-r Slobodan Popović . – Prilog proučavanju odnosa između sociologije i psihologije
D-r Dušan S. Popović . – Istorija i sociologija
D-r Jovan Đorđević . – Sociologija i istorija
Radomir Živković . – Etnologija i sociologija
D-r Borivoj T. Panjevac . – Sociologija i statistika
D-r Slobodan M. Drašković . – Sociologija i ekonomija
D-r Dragoslav B. Todorović . – Sociologija i politička ekonomija
D-r Ljubomir S. Dukanac . – Odnos sociologije i nauke o finansijama
D-r Jovan Đorđević . – Sociologija i pravo
D-r Božidar S. Marković . – Pravo i sociologija
D-r Branislav Nedeljković . – Privreda i pravo
D-r Đorđe Tasić – Sociologija i akcija
Razvoj i savremeno stanje sociologije
Mihailo Avramović  – Istraživanje i proučavanje socialnih pojava u SAD
D-r Nikola Vučo  – Razvoj sociologije u Francuskoj
Aurel Pampu – Sociologija i društvene nauke u Rumuniji
D-r Ivan Esih  – Razvitak sociologije kod Hrvata
D-r Đorđe Tasić – Opšti pregled naše sociologije i naših društvenih nauka
a) Uvod
b) Vuk Karadžić kao sociolog
v) Svetozar Marković
g) Boža Knežević sa gledišta sociologije
d) Jovan Cvijić sa gledišta sociologije
đ) Slobodan Jovanović i sociologija. – Njegova teorija o državi
e) Tihomir Đorđević sa gledišta sociologije
D-r Mihailo Konstantinović – Ideje Valtazara Bogišića o narodnom i zakonskom pravu
Sretstva i nastava
D-r Jovan Đorđević  – Priručnici i kolektivne publikacije za sociologiju
Dragoslav Janković  – Kolektivna ispitivanja
D-r Đorđe Tasić  – O belgiskoj sociologiji i publikacijama Solvejevog sociološkog instituta
Dragoslav Janković  – Solvejev sociološki institut u Brislu
D-r Nikola Marković  – Društvene nauke na američkim univerzitetima
D-r Nikola Mirković  – Društvene nauke na školi za ekonomiju i političke nauke Londonskog univerziteta
D-r Đorđe Tasić  – O sociološkim kongresima u toku 1937 u Parizu
Nastava sociologije u Francuskoj
Udžbenici sociologije
Kritički pregled knjiga
Introduction et Resume ( Uvod i rezime sadržine na francuskom)
CENA 2000 DINARA

29527) PRILOZI ISTORIJI ESTETIKE , Đerđ Lukač , Kultura Beograd 1959 , tvrd povez, latinica, format 14 x 20 cm , latinica, 371 strana CENA 300 DINARA

29528) GEOFILOZOFIJA EVROPE , Masimo Kačari , Plato Beograd 2010 , Kada bi Evropa - govorio sam u ovoj knjizi još pre deset godina - uspela da se priseti (da postavi u središte ideje o sebi u svoje srce) da je deo nečega, možda bi uspela da iz energije svog večitog transformisanja stvori „mir" kojem bi bila tuđa svaka vrsta izmiriteljskog zanosa, kao i svaka nametljiva prisvojiteljska oholost.
Budući da se diskurs ove knjige ne može meriti ritmom godina, pa ni decenija, bilo bi danas apsurdno „utvrđivati" da je Evropa u tom kratkom periodu delovala po sasvim suprotnom „modelu".
Njena mediteranska dimenzija kao da je postala puki limes, nešto od čega se treba braniti ili koristiti za odbranu.
Njena istočna dimenzija uzima se kao prostor njenog širenja, kao da je Evropa već bez Varšave, Budimpešte, Praga, Zagreba, Beograd (i Moskve?).......
POTUNO NOVO , mek povez, ćirilica, 135 strana , CENA 350 DINARA

29529) RADIKALNA TEORIJA ODGOVORNOSTI , Rodoljub J. Marjanović , Nezavisna izdanja (Slobodan Mašić) Beograd 1989 , filozofija prava , sadržaj : Dio prvi: Odgovornost kao osnovno ljudsko određenje i odnos, Dio drugi: Odgovornost prema svijetu i za svijet, Dio treći: Ideal samoupravnog i odgovornog društva i savremeni svijet, tvrd povez, latinica, format 12,5 x 17,5 cm , 416 strana CENA 350 DINARA

29530) ŽIVJETI NAKON HISTORIJE prilog dijalektici oslobođenja , Rudi Supek , Nezavisna izdanja (Slobodan Mašić) Beograd 1986 , apologetika marksizma , iz sadržaja : Marxov individualizam , kriza subjektivizma : od filozofije duha do filozofije života i egzistencije , pobuna subjekta : od romantizma do nadrealizma , oslobođenje ličnosti i kontrarevolucija ... tvrd povez, latinica, format 12,5 x 17,5 cm , 160 strana CENA 300 DINARA

29904) KANIBALSKI POREDAK život i smrt medicine , Jacques Attali , Globus Zagreb 1984, plava biblioteka, filozofija medicine, istorijski pregled lečenja kroz prizmu različitih civilizacija sa posebnim osvrtom na kontinuitet kanibalizma, žestoka kritika medikalizacije društva kao sredstva društvenog nadzora u rukama vlasti, tvrd povez, zaštitni omot,latinica,250 strana,odlično očuvano CENA 700 DINARA

30084) IZGRADNJA ISTORIJSKOG SVETA U DUHOVNIM NAUKAMA , Vilhelm Diltaj , BIGZ 1980 , velika filozofska biblioteka , tvrd povez,zaštitni omot sa manim oštećenjima duž gornje ivice, knjiga odlično očuvana , latinica , 453 strane , Format: 16x23cm CENA 1250 DINARA

30086) SAMOSVEST I SAMOODREĐENJE , Ernst Tugendhat ,  IICSSO Srbije Beograd 1989 , FILOZOFSKA POSTMODERNA Jezičko analitičke interpretacije , mek povez, zaštitni omot, latinica, format 15,5 x 24 cm , 281 strana , CENA 550 DINARA

30088) OD MITA DO FILOZOFIJE , Frankfort, Dž.A. Vilson, T. Jakobsen. Minerva, Subotica-Beograd 1967; biblioteka Buktinja ,  tvrd povez, latinica, 285 strana , sadržaj :
I: Mit i stvarnost
EGIPAT
II: Priroda vasione
III: Funkcija Države
IV: Životne vrednosti
MESOPOTAMIJA
V: Vasiona kao država
VI: Zadaci države
VII: Dobar život
ZAKLJUČAK
VIII: Oslobođenje misli od mita
CENA 500 DINARA

30089) PROLEGOMENA ZA MARKSISTIČKU ESTETIKU , Đerđ Lukač , Nolit Beograd 1975 , posebnost kao centralna kategorija estetika, biblioteka SYMPOSION - Uvod Ivan Focht, 1. Postavljanje logičkog pitanja posebnog kod Kanta i šelinga, 2.Hegelov pokušaj rešenja, 3.Posebno u svetlosti dijalektičkog marksizma, 4.Estetički problemi posebnog u doba prosvećenosti i kod Getea, 5.Posebno kao centralna kategorija estetike, 6.Konkretizovanje posebnosti kao estetičke kategorije na pojedinim problemima, Preveo s nemačkog Milan Damnjanović tvrd povez,latinica,278 strana, CENA 300 DINARA

30090) SVAGDA SAVREMENI NIČE , Miodrag Cekić , Hegelovo društvo Beograd 1989, mek povez,odlično očuvano , filozofska brošura,ćirilica, 31 strana, CENA 150 DINARA

30323) FILOZOFSKI OGLEDI , Nikola Milošević , Srpska liberalna stranka Beograd 2008 , odabrani ogledi Nikole Miloševića, POTPUNO NOVO , mek povez , ćirilica, 210 strana , sadržaj :
Fenomen racionalizacije u strukturi duhovnih tvorevina
Tajna budističkog rukopisa
Filozofska ostavština Borislava Pekića
Socijalistička revizija Frojdovog učenja - Frojd, Adler , From
Psihologija i filozofija Lava Šestova
Goldmanova verzija strukturalizma
Relativizam u novom ključu
Mesto Vladimira Solovjova u ruskoj religioznoj misli
CENA 350 DINARA

30324) RAD VOLJA RADOST , Dušan Nedeljković , Geca Kon Beograd 1932 , ogled o etičkoj funkciji rada , prvo antikvarno izdanje, mek povez, stempl primerak - knjiga je nečitana i stranice su nerasečene i nerazdvojene, ćirilica, format 13,5 x 20 cm , 174 strane CENA 650 DINARA

30325) O LJUBAVI I SREĆI , Pierre Teilhard de Chardin , Kršpčanska sadašnjost Zagreb 1983 , mek povez, latinica, 70 strana, format 11 x 20,5 cm , iz sadržaja : Ljubav vrhunski oblik ljudske energije , razmišljanja o sreći , tri propovedi prilikom venčanja CENA 650 DINARA

30464) POVIJEST FILOZOFIJE 1 i 2 , Wilhelm Windelband , Naprijed Zagreb 1978 , sa dodatkom Filozofija u 20. Stoljeću od Heinza Heimsoetha , 2 knjige , tvrd povez, zaštitni omot , latinica, format 15 x 22 cm , 494  + 357 strana CENA 1600 DINARA

30465) JENSKI SPISI ,  Georg Wilhelm Fridrih HEGEL , Veselin Masleša Sarajevo 1983 , tvrd povez, zaštitni omot, očuvano, latinica, 504 strane , CENA 2000 DINARA

30471) DRŽAVA , Platon , BIGZ 1983 , treće izdanje , tvrd povez, latinica, XIX + 414 strana, format 15 x 22 cm , vrlo malo podvlačeno , predgovor Veljko Korać , pogovor Branko Pavlović , CENA 600 DINARA

30473) SLOBODA I PRAKSA , Mihailo Marković , Zavod za udžbenike Beograd 1997 , tvrd povez, zaštitni omot, očuvano, ćirilica, format 17 x 24 cm , iz sadržaja : protivrečnosti pojma slobode , dimenzije slobode , determinacija i sloboda , sloboda kao samoodređenje u istorijskoj praksi , tragično i uzvišeno u borbi za slobodu ...CENA 500 DINARA

30474) NAČELA NOVE ZNANOSTI , Giambattista Vico (Đanbatista Viko ) , Naprijed Zagreb 1982 , O zajedničkoj prirodi nacija , tvrd povez, zaštitni omot , latinica, format 12,5 x 20 cm , 534 strane , FILOZOFSKA FB BIBLIOTEKA, Predgovor: Tatjana Vujasinović-Roić, I knjiga: O utvrđivanju načela, II knjiga: O pjesničkoj mudrosti, III knjiga: O otkrivanju pravog Homera, IV knjiga: O slijedu nacija, V knjiga: O ponavljanju ljudskih stvari prilikom preporoda nacija, CENA 950 DINARA

30475) FILOZOFIJA OD ARISTOTELA DO RENESANSE , Branko Bošnjak , Matica hrvatska Zagreb 1978 , Filozofska hrestomatija: knj. 2 , odabrani tekstovi filozofa , tvrd povez, zlatotisak , latinica, format 14 x 19,5  cm 248 strana CENA 600 DINARA

30478) NOVIJA FILOZOFIJA ZAPADA , Vladimir Filipović , Matica hrvatska Zagreb 1983 , Filozofska hrestomatija: knj. 7 , odabrani tekstovi filozofa , tvrd povez, zlatotisak , latinica, format 14 x 19,5  cm 337 strana, na 20 tak strana veoma blago i slaboprimetno podvlačeno grafitnom olovkom, lako se može izbrisati ,  CENA 600 DINARA

30483) METAFIZIČARI KOJI MISLE POLAZEĆI IZ IZVORA : ANAKSIMANDER , HERAKLIT , PARMENID ,PLOTIN ,ANSELMO ,LAOCE , NAGARĐUNA, Karl Jaspers, Vuk Karadžić Beograd 1988, biblioteka Zodijak , mek povez , latinica,215 strana, CENA 750 DINARA

30488) IZAZOV NIHILIZMA tumačenja i polemike , Mihailo Đurić , Nezavisna izdanja Slobodan Mašić Beograd 1986 , tvrd povez, latinica, format 12,5 x 17,5 cm , 192 strane , iz sadržaja : metafizika društvenog ugovora , pojam prakse kod Kanta , nihilističko otrežnjenje filozofije  , etika bet metafizike , nepoznati i nepriznati Adorno , životno delo Ojgena Finka , nihilizam i moderna umetnost ... CENA 450 DINARA

30491) TEOLOGIJA RANIH GRČKIH FILOZOFA , Verner Jeger , Službeni glasnik Beograd 2007 , Misao ranih grčkih filozofa, naročito njihova „teologija”, tema je Jegerovih predavanja iz 1936, koja predstavljaju kritičku reakciju na dva jednostrana i suprotstavljena pristupa presokratovcima – onaj pozitivistički koji ih shvata kao filozofe prirode i prve naučnike i onaj mistički koji ranu kosmološku misao izvodi iz orfizma. mek povez , latinica, 224 strane, stanje knjige veoma dobro 4 , CENA 400 DINARA

30492) NIČE I AFIRMACIJA ŽIVOTA , Mr Valentina Čizmar , Zadužbina Andrejević Beograd 2010 , U monografiji se razmatra Niceovo zasnivanje filozofskog pojma života u cilju ukazivanja na mogucnost afirmacije života u toj filozofiji iracionalizma. Stavlja se akcenat na razliku izmedu tradicionalnog utemeljenja života koje vodi negaciji života i nihilizmu i Niceovog koje vodi afirmaciji. Autorka smatra da je originalnost Niceovog razumevanja i utemeljenja života, izvan polja nauke, metafizike, religije i logike, u tome što se iz osnove nihilizma rekonstruiše novi pojam života kojim covek može prevladati nihilizam i pretvoriti ga u afirmaciju života. mek povez, latinica, 96 strana CENA 350 DINARA

