Tuesday, May 3, 2016

PRAVO I KRIMINALISTIKA11667) MEĐUNARODNO PRAVO U JUGOSLOVENSKOJ KRIZI,Miodrag Mitić,Službeni list SRJ 1996, tvrd povez,očuvano, sa posvetoma autora akademiku i piscu Dobrici Ćosiću, latinica, 466 strana, CENA 850 DINARA

12726) PRAVO KONKURENCIJE EVROPSKE UNIJE,dr Slobodan Zečević,Fakultet za internacionalni menadžment Beograd 1999, mek povez,latinica,282 strane, CENA 300 DINARA

12989) ZBORNIK PRAVNIH INSTRUMENATA SAVETA EVROPE U VEZI SA MEDIJIMA,Kancelariija Sveta Evrope u Beogradu 2006,mek povez,latinica,320 strane, CENA 350 DINARA

12994) PRAVO O BIBLIOTEKARSTVU U SRBIJI,Mr Dragan Barać,Narodan biblioteka Srbije 1994, mek povez,ćirilica,195 strana, CENA 250 DINARA

13002) PRILOZI SDC/SDR MHPK PROJEKTA KOPAONIČKOJ ŠKOLI PRIRODNOG PRAVA-XIII susret, Čigoja štampa Beograd 2000, mek povez,latinica,347 strana, CENA 150 DINARA

13003) PUTOVANJE U INOSTRANSTVO*PRIJEM STRANCA U GOSTE,Srpski demokratski forum Beograd 2007, izvod iz propisa Republike Srbije i Republike Hrvatske,mek povez,latinica,128 strana, CENA 150 DINARA

13599) KORUPCIJA U PRAVOSUĐU,grupa autora,Centar za liberalno demokratske studije Beograd 2004, mek povez,ćirilica,249 strana,CENA 200 DINARA

13867) POSTUPAK UPISA U SUDSKI REGISTAR, Mirjana Trninić, Službeni glasnik Beograd 2003,priručnik za osnivanje preduzeća, mek povez,ćirilica,187 strana, CENA 200 DINARA

14862) PREVARE I KRAĐE U OSIGURANJU MOTORNIH VOZILA, Živorad Ristić,  Beograd 1997, potpuno novo,mek povez,ilustrovano,ćirilica,86 strana, CENA 150 DINARA

15045) KNJIGA OBRAZACA ZA ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (izvršni postupnik) ,Ministarstvo pravde Beograd 1938, tvrd povez,ćirilica,250 strana,CENA 450 DINARA

15046) KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU od 9. novembra 1930 god, Dr Franja Goršić, Geca Kon Beograd 1931,tvrd povez,zlatotisak, odlično očuvano,ćirilica,354 str. CENA 750 DINARA

15408) PRIVREDNO PRAVO ZA AGRONOME , Slavko Carić , Stevan Šogorov , Zoran Arsić , Naučna knjiga Beograd 1985, mek povez,očuvano,latinica,713 strana, CENA 400 DINARA

15409) ZBORNIK ZAKONA I UREDABA O LICEJU , VELIKOJ ŠKOLI I UNIVERZITETU U BEOGRADU, priredio Dragoljub T. Baralić, Naučna knjiga Beograd 1967, tvrd povez, zlatotisak, očuvano,ilustrovano,ćirilica,1006 strana, CENA 650 DINARA

15877) ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA , Pokrajinski sekretarijat za unutrašnje poslove Novi Sad 1980 , mek povez,latinica,550 strana, CENA 400 DINARA

15882) PROPISI O PRAVNIM POSLEDICAMA OSUDE sa objašnjenjima, Službeni list SFRJ 1966 , mek povez,latinica,68 strana, CENA 250 DINARA

15895) PRIVREDNO PRAVO sa osnovama prava , Mirko Vasiljević * Slavoljub Vićić , Beograd 1996 , mek povez,ćirilica,309 strana, CENA 250 DINARA

15978) PRAVNI ŽIVOT komplet časopisa za 1987 godinu u dve knjige, izdavač Savez udruženja pravnika SR Srbije, časopis za pravnu teoriju i praksu, odlično očuvano,tvrd povez,zlatotisak,latinica, ukupno 1536 strana, CENA 950 DINARA

15983) GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO , Dr Borivoje Poznić * Dr Vesna Rakić Vodindelić , Savremena administracija Beograd 1999 , mek povez,latinica660 strana, CENA 350 DINARA

15994) IZVORI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA , Dr Milenko Kreća * Mr Momčilo Ristić, Savremena administracija Beograd 1979, mek pvoez,latinica,390 strana, CENA 300 DINARA

15997) PRAVO MEĐUNARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE SA OSNOVAMA MEĐUNARODNOG RATNOG PRAVA , Dr Milan Vučinić , Beograd 1982 , mek povez,latinica,329 strane, CENA 300 DINARA

15998) PRAVO MORA naučno istraživanje mora i prenos pomorske tehnologije , Dr Milenko Kreća, Naučna knjiga Beograd 1990 , mek povez,latinica,288 strana, CENA 500 DINARA

16477) RAZVOD BRAKA U NAŠEM I STRANOM PRAVU , Dr Olga Cvejić Jančić , Dnevnik Novi Sad 1987 , mek povez,latinica,180 strana, CENA 200 DINARA

16478) ZLOČINI zapisi jednog sudije , Ivan Ivanić , Novi Sad 1976 , autor je bio dugogodišnji sudija i javni tužilac u Novom Sada, u formi priča zabeležio je najinteresantnije posleratne kriminalističke slučajecve u Vojvodini , mek povez,latinica,196 strana, CENA 200 DINARA

16480) MALOLETNICI U KRIVIČNOM PRAVU , Franjo Hirjan *Mladen Singer , Globus Zagreb 1987 ,  materijalnopravni i procesnopravni položaj maloletnih počinilaca krivičnih dela , krivičnopravna zaštita maloletnika , kriminalna politika ...tvrd povez,zaštitni omot,očuvano,latinica, 558 strana, CENA 500 DINARA

16487) MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO , Milan Pak , Službeni list Beograd 2000 , potpuno novo,ćirilica,600 strana, CENA 350 DINARA

16490) KRIVIČNA ODGOVORNOST DRŽAVE U MEĐUNARPDNOM PRAVU , Zoran Vučinić , Službeni list Beograd 1999 , tvrd povez, srebrotisak,latinica,142 strane, CENA 300 DINARA

17504) PRIRUČNIK ZA PARNIČNI POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA obrasci * objašnjenja * sudska praksa , Mr Hrvoje Momčinović , Beograd 1985 , tvrd povez,zlatotisak,latinica,578 strana, CENA 500 DINARA

17507) PRAVO INFORMACIJA , Dušan Ž. Nikolić , Novi Sad 1990 , mek povez,latinica,179 strana, CENA 450 DINARA

17508) PRIMENA BLAŽEG ZAKONA , Dr Tomica Delibašić , Nomos Beograd 1995 , primena sukobljenih zakona, sa potpisom i posvetom autora , mek povez, ćirilica, 157 strana, CENA 450 DINARA

17511) EKONOMSKA REFORMA I NJENI ZAKONI , Savezno izvršno veće sekretarijat za informisanje , Beograd 1990 , zbornik ekonomskih zakona iz perioda ekonomske reforme u periodu Ante Markovića , tvrd povez,latinica, 312 strana, CENA 400 DINARA

17512) PRAVO , PRAVDA I PRAVOSUĐE U PODRINJU , grupa autora,Okružni sud Šabac 2000 , tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,799 strana, sadržaj :
Koreni pravosudnog zakonodavstva u Srbiji do početka XIX veka
Pravosuđe u Podrinju u XIX veku
Pravosuđe u Podrinju u XX veku
Advokatura u Podrinju
Crkveni sud konzistorija
Istaknuti pravnici Podrinja
Pravosuđe Srbije i Podrinja de lege lata i de lege ferenda

CENA 500 DINARA

17514) ORGANI I OBLICI KONTROLE U SFRJ , Prof. dr Slavoljub Popović , Informator Zagreb , mek povez,latinica,235 strana, CENA 400 DINARA

17516) BILTEN USTAVNOG SUDA 1/2008 , Beograd 2009 , knjiga sarži odluke, rešenja i zaključke Ustavnog suda , donete u periodu april-jul 2008 godine , novo,tvrd povez,srebrotisak,ćirilica, 414 strana, puna cena kod izdavača je preko 1900 dinara , CENA 500 DINARA

17518) PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVATIZACIJI , Mr Željko Albaneze , Poslovni biro d.o.o Beograd 2008 , prilog ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE (prikaz i objašnjenja primene zakona) , mek povez,latinica,280 strana, Autor je uz odgovarajuće članove zakona dao detaljan komentar, praktične primere obračuna i internih odluka za sprovođenje zakona. Izdanje sadrži i podzakonske akte, i to: Zakon o agenciji za privatizaciju, Zakon o akcijskom fondu, Uredba o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine, Uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, Uredba o postupku i načinu restruktuiranja preduzeća i drugih pravnih lica, Pravilnik o obrascu prospekta, itd. , puna cena kod izdavača je 1500 dinara CENA 600 DINARA

17519) KOMENTAR ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA , Gordana Đorđević , Beograd 1995 , mek povez,ćirilica,ilustrovano,90 strana, CENA 500 DINARA

17525) PRINCIP ZAKONITOSTI U JUGOSLAVIJI , Dr Milan Ćuković , Beograd 1959 , mek povez,latinica,359 strana, CENA 400 DINARA

17526) DEKLARACIJA O UKIDANJU MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU SFR JUGOSLAVIJU U HAGU , tvrd povez, višejezično (ruski, grčki , francuski, engleski, nemački. španski, italijanski , kineski, arapski) , 120 potpisa, 107 strana, CENA 350 DINARA

17527) GODUŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU broj XV 1967 godina, grupa autora ,Univerziztet u Sarajevu , jubilarni godišnjak povodom dvadeset godina rada fakulteta , mek povez,latinica, 515 strana, iz sadržaja :
Neraskidivo usvojenje
Reforma našeg autorskog prava
Problem izvršenja na imovini u društvenoj svojini
O radnikovom samovoljnom prestanku sa radom u radnom odnosu
Uredbe izuzetnog stanja
Odnos tužbe iz neosnovanog bogaćenja prema tužbi za nakandu štete i svojinskoj tužbi
O nekim aspektima građansko pravne zaštite ličnosti
Pravna valjanost međunarodnog ugovora zaključenog pod prinudom
Načela stečaja preduzeća
Pitanje izdržavanja dece iz razvedenih brakova
ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
Položaj Dubrovnika prema Ugarskoj 13581460
Značaj skupštinske krize 1881-1883 u političkom razvitku Srbije
Provincijska , distritska i opštinska uprava u našim zemljama za vreme francuske vladavine
O nasleđivanju odžakluk timara u Bosni i Hercegovini

CENA 500 DINARA

17529) ZAKON O DRŽAVNOJ ARBITRAŽI , Službeni listz SFRJ Beograd 1949, tvrd povez,latinica,92 strane , mali format, fleka na korici, CENA 150 DINARA

17871) NARKOMANIJA ZLOČIN ILI KAZNA , Dr Danilo Nikolić , Srpsko udruženje za krivično pravo Beograd 2001, zakonska regulativa o zluupotrbi opojnih droga i narkomaniji u srpskom pravu , mek povez,latinica,500 strana, CENA 450 DINARA

18517) OSNOVI RADNOG PRAVA , Andrej Frimerman , Beograd 1983 , mek povez, sa potpisom i posvetom autora, latinica,251 strana, CENA 300 DINARA

18518) PLOVIDBENO PRAVO , Stevan K. Nikolić ,Beograd 1981 , sa osnovama građanskog , privrednog , obligacionog i međunarodnog javnog prava, mek povez,latinica,152 strane, CENA 400 DINARA

19363) PRIRUČNIK OBRAZACA ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU , Obrad Cvijović, Mr Dragomir Popović, Privredna štampa Beograd 1977,mek povez,latinica,248 strana, CENA 250 DINARA

19365) ZBIRKA ZAKONA IZ NASLEDNOG PRAVA U SFR JUGOSLAVIJI , priredio Dr Oliver B.Antić,Savremena administracija Beograd 1984, savezni,republički i pokrajinski zakoni koji regulišu nasleđivanje,sa uvodnim objašnjenjima šemama i uporednim pregledom članova zakona, mek povez,ćirilica/latinica,616 strana, CENA 500 DINARA

19366) ZBIRKA ZAKONA O NASLEĐIVANJU sa sudskom praksom i registrom pojmova , priredila Mr Radmila Petaković,Beograd 1992, mek povez , latinica,103 strane, CENA 250 DINARA

19367) ZBIRKA PROPISA O NEPOKRETNOSTIMA U SR SRBIJI sa uputstvima i objašnjenjima , Službeni list Beograd 1981,mek povez,ćirilica,322 strane, CENA 400 DINARA

19439) PRAVNA ZAŠTITA VOJNIH INVALIDA i porodica poginulih ratnika sa zbirkom propisa, Beograd 2002, knjiga prva, razvoj pravne zaštite vojnih invalida u Srbiji od 1863. godine do danas , zbirka propisa o pravnoj zaštiti vojnih invalida u periodu od 1863 godine do Drugog svetskog rata, mek povez,ćirilica, 510 strana , CENA 500 DINARA

19478) ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA,Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica Beograd,mek povez,latinica,230 strana, CENA 200 DINARA

20023) USTAVNO PRAVO , Prof. Jovan Đorđević , Savremena administracija Beograd 1972 , tvrd povez,latinica,767 strana, CENA 300 DINARA

20025) OSTVARIVANJE PRAVA U ZAPOŠLJAVANJU , Dr Prvoslav Lukić , NIO Poslovna politika Beograd 1984 , mek povez,latinica,134 strane, CENA 300 DINARA

20197) SPOMENICA KONGRESA PRAVNIKA U NOVOM SADU 1938 , grupa autora , izdanje kongresa pravnika Beograd 1938 , uredio Dr Ilija Pržić , antikvaran, mek povez,ćirilica, 328 strana, teme iz sadržaja :
Uloga Vojvodine u razvoju našeg prava
I : Kako da se po novom građanskom zakoniku uredi pravni položaj vanbračne dece?
II: Koje se zakonodavne mere mogu preporučiti za održanje nedeljivosti seljačkog poseda ?
III : Reforma propisa građanskog parničnog postupka o presudi usled izostanka i propuštanja ?
IV: Treba li povišavati kazne u krivičnom zakoniku za izvesna dela i d ali treba smanjivati razmak između maksimalne i minimalne kazne?
V: O potrebi kodifikacije radnog prava
VI: O uposlenju stručnog pravnog osoblja
VII: Popis tema i referata na dosadašnjim skupštinama kongresa pravnika
VIII: registar članova stalnog odbora kongresa pravnika
CENA 650 DINARA

20203) ŠTA JE TAJNA? Dr Velizar N. Najman , Export press Beograd 1976 , tajna u razmerama krivičnopravne zaštite , tvrd povez,latinica, 251 strana, CENA 450 DINARA

20204) DRŽAVNI RITUAL SMRTI  (smrtna kazna) , Dr Svetislav Marinović , Matica srpska Novi Sad * Pokret Podgorica 1996 ,smrtna kazna u krivičnom pravu , mek povez , latinica, 506 strana, CENA 400 DINARA

20207) GRAĐA MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA treća knjiga , grupa autora (Dr Stevan Đorđević * dr Milenko Kreća * dr Rodoljub Etinski * dr Ivan Čukalović * mr Momčilo Ristić ) , Dnevnik Novi Sad 1988, mek povez,latinica, ukupno 210 strana, zbornik sadrži izvore za izučavanje međunarodnog javnog prava ) konvencije , presude međunarodnih i nacionalnih sudova, nacrte konvencija i nacionalne propise...
sadržaj  :
Mirno rešavanje međunarodnih sporova
Međunarodno ratno pravo
Zabranjena sredstva i načini ratovanja
Ratna okupacija
Lica zaštićena u oružanim sukobima. Status boraca i ratnih zarobljenika
Prekid neprijatljstava – završetak rata
CENA 300 DINARA

21153) ZAKONI O VOJSCI * ODBRANI * IMOVINI * FINANSIRANJU , Vojna knjiga Beograd 1994 , zbornik zakona Savezne republike Jugoslavije, sadržaj : Ustav Savezne Republike Jugoslavije , Zakon o Vojsci Jugoslavije , Zakon o odbrani , Zakon o imovini SR Jugoslavije , Zakon o finansiranju SRJ , mek povez,ćirilica,300 strana, CENA 250 DINARA

21155) ZAKONSKI PROPISI I MEĐUNARODNI UGOVORI O ZAŠTITI INDUSTRIJSKE SVOJINE , Savezni zavod za patente Beograd 1970 , mek povez,latinica,317 strana, CENA 350 DINARA

21156) ZBIRKA PROPISA o planiranju i uređenju prostora i naselja , izgradnji objekata , građevinskom zemljištu , komunalnim delatnostima i stambenoj oblasti, Dostana Simović , SMEITS Beograd 1997 , prečišćeni tekstovi, mek povez,ćirilica , 140 strana, CENA 350 DINARA

21157) ŽRTVE KRIMINALA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI , Uglješa Zvekić , Prometej Zemun 2001, uporedna kriminološka analiza s posebnim komentarom o stanju na područiju prethodne Jugoslavije , mek povez,latinica,123 strane , CENA 350 DINARA

21159) REFORMISANJE PRAVOSUĐA , tematski broj časopisa Srpska pravna revija broj 4 za 2004, mek povez, ćirilica,130 strana, CENA 200 DINARA

21342) POLICIJSKO PRAVO I knjiga , Slobodan Miletić , Policijska akademija Beograd 1997 , tvrd povez,zlatotisak,očuvano,ćirilica,XX + 347 strana, CENA 650 DINARA

21347) MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO , Dr Smilja Avramov , Savremena administracija Beograd 1976 , mek povez,očuvano,latinica,423 strane, CENA 400 DINARA

21349) OSNOVI PRAVA , Vladan Kutlešić , Službeni list Beograd 2001 , mek povez,ćirilica,235 strana, podvlačene tri strane, CENA 250 DINARA

21350) MALA PRIVREDA U JUGOSLAVIJI , Mladen Kosovac , Narodna knjiga Beograd 1989 , zakonski propisi kojima je regulisana politika , odnosi i poslovanje male privrede u SFR Jugoslaviji , mek povez, latinica,521 strana , CENA 400 DINARA