30929) ŽIVOTINJA ČOVEK SIMBOLSKA FUNKCIJA , Remon Rije , Matica srpska 1966, antropologija, tvrd povez, zaštitni omot, ilustrovano , ćirilica, 233 strane CENA 400 DINARA

30931) PLATON I I CICERON O PRIJATELJSTVU , Izdavačka knjižara Branislav Cerović Ajhštet Beograd 1927, sa grčkog i latinskog preveo J. Lukić , sadržaj :Platonov Lisid , Ciceronov Lelije o prijateljstvu , antikvarno izdanje, antička filozofija , mek povez, sa manjim vidljivim tragovima korišćenja , ćirilica, 77 strana, CENA 450 DINARA

30938) UMETNOST U KULTURI , grupa autora, Estetičko društvo Srbije Beograd 2008 , zbornik radova , odlično očuvano, mek povez, latinica, 294 strane , iz sadržaja :
Eseji :
Određenje kulture : Boško Telebaković
Zašto kultura ne možed a pobedi ? Milan Ranković
Estetski izvori kulture Aleksandar Čučković
Tenova pozitivistička estetika Mirko Zurovac
Bivstvovanje i egzistencija Luka Prošić
Postmodernizam i medijska kultura Jasna Janićijević
Promene na književnom polju i savremena kultura Miloš Nemanjić
Umetnost u rok kulturi Dragan Krstić
Studije i članci :
Vreme kao umetnost i kultura Divna Vuksanović
Jedan vid umiranja umetnosti u savremenoj kulturi Iva Draškić Vićanović
Kulturno povesna uloga umetnosti Nebojša grubor
Umetnost i kultura u društvu Tatjana Velimirović
Bog, grad i svemir Nikola Tanasić
Oblikovanje čoveka Una Popović
Pojam stare muzike u savremenoj kulturi Marko Novaković
Estetika praznine , tišine i spokoja Dušan Pajin
CENA 500 DINARA

30939) ESTETSKO ISKUSTVO , grupa autora, Estetičko društvo Srbije Beograd 2003 ,  zbornik radova , mek povez , ćirilica, 172 strane , teme iz sadržaja : estetso iskustvo , o hajdegerovoj filozofiji, prilozi CENA 300 DINARA

31326) SOCIOLOŠKI LEKSIKON ,grupa autora,  Savremena administracija Beograd, 1982, tvrdi povez, veliki format, 784 strane , format 21 x 29 cm , CENA 950 DINARA

31327) GRADITELJI MODERNE MISLI U LITERATURI I UMETNOSTI , Oto Bihalji Merin , Prosveta Beograd 1965 ,
Od Brehta, Tomasa i Hajnriha Mana, preko Malroa, Sartra i Gorkog do Hemingveja i Foknera, Bihalji je poznavao, sarađivao i dopisivao se sa bezbrojnim slavnim ličnostima koje su uticale na umetnost i filozofiju prošlog veka. Artur Kestler je Bihaljija okarakterisao kao "legendarnu ličnost" u Parizu i Berlinu tridesetih godina. Oto Bihalji – Merin napisao je na desetine knjiga, uglavnom o umetnosti. Neposredno posle Drugog svetskog rata, kada je umetnost Jugoslavije bila pod uticajem socijalističkog realizma SSSR-a, Bihalji je popularisao modernu i naivnu likovnu umetnost.  iz sadržaja : Anri Ruso, Pikaso, Džojs, Toman Man, Kandinski, Mondrijan, Šagal, Beket , Foknet , Henri Mur , Kle , Kafka , Breht tvrd povez , latinica, format 17 x 24 cm , 375 strane + ilustracije , CENA 550 DINARA

31328) PRIMITIVNI MENTALITET , Lucien Levy Bruhl , Kultura Zagreb 1954 , antropologija, tvrd povez, očuvana, 386 strana, format 15 x 20 cm CENA 950 DINARA

31330) POREKLO HRIŠĆANSTVA , Karl Kaucki , Kultura Beograd 1967 , tvrd povez, zlatotisak, latinica, 512 strana, format 12,5 x 18,5 cm , CENA 350 DINARA

31331) BIBLIJA ZA VJERNIKE I NEVJERNIKE 1 i 2 , Jemeljan Jaroslavski , Svjetlost Sarajevo 1962 ,biblioteka Društvo i religija,  istorijski materijalizma, racionalistička i ateistička kritika Biblije , 2 knjige, mek povez, latinica, format 12 x 17 cm , 248 + 305 strana, CENA 500 DINARA

31693) TRAKTAT O DOBROM DELANJU , Tadeuš Kotarbinjski , Nolit Beograd 1964, biblioteka Syposion , tvrd povez, zlatotisak, pečatirana, format 15 x 23 cm , latinica, 263 strane , očuvano, CENA 350 DINARA

31695) ODABRANI FILOZOFSKI RADOVI , Josef Dietzgen, Naprijed Zagreb 1958 ,Izbor iz dela nemačkog marksiste , tvrd povez, latinica, format 14,5 x 20 cm, sitne ogrebotine duž ivcice korica na nekoliko mesta , teme iz sadržaja : suština umnog rada čovjeka, ekskurzija socijalista u oblast teorije spoznaje , dostignuće filozofije , CENA 250 DINARA

31696) FILOZOFIJA PRAKSE , Gajo Petrović , Naprijed Zagreb / Nolit Beograd 1986 , obuhvata dve zasebne knjige Filozofija i marksizam i Filozofija i revolucija , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, format 12,5 x 20 cm , 437 strana , CENA 350 DINARA

31697) MARX I MARKSISTI , Gajo Petrović , Naprijed Zagreb / Nolit Beograd 1986 , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, format 12,5 x 20 cm , 401 strana , CENA 350 DINARA

31701) FILOZOFIJA PRIRODE , Branko Pavlović , Plato Beograd 2006 , mek povez, podvlačeno, ćirilica, 239 strana,
CENA 200 DINARA

31703) DRUGA INDIJA , Rada Iveković , Školska knjiga Zagreb 1982 , indijska filozofija , mek povez, latinica, format 13,5 x 20 cm , Sadržaj :
1 Zemlja ružine jabuke
2 Osnovni pojmovi-Vedsko i tantričko nasljeđe-Drugo čitanje samkhye-Etička misao-Određenje budizma u odnosu na brahmansku socijalnu strukturu-Priroda i duh-
3 Tradicija i moderno u indijskom društvu-Prilagodljivost kastinskog sistema i simbolika-O nekim pretpostavkama rješenja indijskog pitanja-Indijski vjerski pokreti
CENA 350 DINARA

31705) RAMOOV SINOVAC / O SVOJSTVIMA , Deni Didro , BIGZ 1985 , mek povez , latinica, format 10,5 x 17,5 cm , 140 strana , Džepna knjiga, edicija Filozofija knjiga 4; predgovor Petar Živadinović CENA 250 DINARA

31966) SVIJETSKA POVIJEST I DOGAĐANJE SPASA , Karl Lowith , August Cesarec Zagreb / Svjetlost Sarajevo 1990 , Lowithova filozofija ima na umu cijelu zapadnu filozofiju i teologiju povijesti. Zanimanje za problematiku kršćanstva u filozofiji poslije Hegela, u Hegelovoj metafizici povijesti duha, u onom historizmu koji je, to danas dobro znamo, imao više izgleda na budućnost nego Goetheovo nehistorijsko viđenje svijeta, postalo je središnje u djelu Od Hegela do Nietzschea... tvrd povez, latinica, 273 strane , format 15,5 x 24,5 cm  , iz sadržaja :
I: Burckhardt filozofsko negiranje filozofije povijesti , stav prema kršćanstvu
II: Marx historijski materijalizam , kritika religije
III: Hegel
IV: NAPREDAK NASUPROT PROVIDNOSTI Proudhon , Comte
V: Voltaire
VI : Vico Prava i lažne religije , napredovanje i nazadak povijesti
VII : Bossuet
VIII : Joachim Providencijalni napredak ka povijesnom eshatonu
IX:Augustin Opovrgavanje antičkog pogleda na svijet , Teologija povijesti
X : Orosius
XI.Biblijsko tumačenje Biblije...
Predgovor Abdulah Šarčević,
CENA 1200 DINARA

31967) FILOZOFIJA KARLA POPPERA , grupa autora , tematski broj časopisa Filozofske studije broj VIII , Filozofsko društvo Srbije Beograd 1976 , mek povez, latinica, 200 strana , sadržaj :
Kako gledam na filozofiju - Karl R. Popper
Metodološke koncepcije Karla Poppera - Zlatomir Milošev
Popperov akritika holizma - Vojislav Stojanović
Popperova koncepcija opovrgavanja naučnih teorija - Svetozar Sinđelić
CENA 300 DINARA

31968) PROSVETINA RIZNICA MUDROSTI misli, izreke, citati, aforizmi , Izabrali i priredili Mirjana Milosavljević i Milutin Stanisavac , Prosveta Beograd 2007 , tvrd povez , ćirilica, 501 strana, format 14 x 20,5 cm , CENA 350 DINARA

31977) SLUČAJNOST I NUŽNOST , Žak Mono , Rad Beograd 1983 , biblioteka Pečat , ogled o prirodnoj filozofiji moderne biologiji , Istaknuti francuski biolog Žak mono kritikuje u ovoj knjizi animizam - filozofske sisteme koji, po njemu, sve što postoji u prirodi smatraju projektom. U knjizi Slučaj i nužnost autor razmatra posljedice novovjekovnih znanosti, osobito biologije (genetika i evolucija) na religiju, etiku i društvo.
Mono se ne ograničava na relativno skromnu i usku temu koju podnaslov sugerira. On u širokim potezima piše o povijesti ideja, pretendirajući na epohalni značaj one `prirodne filozofije` koja je jedina moguća na temelju razvoja modernih prirodnih znanosti u cjelini. Njezine konzekvence dovode do radikalnog raskida koji je vladao cijelom povješću čovječanstva. sadržaj :
1.Slučajnost i nužnost
2.Vitalizmi i animizmi
3.Maksvelovi demoni
4.Mikroskopska kibernerika
5.Molekularna ontogeneza
6.Nepromenljivost i poremećaji
7.Evolucija
8.Granice
9.Carstvo ideja i carstvo tame,
 DODATAK: Struktura proteina, Nukleinske kiseline, Genetički kod, Značenje drugog zakona termodinamike
mek povez , očuvano, latinica, 229 strana, format 12 x 20 cm , CENA 450 DINARA

31978) NOVI POGLED NA DRUŠTVO I DRUGI RADOVI , Robert Owen , Kultura Zagreb 1957 , Robert Owen britanski društveni reformator, industrijalac i jedan od osnivača utopijskog socijalizma.
Istorija ga pamti kao borca protiv izrabljivanja radnika, koje se javilo uslijed industrijske revolucije i uvođenja kapitalističkog načina proizvodnje. Smatra se pionirom ulaganja u ljudski kapital.
U političkoj filozofiji, među prvima je zagovarao model radničkog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, nasuprot državnom vlasništvu.Uticao je na formiranje teorije Karla Marxa.
tvrd povez, latinica, 295 strana, format 12,00 x 17,00 cm CENA 350 DINARA

32253) ZA FILOZOFIJU NOVOG RAZVOJA , Fransoa Peru , Matica srpska*Evropski centar za mir 1986 ,filozofija ekonomije , odlično očuvano , tvrd povez,zaštitni omot,latinica,192 strane sadržaj : Peruova značajna dela:Profit, Vrednost, Kapitalizam, Nezavisnost nacija, Inflacija, dolar i eurodolar, Moć i ekonomija - I.Pojmovi i indikatori: Rast, Razvoj, Progres, II.Teorijska elaboracija: Kejnz, Opšta ravnoteža aktivnih jedinica, Nasleđe klasika, Razumska istorija, Karl Marks, Razvoj i kretanje nauka i ideja, III.Politika i strategije: Moć, IV.Svrhovitost i vrednosti: Ekonomska racionalnost, Svetske vrednosti i dimenzije, V.Modeli i njihovo dobro korišćenje: Matematika opšte interpretacije, Analiza troškovi-doprinosi, Modeli Rimskog kluba, Nacionalni planovi CENA 350 DINARA

32260) GOZBA , Platon , BIGZ 1983 , mek povez, latinica, format 10 x 17,5 cm, 124 strane , CENA 300 DINARA

32261) NAUKA O KULTURI , Lesli Vajt , Kultura Beograd 1970, studija o čoveku i civilizaciji ,odlično očuvano ,  tvrd povez , zlatotisak, format 12,5 x 19 cm ,  latinica , 410 strana ,sadržaj : I Nauka i simboli II Čovek i kultura III Energija i civilizacija IV Kulturologija, Predgovor Zagorka Pešić GOLUBOVIĆ CENA 450 DINARA

32610) PRIMENJENA FILOSOFIJA ,Pavle Bubanja , Bagdala Kruševac 1981 , mek povez ,latinica, format 17 x 24 cm , 193 strane  , iz sadržaja :
Filosofija u vizijskom i smisaonom dijalogu sa svojim vremenom
Filosofija marksističkog obrazovanja i vaspitanja na delu
Humanistički smisao čovekovog odnošenja prema životnoj sredini
Filosofija u prostorima ideala , stvaranja i borenja za mir i njegovu univerzalizaciju
Filosofija kao vid osmišljavanja međunarodnih odnosa
Praksa humanizacije sveta putem uzajamnog sporazumevanja i uvažavanja
Revolucionarna praksa u misiji slobode i humanizma
Za svet slobode, mira i opšteg progresa
CENA 450 DINARA