21353) OSNOVI RADNOG PRAVA , Andrej Frimerman , Beograd 1983 , mek povez,latinica,251 strana, CENA 250 DINARA

21356) AUTORSKA I SRODNA PRAVA zbirka zakona i konvencija , Jugoslovenska autorska agencija Beograd 1970 , tvrd povez,latinica, 218 strana, CENA 350 DINARA

22921) MOJA PRAVA MOJE DUŽNOSTI pravni savetnik , grupa autora, Grafički zavod Hrvatske Zagreb , veliki praktični pravni savetnik o ustavnim i zakonskim propisima iz svih oblasti društveno-političkog i društveno-ekonomskog sistema SFRJ ,, tvrd povez,oćuvano,latinica, XV + 1340 strana , sadržaj : ustavno uređenje, međusobni odnosi radnika u udruženom radu , socijalno osiguranje i socijalna zaštita , obrazovanje i kultura , javne informacije , stambeni odnosi , gradnja objekata građana , poljoprivredna , šumarstvo i vodoprivreda , promet robe , saobraćaj, zanatstvo , ugostiteljstvo i turizam , finansije , upravni postupak i upravni spor , upravno pravo unutrašnjih poslova , nacionalizacija i eksproprijacija , komasacija i arondacija , međunarodna pravna pomoć , narodna odbrana, krivično pravo , prekršaji , porodično pravo, stvarna prava , obvezno pravo , menice, osiguranje , šteta i njena naknada , autorsko pravo , nasledno pravo , građanski sudski postupak... CENA 850 DINARA

22979) ZBIRKA ZAKONA I DRUGIH PROPISA REPUBLIKE SRPSKE , Poslovna štampa Sarajevo 2007, tvrd povez, veliki format, očuvano, 708 strana , sadržaj : Ustav, ustavni zakon , zakoni o sudskom i tužilačkom veču , finansijskom poslovanju , unutrašnjem platnom prometu , zaštiti od klevete , administrativnim taksama, porezima , krivični zakonik ,bankama, ministarstvimaunutrašnjim poslovima, amnestiji, nasleđivanju, hartijama od vrednosti... ukupno 57 pravnih akata CENA 850 DINARA

22980) PRIRUČNIK ZA PRIMENU PROPISA O IZVRŠNOM POSTUPKU , Danilo Vračar , Poslovna politika Beograd 1991 , priručnik za pravnu praksu , obrasci, objašnjenja, sudska praksa, tvrd povez,zlatotisak,latinica,307 strana CENA 600 DINARA

22983) KRIVIČNO PRAVNA ZAŠTITA RATNIH ZAROBLJENIKA U JUGOSLOVENSKOM KRIVIČNOM PRAVU , Dr Jelena Đ. Lopičić Jančić , Vaša knjiga Beograd 2005 , mek povez, latinica, 434 strane CENA 500 DINARA

22987) UREDBA O LIKVIDACIJI ZEMLJORADNIČKIH DUGOVA od 25. septembra 1936 , Geca Kon Beograd 1938 , sa pravilnicima i ostalim odredbama za njeno izvršenje, uredba vlade Milana Stojadinovića kojom je poljoprivrednicima otpisano 50% dugova, tvrd povez,ćirilica, 310 strana CENA 450 DINARA

23738) TEKSTOVI RIMSKOG PRAVA praktikum za vežbe , Dr Jelena Danilović / Dr Obrad Stanojević , Službeni list Beograd 1982 , mek povez,latinica, 275 strana CENA 450 DINARA

23740) NASLEDNO PRAVO , Radoslav Momčilović / Milorad Živanović , Beograd Banjaluaka 2003 , tvrd povez,očuvano,latinica, 353 strane CENA 600 DINARA

23742) BUDITE SAMI SVOJ ADVOKAT , grupa autora , Službeni list 1986 , priručnik za samostalno učestvovanje u sudskom sporovima, mek povez sa malim oštećenjem korice duž ivice rikne ,latinica,351 strana, obrasci , tužbe, žalbe, ugovori ,...sadržaj:
krivični postupk, parnični postupak,izvršni postupak, opšti upravni postupak, upravni spor, prekršajni postupak, postupak poprivrednim prestupima, vanparnični postupak...
CENA 600 DINARA

23744) PRIVREDNO PRAVO , Prof. dr Danijela Kostadinović , Viša škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš 2011 , mek povez, očuvano , ćirlica, 354 strane , CENA 400 DINARA

23747) PRAVNI POLOŽAJ ZADUŽBINA I FONDACIJA U SVETU , Dr Marija M. Toroman , Institut za uporedno pravo Beograd 1996, mek povez ,ćirilica, 101 strana CENA 400 DINARA

23750) PRIRUČNIK ZA STEČAJNE UPRAVNIKE  , Milo Stevanović  , USAID 2005 , Odabrane teme za praktičnu primenu novog Zakona o stečajnom postupku za stečajne upravnike i druge učesnike u postupku , mek povez, latinica, 441 strana , CENA 2000 DINARA

23751) FENOMENOLOGIJA PRAVA , Aleksandar Kožev , Nolit Službeni list SFRJ 1984 , mek povez,latinica, 343 stranice, naslovna korica u slabijem stanju ( izbledela ) , unutrašnjost kompletna i dobro očuvana , CENA 350 DINARA

23752) ZBIRKA PROPISA O NEPOKRETNOSTIMA U SR SRBIJI , Beograd 1990 , mek povez, ćirilica, 427 strana ,  na nekoliko strana podvlačen poneki član zakona CENA 300 DINARA

23753) PROPISI O DEVIZNOM POSLOVANJU ,Cekos in , Beograd april 2012 , zakon , uredbe , pravilnici , odluke , uputstva,  obrasci , mek povez, odlično očuvano ,ćirilica, VI + 342 strane CENA 600 DINARA

23756) USTAV ETIOPIJE / REVISED CONSTITUTION OF ETHIOPIA , Adis Ababa November 4 1955 , as promulgated by his imperial majesty Haile Sellassie I dvojezično etiopsko / engleski, mek povez, 80 strana CENA 450 DINARA

24474) PRIRUČNIK O UREĐIVANJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA , Slobodan Todorović , Šabac 1988 , sa posebnim osvrtom na odredbe o uređenju zemljišta putem komasacije , mek povez,odlično očuvano , latinica, 264 strane, CENA 450 DINARA

24481) ZBIRKA KRIVIČNIH ZAKONA , Službeni list Beograd 1979 , mek povez, latinica, 734 strane, sadržaj : Krivični zakon SFRJ sa napomenama , krivični zakoni republika i autonomnih pokrajina , registar za sve krivične zakone CENA 400 DINARA

24483) USTAV KRALJEVINE SRBIJE nacrt , Pavle Nikolić , Izdanje autora Beograd 2001 , mek povez, ćirilica, sa potpisom i posvetom autora, 80 strana, CENA 300 DINARA

25452) ZAKON O NACIONALIZACIJI NAJAMNIH ZGRADA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA , Službeni List FNRJ  1959 , sa uputstvom o postupku za sprovođenje nacionalizacije , uputstvom o obrascima, registrom i ekspozeom Lidije Šentjurc , mek povez, latinica, 96 strana, podvlačeno grafitnom bojicom, format 12 X 16, 5 cm CENA 300 DINARA

25457) ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PRAVOSUĐA , Ilija Todorović , Službeni list Beograd 1977 , propisi : savezni , republički, pokrajinski , mek povez, latinica, 795 strana CENA 300 DINARA

25458) JUGOSLOVENSKI PROCESNI ZAKONI , Dr Milutin Srdić , Nova prosveta Beograd 1988 , sa obrascima i registrom pojmova, mek povez,latinica, 840 strana CENA 350 DINARA

25459) PRIRUČNIK SUDSKIH OBRAZACA , Milivoje Matović ,Stručna knjiga  Beograd 1987 , parničnog , vanparničnog , izvršnog i postupka pred sudovima udruženog rada , mek povez, latinica, 161 strana CENA 300 DINARA

25461) REFORME EVROPSKE UNIJE institucionalni aspekti , Dr Gordana Ilić Gasmi , Prometej Beograd 2004, mek povez, latinica, 319 strana CENA 300 DINARA

25470) PRAVNI ŽIVOT 5 knjiga , Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu , izdavač Udruženje Pravnika Beograd ,
1) Tematski broj : POSTOJEĆE I BUDUĆE PRAVO , broj 9 / 1996 godina, 810 strana
2) Tematski broj : MOĆ I NEMOĆ PRAVA broj 10 / 1998 , 1088 strana
3) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO - SUD I PRAVO III tom , broj 11 / 1995 820 strana
4) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO - SUD I PRAVO IV tom , broj 12 / 1995 950 strana
5) PRAVDA I POSTOJEĆE PRAVO U IMOVINSKIM ODNOSIMA  I tom .broj 9-10 / 1994 1470 strana

CENA 1200 DINARA

26704) KRALJEVI RUSKE MAFIJE , Zdenjek Šamal , MK Panonia Novi Sad 2000 , odlično očuvano, tvrd povez , latinica, 226 strana CENA 350 DINARA