32611) KAIROS AND LOGOS , edited by John J. Carey , Studies in the Roots and Implications of Tillich’s Theology ,Mercer USA 1984 , filozofija religije , teologija , engleski jezik, tvrd povez , format 15,5 x 23,5 cm , 284 strane ,
Part 1 : Tillich and the Western Philosophical Tradition Critical Assessments ofHis Roots ,Debts and Perspectives
Part 2 : Tillich as a Systematic Theologian
Part 3 : Tillich’s Theology of Cukture

CENA 700 DINARA

32612) LJUBA ILI O ETICI ,Novica Milić ,Gradac Čačak 1999 , mek povez, format 12 x 22,5 cm , 236 strana , iz sadržaja : Između neba i zemlje , Odpredstave ka slici , Paskalova opklada , Svetlosti boje ,Kjerkegor ili ’’ili ili ’’ , Lik kao ideja i strast , Ljubav za večnost , Slučaj Niče , Dva dodatka o Spinozi... CENA 500 DINARA

32614) FILOZOFIJA UMETNOSTI , Šeling , Nolit Beograd 1984 , mek povez , latinica, format 12 x 19 cm , 193 strane , korice blago izbledele , CENA 450 DINARA

32615) UTILITARIZAM ,Džon Strjuart Mil , Kultura Beograd1960 , mek povez , latinica, format 14 x 20 cm , 71 str CENA 300 DINARA

32616) DUHOVNE BAKLJE PROŠLOSTI MISLI , Dragoslav Novičić , Srpska knjiga Ruma 2008 , antologija misli na određene pojmove ,POTPUNO NOVO ,mek povez ,ćirilica, format 14,5 x 24 cm, 461 strana CENA 850 DINARA

32618) BRONISLAV MALINOVSKI , Mišel Panof , BIGZ 1979 , biblioteka XX vek , studija o čuvenom etnologu i antropologu koja određuje njegovo mesto u razvoju moderne misli o čoveku i kulturi. mek povez , latinica, format   11,5 x 16,5 cm ,115 strana CENA 250 DINARA

32619) SPISI SAVREMENIH SRPSKIH FILOZOFA I i II , Jovan Aranđelović, Institut za filozofiju Beograd 2000,ogledi, osvrti i kritike, mek povez, ćirilica,270 + 270 strana,sitan potpis na naslovnoj strani prve knjige , teme :
knjiga 1 srpska filozofija, teorija saznanja i nauke, estetika i praktička filozofija, moderna i postmoderna misao...
knjiga 2 : logika , praktička i politička filozofija , istorija filozofije, filozofija u srednjoj školi , filozofski izazovi vizantijske kulture  CENA 750 DINARA

32836) FILOZOFSKI SPISI , Marko Tulije Ciceron , Matica srpska 1978 ,tvrd povez, zlatotisak, prevod i pogovor Branko Gavela i Vasilije Tomović , ćirilica, 338 strana, iz sadržaja : O Ciceronu , Lelije ili razgovor o prijateljstvu , o starosti , o dužnostima , scipionov san , napomene CENA 850 DINARA

32837) FRIEDRICH NIETZSCHE ( FRIDRIH NIČE ) , Danko Grlić , SN Liber Zagreb 1981 , Verovatno najbolja studija o Ničeu na ovim prostorima. Delo Danka Grlića radikalno je antidogmatsko. Najistaknutiji sadržajni motivi, Nietzsche i umetnost, deo su takvog filozofskog usmerenja. Umetnost je između ostalog, i područije osporavanja teorije odraza, a Nietzsche dogmaticima najneprihvatljiviji posthegelovski filozof. Danko Grlić u njoj opisuje Nietzschea svojom sintezom dugogodišnjeg bavljenja zapadnoevropskom filozofijom. tvrd povez, latinica, 181 strana, format 17 x 24,5 cm , podvučeno nekoliko strana grafitnom olovkom, lako se može izbrisati , CENA 450 DINARA

32839) TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA , Fridrih Niče , Feniks Libris Beograd 2007 ,format 12,5 x 20,5 cm ,  filozofija, nihilizam ,knjiga za svakoga i ni za koga , tvrd povez, latinica,352 strane , prevod Branimir Živojinović , CENA 450 DINARA

32841) UTOPIJA IZMENE SVETA revolucija ,nihilizam , anarhizam , Mihailo Đurić , Institut društvenih nauka Prosveta / Beograd 1979 , Filozofija istorije ,Filozofija politike , Filozofija kulture , mek povez, korice sa vidljivim tragovima korišćenja, unutrašnjost kompletna , posveta na predlistu , format 15 x 22 cm , 253 strane CENA 300 DINARA

32845) POHVALA DISHARMONIJI , Đilo Dorfles , Bratstvo-jedinstvo Novi Sad 1991 , umetnost i život između logičkog i mitskog , mek povez, zaštitni omot, format 11,5 x 17 cm , 197 strana , podvlačeno na nekoliko strana , CENA 200 DINARA

33515) POVIJEST FILOZOFIJE 1 i 2 , Wilhelm Windelband , Kultura Zagreb 1978 , sa dodatkom Filozofija u 20. Stoljeću od Heinza Heimsoetha , 2 knjige , tvrd povez, latinica, format 15 x 22 cm , 494 + 357 strana , CENA 1250 DINARA

33516) SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI 1 i 2 , Arnold Hauser , Školska knjiga, Zagreb, 1986, tvrd povez,
 , zaštitni omot, format 17 x 24 cm , strana 343+263, CENA 1450 DINARA

33517) KRITIKA RASUDNE SNAGE , Immanuel Kant , Kultura Zagreb 1957 , Prevod: Viktor D. Sonnenfeld , tvrd povez, zaštitni omot, očuvano, format 14 x 20 cm , 350 strana , CENA 950 DINARA

33518) DVIJE RASPRAVE , Immanuel Kant , Matica hrvatska Zagreb 1953 , U ovoj knjizi velikog njemačkog filozofa Immanuela Kanta objavljene su njegove dvije rasprave: Prolegomena za svaku buduću metafiziku i Osnov metafizike ćudoređa. tvrd povez, format 14 x 20 cm , 254 strane , CENA 750 DINARA

33519) SAVREMENA FILOZOFIJA ,grupa autora ,  Rad Beograd 1970 , biblioteka Priručnici , tvrd povez, format 14 x 20 cm , latinica, 419 strana , iz sadržaja : marksizam , pozitivizam , pragmatizam , fenomenologija , filozofija egzistencije sa izborom najznačajnih tekstova CENA 450 DINARA

33520) FILOZOFIJA U NOVOME KLJUČU , Suzana Langer , Prosveta Beograd 1967 , Proučavanje simbolike razuma, obreda i umetnosti. , tvrd povez, zaštitni omot, format 13,5 x 19,5 cm , 429 strana , deo prvog poglavlja blago i neupadljivo podvlačen grafitnom olovkom , lako se može izbrisati ,potpis na naslovnoj strani ,  biblioteka DANAŠNJI SVET - Novi ključ, Simbolička transformacija, Logika znakova i simbola, Diskurzivne i prezentacione forme, Jezik, Životni simboli - koreni svete tajne, O smislu u muzici, Nastajanje umetničkog uznačenja, Plet značenja, Kazalo, Preveo s engleskog Aleksandar I. Spasić, CENA 500 DINARA

33523) RACIONALNOST PROTIV RACIONALIZMA , dr Milan Damnjanović , Svjetlost Sarajevo 1984 , Aspekti i problemi filozofije novog doba , tvrd povez, zaštitni omot, format 13 x 20 cm , 452 strane , CENA 450 DINARA

33525) INOVACIJE U DRUŠTVU , Dr Vojislav Đurić , Gradina Niš 1975 ,mek povez, format 13 x 20 cm , 315 strana , latinica,  sadržaj : Društvena nauka sociologija i društvene promene - Inovacije: Pojam, uslovi nastanka i društvene funkcije - Razvoj socioloških i srodnih interesovanja za difuziju inovacija - Prilog konstituisanju sociološke teorije o difuziji inovacija - Drštveni činioci difuzije inovacija - O konzervatizmu kao društvenom otporu prema inovacijama - Dodatak: Važnija literatura. CENA 500 DINARA

33527) SISTEM PRIRODE ili o zakonima fizičkog i moralnog sveta , Pol Holbah , Prosveta Beograd 1950 , prevod i predgovor Dr Dušana Nedeljkovića, tvrd povez, format 16 x 22 cm , ćirilica, 535 strana , CENA 400 DINARA

33529) POVJEST NARODNE FILOZOFIJE GRČKE , Dr Albert Bazala , Matica hrvatska Zagreb 1906 , Povijest filozofije svezak I , antikvarno izdanje , tvrd povez, format 15 x 22 cm , latinica, 333 strane , podvlačeno nekoliko rečenica, CENA 750 DINARA

33530) O PRIRODI ,Tit Lukrecije Kar , Zagreb 1938 , antička filozofija , antički matreijalizam ,preveo i rastumačio  Prof. Marko Tepeš , mek povez , format 15 x 21,5 cm , potpis na naslovnoj strani, latinica, 299 strana , CENA 950 DINARA

33531) FILOZOFSKE OSNOVE ISTORIJE , Ljubomir Domazetović , Zmaj Beograd 1994 , mek povez, format 14 x 20 cm , sa potpisom i posvetom autora, ilustrovano, 287 strana CENA 350 DINARA

33532) METAFIZIKA , Aristotel , bratstvo Sv. Simeon Mirotočivi Vrnjačka banja 1989 , dvojezično starogrčki-srpski, mek povez, ćirilica, XVI + 88 strana , CENA 400 DINARA

33533) OGLED O JAVNOSTI , Ljubomir Tadić , Univerzitetska riječ Nikšić  1987, Javnost, Javno mnjenje, Praktična pamet i državni um , mek povez, format 13 x 20 cm ,130 strana , CENA 250 DINARA

33534) PLUS ULTRA , Davor Džalto , Otačnik Beograd 2011 , izabrani eseji o savremenoj kulturu, komunikaciji i veri , Ova knjiga nije pisana kao koherentna celina u kojoj se analizira jedna određena tema. Knjiga je, naprotiv, nastala na poziv izdavača, kao izbor eseja koji su pisani na različite teme i različitim povodima. Tematika se kreće od analize problema vezanih sa savremenu umetnost i kulturu, do razmišljanja o pitanjima savremenog društva i hrišćanske vere u savremenom svetu. Ujednačenost ne postoji ni u pogledu stila izražavanja, koji varira od akademskog do blogerskog jezika, u skladu sa uslovima pod kojima su određeni tekstovi nastajali ili mestu gde su prvobitno objavljivani.
I pored toga, postoji nešto što objedinjuje sve tekstove. To je namera autora da pokuša da putem analize određenih tema i pojava ukaže na neophodnost kritičkog odnosa prema realnosti, kako u društvenoj sferi tako i u načinu na koji shvatamo svoje sopstveno postojanje i delovanje u svetu. Namera je takođe da pojedine teme i izneti stavovi podstaknu dalju diskusiju i razmišljanje o trenutno aktelnim ali i o onim uvek aktuelnim pitanjima.
Tekstovi ove knjige pozivaju, dakle, svakog čitaoca na stvaralačku aktivnost, kako u saznanju tako i u delovanju, jer sa-znanje podrazumeva istovremeno stvaralački čin, opredmećen u samoj životnoj praksi, ali i jedan zajednički poduhvat. POTPUNO NOVO , mek povez , format 13 x 20 cm , 126 strana , CENA 250 DINARA

33535) IZVORI I SMISAO RUSKOG KOMUNIZMA , Nikolaj Berđajev , Književne novine Beograd 1989 , očuvano, mek povez, format 13 x 24 cm , ilustrovano, XXXIII + 155 strana , sadržaj : Ruska religijska ideja i ruska država, Nastanak ruske inteligencije, Slovenofilstvo, Zapadnjaštvo, Ruski socijalizam i nihilizam, Rusko narodnjaštvo i anarhizam, Ruska literatura XIX veka i njena proročanstva, Klasični marksizam i ruski marksizam, Ruski komunizam i revolucija, Komunizam i hrišćanstvo, CENA 500 DINARA

33536) VREME MUDROSTI stvaraoci o znanju učenju školi , Izdavačka knjižarnica NAOS Beograd 2007 , priredila Mirjana Aranđelović, mek povez, format 14,5 x 23 cm , ćirilica, 310 strana CENA 400 DINARA

33537) MUDRE MISLI , Zora Baralić , Kraljevo 2002 , mek povez, format 14 x 20 cm , na nekoliko strana podvučena imena mislilacana kru citata, osim toga knjiga čista, ćirilica, 269 strana, CENA 200 DINARA

33538) ISKRE MUDROSTI poslovice misli i izreke , priredila Violeta Ilić , Beoknjiga Beograd 2003 , tvrd povez, format 12,5 x 20,5 cm , par citata podvučeno , latinica, 177 strana CENA 200 DINARA

33539) THE ELEMENTS OF SOCIOLOGY , by F.J. Wright , University of London Press april 1942, first print , engleski jezik, pečatirana, tvrd povez, format 13 x 19 cm , 217 strana ,
Part one Principles
Chapter I : Introduction to the subject
Chapter II : The social sciences
Chapter III : Man in society
Chapter IV : Society as a system of regulated social relationships
Chapter V: The basis of the system of moral ideas
Part two Social institutions
Chapter VI : Marriage and the family
Chapter VII : The state
Chapter VIII : The church
 CENA 650 DINARA