26825) NOVA ZBIRKA NAČELNIH ODLUKA ODELJENJA I Opštih sednica kasacionog suda , SKUPIO I UREDIO Stevan Maksimović , Požarevac 1996 , reprint izdanja iz 1899 godine , završna knjiga IV , građanski zakonik , zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama  i krivični zakonik , tvrd povez, ćirilica, 127 strana ,potpis na predlistu  CENA 400 DINARA

27216) O KONTINUITETU DRŽAVA , Dr Stevan V. Đorđević , Naučna knjiga Beograd 1967 , s posebnim osvrtom na međunarodnopravni kontinuitet Kraljevine Jugoslavije i FNRJ , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, 182 strane , Doktorska disertacija iz 1963 / Članovi komisije: Milan Bartoš, Miloš Radojković, Milan Marković CENA 500 DINARA

27217) O KONTINUITETU DRŽAVA , Dr Stevan V. Đorđević , Naučna knjiga Beograd 1967 , s posebnim osvrtom na međunarodnopravni kontinuitet Kraljevine Jugoslavije i FNRJ , mek povez, latinica, 182 strane , Doktorska disertacija iz 1963 / Članovi komisije: Milan Bartoš, Miloš Radojković, Milan Marković CENA 500 DINARA

27218) ODNOSI FEDERACIJE I FEDERALNIH JEDINICA , Pavle Ristić , Naučna knjiga Beograd 1967 , ustavno pravo, problem odnosa između federacije i federalnih jedinica sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju , tvrd povez, zaštitni omot, latinica, 184 strane , CENA 500 DINARA

27357) UTVRĐIVANJE VINOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU , Dr Milivoje Karanović , Privredna štampa Beograd 1982 , tvrd povez, latinica, 160 strana, pečat i potpis na naslovnoj, CENA 550 DINARA

27359) TEKSTOVI IZ RIMSKOG PRAVA praktikum za vežbe , Dr Jelena Danilović / Dr Obrad Stanojević , Službeni list Beograd 1990 , mek povez, latinica, 275 strana, par kratkih zapisa u knjizi , jedna stranic apodvlačena CENA 300 DINARA

27361) O SVOJINI , Andrija Gams , Samostalno izdanje autora Beograd 1982 , mek povez, latinica, 63 strane , sadržaj : I. O svojini uopšte II. Društvena svojina u našem pravu III. Prilog: Razvoj ideje samoupravljanja, CENA 350 DINARA

27364) ZBIRKA IZ PROPISA KOJI SE PRIMENJUJU NA RADNE ODNOSE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI , OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI , Slobodan Martinović , Liber Beograd 2006 , mek povez, ćirilica, 162 strane,CENA 450 DINARA

27365) ŠKOLSKO ZAKONODAVSTVO, grupa autora , NIP Obrazovni informator Beograd 2005 , praktični pravni priručnik, mek povez, ćirlica, 86 strana, iz sadržaja : prava dece i učenika ( na obrazovanje , ograničavanje opterećenja učenika , ocenjivanje i ispiti u toku godine , pravo na prigovor i žalbu u školi , odgovornost učenika ) , nastavnici , vaspitači i stručni saradnici ( uslov za prijem u radni odnos , licenca , stručno usavršavanje , prestanka radnog odnosa, godišnji odmor  ) ustanove ( statusne promene , osnivanje ustanove , autonomija , organi , odnos sa ministarstvom ... )  CENA 300 DINARA

27366) PRAVNI INSTRUKTOR ZA ŠKOLE br 6 , Vaša knjiga d.o.o. Beograd novembar 2008 , stručni časopis za primenu propis au školama , mek povez, ćirilica, 136 strana, sadržaj :
Upravljanje i rukovođenje u dečjem vrtiću
Školsko i radno zakonodavstvo ( stručno usavršavanje i sticanje zvanja , obavezno stručno usavršavanje , uslovi i postupak napredovanja , polaganje ispita za licencu , izdavanje licence , sticanje prava iz penzijskog osiguranja ... )
Stambeniodnosi , upravni postupak i upravni spor ( izvršenje nenovčanih obaveza ) , plate, naknadetroškova , finansijsko računovodstveno poslovanje ... CENA 250 DINARA

27368) SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVNIH NAUKA 4 knjige ,dr Toma Živanović ,  Srpska akademija nauka Beograd 1951 , kompletna studija podeljena u separate i 4 knjige , kasnije naknadno ukoričene :  sintetička filozofija prava ; sintetička filozofija pravnih nauka ; pravna logika i teorija pravnog saznanja u okviru opšte
1) SISTEM SINTETIČKE PRAVNE FILOZOFIJE , 1. Nauka o sintetičkoj filozofiji prava 2. Nauka o sintetičkoj filozofiji pravnih nauka , tvrd povez, ćirilica, očuvano, IX + 316 strana ,
2) FORMALNA SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVA posebni deo Posredni osnovni pravni pojmovi , tvrd povez , ćirilica, od 343 do 508 strane,
3) MATERIJALNA SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVA opšti deo s posebnim sintetička metafizika prava, tvrd povez , ćirilica, od 511 do 698 strane,
4) SINTETIČKA FILOZOFIJA PRAVNIH NAUKA - pravna logika i teorija pravnog saznanja u okviru opšte, tvrd povez , ćirilica, od 701 do 939 strana,

CENA 1250 DINARA

28800) PRIVREDA I PRAVO , Rudolf Štamler , Službeni List Beograd /CID Podgorica 2001 , Privreda i pravo: prema materijalističkom shvatanju istorije , filozofija prava , teorija prava , sadržaj : Socijalna filozofija, Socijalni materijalizam, Predmet socijalne nauke, Forma socijalnog života, Materija socijalnog života, Monizam socijalnog života, Pravni poredak i socijalna privreda, Ekonomski fenomeni, Kružni tok socijalnog života, Socijalna teleologija, Kauzalnost i telos, Socijalni sukobi, Načelo socijalne zakonomernosti, Pravo prava, Pravo i samovolja, Pravna prinuda, Socijalni idealizam, POTPUNO NOVO , tvrd povez, ćirilica, 580 strana , format 17 x 24 cm CENA 1450 DINARA

28804) USTAV SFRJ stručno objašnjenje , Institut za političke studije fakulteta političkih nauka Beograd 1975 , tvrd povez, latinica, 654 strane , posveta na predlistu ,  CENA 500 DINARA

28806) KRIVIČNI ZAKON SFRJ / ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU , NIP export press , sa napomenama i registrom pojmova, tvrd povez , zlatotisak , latinica, 247 strana CENA 350 DINARA

28810) ZAKON O PARNIČNOM I ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU , Priredila Stanojčić Gordana , Poslovni biro Beograd 2004 , mek povez, latinica, 256 strana CENA 300 DINARA

28813) USTAVNOST I VLADAVINA PRAVA , priredio Kosta Čavoški ,Centar za unapređivanje pravnih studija Beograd 2000 , Biblioteka SUOČAVANJA , mek povez, ćirilica, 494 strane , iz sadržaja :
I: Ustavnost , vladavina prava i pravna država
Princip vladavine prava - Radmila Vasić
Hajekovo shvatanje odnosa demokratije i vladavine prava - Slobodanka Nedović
Realpolitičko opravdanje vladavine zakona u Makijavelijevoj političkoj filozofiji - Kosta Čavoški
II : Ustav i ustavnost u Srbiji i Jugoslaviji
Strani uticaji na našu udžbeničku književnost ustavnog prava
Ideja i praksa ustavnosti u Srbiji 1869 - 1914
Pola veka izopačene ustavnosti - Kosta Čavoški
III : Od totalitarizma do vladavine prava
Poricanje vladavine prava - Jovica Trkulja
IV: Kršenje ustava i narušavanje ustavnosti
Ogledi o kršenju ustava - Mirjana Pajvančić
Samovolja u ruhu prava , Beskrvna noć dugih noževa , Zla kob despotske vladavine , Prekoračivanje granice , Zlo u samom leku , Lex specialis , Narušavanje hijerarhije pravnih normi... Kosta Čavoški
V : Vladavina prava us tanju državne nužde
Ustavnost vanrednog stanja , Ratne uredbe
CENA 450 DINARA

28816) USTAV SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE SRBIJE sa amandmanima I do XLIX , Dragan Srnić Šabac /Pravno ekonomski centar Beograd 1989 , mek povez , ćirilica, 260 strana, pisano hemijskom olovkom na poslednjih 20 tak strana , uglavnom sadržaja ... CENA 200 DINARA

28817) PREOBRAŽAJI JAVNOG PRAVA , Leon Digi , Plato Beograd 1997 , mek povez, ćirilica, 199 strana CENA 450 DINARA

28818) BORBA STAROG S NOVIM PRAVOM , Georg Jelinek , Plato Beograd 1998 , S nemačkog preveo i predgovor napisao dr Novica Kraljević , Dodatak: Pravo manjina mek povez , ćirilica, 59 strana CENA 250 DINARA