33914) POL I KARAKTER , Otto Weininger , Književne novine Beograd 1986 , Okončavši život u 23. godini samoubistvom, ubrzo posle objavljivanja ove polemične i originalne knjige, Vajninger svojim delom nije prestao da intrigira evropsku javnost. Čime je ovaj mislilac potresao svet? U jednom plodnom vremenu za stvaralaštvo, na samom početku XX veka, kada su se u evropskom kulturnom podneblju pojavljivali značajni duhovi u svim oblastima stvaranja (Plank, Ajnštajn, Poenkare, Frojd, Pavlov, Tolstoj, Čehov, Rilke, T. Man, Debisi, Pikaso i drugi), brz uspon i relativno brz pad Vajningerove zvezde nije mogao biti neprimećen. Izuzetna obdarenost, koja se u nekim oblastima graniči sa genijalnošću, fascinirala je i porazila mnoge čitaoce Vajningerovog dela. Kakvu je to nepoznatu podzemnu žicu pronašao Oto Vajninger u svom rudniku, o kojoj su nastale toliko žučne rasprave, u kojima su jedni tvrdili da je to bila žica čistog zlata, a drugi da se radi o opasnom neplemenitom metalu čija su zračenja morala da donesu smrt njegovom pronalazaču? mek povez , format 12 x 21 cm ,576 strana ,CENA 600 DINARA

33917) MERILA VREMENA , Herbert Markuze , Grafos Beograd 1978 , biblioteka Horizonti , format 11,5 x 19 cm , latinica, 77strana CENA 250 DINARA

34142) EMIL SOFIJA ILI ŽENA , Žan Žak Ruso , Estetika Valjevo Beograd 1990 , mek povez, format 14 x 20 cm , latinica,595 strana , CENA 250 DINARA

34145) TREĆI PROGRAM BROJ 80/81 , Radio Beograd 1980 , grupa autora, mek povez, format 16 x 23 cm , latinica, 519 strana , iz sadržaja :
Filozofija u dijaspori Mihaila Đurića : Hjovan Aranđelović
Intervju sa Agneš Heler : Bratimir Joksimović
Svest – nauka dotiče sopstvo : Suzan Blekmur
Opravka nervne mreže : Džordžina Feri
Sumnje u sovjetsku psihijatriju : Dejvid Koen
Zadaci savremene sociologije : Karel Turza/ Entoni Gidens
Delanje i struktura : Entoni Gidens
Znakovi , ribe i dugmad: beleške o semiotici, filozofiji i društvenim naukama : Umberto Eko
O ogledalima : Umberto Eko
Jezik lica : Umberto Eko
Vreme umetnosti : Umberto Eko
Pirandelo Ridens : Umberto Eko
INTELEKTUALAC I NACIZAM
Filozof na univerzitetu Trećeg Rajha : Slobodan Žunjić
Pol de Manov rat : Džozef Hils Miler
Pol de Manov rat : Žak Derida
Pol de Manov rat i estetička ideologija : Džonatan Kaler
Apologija Žka Deride : Volfgang Holdhajm
Biodegradacije : Žak Derida

CENA 600 DINARA

34190) ISTORIJA FILOZOFIJE 2 , Georg Vilhelm Fridrih Hegel, Kultura Beograd 1970 , tvrd povez, zaštitni omot, format , format 15,5 x 22cm, zaštitni omot, latinica, 493 strane , grčka filozofija
I: Od sofista do sokratovaca
II: Platon i Aristotel
III: Dogmatizam i skepticizam ( Stoička filozofija , Epikur , Nova akademija )

CENA 750 DINARA

34191) OSNOVI LOGIKE , Branislav Petronijević , Beletra Beograd 1990 , formalna logika i opšta metodologija , reprint izdanja iz 1932 godine, tvrd povez, format 16,5 x 22 cm , 279 strana , CENA 350 DINARA

34192) VOLJA ZA NOVO , Vladimir N. Cvetković , Dereta Beograd 2011, o genealogiji modernosti , Moderna epoha utemeljena je na specificnom, nikada sasvim precizno neoblikovanom kulturno-civilizacijskom "projektu" nazvanom modernost. Izvorno vezana za tzv. zapadnu i/ili evropsku kulturu/civilizaciju, modernost se u svom posebnom - posthriscanskom, bitno desakralizovanom izdanju, sa svesno univerzalistickim pretenzijama, prosirila duz citave planete. Na taj nacin je stvorena danasnja globalna civilizacija, u kojoj se medusobno susrecu i sukobljavaju prezivele tradicionalne kulture.
U ovoj knjizi, prvenstveno na filozofskom, ali i na istorijsko-socioloskom planu, prati se proces nastajanja moderne, "kako i zasto" modernosti, ukljucujuci tu i njenu savremenost, predstavljenu kao odsustvo univerzalnog regulatornog principa, koji pak neprekidno provocira naracije (apokalipticne ili optimisticke) o "kraju modernosti".
Tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, ilustrovano, 300 strana, CENA 350 DINARA

34193) PRIZORI ULICE , priredio Nikolas Fajf , Clio Beograd 2002 ,  planiranje, identitet i kontrola u javnom prostoru , Zbornik Prizori ulice svedoči o vitalnosti, uzbuđenjima i tenzijama ulice. Na osnovu vodećih istorijskih i savremenih istraživanja iz oblasti kulturne geografije, studija kulture, sociologije i planiranja, Nikolas Fajf grupiše priloge u tri glavne celine. Prva, Planiranje i projektovanje, istražuje kako se specifični ulični prizori oblikuju u međuigri dominantnih ideja u politici, planiranju i u lokalnim ekonomskim i političkim okolnostima. Drugi deo, nazvan Socijalni identiteti i društvene prakse, nastoji da razluči društvene razlike u doživljaju ulice kod različitih ljudi, dok se završni deo, Kontrola i otpor, usredsređuje na metode sve naglašenije kontrole socijalnog života na ulici. Ova knjiga podvrgava ulicu stalnom kritičkom nadzoru, obogaćujući i proširujući naše shvatanje o stvaranju i značenjima urbanog prostora. Prevela sa engleskog Irena Šentevska.Likovni urednik Dragana Atanasović.Internacionalna grupa geografa, planera i sociologa sastala se 1996. godine na konferenciji Kraljevskog geografskog društva – Instituta britanskih geografa na Univerzitetu Stratklajd u Glazgovu. Naučne priloge učesnika ove konferencije sakupio je i priredio u knjizi Prizori ulice viši docent na katedri za geografiju Univerziteta Stratklajd, Nikolas R. Fajf. Tvrd povez, format 14,5 x 20,5 cm , latinica, ilustrovano, 465 strana , CENA 600 DINARA

34195) FILOZOFIJA I SVIJET NAUKE , Jelena Berberović , Svjetlost Sarajevo 1990 , ogledi iz savremene filozofije nauke , tvrd povez, format 13,5 x 20 cm , latinica, 338 strana, poglavlja iz sadržaja :
Kritički racionalizam Karla Popera
Epistemološki temelji  ``Nove slike`` nauke
Teorijski i metodološki pluralizam
CENA 450 DINARA

34196) FILOZOFIJA KOSMOLOGIJA RELIGIJA , Rudolf Štajner , Beograd 1987 , antropozofija, Unutrašnje vežbe za mišljenje, osećanje i volju, Metodi imaginativnog, inspirativnog i intuitivnog saznanja, Osnovni elementi za filozofiju, kosmologiju i religiju,Iskustva duše u spavanju, Hrist, čovečanstvo i zagonetka smrti, Obična svest i viša svest,Događaj smrti,veza sa Hristom, Volja - delovanje posle smrti , mek povez, format 17 x 24 cm , latinica, 94 strane
CENA 650 DINARA

34197)  OD MISLI DO JEZIKA , Nenad Miščević , Izdavački centar Rijeka 1987 , filozofija jezika , mek povez, očuvano, format 15,5 x 22 cm , latinica, 184 strane , iz sadržaja :
Naturalizam i priroda u nama
Evolucijska antropologija
Naturalizirana racionalnost
Pulkopsihološki okvir
Jezik ili misao
Dvije teorije :
Grice i komunikacijska namjera
Davidson i istinosna semantika
Ima li jezik šansi ?
Misao i sud
Treba li nam jezik misli ?
Kritika reprezentacionalizma
Zdravorazumski izravni jezični realizam
Prema teoriji misli
CENA 600 DINARA

34198) FILOZOFIJA I OGLEDALO PRIRODE , Richard Rorty , Veselin Masleša Sarajevo 1990 , Rortijeva (Rorty) teorija je bila predmet svakojakih vrsta debata i osporavanja. Neki filozofi su ga zaivota nazivali najintersantnijimautorom, dok su drugi pak žurili da dokažu navodno samopobijajući karakter njegovih osnovnih uvida. Rorti razvija svoju verziju hermeneutikeodnosno, kako je on naziva, edifikacije koja predstavlja donekle čudnovat spoj ideja preuzetih iz analitičke i kontinentalne filozofije.Po Rortiju, glavni heroji analitičke filozofije koji su doprineli opovrgavanju
privilegovanog mesta epistemologije u zapadnoj kulturi bili su Vitgenštajn (Wittgenstein) u svojim poznim radovima, Selars (Sellars), Kvajn (Quine) i Dejvidson (Davidson). Oni su, kako Rorti smatra, kroz svoje holistički i pragmatički orijentisane argumente opovrgli razumevanje znanja kao nečeg što je univerzalno zagarantovano prirodom ljudskog uma i sugerisali da „pod vladavinu epistemološkog pravila možemo potpasti jedino onda kada smo postali deo zajednice u kojoj se igra rukovodi ovim pravilima“
mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, 379 strana CENA 1500 DINARA

34199) DE HOMINE MIŠLJENJE I MODERNI MIT O ČOVJEKU , Abdulah Šarčević , Veselin Masleša Sarajevo 1986 , mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, 550 strana CENA 750 DINARA

34200) FILOZOFIJA OTVORENOG DRUŠTVA , Kosta Čavoški , Filozofsko drustvo Srbije Beograd 1975 , politički liberalizam Karla Popera , mek povez, format 12,5 x 19 cm , 315 strana sadržaj:
I. Epistemološke pretpostavke Popperove političke teorije
II. Preinačeni utilitarizam
III. Priroda i konvencija
IV. Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji
V. Sloboda i njeno ograničenje
VI. Pravda, pojedinac i država
VII. Političke ustanove za sprečavanje tiranije
VIII. Postupno izgrađivanje društva
IX. Popper i savremeni smisao liberalizma.
CENA 450 DINARA

34201) DESCARTES I NJEGOVO DELO 1 i 2 , Radmila Šajković , Filozofsko drustvo Srbije Beograd 1978 , Iscrpna monografija u dva tomau kojoj je prikazano celokupno Dekartovo naučno i filozofsko delo. Ovakva studija jekorisna filozofskoj javnosti, posebno studentima filozofije. Mek povez, format format 12,5 x 19 cm , latinica, 236 + 166 strana , delimično podvlačeno grafitnom olovkom, lako se može izbisati , CENA 450 DINARA

34204) KONSEKVENCE PRAGMATIZMA , Ričard Rorti , Nolit Beograd 1992 , biblioteka Sazvežđa, Pragmatizam, Predgovor Slobodan Simović, mek povez, format 12 x 19 cm , latinica, 400 strana, CENA 400 DINARA

34205) OGLED O FIZIČKOJ REALNOSTI , Zvonko Marić , Nolit Beograd 1986 , filozofija nauke, biblioteka Sazvežđa
mek povez, format 12 x 19 cm , latinica, 200 strana, CENA 300 DINARA

34207) OGLEDI , R.V. Emerson, Grafos Beograd 1983 , biblioteka Horizonti , mek povez,latinica,137 strana, CENA 350 DINARA

34208) FILOSOFIJSKA PROPEDEUTIKA , Georg Vilhelm Fridrih Hegel, Grafos Beograd 1975 , biblioteka Horizonti , mek povez, format 12 x 19 cm , latinica,212 strana, CENA 350 DINARA

34211) KLJUČ NEBESKI & RAZGOVOR SA ĐAVOLOM, Lešek Kolakovski , BIGZ 1981 , mek povez, format 10,5 x 18 cm , latinica, 187 strana ,  CENA 300 DINARA

34212) A HISTORY OF PHILOSOPHY Mediaeval Philosophy Augustine to Bonaventure , Frederic Copleston , Image Books New York 1968, engleski jezik, mek povez , format 10,5 x 18 cm , 350 strana CENA 350 DINARA

34302) METAFIZIKA POLNE LJUBAVI O ŽENAMA , Artur Šopenhauer , Knjižara S.B. Cvijanovića Beograd 1921 , preveo Milan Vujaklija , antikvarno izdanje, mek povez, format 11 x1 7 cm , ćirilica, 112 strana , poslednjih 5 strana spisak knjiga izdavača S.B. Cvijanovića CENA 400 DINARA

34303) RACIONALNOST I JEZIK Ogledi iz savremene filozofije , Jelena Berberović , Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2005 , mek povez, ćirilica, 183 strane CENA 350 DINARA

34772) ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA , Rudi Supek , Naprijed Zagreb 1968,osnovni pojmovi i tehnike za istraživanja javnog mnjenja, tvrd povez, zaštitni omot sa manjim oštećenjima duž ivica, knjiga odlično očuvana, ,latinica,467 strana CENA 650 DINARA

34773) GRAD U SENCI RATA , Sreten Vujović , Prometej Novi Sad / Institut z asociologiju Filozofskog fakulteta Beograd 1997 , ogledi o gradu, siromaštvu i sukobima , tvrd povez, format 16,5 x 22,5 cm , latinica,ilustrovano, 192 strane CENA 350 DINARA

34774) DETERMINIZAM U NAUCI I FILOZOFIJI , Dr Milan O. Raspopović , Prosveta Niš 1989 , mek povez, format 17 x 24 cm , latinica,264 strane CENA 350 DINARA

34775) KIBERPROSTOR KIBERTIJELA CYBERPUNK Kulture tehnološke tjelesnosti , uredili Mike Featherstone, Roger Burrows , Naklada Jesenski i Turk Zagreb 2001 , Ovom knjigom, utemeljenom radovima kulturnih analitičara, feminista, sociologa i filozofa, nastoji se shvatiti potencijale i stvarnost kiberkulture i njene implikacije za suvremene uvjete ljudske tjelesnosti. U ovoj se inovativnoj zbirci ispituju nastajući kiberprostor i virtualna stvarnost, izazovi koje isti predstavljaju za standardne oblike tjelesnosti, rodnosti i spolnosti u društvu i kulturi te simbolička predočavanja tehnologijskog otjelovljenja u vizualnim i literarnim ostvarenjima kao što su znanstveno-fantastični filmovi i znanstvena fantastika cyberpunk književnosti. Mek povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 396 strana CENA 750 DINARA

34776) VRIJEME ZBILJE Ususret evolucijskom ubrzanju , Matko Meštrović , Naklada Jesenski i Turk Zagreb 2001 , Matko Mestrovic spada u rijetke istrazivace koji se sa zavidnom kompetencijom upustaju u medjudisciplinarne prostore. Nadvisivanje gledista zasebnih disciplina jedna je od bitnih znacajki njegove vokacije. Mozda bi se njegov diskurs mogao smjestiti u kontekst kulturne antropologije. Velike i slojevite teme, sa dinamickim semantickim intencijama, prozimaju se u njegovom promisljanju: kultura, ekonomija, politika prelijevaju se preko granica prirodnih znanosti i susrecu u propitivanju drustvenih i humanistickih uvida u povijesno-civilizacijski proces.
Tezeci cjelovitom poimanju suvremenog drustvenog razvitka autor traga za dubljim sponama izmedju mnogih naizgled raznorodnih izvora njegovih saznanja. Metodoloski postupak koji je izgradio, striktnim postivanjem preuzetih formulacija i ostrim razaznavanjem njihove medjusobne relevantnosti, proizveo je atraktivno i posve nekonvencionalno stivo. Mimo bilo kakvog popularizatorskog tumacenja, njegovo razumijevanje brojnih i slozenih pitanja suvremenog covjecanstva zadobiva ovdje mobilizatorski znacaj u poticanju kritickog misljenja.

Kratak sadrzaj:

Granice povijesnog

- Zamjena sustavnog mjesta, ili promjena povijesnog smisla?
- Povijesni prostor i procesi modernizacije
- Je li transeuropska Europa moguca?
- Koliko su stvarne demokratske vrline?
- Kako predstaviti nicije misljenje?

Dubina zamjetnog

- Cjelovitost spoznaje i vrijednosna orijentacija
- Prostor ciljeva
- Vrijeme zbilje

Nadolazece

- Formalna ekonomija i stvarni povijesni svijet
- Civilizacija i ljudska vjerovanja
- Kako informaciju transdisciplinarno pojmiti?
- Velike transformacije. . .
Mek povez, format 14 x 20 cm , latinica,303 strane , CENA 600 DINARA

34778) ISTINA O ŽIVOTU ISKRISTALISANA KROZ VEKOVE , Dr Božidar Šutaković , Izdanje autora Beograd 1987 ,antologija citata svetskih mislilaca, književnika, umetnika na brojne teme  filozofija, mudrost, razum, bogatstvo, istina, laž , siromaštvo, humanost, egoizam, pravda, nepravda , umerenost, ambicija,neuroza, život , knjiga, rad , uspeh, neuspeh , moral, vrline..... drugo dopunjeno i prerađeno izdanje,  mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, 416 strana , CENA 450 DINARA

34780) GRAD SUNCA , Tomazo Kampanela , Kultura Beograd 1964 utopijska filozofija, Grad Sunca je otvoren za sve, i Kampanela poziva sve narode sveta da zajednički rade na svemu onome što služi materijalnom, duhovnom i moralnom razvitku ljudi, kako bi otpočelo Zlatno Doba. Tvrd povez, format 12,5 x 18,5 cm , latinica, 133 strane , CENA 250 DINARA

34782) KARAKTERI , Teofrast , Matica hrvatska Zagreb 1947 , mek povez, format 14 x 20,5 cm , ilustrovano, nedostaje naslovna strana, tekst kompletan , XI + 71 strana , CENA 250 DINARA

34783) KREATIVNI ENTIMEM , Miroslava Anđelković , Filozofski fakultet Beograd 2007 , Jedan od nesumnjivih pokazatelja filozofskog talenta sastoji se u tome što onaj ko ga poseduje ume da iskoristi neko uzgredno filozofsko pitanje da bi pomoću njega otvorio čitavo polje daljih istraživanja. Za to je teško naći bolji primer od knjige o entimemu Miroslave Anđelković. Od nečega za šta bi mnogi rekli da se manje ili više iscrpljuje onim što se može naći u odrednicama o entimemu u nekoj dobroj filozofskoj enciklopediji, a gde se cela stvar završava definicijom entimema kao nepotpunog argumenta, Miroslava Anđelković je sačinila temu relevantnu koliko za logiku i epistemologiju - zahvaljujući, pre svega, razlikovanju ekspresivnog, inferencijalnog i kreativnog entimema i preko entimema protumačene Persove teorije abdukcije i perceptivnih sudova - toliko za Rajlovu teoriju o «znanju kako», Polanjijevu teoriju «prećutnog znanja» i, u vezi s tim, opštu teoriju naučnog otkrića i ekspertskog znanja, uključujući tu čak i teoriju vrednovanja originalnosti umetničkih dela. Za sve je to bilo potrebno ono što je Demokrit nazvao «neustrašivim mišljenjem». Tako, na primer, već samo shvatanje toga šta je entimem Miroslava Anđelković zasniva na tumačenju aristotela koje se razlikuje od onog koje su dali neki vodeći današnji interpretatori. I svakako, za to je bilo potrebno i široko i detaljno poznavanje svih pomenutih filozofskih oblasti. Pred nama je knjiga koja će zanimati mnoge iz mnogih, često vrlo različitih razloga. prof. dr Miloš Arsenijević,Filozofski fakultet u Beogradu
NOVO , mek povez, format 14 x 20 cm , ćirilica,179 strana, CENA 400 DINARA

34784) HRESTOMATIJA ETIČKIH TEKSTOVA patristike sholastike renesanse , Svjetlost Sarajevo 1978 , priredio Vladimir Premec, Iz sadržaja knjige: Origen, Augustin, Toma Akvinski, Niccolo Machiavelli....., mek povez, format 14 x 20 cm , latinica , 158 strana, CENA 750 DINARA


34993) ANALITIKA I – II / KATEGORIJE / O IZRAZU , Aristotel , Paideia Beograd 2008 , Analitika I-II je teorija silogizama i teorija dokaza. Ovo studijsko izdanje je sa starogrčkog preveo Slobodan Blagojević, te sadrži i svu neophodnu propratnu aparaturu - srpsko-grčki rečnik, tematski sadržaj po poglavljima, napomene, pogovor, koji su proizašli iz pera pomenutog prevodioca. NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 493 strane , CENA 1000 DINARA

34994) TOPIKA / SOFISTIČKA OPOVRGAVANJA , Aristotel , Paideia Beograd 2008 , Začuđujuća je blizina dijalektike i sofistike koja izbija gotovo sa svake strane Aristotelove analize dijalektičkog diskursa u Topici. Najzad, sam Aristotel govori o "neposrednom susedstvu" dijalektike i sofistike. Susedstvo jasno nije neposredno i prijateljstvo; naprotiv susedi su ponajpre oni koji se glože oko međa, a blizina im pre i češće predstavlja teret nego ničim zasluženu sreću. Najbolje je od svega nemati suseda, a ako ih imamo da budu daleko. Nevolja je imati bliskog suseda, i to još takvog kakva je sofistika. Šta je to što je dijalektiku dovelo u takvu blizinu sofistike kod Aristotela? Svakako može se ovoj analogiji odmah prigovoriti to da su i neprijatelji bliski i da štaviše moraju biti bliski da bi bili pavi neprijatelji, te da je bliskost dijalektike i sofistike kao nepomirljivih suseda ostvarena već kod Sokrata. Ne kaže li najzad Platon da u lovu na sofistu prethodno moramo filozofa uloviti, jer da su "mesta" na kojima su skriveni gotovo podjednako nedostupna, te da spor između njih oko međa nije ni manje ni više nego spor oko bivstva bića i istine, dakle spor oko međa kao takvih? Kod Aristotela se međutim ne radi više o toj blizini nepomirljivih neprijatelja već o blizini onih koji samo glume filozofa: ni dijalektika ni sofistika nemaju vlastiti "predmet već se kreću i postoje na tlu zajedničkih mnjenja. One su za Aristotela pravi susedi koji dele tlo i vazduh, a njihovo suprotstavljanje i sukob mogući su samo na osnovu toga, i na osnovu razlike koju dele u odnosu na filozofiju. To začuđuje ponajpre ako se ima u vidu Aristotelovo obrazovanje u Akademiji: neobično je da jedan od ključnih Platonovih pojmova, pojam dijalektike, doživljava takvu transformaciju kod Aristotela te da od pune i naglašene suprotnosti dijalektike i sofistike kod Platona dolazimo do njihove blizine kod Aristotela i to do blizine koja se mogla postići samo na račun dijalektike. Jer, Aristotelova konačna ocena sofistike kao lažne i "prividne mudrosti" uz obavezno prekorno naglašavanje sofističkog naplaćivanja intelektualnih usluga ne izlazi iz okvira Sokratove i Platonove kritike - štaviše, ta njegova ocena je pre manje-više uspeli citat iz Platona nego što je polazna osnova za njegovu kritiku sofistike, jer ni dijalektika za njega nije "mudrost", a optužba za uzimanje novca bila je deplasirana već u rnutku kad je izrečena, a kod Aristotela zvuči još dodatno neoprezno i prazno - ali put od dijalektike kao sinonima za filozofiju do dijalektike koja tek "oblači ruho" filozofije ostavlja utisak gotovo revolucionarnog zahvata. Istovremeno, time se Platonov dualni odnos - ili dualitet - dijalektike/filozofije i sofistike prevodi u trojni odnos filozofija + dijalektika - sofistika. I jasno, odmah se otvara pitanje o relacijama koje postoje u tom trojnom odnosu: filozofija vers. dijalektika/sofistika, dijalektika vers. sofistika...

Iz pogovora koji je za ovo izdanje napisao Slobodan Blagojević NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 385 strana , CENA 1000 DINARA

34995) O DUŠI / PARVA NATURALIA , Aristotel , Paideia Beograd 2012 , Aristotel je u De An. postigao dvostruki cilj: 1) duša je nužno povezana za pojmove spoznaje i kretanja, i 2) u tome se manje-više slažu sve prethodeće "teorije" o duši. Može se postaviti pitanje da li Aristotel ispred sebe uopšte ima izgrađene teorije o duši – jer, to pouzdano nema – ili on sam konstruiše kontekst vlastite diskusije koji bi formirao i da ovih "teorija" nema; jer, mimo Platona koji i daje tematski ram Aristotelove rasprave o duši i koji je jedini njegov pravi "sagovornik", imamo samo rudimentarne, višeznačne i sporadične izjave koje mogu biti metafizički relevantne, kao kod Herakleita, Demokrita ili kod Empedokla, ili su refleksi i preformulacije prastarih narodnih verovanja. No, Aristotel blagonaklono tvrdi da je veza duše, spoznaje i kretanja uočena u ovim teorijama ukoliko se one posmatraju u celini, ali da nijedna od tih veza nije zahvaćena na autentični način veran samoj stvari o kojoj je reč. Drugim rečima: nije se došlo do osnovnog pitanja o bivstvu duše, ali onda ni do prave teorije kognitivnih funkcija duše (opažanje, mnjenje, znanje, Um; a onda i njima podređenih "funkcija": žudnja, htenje, težnja), ali ni do uviđanja težine metafizičkog problema veze duše i kretanja. NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 537 strana , CENA 1200 DINARA

34996) O NEBU / O POSTOJANJU I PROPADANJU , Aristotel , Paideia Beograd 2009 , "O nebu. O postajanju i propadanju" je svojevrsna Aristotelova kosmologija, koja kod ovog starogrčkog filozofa ima osoben status. Rez koji Aristotel pravi je radikalan i predstavlja pitanje svake "kosmologije". NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 428 strana , CENA 1000 DINARA

34997) FIZIKA , Aristotel , Paideia Beograd 2006 , Temeljno Aristotelovo delo iz ontologije prirode koje daje pojmovni okvir za svaku potonju artikulaciju nauke o prirodi. NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 458 strana , CENA 1000 DINARA

34998) O RAĐANJU ŽIVOTINJA , Aristotel , Paideia Beograd 2011 , Moderna fiziologija oplodnje je nastavak i razvijanje Aristotelovih uvida, i njemu svakako pripada besmrtno mesto u pojmovnoj i problemskoj formaciji ovih nauka. Čitati modernu fiziologiju u aristotelovskom ključu je interesantno i izazovno, jer vidimo iste probleme kao kod Aristotela, ali sad „sklonjene na stranu“. Aristotel može izgledati naivan ili grub u rešenjima, ali nikad nije takav u pitanjima. NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 401 strana , CENA 1000 DINARA

34999) O DELOVIMA ŽIVOTINJA , Aristotel , Paideia Beograd 2011 , Zaštitni znak Aristotelove teorije života je da "Priroda ništa ne čini zalud". Po tome doduše, Priroda se ne razlikuje od Duše, od Uma, ili od Boga, jer i ove metafizičke instance ništa "ne čine zalud". Najzad, ako je sam smisao bivstva bića "usvrhovljenost", onda je jasno da je teleologija i središte i celina Aristotelove filozofije. Priroda je onda "izvođač radova", jer da je teleologija izvorno i od samog početka postavljena kao smisao kauzaliteta… Priroda ne stvara ni iz čega, niti je njena delatnost u praznom prostoru. Njena delatnost je sličnija rešavanju problema u gradnji, ili lečenju bolesnika. Aristotelova analogija physistekhne je višeslojna, a ovde je ograničena samo na "predmetnost" njihovog delovanja: Priroda je isto tako određena i ograničena onim što je moguće, a to "najbolje" što postiže je najbolje u okviru onog što je moguće, a ne u apstraktnom smislu (najbolje od svega mogućeg, ili bolje od svega drugog). NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 375 strana , CENA 1000 DINARA