28819) SUĐENJE ISUSU pravni aspekti , Željko Stepanović , Pravni fakultet Beograd 2010 , Autor se bavi pravnim aspektima suđenja Isusu Hristu. Najpre navodi istorijske izvore i svedočanstva o ovom suđenju, kao i istorijske prilike u Judeji tog vremena. Potom daje pregled jevrejskog prava i funkcionisanja jevrejskog pravosuđa i razgraničava njegove nadležnosti i nadležnosti rimskog pravosuđa, pošto je Judeja 6. godine n.e. izgubila autonomnost i postala rimska provincija. Pozivajući se na postojeće izvore, autor opisuje hapšenje i ispitivanje Isusa i suđenje pred najvišim jevrejskim sudom i, potom, prvo suđenje pred državnim upraviteljem Pilatom, pred Irodom i, na kraju, poslednje suđenje pred Pilatom. Pošto nijedna od ključnih tačaka optužnice nije dokazana (huljenje na Boga, lažno mesijanstvo, stvaranje ilegalne organizacije, poziv na pobunu protiv rimskog cara, samozvano proglašenje za cara), Pilat je oslobodio optuženog, ali je pod pritiscima i pretnjama tužilaca promenio odluku. U epilogu autor ukazuje na pravne posledice ove nepravedne i iznuđene osude, ali i na njen viši smisao i ispunjenje Božanske pravde.
Ključne reči: jevrejsko pravo, mesijanstvo, krivični postupak, kazna bez krivice, pravne posledice, Božanska pravda.
očuvano, mek povez , latinica, 174 strane CENA 300 DINARA

28820) PRIRUČNIK ZAKONA O NEPOSREDNOM POREZU , Trifko Kuić , Bosanska pošta Sarajevo 1934 , antikvarno izdanje , mek povez , latinica, 91 strana , pečat na naslovnoj strani , CENA 250 DINARA

29173) GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO , Dr Borivoje Poznić / Dr Vesna Rakić Vodindelić , Savremena administracija Beograd 1999 , petnaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje , mek povez, latinica, pečat , XX + 660 strana CENA 650 DINARA

29176) VELIKI USTAVNI SISTEMI , Miodrag Jovičić , IRO Svetozar Markovic Beograd 1984 , elementi za jedno uporedno ustavno pravo , sadržaj : Deo prvi: USTAVNI SISTEMI SEDAM ZEMALJA Ujedinjeno kraljevstvo, SAD, Francuska, Švajcarska, SSSR, Kina, Indija, Deo drugi: Komparativna analiza sedam ustavnih sistema, Deo treći: Ustavi sedam zemalja, Registar , tvrd povez, zaštitni omot , latinica, format 17,5 x 24,5 cm , pečat privatne biblioteke, 791 strana CENA 850 DINARA

29177) ZAKON O KRIIČNOM POSTUPKU , Obrad Cvijović / Mr Dragomir Popović , Privredna štampa Beograd 1977 , sa komentarom , objašnjenjima i uputstvima za praktičnu primenu , tvrd povez, latinica, XI + 415 strana naslovna korica vrlo malo zaprljana , CENA 450 DINARA

29180) ZBIRKA ODABRANIH PREPORUKA SAVETA EVROPE , Savet Evrope kancelarija u Beogradu 2004 , krivično, građansko i upravno pravo, mek povez, latinica, odlično očuvano, 213 strana CENA 250 DINARA

29182) PUBLIC PROCUREMENT IN THE EUROPEAN UNION , Gruber /Mille / Sachs (Thomas Gruber, Gunther Gruber, Annemarie Mille, Michael Sachs ), Wien Graz 2006 , directives and case law This book is the first treatise of its kind to systematically and comprehensively analyse the substantive and procedural framework of public procurement law at EU level. It starts with the new, Europe-wide binding directives on public procurement and compares the new provisions with the previous legal situation. Approximately 200 decisions of the European Court of Justice and the Court of First Instance have been analysed. Starting with practical overviews at the beginning of each chapter, the public procurement practitioner gets essential information about European public procurement law. This book was conceived for public procurement practitioners both now and in the years to come.
JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI , tvrd povez, engleski jezik , 574 strane , format 14 x 22,5 cm CENA 950 DINARA

29183) PUBLIC PROCUREMENT IN THE EUROPEAN UNION , Gruber /Mille / Sachs Sachs (Thomas Gruber, Gunther Gruber, Annemarie Mille, Michael Sachs ), Wien Graz 2009 , 2nd updated edition , directives and case law , This book is the first treatise of its kind to systematically and comprehensively analyse the substantive and procedural framework of public procurement law at EU level. It starts with the new, Europe-wide binding directives on public procurement and compares the new provisions with the previous legal situation. Approximately 200 decisions of the European Court of Justice and the Court of First Instance have been analysed. Starting with practical overviews at the beginning of each chapter, the public procurement practitioner gets essential information about European public procurement law. This book was conceived for public procurement practitioners both now and in the years to come.
Table des matières:
I. Obligation for the transposition of Community law
II. Interpretation of Community law
III. Community law and national law
IV. Preliminary ruling
V. Principles (purposes and objectives)
VI. Personal Scope
VII. Material Scope
VIII. Exception to the Public Procurement Directives: “In-house” Transactions
IX. Publication of Notices
X. Reliability
XI. Ability
XII. Groups of contractors (consortia)
XIII. Subcontracting
XIV. Technical specifications
XV. Contract award criteria
XVI. Contract awarding procedures and their exceptions
XVII. Variants
XVIII. Calculation error / informative contacts
XIX. Evaluation of tenders (general)
XX. Check of prices
XXI. Reasons for rejection of a tender
XXII. Withdrawal of the invitation to tender
XXIII. Directive 89/665
XXIV. Interlocutory procedures
XXV. Damages
XXVI. Collateral Objectives in Public Procurement: Social and Environmental Aspects
JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI , tvrd povez, engleski jezik ,odlično očuvano , 670 strana , format 14 x 22,5 cm , cena novog primerka u svetskim internet knjižarama je 88 evra , CENA 2000 DINARA

29186) ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU , Službeni glasnik Beograd 2007 , IZVORNI ZAKONI I PROPISI, MEK POVEZ, ĆIRILICA, 399 strana CENA 250 DINARA

29187) ZAKONIK O PARNIČNOM POSTUPKU , Službeni glasnik Beograd 2007 , predgovor Vida Petrović Škero , izvorni zakoni i propisi, mek povez, ćirilica, podvlačeno 10-*taks trana , 239 strana CENA 250 DINARA

29188) GRAĐANIN FNRJ vodič kroz prava i obaveze građana , Kultura Beograd 1959 , pripremili Đorđe Buzganović; Raša Lazarević; Velimir Petrović , tvrd povez, odlično očuvano, latinica, 520 strana, format 12,5 x 17 cm CENA 350 DINARA

29546) PORODIČNO PRAVO knjiga I porodica brak , prof. dr Marko Mladenović , Privredna štampa Beograd 1981 , tvrd povez , latinica, 473 strane, pečat i potpis CENA 650 DINARA

29547) PORODIČNO PRAVO U JUGOSLAVIJI  , prof. dr Marko Mladenović , Privredni pregled Beograd 1984 , drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez, latinica, pečatirana, 574 strane CENA 500 DINARA

29549) PRIVREDNO PRAVO SA OSNOVAMA GRAĐANSKOG PRAVA , Đuro Đurović , Beogradska poslovna škola 2010 , mek povez, ćirilica, očuvano, 451 strana, podvlačeno delimično u sadržaju , tekst u knjizi potpuno čist i bez podvlačenja, potpis na predlistu , CENA 450 DINARA

29550) ZAKON O PREKRŠAJIMA SR SRBIJE , Komnen Rogić , Privredna štampa Beograd 1979 , sa komentarom, pratećim propisima i obrascima za praktičnu primenu , tvrd povez, latinica, 293 strane , CENA 500 DINARA

29551) ZBIRKA ODREDABA O PREKRŠAJIMA , Savremena administracija Beograd 1959 , Sadržanih U Saveznim i Republičkim Propisima ... Sa Objašnjenjima. (knj. 1. Odredbe O Prekršajima Sadržane U Saveznim Propisima , tvrd povez , latinica, 934 strane , pisano po predlistu i naslovnoj strani , podvlačen u sadržaj , tekst u knjizi kompletan i čitljiv bez podvlačenja CENA 650 DINARA

29552) PRAKTIKUM ZA MEĐUNARODNO PRAVO , Dr Nenad Đorđević / Dr Milenko Kreća , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd 1979 ,  mek povez, latinica, 408 strana CENA 400 DINARA

29553) OSNOVI PRAVA udžbenik za vojne škole JNA , Savezni sekretarijat za Narodnu odbranu Beograd 1979, tvrd povez, latinica, 476 strana, korice blago izlizane duž rikne , sama knjiga kompaktna i čista , potpis na naslovnoj strani , sadržaj: prvi deo- opšti pojmovi o državi i pravu, upravno pravo, upravni postupak i upravni spor, krivično pravo, krivično procesno pravo, gražansko pravo,privredno pravo, MEĐUNARODNO RATNO PRAVO-opšta pravila i pravila ratovanja na kopnu i u vazduhu, MEĐUNARODNO PRAVO MORA I POMORSKO RATNO PRAVO. Drugi deo sadrži propise iz oblasti opštenarodne odbrane i Zakona o službi u oružanim snagama, disciplinsku odgovornost lica na službi u oružanim snagama, materijalno i finansijsko poslovanje CENA 350 DINARA

29556) ZBIRKA UGOVORA I KONVENCIJA O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA , Nikolaj D. Pahorukov , Geca Kon Beograd 1932 , sa komentarom, zbirkom raspisa min. pravde po pitanjima ukazivanja pravne pomoći i registrom , tvrd povez, zlatotisak, knjiga očuvana, pisano na predlistu , pečat na naslovnoj strani , XIII + 518 strana, tekst knjige čist bez podvlačenja CENA 850 DINARA