35001) FILOZOFIJA RELIGIJE , Andrija Krešić , IP Filip Višnjić Beograd 2006 , Kao posebna filozofska disciplina ili grana filozofije, filozofija religije izložena je u ovoj izvan rednoj knjizi u tri tematske celine – O religiji, O smrti i besmrtnosti i O božanstvu. Svoje sudove autor vrlo ubedljivo utemeljuje širokim istorijsko-teorijskim uvidom u versku i ostalu odgovarajuću literaturu. POTPUNO NOVO , mek povez, format 13,5 x 20 cm , latinica,192 strane CENA 350 DINARA

35002) ŠARL FURIJE , Obren Blagojević , Stručna knjiga Beograd 1996 , doktorska disertacija o francuskom utopijskom socijalisti , tvrd povez, format 17 x 24 cm , ćirilica,167 strana CENA 450 DINARA

35004) POSREDOVANJA uvod u hrišćansku filosofiju , Gorazd Kocijančič , Jasen Nikšić 2001 , mek povez, format 14 x 20 cm , ćirilica, 400 strana CENA 400 DINARA

35006) AUTORITET I OSPORAVANJE , Ljubomir Tadić , Filip Višnjić Beograd /Naprijed Zagreb 1987 , biblioteka Libertas ,mek povez,latinica,323 strane, politička sociologija, Knjiga sadrži tri poglavlja:O smislu i besmislu potčinjavanja autoritetu; Osporavanje i kritika;Socijalizam između vlasti i slobode CENA 350 DINARA

35007) NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI , Danilo Pejović , Zagreb 1972 , antologija tekstova, Tekstovi u ovoj knjizi odabrani su u prvom redu kao ilustracije tipova suvremenog filozofskog pristupa umjetnosti. Poredani su tematski: na uvodnom mjestu nalazi se tekst o jedinstvu europske kulture, slijede tekstovi koji razmatraju pojedine umjetnosti od arhitekture, kiparstva, slikarstva do glazbe i književnosti, da bi nakon toga došli tekstovi sve općenitijeg značaja koji dodiruju sve umjetnosti u njihovoj cjelini. sadržaj:
Danilo Pejović: Nova filozofija umjetnosti
T.S. Eliot: Jedinstvo evropske kulture
S. Gledion: Arhitektura i zajednica
Herbert Read: Filozofija moderne umjetnosti
Hans Sedlmayr: Revolucija moderne umjetnosti
Theodor W. Adorno: Teškoće u skladanju i u shvaćanju nove glazbe
Ernst Bloch: Transcedencija i najintenzivniji ljudski svijet u glazbi
Georg Lukacs: Osebujnost estetičkoga
Willi Oelmüller: Nove tendencije i diskusije marksističke estetike
Jurij M. Lotman: Problemi opće teorije umjetnosti
Max Bense: Estetička komunikacija i informacija
Nicolai Hartmann: Estetika
Nicola Abbagnano: Egzistencija i umjetnost
Jean-Paul Sartre: Angažirana književnost
Albert Camus: Pobuna i umjetnost
Maurice Merleau-Ponty: Film i nova psihologija
Andre Malraux: Glasovi tišine
Mikel Dufrenne: Bitak estetičkog predmeta
Ernesto Grassi: Umjetnost kao prikazivanje ljudskoga djelovanja
Ernst Jünger: O kraju povijesnog razdoblja
Martin Heidegger: Izvor umjetničkoga djela
Hans-Georg Gadamer: O krugu razumijevanja
Friedrich Georg Jünger: Jezik i kalkul
Emil Staiger: Vrijeme kao pjesnikova imaginacija
Eugen Fink: Moda - zavodnica
Dodatak UMJETNOST KAO SEKTOR IDELOŠKE FRONTE
A.A. Ždanov: Referat o časopisima "Zvijezda" i "Lenjingrad"
Mao-Tse-Tung: Kultura i umjetnost Tvrd povez, zaštitni omot, zlatotisak, format 16 x 22 cm , 574 strane , vema mali delovi blago i neupadljivo odlačeni grafitnom olovkom, lako se može izbrisati , CENA 850 DINARA

35008) SABRANI SPISI O SOCIOLOGIJI RELIGIJE 2 , Maks Veber , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci Novi Sad 1997 , NOVO , mek povez, format 14 x 22,5 cm , ćirilica,325 strana , sadržaj : Ekonomska etika svetskih religija (Hinduizam i budizam: Hinduistički socijalni sistem, Ortodoksna i heterodoksna učenja indijskih intelektualaca o spasenju, Azijska sektinska i spasiteljska religioznost). CENA 850 DINARA

35009) SABRANI SPISI O SOCIOLOGIJI RELIGIJE 3 , Maks Veber , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci Novi Sad 1997 , NOVO , mek povez, format 14 x 22,5 cm , ćirilica,371 strana , sadržaj : Ekonomska etika svetskih religija (Antičko jevrejstvo: Izraelska zajednica zasnovana na zakletvi i Jahve, Nastanak jevrejskog naroda-parija); Fariseji. CENA 850 DINARA

35010) TEMELJI METODE MOĆI  problem filozofske hermeneutike kod Diltaja, Ivan Urbančić , Velika edicija ideja Beograd 1976, mek povez, format 14 x 24 cm , latinica, 243 strane, CENA 350 DINARA

35011) SKRIVENI KRUG obnova ciklizma u filozofiji istorije , Smilja Tartalja , Velika edicija ideja Beograd 1976, Smilja Tartalja je spoznala naučnu i filozofsku prirodu ciličnih teorija. Ona je s uverljivošću i kompetencijom pokazala njihovu spornost. To joj nije smetalo da istakne njihovu uspešnu kritiku mehanicističkih unilinearnih koncepcija progresa. Ispitujući strukturu modernih ciklusnih teorija razvitka, autorka je svojim analitičko-kritičkom metodom oslobodila kulturno-istorijske poglede balasta mnogih teorijskih jednostranosti i zabluda. Tako je ktirika teorije ciklizma dobila u Smilji Tartalji lucidnog istraživača retke naučne skrupuloznosti. Zato nije ni neobično što je prvo izdanje knjige, tek što se pojavilo, bilo proglašeno događajem sezone. mek povez, format 14 x 24 cm , latinica, 190 strana, potpis na naslovnoj strani , CENA 350 DINARA

35012) UMJETNOST I EGZISTENCIJA , Mirko Zurovac , Velika edicija ideja Beograd 1978 , Vrijednost i granice Sartrove estetike , mek povez, format 14 x 24 cm , latinica, 386 strana, na prvih 15 strana delovi teksta blago i neupadljivo podvlačeni grafitnom olovkom, lako se može izbrisati , CENA 350 DINARA

35013) EGZISTENCIJA REALNOST I SLOBODA , Miladin Životić , Velika edicija ideja Beograd 1973 , mek povez, format 14 x 24 cm , latinica, 191 strana, delovi teksta blago i neupadljivo podvlačeni grafitnom olovkom, lako se može izbrisati , CENA 300 DINARA

35014) SISTEM I EGZISTENCIJA , Danilo Pejović , Zora Zagreb 1970 , um i neum u savremenoj filozofiji , Središnja tema ove Pejovićove knjige nije samo akademski predmet učenog raspravljanja, nego izraz živog zbivanja suvremenosti sa svim svojim lutanjima i stranputicama u znaku sukoba između suprotnih svjetonazora. Tvrd povez, format 14 x 20 cm , zaštitni omot, latinica, kratkas posveta na predlistu , 271 strana, CENA 400 DINARA

35015) PRIRODA I TELEOLOGIJA , Aleksandar Pražić , Istraživačko izdavački centar SSO Srbije Beograd 1986 , Da li je razlikovanje između onoga što jeste i onoga što treba da bude uključeno u svako teleološko razmatranje i na koji način prirodnjak može da utvrdi postojanje ove razlike u svom predmetu?
Ako vrednosni sudovi spadaju u neophodne pretpostavke teleoloških objašnjenja, kako se može opravdati njihova upotreba u prirodnim naukama i filozofiji prirode?
Očuvano, mek povez, format 14 x 20 cm , latinica,291 strana CENA 300 DINARA

35016) BITAK I RAZUMEVANJE , Mile Savić , Rad Beograd 1993 , Hermenautika i ontologija u delu Martina Hajdegera do obrta, mek povez,odlično očuvano, format 14 x 20 cm , latinica, 356 strana CENA 400 DINARA

35017) IZAZOV MARGINALNOG , Mile Savić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju:"Filip Višnjić", Beograd 1996 , Dometi kritike logocentrizma u sporu Moderna-Postmoderna, mek povez,odlično očuvano, format 14 x 20 cm , latinica, 289 strana CENA 400 DINARA

35018) KISELO GROŽĐE , Jon Elster , Dečje novine Gornji Milanovac 1992 , istraživanje o podrivanju racionalnosti , mek povez, format 12,5 x 20 cm , latinica,236 strana , sadržaj : I.Racionalnost, II.Stanja koja su u biti sporedni proizvodi, III.Kiselo grožđe, IV.Uverenja, Predrasude i Ideologija CENA 600 DINARA

35021) KRŠĆANSKA VJERA I HISTORIJSKI MATERIJALIZAM , Giulio Girardi , Stvarnost Zagreb 1986 , delo koje jednostavno o nadahnuto gvori o dodirnim tačkama revulicionarnog marksizma i revolucionarnog hrišćanstva , Iz sadržaja knjige: Tipologija kršćanskih stavova prema marksizmu, Kršćanska vjera i historijski materijalizam, Kršćanstvo kao pojava nadgradnje.... tvrd povez, format 17 x 24 cm , zaštitni omot, latinica, 140 strana , CENA 300 DINARA

35022) SAVREMENE FILOZOFSKE TEME  studije o Ludwigu Wittgeusteinu , Karlu Jaspersu , Leonu Chwisteku , Gastonu Bachelardu , Srpsko filozofsko društvo Beograd 1964 , mek povez, format 16,5 x 24 cm , delimično podvlačeno grafitnom olovkom, lako se može izbrisati, latinica, potpis na predlistu, 102 strane CENA 200 DINARA

35023) NAMJERA I ČIN zbornik tekstova iz teorije činjenja, Izdavački centar Rijeka 1983 ,priredili Nenad Miščević / Nenad Smokrović , mek povez, format 15 x 22 cm , latinica, 116 strana , potpis na unutrašnjoj strani korice ,iz sadržaja :
Odlučivanje i praktički um : David Wiggins
O praktičnom rasuđivanju : G.E. M. Anscombe
Objašnjenje činjenja : Charles Taylor
Temeljne radnje : Arthur Danto
Psihologija kao filozofija : Donald Davidson
Etika i logika odlučivanja : Richard Jefferey

CENA 600 DINARA

35024) UVOD U FILOZOFIJU 1 , Milan Uzelac , Vršac 1998 , metaphysica generalis , mek povez, format 14 x 20 cm  , latinica, 198 strana , CENA 400 DINARA

35025) RAZLOZI ZA SUMNJU , Aleksandar Pavković , Istraživačko izdavački centar SSO Srbije Beograd 1986 , Skepticizam nije filosofsko učenje ili skup takvih učenja; skepticizam je pre jedan način argumentisanja. Još od antičkih vremena argumentisanje je ne samo glavno oruđe skeptika, već i njegov glavni zadatak. U tom pogledu, skepticizam se, prirodno, ne razlikuje od mnogih drugih shvatanja filosofskog istraživanja...

Sadržaj:
- Obmane i promenljivost opažaja: skeptički argumenti od Platona do Ejera
- Snovima protiv izvesnosti
- Zli demon i granice naših saznajnih sposobnosti
- Čemu skeptički argumenti?
- Zašto verovati čulima?
- Promenljivost opažaja i njene posledice
- Opažajne obmane i poverenje u čula
- Naša vera u čula: kako je odbraniti
- Snovi i njihova uverljivost
Mek povez, odlično očuvano, format 14 x 20 cm , latinica, 137 strana , CENA 250 DINARA

35026) MODERNA I POSTMODERNA , tematski broj časopisa Kulturni radnik  broj 3 , izdavač KPS Hrvatske Zagreb 1985 , mek povez, format 14 x 20 cm , latinica,zacepljena leđna korica u dužini 2,5 cm , osim toga odlično očuvano, 220 strana ,  iz sadržaja :
Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma : Frederic Jameson
Romantika postmoderne : Nadežda Čačinović- Puhovski
Odgovor na pitanje : što je postmoderna ? Jean Francois Lyotard
Pogledi unutrag : umjetnost u uvjetima postmodernog stanja : Ješa Denegri
Kraj utopije : Gerard Raulet
...
CENA 350 DINARA

35027) PRAVO POD OKRILJEM UTOPIJE , Danilo Basta , Rad Beograd 1988 , Ernst Bloh i tradicija prirodnog prava , mek povez, format 13,5 x 20 cm , latinica,205 sana CENA 350 DINARA

35165) SOCIOLOŠKA HRESTOMATIJA komplet 7 knjiga , grupa autora, Naprijed Zagreb 1987 / 1990 , odlično očuvano, praktično nekorišćeno, tvrd povez, format 13 x 20 cm , zaštitni omot, sadrži sledeće naslove :

1) SOCIOLOGIJA MAKSA VEBERA , Mihailo Đurić , 442 strane
2) FORMALIZAM U SOCIOLOGIJI , Radomir D. Lukić , 390 str.
3) MARKSOVO SHVATANJE ČOVEKA , Veljko Korać, 400 str.
4) HERBERT SPENCER I BIOLOGIZAM U SOCIOLOGIJI , Rudi Supek, 295 str
5) SAINT SIMON I AUGUSTE COMTE , Ante Fiamengo , 366 str.
6) FUNKCIONALIZAM U SOCIOLOGIJI , Ivan Kuvačić , 440 str.
7) TEORIJA DRUŠTVA U FRANKFURTSKOJ ŠKOLI , Vjeran Katunarić , 642 str,

CENA 5000 DINARA

35166) GAJO PETROVIĆ ODABRANA DELA komplet 4 knjige , Gajo Petrović , Naprijed Zagreb /Nolit Beograd 1986 , odlično očuvano, praktično nekorišćeno, tvrd povez,zlatotisak,  format 12,5 x 20 cm , zaštitni omot, sadrži sledeće naslove :
1) Filozofija prakse , 437 str.
2) Misljenje revolucije , 317 str. 
3) Marks i marksisti , 402 str.
4) Prolegomena za kritiku Heideggera , 391 str.