29557) POSLOVNO ZAKONODAVSTVO I NAUKA O DRŽAVI , profesor Vjekoslav Rajman , Naklada pisca Zagreb 1937 , za učenike stručnih produžnih škola , retko antikvarno izdanje, tvrd povez, zlatotisak, latinica, ilustrovano, potpis i posveta pisca na predlistu , potpisi na naslovnoj strani , 94 strane , CENA 750 DINARA

29561) ZAŠTITA JAVNOG REDA I MIRA u teoriji i praksi , Dr Živko Obrenović / Slobodan Trkulja , Savremena administracija Beograd 1981 , na territoriji SR Srbije sa autonomnim pokrajinama , mek povez, latinica, 258 strana, potpis na naslovnoj strani , podvučeno par rečenica, CENA 350 DINARA

30288) UVOD U DRŽAVNU BEZBEDNOST , Dr Andreja Savić , Viša škola unutrašnjih poslova  Beograd 2000 , autor je  d 15.novembra 2001. do 24.januara 2003, obavljao je funkciju poslednjeg načelnika Resora državne bezbednosti (RDB) i prvog direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vlade Republike Srbije. Istovremeno je bio, po funkciji, član Saveta za državnu bezbednost Vlade Republike Srbije.  udžbenik, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, mek povez , ćirilica, ilustrovano, 323 strane  CENA 950 DINARA

30347) POLOŽAJ JAVNOG TUŽIOCA U KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU , Mr Miodrag Tmušić , Kultura Beograd 1997 , tvrd povez, zlatotisak, odlično očuvano, sa potpisom i posvetom autora , ćirilica, 147 strana CENA 600 DINARA

30349) KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK zbirka krivičnopravnih propisa , Nomos Beograd 2004 , priređivač Igor Vuković , drugo izdanje , tvrd povez, odlično očuvano, ćirilica, format 14,5 x 20,5 cm , 540 strana, sadržaj :
Osnovni krivični zakon Krivični zakon Republike Srbije
Zakonik o krivičnom postupku
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina
Sporedno krivično zakonodavstvo

CENA 650 DINARA

30350) USTAVNI AMANDMANI , Dragan M. Stojanović, Pravni fakultet Niš 2000 , mek povez , latinica, 168 strana CENA 350 DINARA

30554) KRIVIČNO PRAVO SFRJ opšti dio , Dr Milorad Perović , Univerzitetska riječ Nikšić 1985 , tvrd povez, zlatotisak, latinica, 437 strana, sa potpisom i posvetom autora , format 16,5 x 24 cm ,CENA 500 DINARA

30560) PROBLEMI DEFINISANJA POJMA KRIMINOLOGIJE , Dr Vukašin Pešić , separat, mek povez, latinica, 20 strana CENA 100 DINARA

30561) SLOBODNO VREME I PRESTUPNIČKO PONAŠANJE MLADIH , Žarko B. Jašović , Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 1974, mek povez, latinica, 228 strana, sa potpisom i posvetom autora CENA 400 DINARA

30563) VREDNOSNE ORIJENTACIJE DELIKVENATA , Dr Milica Petrović , Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 1973, mek povez, latinica, 218 strana, , format 14 x 20 cm , sa potpisom i posvetom autora CENA 400 DINARA

30565) KATEGORIZACIJA KAZNENO-POPRAVNIH DOMOVA I KLASIFIKACIJA OSUĐENIH LICA U JUGOSLAVIJI , Dragomir Davidović , Olgica Matić, Branko Vukadinović , Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 1974, mek povez, latinica, 222 strane,  format 14 x 20 cm , sa potpisom i posvetom jednog od autora CENA 450 DINARA

30567) PRESTUPNIČKO PONAŠANJE MLADIH , Žarko Jašović , Narodna armija Beograd 1967, mek povez, latinica, sa potpisom i posvetom autora, format 12 x 17 cm 154 strane CENA 300 DINARA

32035) PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA , Nada Radulović, Vesna Marić, Jelena Škorić , Stylos art Novi Sad 2013 ,
Vesna Marić, diplomirani pravnik, viši savetnik za javne nabavke - načelnik odeljenja u Službi za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa Novi Sad.

Jelena Škorić, diplomirani pravnik,  viši savetnik za pravne poslove i poslove javnih nabavki u Službi za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa Novi Sad.

Nada Radulović, diplomirani pravnik, viši savetnik za javne nabavke u Službi za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa Novi Sad.
„Kako znanje i stručnost u oblasti sprovođenja postupka javnih nabavki sve više dobijaju na značaju, ovim priručnikom želimo podeliti svoja iskustva i način rada sa svim zaposlenima u organima uprave i drugim naručiocima u smislu Zakona o javnim nabavkama koji rade na poslovima sprovođenja postupaka javnih nabavki, prvenstveno diplomiranim pravnicima. Isti su nastali iz dugogodišnje prakse autora koji rade upravo na poslovim asprovođenja postupaka javnih nabavki.
Oni su samo sažetak rad ai želja autora da to iskustvo podele sa svima onima sa kojima inače kontaktiraju i razmenjuju iskustva u sprovođenju postupaka javnih nabavki. Naravno, svaki naručilac će određene primere akata, ukoliko smatra da ih može koristiti u svom radu, prilagoditi konkretnom predmetu nabavke i svojim specifičnim zahtevima precizno definisanim konkursnom dokumentacijom, a u skladu sa Zakonom.“
POTPUNO NOVO , mek povez , format 21 x 30 cm , 636 strana , dodatak cd , tabele, obrasci, CENA 2500 DINARA

32038) PRAVA NA NEKRETNINAMA III knjiga  , Đuro Pavić / Jadranko Crnić / Franjo Duić , Propisi i objašnjenja, sudska i upravna praksa, primjeri i obrasci, Informator Zagreb 1970 ,
 Iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta.
Propisi o šumama i šumskim zemljištima.
Uređivanje i korištenje gradskog zemljišta.
Poljoprivredni zemljišni fond.
Agrarna reforma i kolonizacija
tvrd povez, format 17 x 24 cm, latinica,690 strana, CENA 600 DINARA

32039) PRAKTIKUM ZA PARNICU , Vukašin Ristić / Milošin Ristić , Savremena administracija Beograd 1993 , treće izmenjeno i dopunjeno izdanje ključne reči: Parnični postupak , Građansko pravo , mek povez, ćirilica,XII + 391 strana, nedostoje naslovna strana ( zbog posvete ) , ostatak knjige kompletan , kompaktan i očuvan CENA 300 DINARA

32042) KRIVIČNO PROCESNO PRAVO , Stanko Bejatović , Službeni glasnik Beograd 2008 , mek povez, format 16 x 24 cm , 563 strane , ćirilica, podvlačeno CENA 250 DINARA

32047) PRAVNI SISTEM SA OSNOVNIM ELEMENTIMA OPŠTEG UČENJA O PRAVU I DRŽAVI , Zdravko Jež , Privredna aklademija Novi Sad 2006 , mek povez , Format: 16,5cm x 23,5cm , latinica, 233 strane CENA 250 DINARA

32051) VLASNIČKO PRAVNI ODNOSI NA NEKRETNINAMA U SOCIJALISTIČKOJ AUTOMNOJ POKRAJINI KOSOVO , Dr Ejup Statovci , Zavod za udžbenike Priština 1977 , sa potpisom i posvetom autora , mek povez , latinica, 279 strana , iz sadržaja :
Vlasništvo - o vlasništvu uopšte
o vlasničko-pravnim odnosima u timarsko-spahijskom sistemu u feudalnoj Turskoj
Osnovi o primenjivanju otomanskog prava kao i običajnog prava u reguliranju vlasničko-pravnih odnosa u SAP Kosovo
Vlasnički odnosi u SAP Kosovo od Balkanskih ratova do najnovijheg vremena
Vlasničko pravni odnosi posle socijalističke revolucije
Pravo vlasništva
Privatno vlasništvo kod postojanja više subjekata na jednoj stvari
Sticanje vlasništva
Javne knjige
rezime na engleskom i francuskom jeziku
CENA 1250 DINARA

32052) PRAVNI PROBLEMI U VEZI SA PRESAĐIVANJEM TKIVA I ORGANA , Dr Miodrag Janjić , Institut za uporedno pravo Beograd 1972 , mek povez , latinica, 154 strane CENA 500 DINARA

32055) PRAVNI ČLANCI I RASPRAVE , Dr Anka Gođevac, Privatno izdanje Beograd 1985 izdavač Katarina Perić i Ružica Pereplotčikov ,  Anka Gođevac-Subotić, prva žena - dr prava Beogradskog univerziteta (Knjaževac, 01. 12. 1890 - Njujork, 11. 06. 1983) Od 1941. godine je živela u Americi. tvrd povez, zlatotisak, ilustrovano, 130 strana , tiraž 250 primeraka , format 17,5 x 24,5 cm , sadržaj :
La composition du Conseil de la Societe des Nations - prikaz doktorske disertacije dr Đure Popovića
Rad i rezultat Konferencije za kodifikaciju međunarodnog prava održane 1930. godine u Hagu
-Kako je raspravljeno pitanje državljanstva
Kako je rešen problem državljanstva udate žene
Pitanje teritorijalnog mora
Pitanje državljanstva žene pred Savetom Društva naroda
Letošnji kursevi na Haškoj kademiji za međunarodno pravo
Osnovna pravna načela na kojima počiva jurisprudencija Stalnog suda međunarodne pravde u Hagu
O radu III Balkanske konferencije održane 1932. god u Bukureštu
Položaj žene u Jugoslaviji prema građanskom pravu i prema specijalnim zakonima
Međunarodno pravosuđe današnjice
Stalni sud međunarodne pravde u svetlosti interesantnih sporova među državama
Supports Equaliti Reservation
....
CENA 950 DINARA

32056) UČENJE O BIĆU KRIVIČNOG DELA , prof. A. Trajnin , Naučna knjiga Beograd 1949 , mek povez, ćirilica, 169 strana, format 14 x 20 cm , manje oštećenje naslova na rikni, osim toga knjiga solidno očuvana , CENA 400 DINARA

32057) PRAVO I MEDICINA ( dodirne tačke - sporna pitanja ) , grupa autora , Srpsko udruženje za krivično pravo , zbornik radova sa savetovanja održanog na Kopaoniku 27. do 30. marta 1997 , teme iz sadržaja : eutanazija i genetski inženjering , sudsko-medicinska i psihijatrijska veštačenja, odgovornostlekara, mek povez , ćirilica, 295 strana CENA 450 DINARA

32058) SUDBINE PRED SUDOM , Mladen Gvero , Prosveta, Melos estrada, Beograd 1991 istinite priče iz advokatske kancelarije Fila , mek povez , latinica, format 13 x 20 cm , posveta na predlistu CENA 400 DINARA

32059) PRAVO IZVOĐAČA KNJIŽEVNIH I UMJETNIČKIH DJELA , Zvonimir Urem , RTV Zagreb 1969 , mek povez, latinica, format 12 x 20 cm , 199 strana CENA 300 DINARA

32093) PREVENCIJA KRIMINALITETA , Dr Vladimir Krivokapić , Policijska akademija Beograd 2002 ,odlično očuvano ,  mek povez, ćirilica, 272 strane , sa potpisom i posvetom autora, CENA 500 DINARA

32094) POLICIJA U SVJETSKOM PORETKU , Dr Budimir Babović , Nea beograd 1997 , prvo celovito delo o međunarodnim policijskim odnosima i, posebno, o Interpolu u našoj literaturi, kojim se, uz sve ostalo, kod nas konstituiše i jedna nova politikološka naučna disciplina - policiologija.. Iz recenzije prof. dr Ranka Petkovića
odlično očuvano ,  mek povez, Format: 17x23,5 cm , 288 strana, latinica, CENA 500 DINARA

32095) KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA DRŽAVE I NJENOG DRUŠTVENOG UREĐENJA politički delikti , Ljubo Bavcon / Ivan Bele / Peter Kobe / Marijan Pavčnik , Globus Zagreb 1988 , tvrd povez, zaštitni omot, format 16,5 x 24,5 cm , 300 strana, grafitnom olovkom podvlačeno od 20. do 31. strane, lako se može izbrisati, ostatak knjige čist i odlično očuvan , iz sadržaja :
RAZVOJ KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE DRŽAVE
Antika , Rani srednji vijek , Kasni srednji vijek i renesansa, 18. i 19. stoleće , fašistički i nacistički koncept krivičnopravne zaštite države , sovjetski savez , raegiranje građanskih demokracija na pojave komunizma , fašizma i nacizma , delikti protiv države i politička represija u staroj Jugoslaviji ,Evropa  nakon drugog svetskog rata
DELIKTI PROTIV DRŽAVE U KRIVIČNOPRAVNOJ TEORIJI
Teorije o političkim deliktima , komparativno-pravni ptregled , propisane kazne , analogija i krivičnom pravu , ekstradicija i politički delikt
KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA DRŽAVE U NOVOJ JUGOSLAVIJI
Razvoj krivičnog zakonodavstva , analiza nekih članova XV. glave krivičnog zakonika Jugoslavije , Politička krivična djela u Jugoslavenskoj sudskoj praksi . Analiza judikature ,
ZAMISAO KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE DRŽAVE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U DEMOKRATSKOM SOCIJALIZMU
CENA 1450 DINARA

32096) IZ DOSIJEA INTERPOLA , Budimir Babović , ABC Prosukt Beograd 1991 , zbornik obrađenih konkretnih slučajeva međunarodnog kriminala i borbe protiv njega. Priče iz različitih oblasti kriminali i raznih delova Jugoslavije. Autentična svedočenja . odlično očuvano, mek povez, ilustrovano, latinica, 250 strana, format 13 x 19,5 cm , CENA 350 DINARA

32365) ENCIKLOPEDIJA IMOVINSKOG PRAVA I PRAVA UDRUŽENOG RADA I - III , Službeni list Beograd 1978 ,
tvrd povez, rikana ojačana kožom , zlatotisak, 957 + 1280 + 1167 strana ,  format 19 x  27 cm , Predgovor dr prof. Borislav Blagojević , Oko 8.000 pojmova , sitno oštećenje kože uz ivicu poveza prvog toma , CENA 3000 DINARA

32441) MONITORING RADA SUDOVA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA , Aleksandar Cvejić , Emir Fetahović , Goran Ilić Milan Jovanović , Niš 2014 , Tim Centra za ljudska prava - Niš je sproveo monitoring rada sudova u krivičnim postupcima, kroz analize krivičnih postupaka i postupaka po vanrednim pravnim lekovima, na osnovu kriterijuma koji predstavljaju suštinu osnovnih ljudskih prava (prvenstveno pravo na pravično suđenje, ali i druga, kao što su pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dva puta u istoj stvari i zabrana diskriminacije). Metodološka specifičnost ovog istraživanja je u pristupu „od pojedinačnog (pojedinac, građanin, stranka u postupku) ka opštem (institucija, zakoni - važeći ili kako ih unaprediti)“. Tekst sadrži podatke o nedostacima i kršenjima koja postoje u ovom trenutku i preporuke na koji način ti nedostaci mogu biti prevaziđeni.

Izveštaj “Monitoring rada sudova u krivičnim postupcima” je nastao kao rezultat aktivnosti u okviru projekta “Ka boljim rezultatima reforme pravosuđa“ koji je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. mek povez, latinica, 288 strana, CENA 400 DINARA

32442) PRAVNA DRŽAVA , grupa autora, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd 1991 , mek povez, latinica, format 17 x 24 cm , 263 strane , iz sadržaja :
Metarmofoze Pravne države - Ljubomir Tadić
Pristup problemu uspostavljanja pravne države - Vlado Kambovski
Dva oprečna shvatanja o vladavini prava u obnovljenoj Srbiji - Dragoljub Popović
Ustavnopravni razvoj u Jugoslaviji između dva rata i pravna država - Vojislav Koštunica
Mogućnosti pravne države u Jugoslaviji - Žarko Puhovski
Primena međunarodnog prava u pravnoj državi - Momir Milojević
Pravna država i kriza pravnog sistema - Slobodan Perović
Partijska država i poricanje vladavine prava - Kosta Čavoški
Teze za razgovor o pravnoj državi i krivičnopravnoj represiji u Jugoslaviji u svetlu postulata pravne države - Ivo Josipović
Jugoslovenska kriminalna politika i krivično zakondavstvo kao potvrda i negacija pravne države - Zoran Stojanović
Odnos prema kaznenoj zaštiti u pravnoj državi i kriminalna politika autoritarnih sistema kao negacija pravne države - Đorđe Marjanović
Reforma materijalnog krivičnog zakonodavstva - Obrad Perić
Sistem izvršenja krivičnih sankcija kao odraz funkcionisanja pravne i nepravne-partijske države - Ljupčo Arnaudovski
CENA 750 DINARA

32443) ZA USTAVNOST I ZAKONITOST , Radojko M. Đuričanin , Podgorica 1999 , sudska praksa Ustavnog suda Crne Gore , tvrd povez, latinica, format 17,5 x 24,5 cm , sa potpisom i posvetom autora, 231 strana , iz sadržaja Crna Gora u Jugoslaviji , Ustavni spor - spor o ustavnosti i zakonitosti opštih akata , Izborni sporovi , Odlučivanje o ustavnim žalbama , Kontrola zakonitosti rada državne uprave , Ustavni propisi  CENA 600 DINARA

32444) MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL , grupa autora, urednik Dr Vladan A. Vasiljević ,zbornik dokumenata ,  sa potpisom i posvetom priređivača , mek povez, latinica, 361 strana CENA 450 DINARA

32445) KRIVIČNO PRAVO posebni deo , Dr Života Jovanović , Viša škola unutrašnjih poslova Beograd 1973 , PODVLAČENO , mek povez , latinica, 333 strane CENA 200 DINARA

32446) UPRAVNO PRAVO posebni dio UNUTRAŠNJI POSLOVI , Pavle Tomašević , Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske Zagreb 1989 , mek povez, latinica, 408 strana , CENA 450 DINARA

32447) MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO , Smilja Avramov / Milenko Kreća , Naučna knjiga Beograd 1986 , mek povez, latinica, 550 strana, pečatna signatura na naslovnoj strani CENA 400 DINARA

32449) KORUPCIJA , Milenko Jelačić , Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije Beograd 1996 , društveno-pravni aspekti i metodi suprotstavljanja , mek povez, sa potpisom i posvetom autora, ćirilica, 331 strana CENA 500 DINARA