CENA 1250 DINARA

35167) ENCIKLOPEDIJSKI REČNIK POLITIČKE FILOZOFIJE 1 I 2 , Fransoa Šatle, Olivije Dijamel, Evlin Pizije , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci / Novi Sad 1993 , Rečnik političke filozofije koji u prevodu na srpski jezik predajemo na uvid i korišćenje domaćoj javnosti zacelo je neobičan priručnik ne samo u oblasti političke filozofije, sociologije politike i, politologije i, uopšte, srodnih disciplina nego mu je primera teško naći i u drugim naučnim područjima. U bogatoj i sve raznovrsnijoj rečničkoj i enciklopedijskoj literaturi retki su priručnici u kojima osnovne jedinice obrade nisu ni pojmovi, ni ličnosti ni uži segmenti naučnog znanja, niti pak pojedine naučne škole, struje mišljenja ili istorijska razdoblja u razvoju odgovarajuće nauke. U ovom Rečniku osnovna odrednica jeste naprosto knjiga ili spis.
Odlično očuvano, praktično nekorišćeno, tvrd povez, 2 knjige, format 17 x 24,5 cm , ukupno 1120 strana , CENA 2500 DINARA

35168) IKONA I SEKIRA istorija ruske kulture , Džejms Bilington , Rad Beograd 1988 , Duhovni razvitak Rusije od srednjeg veka do najnovijih vremena, Simbioza duhovnog i svetovnog u razvitku Rusije kroz vekove, Samodržavlje, Treći Rim , Odlično očuvano, praktično nekorišćeno, tvrd povez, zaštitni omot, format 15.5 x 23,5 cm , 718 strana CENA 3500 DINARA

35170) PRETEČE NAUČNOG SOCIJALIZMA od francuske revolucije do Komunističkog manifesta 1795 – 1848 ,  , izbor Mile Joka , Školska knjiga Zagreb 1978, U ovaj izbor uvršteni su radovi socijalista i komunista prijemarksovske ere, koje obično nazivamo socijalistima-utopistima. Uvršteni su tekstovi dvadeset i četiri socijalista i komunista koji su svojom originalnom mišlju ili revolucionarnim tribunstvom znatnije utjecali na razvoj klasne proleterske svijesti i poticali, mirnim ili revolucionarnim metodama, preobražaj društva. Odlično očuvano, praktično nekorišćeno, tvrd povez , format 17 x 24,5 cm, 263 str. , CENA 450 DINARA

35172) ČOVEK I NJEGOV SVET U ANTROPOLOŠKOJ PERSPEKTIVI , Zagorka Golubović , Prosveta Beograd 1972, antropologija, ključne reči: Socijalna antropologija , Filozofska antropologija , Sociologija kulture , teme iz sadržaja :
I : Teorijske pretpostavke za jednu marksističku antropologiju
II : Komparativna analiza rezultata istraživanja o univerzalnom i svojevrsnom karakteru ljudske egzistencije
III : Čovek i savremena civilizacija
Odlično očuvano, praktično nekorišćeno, tvrd povez , format 14 x 20 cm, 593 str. ,CENA 450 DINARA

35173) SVIJEST MALOGRAĐANINA , Milenko Perović , August Cesarec Zagreb 1989 , vrijednosni sistem i moralna svijest malograđanstva , Odlično očuvano, praktično nekorišćeno mek povez, format 12,5 x 19,5 cm , latinica, 362 strane , CENA 750 DINARA

35216) FILOSOFIJA PALANKE , Radomir Konstantinović ,Radio Beograd  Treći program 1969 , tvrd povez, format 16,5 x 23,5 cm , zaštitni omot, latinica, 308 strana, podvlačeni delovi teksta na 6-7 strana, CENA 1200 DINARA

35230) USPOMENE O SOKRATU , Ksenofont , BIGZ 1980 , S orginala preveo, uvod napisao i objašnjenja i napomene dodao dr MILOŠ N. ĐURIĆ , odlično očuvano, mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, 139 strana CENA 500 DINARA

35231) FRAGMENTI ELEJACA Parmenid Zenon Melis, BIGZ 1984,mek povez, format 14 x 20 cm , latinica,157 strana CENA 500 DINARA

35232) MIT O MATRIJARHATU , Uve Vezel, Prosveta Beograd 1983 , odlično očuvano, mek povez, format 13 x 19 cm , latinica,185 strana , Sadržaj:
1.deo: ISTORIJA
I. BAHOFENOVO "MATERINSKO PRAVO"
II. MORGANOVO "DREVNO DRUŠTVO"
III. ENGELSOVO "POREKLO PORODICE"
IV. ODOBRAVANJE I ODBIJANJE
V. POJMOVI I NJIHOVO ZNAČENJE
VI. ISTORIJSKA PROVERA: LIKIJA
VII. ISTORIJSKA PROVERA: EGIPAT
VIII. ISTORIJSKA PROVERA: KRIT
IX. O MITOVIMA, ISTORIJSKOJ ISTINI I IDEOLOGIJI
X. ŠTA OSTAJE?
2.deo: ETNOLOGIJA
XI. ETNOLOGIJA I ISTORIJA
XII. ŽENE U LOVAČKIM DRUŠTVIMA. NASTANAK PORODICE
XIII. PRIRODNE RAZLIKE?
XIV. RATARI I PASTIRI-STOČARI
XV. HOPI-INDIJANCI
XVI. IROKEZI
XVII. STRUKTURA PORODICE, PRIRODA I KULTURA, SEKSIZAM
XVIII. NEKOLIKO REKONSTRUKCIJA U VEZI SA ISTORIJOM MATRILINEARNOSTI
XIX. OTKUP NEVESTE I RAZMENA ŽENA
XX. NAJRANIJA PROŠLOST I BLISKA BUDUĆNOST.
DODATAK.
LITERATURA.

CENA 600 DINARA

35233) MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE , Žan Pijaže , Nolit Beograd 1971 , biblioteka Sazvežđa , mek povez, format 12 x19 cm , 247 strana, latinica, CENA 400 DINARA

35357) NJEGOŠ FILOZOF OSLOBODILAČKOG HUMANIZMA , Dušan Nedeljković , SANU Beograd 1973 , mek povez, format 17 x 24 cm, , 324 str+[4 str] table, ćirilica, ilustrovano, CENA 400 DINARA

35358) IZBOR IZ DJELA 1 i 2 , Toma Akvinski , Naprijed Zagreb 1990 , odlično očuvano, tvrd povez, zaštitni omot, format 12,5 x 19,5 cm , latinica, ukupno CXXVI + 750 strana , Skolastički sistem mišljenja - Izbor bibliografije o Tomi Akvinskom - Branko Bošnjak , Prevod: Veljko Gortan, Josip Barbarić  Iz sadržaja knjige: O biću i biti, Učenje o duši, Um, razum, vrste spoznaje, O moćima umne spoznaje... CENA 2600 DINARA

35359) POBUNA MASA , Hose Ortega i Gaset , Gradac 1988 , biblioteka Alef , Hose Ortega i Gaset postao je van svoje zemlje osobito popularan po svom najvise prevodjenom delu `Pobuna masa`, iz 1930. godine, i od mnogih proglasenom za Ortegovu najuspeliju knjigu.
S retko nadahnutom gorcinom Ortega formulise da je konkretna zivotna stvarnost jako zbrkana i zamrsena.
S nepostednom ponesenoscu Ortega ustaje protiv opstih i mnogobrojnih lazi i varanja u drustvu. mek povez, format 12 x 23 cm , latinica,183 strane , CENA 700 DINARA

35517) SARTR KOMPLET 12 knjiga , Žan Pol Sartr , NOLIT Beograd 1981 ,Izabrana dela Žan Pol Sartra u 12 knjiga ,  tvrd povez,zaštitni omot,  latinica,ukupno oko 4250 strana, 
komplet sadrži sledeće knjige :

1. Mučnina Reči Zid
2. Zrelo doba
3. Odlaganje
4. Ubijene duše
5. Drame
6. Šta je književnost
7. Portreti
8. Filosofski spisi
9. Biće i ništavilo,1
10. Biće i ništavilo,2
11. Kritika dijalektičkog uma,1
12. Kritika dijalektičkog uma,2

CENA 6500 DINARA

35634) HISTORIJA MARKSIZMA 1 i 2 , Predrag Vranicki , Cekade Zagreb 1987 , 2 knjige, tvrd povez, zaštitni omot, podvlačeni delovi teksta na 60-70 strana , latinica, 329 +463 strane, sadržaj :
Prva knjiga:
1.Karl Marx i Friedrich Engels
2.Marksizam u razdoblju Prve i Druge internacionale
3.Vladimir Iljič Uljanov
Druga knjiga:
4.Marksizam u periodu Treće internacionale
5.Markizam u suvremenom periodu,
Bibliografija,
Registar imena
CENA 450 DINARA

35635) GLAVNI TOKOVI MARKSIZMA 1 -3 , Lešek Kolakovski , BIGZ 1980 /1983/1985 , tvrd povez, zaštitni omot, format 14 x 20,5 cm , latinoca, 541 + 642 + 602 strane CENA 1450 DINARA

35636) LESZEK KOLAKOWSKI filozofija dvorske lude , Stipe Orešković , Globus Zagreb  1989 , tvrd povez, format 13,5 x 20,5 cm , 202 strane , CENA 250 DINARA

35637) SOCIOLOŠKI METOD , Vojin Milić , Nolit Beograd 1978 , Nolit Beograd 1978, biblioteka Symposion , tvrdi povez, drugo dopunjeno izdanje, format 14,5 x 22,5 cm ,  767 strana ,  Očuvanost 4 + , trag kvašenja CENA 600 DINARA

35638) SAMOSVEST I SAMOODREĐENJE , Ernst Tugendhat , IICSSO Srbije Beograd 1989 , FILOZOFSKA POSTMODERNA Jezičko analitičke interpretacije , mek povez, latinica, format 15,5 x 24 cm , 281 strana , CENA 450 DINARA

35639) DRUKČIJE OD BIVSTVA ILI S ONU STRANU BIVSTVOVANJA , Emanuel Levinas , Jasen Nikšić 1999 , Filosofsko traganje za onostranim bivstvovanjem i mogućnošću njegovog izricanja u ovoj knjizi Levinasa vodi ka temama subjektivnosti, odgovornosti za drugog, osetljivosti, blizine, zamenjivanja, beskonačnog.
Prepoznati u subjektivnosti jednu izuzetnost koja remeti spoj bivstvovanja, bivstvujućeg i njihove razlike: nazreti u supstancijalnosti subjekta, u čvrstom jezgru "jedinog" u meni, u mom rasparenom identitetu, zamjenu za drugog: misliti to samožrtvovanje, prije htijenja, kao nesmiljenu izloženost traumatizmu transcendencije, prema jednoj podložnosti pasivnijoj - i drukčije - od receptivnosti, strasti i konačnosti: učiniti da iz te osjetljivosti koja se ne može na sebe preuzeti, proistekne praksis i znanje koji su unutar svijeta - to su stavovi ove knjige koja imenuje onostranost bivstvovanja. mek povez, format 14 x 20 cm , ćirilica, 292 strane CENA 500 DINARA

35641) RACIONALIZAM U SAVREMENOJ NEMAČKOJ FILOSOFIJI , Miloš Đurić , Geca Kon Beograd 1928 , izlaganje i kritika, mek povez, format 13 x 20 cm , ćirilica, 173 strane CENA 450 DINARA

35642) FILOSOFSKI PROBLEMI , Harald Hefding , Izdanje S.B. Cvijanovića Beograd 1920 , mek povez, format 12 x 19,5 cm , zaštitni omot, ćirilica,155 strana CENA 400 DINARA

36098) VIZANTIJSKA ESTETIKA , V.V. Bičkov, Prosveta Beograd 1991  , Teorijski problemi .odlično očuvano, tvrd povez, format 15 x 21 cm , zaštitni omot, ćirilica, 329 strana CENA 1600 DINARA

36099) SMISAO I NESMISAO razumijevanje čovjeka , Emil Angern , Akademska knjiga Novi Sad 2014 , Emil Angern je jedan od istaknutih savremenih mislilaca fenomenološko-hermeneutičke provenijencije, čiju sintezu i stvaralački vrhunac predstavlja upravo knjiga Smisao i nesmisao, u kojoj on, oslanjajući se na podlogu svojih brojnih istraživanja iz istorije filosofije, kulture, te suočavanja sa savremenim filosofskim pozicijama, daje konceptualno originalnu filosofiju smisla, u kojoj se pojam smisla uzima kao ključni za razumevanje čovekovog bića kao i celokupnog kulturalnog sveta. POPTUNO NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 473 strane CENA 950 DINARA

36100) FILOZOFSKO BOGOSLOVSKI SPISI , Slobodan Tomović , CID Podgorica 2001 , odlično očuvano, tvrd povez, format 16 x 24,5 cm , ćirilica, 830 strana , sadržaj : Smi u svemiru , Bog je stvorio život , Filozofija vremena , Imanuel Kant filozof evanđeoskog duha , Hristos moja istina , Kraj istorije , nacije i države  CENA 950 DINARA