32450) PRAVO NA SMRT EUTANAZIJA , Dr Svetislav Marinović advokat , Kulturno prosvjetna zajednica Podgorica 1996 , mek povez, latinica, 198 strana, zapisan telefonski broj na predlistu, CENA 450 DINARA

32451) CRIME AND JUSTICE IN AMERICA a paradox of conscience , L. Harold DeWolf ,Harper & Row  New York 1975 , A Constructive Historical , Empirical and Ethical Analysis of America’s Most Pressing Moral Problem , engleski jezik, tvrd povez, zaštitni omot, bibliotečki primerak, format 24 x 26,5 cm , 271 strana CENA 400 DINARA

32452) DILEMMAS OF CONTEMPORARY CRIMINAL JUSTICE , The Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia 2004 , This paper appears in Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice, edited by Gorazd Mesko, Milan Pagon, and Bojan Dobovsek
Dilemmas of Contemporary Criminal Justice is the fifth thematic volume in Policing in Central and Eastern Europe series published by the Faculty of Criminal Justice, University of Maribor, Slovenia. Like others on such subjects as comparing firsthand knowledge from the West (1996); organizational, managerial, and human resource
aspects of policing (1998); ethics, integrity, and human rights in policing (2000) and deviance, violence, and victimization (2002) this thematic publication attempts to provide a comprehensive overview of the state of the art of research and knowledge concerning contemporary criminal justice system, criminal justice studies, criminological
studies, safety studies and beyond.
There are seventy papers in this publication. These papers were written by ninety-three authors from Argentina, Australia, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, El Salvador, France, Germany, Ireland, Italy, Latvia, the Netherlands, Norway, Serbia and Montenegro, South Africa, Sweden, the United Kingdom, the United States of
America, and Slovenia.
The book is divided into the following chapters: (1) Introductory essays, (2) General issues on policing, (3) Criminal investigation, (4) Police deviance and integrity, (5) Criminal law and criminal justice, (6) Corrections, (7) Criminological issues, (8) Security and crime prevention, and (9) Research methods.
The contributions in this volume vary in terms of their scientific rigour, scope and focus; however, the variety of issues covered, number of new ideas, and different perspectives, make this volume an essential reading for academics,
professionals, politicians, students and others, concerned with the criminal justice, crime prevention and safety/security issues.
mek povez, engleski jezik, 804 strane, ilustrovano, grafički prikazi, tabele ,
TABLE OF CONTENTS
Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
List of authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INTRODUCTORY ESSAYS
Some Dilemmas of Contemporary Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gorazd Me{ko, Milan Pagon and Bojan Dobov{ek
Policing, Order Maintenance and Legitimacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jeffrey Fagan, T. Tyler
Understanding the Criticality of Context in Developing Community Policing:
A Post Soviet Case Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Adrian Beck
Crime Prevention, Partnership Policing and the Growth of Private Security:
The South African Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Anthony Minnaar
Police, Local Government and Citizens as Participants
in Local Safety Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Jan Terpstra
The Prevalence and the Nature of Police Cynicism in Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . 103
Branko Lobnikar and Milan Pagon
Crime Initiatives and the 'Asteroid Theory' of Direct Democracy
in Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Stefan J. Kapsch and Misha Isaak
Fear of Crime as Background of Penal Politics? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Helmut Kury, Gunda Woessner, Andrea Lichtblau and André Neumaier
Police Race Relations in England and in France - Policy and Practices . . . . . . . . . 134
Sophie Body-Gendrot
Total Quality Corrections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
James Houston
Data Quality as a Challenge to Modern Policing and Criminal Justice . . . . . . . . . . 155
Miran Mitar
POLICING – GENERAL ISSUES
Prohibition in Approaching a Certain Place or Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Andrej An`i~ and Marija Gaber
The Origins and Development of the Policia Nacional Civil of El Salvador . . . . . . 172
DeVere D. Woods Jr., David T. Skelton and Carlos E. Ponce
Police in Peace Operations (The Case of Missions in South-Eastern Europe
and the Case of Slovenian Peacekeepers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Maja Garb, Borut Er`en and Ljubica Jelu{i~
The Influence of Communication with the Society
on the Job Satisfaction of Police Officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Irena Gorenak
The Impact on Methamphetamine Enforcement on the Criminal Justice
System of Southwestern Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Robert G. Huckabee and David T. Skelton
Opinion of Neighbourhood Police Officers on Community Policing . . . . . . . . . . . 220
Franc Kosma~ and Vinko Gorenak
Police Use of Firearms a Constant? – the Swedish and Norwegian Experience . . . 228
Johannes Knutsson
Towards Gender Equality in South African Policing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Cherita J. Morrison
Messages for Police Forces – Modules on Environmental Sustainability
and Awareness Geared to European Police Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Nada Pav{er
Eliminating the Kidnappers in El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Carlos. E. Ponce, DeVere D. Woods Jr. and David. T. Skelton
Strategic Management in the South African Police Service:
An Examination of Management Preparedness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Nico Schute, Michael E. Meyer
POLICE DEVIANCE AND INTEGRITY
Organisational Commitment in the Slovenian Police Force . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Darjan Ga{i~ and Milan Pagon
The Measurement of Seriousness of Police Corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Sanja Kutnjak Ivkovi}, Irena Cajner-Mraovi} and Dra`en Ivanu{ec   Sharing the Views: Line Officers and Supervisor Evaluation
of Police Corruption Seriousness in Bosnia and Herzegovina . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Sanja Kutnjak Ivkovi}
Gender Differences in Leniency towards Police Misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Milan Pagon, Branko Lobnikar and Darko An`elj
Confronting a Phenomenon of Impunity and Denial:
Contemporary European Trends in Dealing with Allegations of Ill-treatment
by Law Enforcement Officials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Katarina Zidar and Goran Klemen~i~
CRIMINAL INVESTIGATION
Personal Characteristics and Validity of Eyewitness Testimony . . . . . . . . . . . . . . 355
Igor Areh and Peter Umek
Basic problems of Robbery Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Zvonimir Dujmovi} and Ljiljana Mik{aj-Todorovi}
Some Criminal Investigation Strategy Dilemmas of Combating Economic
Crime in Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Anton Dvor{ek
Criminalistics - Scientia Sui Generis – Arguments Pro et Contra . . . . . . . . . . . . . . 372
Haris Halilovi} and Neboj{a Bojani}
Consequences of Disregarding Contemporary Forensic Standards . . . . . . . . . . . . 380
Aleksandar Ivanovi} and Zoran Bazovi}
Integration of Investigative and Intelligence Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Leonids Makans
Historical Overview: The Ethnic Wars Phenomena towards the End of the
Second Millennium and Some Problems of Investigation of War Crimes . . . . . . . 396
Darko Maver
Preliminary Results of a Study on Robberies in Slovenia –
Police Investigation and Crime Prevention Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Gorazd Me{ko, Anton Dvor{ek, Zvonimir Dujmovi} and Ale{ Bu~ar-Ru~man
Criminal Behaviour and Psychology: Who Wants to be Dead? . . . . . . . . . . . . . . . 416
Sebastian Sal
Criminal Interrogations: A Lacanian Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Phillip Chong Ho Shon and DeVere Woods
CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINAL LAW ISSUES
The Italian Court Honorary Judges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Silvia Ciotti Galletti
The Emergence of an Abbreviated Criminal Procedure
in the Field of Criminal Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Sonja Kotnik
Justice - Lessons from Northern Ireland? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Noel Mc Guirk
Effective Implementation of New Legislation in Crime Control
in Bosnia and Herzegovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Borislav Petrovi}
Objectives ofTransferring Juvenile Offenders to Adult Court . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Catherine Van Dijk and An Nuytiens
CORRECTIONS / PUNISHMENT
Preliminary Evaluation of the Implementation of the Problem Solving
Training and Offence Behaviour Program in Community Corrections
and Prisons across Victoria, Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Terry Bartholomew, Tatiana Carvalho and Michelle James
Definition of Behavioural and Emotional Difficulties of Children
and Adolescents in Educational Establishments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Mitja Krajn~an
Punishment of Juvenile Offenders in Criminal Justice System
of Bosnia and Herzegovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Almir Maljevi}
Self-assessment of Professional Capacity, Competence and Values
of Prison Officers in Slovenian Prisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Gorazd Me{ko, Peter Umek and Du{an Valentin~i~
CRIMINOLOGICAL ISSUES
Understanding criminal behaviour: Identifying psychological differences
between domestically violent offenders and non-offenders . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Maria Argyrides, Terry Bartholomew and Tatiana Carvalho
Hate Crime or Gang Conflict? Violence between Youth Groups
in a Norwegian City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Tore Bjørgo, Yngve Carlson and Thomas Haaland
Violence in Educational Relations at School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Maria Dabrowska – Bak
Coruption Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Bojan Dobov{ek
Women Victims of Stalking and Helping Professions: Recognition
and Intervention in the Italian Context . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Laura De Fazio and Gian Maria Galeazzi
Religiosity and Delinquency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Sergej Flere
Sex Crimes Features Regarding the Victim’s Age: Croatian Perspective . . . . . . . . 627
Irma Kov~o Vukadin, Renata Bilokapi} and Tajana Ljubin
Sexual Victimization of Young Women – A Comparison between Germany
and Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Helmut