36101) KNJIGA VLADARA OBLASTI ŠAN, Šan Jan , BIGZ 1975, mala filozofska biblioteka ,klasičan spis kineske filozofije o upravljanju državom, tvrd povez , latinica, 247 strana, CENA 350 DINARA

36102) IZABRANI SPISI , Julijan Imperator , Književne novine Beograd 1989 , odlično očuvano, mek povez, format 12 x 21 cm , latinica,216 strana CENA 500 DINARA

36103) RASPRAVA O ISTORIJI RELIGIJA, Mirča Elijade , Akademska knjiga Novi Sad 2011 , Rasprava o istoriji religija je delo Mirče Elijadea, jednog od najvećih autoriteta u oblasti komparativne religije, a koje za cilj ima upoznavanje čitalaca sa „lavirintom složenosti religijskih podataka, njihovim osnovnim oblicima i raznovrsnostima kultura koju oni odražavaju.” Elijade, u ovom delu, proučava hijerofaniju na različitim kosmičkim nivoima (nebo, voda, zemlja, kamen), zatim biološku hijerofaniju, kao i lo kalnu hijerofaniju i mitove i simbole. Međutim, oni se ne proučavaju kao odvojeni fenomeni, niti je u delu prisutan bilo kakav trag pozitivizma ili racionalizma prilikom proučavanja ovih fenomena. Elijade insistira da se religijski fenomeni prvenstveno moraju proučavati u njihovoj sopstvenoj ravni stvarnosti. Informacije o bogovima neba, obožavanju sunca, simbolizmu vode, obredima plodnosti, svetim mestima i sl. razlozi su po sebi za čitanje ovog dela. Ipak, smatra se da je najdragoceniji Elijadeov pristup prirodi religijskih fenomena. Poznavanje suštine religijskih fenomena izmiče psiholozima, sociolozima, lingvistima i ostalim stručnjacima, jer ih oni ne proučavaju kao religijske fenomene. Sudeći prema Elijadeu, oni su propustili jedan nesvodljiv element unutar religijskih fenomena, a to je element svetog. Elijade je pokazao načine po kome su se manifestovali ljudski napori za život u sferi svetog unutar raznovrsnih kultura i kako su se, sa zanimljivim varijacijama, određena verovanja, rituali, simboli i mitovi održali.


SADRŽAJ

PREDGOVOR ŽORŽA DIMEZILA, 7
PREDGOVOR AUTORA, 15

PRVO POGLAVLJE. - APROKSIMACIJE: STRUKTURA I MORFOLOGIJA SVETOG, 21
1. "Sveto" i "profano". - 2. Metodološke teškoće. - 3. Raznovrsnost hijerofanija. - 4. Mnoštvo hijerofanija. - 5. Dijalektika hijerofanija. - 6. Таbu i ambivalentnost svetog. - 7. Маnа. - 8. Strukture hijerofanija. - 9. Novo vrednovanje hijerofanija. - 10. Složenost "primitivnih" religioznih fenomenа. - Вibliografske naznake

DRUGO POGLAVLJE. - URANSKA BOŽANSTVA, NEBESКI OBREDI I SIMBOLI, 65
11. Nebesko sveto. - 12. Australijski bogovi nеbа. - 13. Nebeski bogovi kod Afrikanaca, Andamanaca i jos nekih nаroda. - 14. "Deus otiosus". - 15. Novi božanski "oblici" zamеnјuјu nebeske bogove. - 16. Stapanje i zamena. - 17. Drevnost nebeskih vrhovnih bića. - 18. Bogovi nеbа kod arktičkih i centralnoazijskih naroda. - 19. Mesopotamija. - 20. Dijaus, Varuna. - 21. Varuna i vrhovna vlast. - 22. Iranski nebeski bogovi. - 23. Uran. - 24. Zevs. - 25. Jupiter, Odin, Taranis. - 26. Bogovi oluje. - 27. Oplodioci. - 28. Muž Velike Majke. - 29. Jehova. - 30. Oplodioci staju nа mesto nеbeskih bogova. - 31. Nebeska simbolika. - 32. Mitovi о uspinјаnјu. - 33. Obredi реnјаnја. - 34. Simbolika uspenja. - 35. Zaključci. - Spisak pitanja i bibliografija

TREĆE POGLAVLJE. - SUNCE 1 SOLARNI KULТOVI, 161
36. Solarne hijerofanije i racionalizam. - 37. Solarizaciја Vrhovnih bića. - 38. Afrika, Indonezija. - 39. Solarizaciја božanstva kod Munda. - 40. Solarni kultovi. - 41. Solarnо potomstvo. - 42. Sunce kao hijerofant i psihopomp. - 43. Egipatski solarni kultovi. - 44. Solarni kultovi nа klasičnom Istoku i u Sredozemlju. - 45. Indija: ambivalentnost Sunca. 46. Solarni junaci, mrtvi i izabrani. - Bibliografija

ČETVRTO POGLAVLJE. - MESEC 1 LUNARNA MISТIKA, 195
47. Mesec i Vreme. - 48. Povezanost mesecevih epifanija. - 49. Mesec i vode. - 50. Mesec i vegetacija. - 51. Mesec i plodnost. - 52. Mesec, žena i zmija. - 53. Lunarna simbolika. - 54. Mesec i Smrt. - 55. Mesec i posvećenje. - 56. Simbolika lunarnog "postajanja". - 57. Kosmobiologija i mistična fiziologija. - 58. Mesec i sudbina. - 59. Lunarna metafizika.
- Вibliografija

РЕТО POGLAVLJE. - VODE I AKVAТIČKA SIMBOLIKA, 231
60. Voda i seme. - 61. Akvaticke kosmogonije. - 62. Hilogenije. - 63. Voda života. - 64. Simbolika uranjanja. - 65. Krštenje. - 66. Pokojnikova žeđ. - 67. Čudesni i proročanski izvori. - 68. Akvatičke epifanije i božanstva vode. - 69. Nimfe. - 70. Posejdon, Aegir i slična božanstva. - 71. Vodene životinje i znameni. - 72. Simbolika potopa. - 73. Rezime. Вibliografija

ŠESTO POGLAVLJE.- SVEТI KAMENOVI: EPIFANIJE, ZNACI I OBLICI, 263
74. Kratofanije kamena. - 75. Nadgrobni megaliti. - 76. Кamеnје koje oploduje. - 77. "Кlizanje". - 78. Probušeno kamenје, "kamenovi munје". - 79. Meteoriti i betili. - 80. Epifaniје kamena i simbolika vezana za kamen. - 81. Sveti kamen, omphalos, središte sveta. - 82. Znaci i oblici. - Bibliografija

SEDMO POGLAVLJE. - ZEMLJA, ŽENA 1 PLODNOST, 291
83. Majka Zemlja. - 84. Prvobitni par Nebo-Zemlja. - 85. Struktura telurijskih hijerofanija. - 86. Htonično materinstvo. - 87. Zemno poreklo. - 88. Роnоvnо rođenje. - 89. Ноmо-Humus. - 90. Kosmobiološko jedinstvo. - 91. Žena i oranica. - 92. Žena i ratarstvo. - 93. Žena i brazda. - 94. Opšti zaključci. - Bibliografija

OSMO POGLAVLJE. - VEGETACIJA. SIMBOLI I OBREDI OBNOVE, 319
95. Pokušaj klasifikacije. - 96. Sveto stablo. - 97. Stablo-mikrokosmos. - 98. Stablo kao Božje boravište. - 99. Kosmičko stablo. - 100. "Preokrenuto" stablo. - 101. Igdrasil. - 102. Epifanije rastinja. - 103. Velike Boginje i rastinje. - 104. Ikonografski simboli. - 105. Velika Boginja - Stablo života. 106. Stablo spoznaje. - 107. Čuvari Stabla života. - 108. Čudovišta i grifoni. - 109. Stablo i krst. - 110. Podmlađivanje i besmrtnost. - 111. Prauzor lekovitih biljaka. - 112. Stablo - Axis mundi. - 113. Mitovi о biljnom poreklu. - 114. Preobražaj u biljku. - 115. Odnos čovek-biljka. - 116. Stablo koje donosi preporod. - 117. Venčanje stabala. - 118. "Мајsko stablo". - 119. "Kralj" i "kraljica". - 120. Seksualnost i vеgetacija. - 121. Figure koje predstavljaju vegetaciju. - 122. Obredne borbe. - 123. Kosmička simbolika. - 124. Sazeti zaključci. - Bibliografija

DEVETO POGLAVLJE. - POLJOPRIVREDA I KULТOVI PLODNOSТI, 391
125. Agrarni obredi. - 126. Poljoprivreda, žena i seksualnost.
- 127. Agrarni darovi. - 128. "МоС uroda. - 129. Mitološke personifikacije. - 130. Ljudske žrtve. - 131. Ljudske žrtve kod Asteka i Konda. - 132. Žrtve i роnоvnо rađanje. - 133. Obredi završetka ciklusa. - 134. Mrtvi i seme. - 135. Poljoprivredna i pogrebna božanstva. - 136. Plodnost tla i seksualnost. - 137. Obredni smisao orgije. - 138. Orgija i povratak u jedinstvo. - 139. Agrarna mistika i soteriologija. - Spisak pitanja i bibliografija

DESETO POGLAVLJE. - SVEТI PROSTOR: HRAM, PALATA, "SREDIŠTE SVETA", 431
140. Нijerofanije i ponavljanje. - 141. Posvećenje prostora. 142. "Konstrukcija" svetog prostora. - 143. "Središte sveta". - 144. Kosmički obrasci i obredi gradnje. - 145. Simbolika "Središta". - 146. Čežnja za rajem". - Вibliografija

JEDANAESTO POGLAVLJE. - SVETO VREME I MIТ О VEČNOM POVRATKU, 453
147. Heterogenost vremena. - 148. Jedinstvo i neprekidni sled hijerofanijskog vremena. - 149. Periodični povratak, vеčnа sadašnjost. - 150. Оbnоvа mitskog vremena. - 151. Neperiodično ponavljanje. - 152. Оbnоvа vremena. - 153. Godišnje ponavljanje kosmogonije. - 154. Ponavljanje kosmogonije vezano za posebne događaje. - 155. Potpuni preporod. - Bibliografija

DVANAESTO POGLAVLJE. - MORFOLOGIJA I FUNKCIJA MIТOVA, 477
156. Kosmogonijski mitovi - uzorni mitovi. - 157. Kosmogonijsko јаје. - 158. Šta otkrivaju mitovi. - 159. Coincidentia oppositorum kao mitoloski obrazac. - 160. Mit о božanskoj androginosti. - 161. Mit о čovekovoj androginosti. - 162. Mitovi о obnovi, gradnji i posvećenju. - 163. Struktura jednog mita: Varuna i Vrtra. - 164. Mit - "uzorna povest". 165. "Degradacija" mitova. - Bibliografija

TRINAESTO POGLAVLJE. - STRUKTURA SIМВОLA, 507
166. Simbolički kamenovi. - 167. Degradacija simbola. - 168. Infantilizam. - 169. Simboli i hijerofanije. - 170. Unutrašnja povezanost simbola. - 171. Funkcija simbola. - 172. Logika simbola. - Вibliografija

ZAKLJUČAK, 531
POPTUNO NOVO , tvrd povez, format 14,5 x 23,5 cm , zaštitni omot, 510 strana, latinica, CENA 1800 DINARA

36104) UPRAVLJANJE ŽIVOTOM , Ralf Valdo Emerson , Partenon Beograd 2008 , Sve su Emersonove misli univerzalne misli iz samoće. Slobodan od svakog imperativa i svake zavodljivosti društva, on na dnu ćutanja otkriva svoje sugestivne i lepe misli i analogije o najraznovrsnijim predmetima života, o umetnosti, istoriji, religiji, kulturi uopšte; i spaja sve to nečim čudnim, to samo smireni duh usamljenosti nalazi, onim, što je Endrju Džord, pišući o Emersonu nazvao "ljubav, mudrosti ili mudrost ljubavi".  I. Sekulić POTPUNO NOVO , mek povez, format 12,5 x 20 cm , ćirilica,255 strana CENA 400 DINARA

36105) METAFIZIKA LEPOG , Artur Šopenhauer , Partenon Beograd 2011 Prevodilac: Milan Vujaklija
POTPUNO NOVO , mek povez, format 12,5 x 20 cm , ćirilica,120 strana CENA 350 DINARA

36106) MISLI IZ SVETOG PISMA , Partenon Beograd 2008 , Jer mi ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se nevidi. Naime,ono što se vidi je privremeno, a ono što se ne vidi je vječno. (2Kor.4:18)  " POTPUNO NOVO , mek povez, format 12,5 x 20 cm , ćirilica,196 strana CENA 350 DINARA

36107) MISLI DOSTOJEVSKOG , Partenon Beograd 2009 , U svim delima velikog ruskog i svetskog književnika nalaze se poučne izreke i piščeva razmišljanja, koje je Dragan Lakićević sakupio u ovoj knjizi. POTPUNO NOVO , mek povez, format 12,5 x 20 cm , ćirilica,152 strane CENA 350 DINARA

36108) VEČNOST SVETA U ANTICI I RANOM SREDNJEM VEKU , Drago Đurić , Srpsko filozofsko društvo Beograd 2015 , POTPUNO NOVO , tvrd povez , format 14,5 x 20,5 cm , latinica,423 strane CENA 700 DINARA

36109) MRAČNO DOBA , Rene Genon , Alef Gradac Čačak 2008 , mek povez, format12 x 22,5 cm , latinica, 135 strana CENA 500 DINARA

36110) OSNOVE TEORIJE O ZNACIMA , Čarls Moris , BIGZ 1975 , mek povez, format 14 x 20 cm , latinica,71 strana CENA 250 DINARA

No comments: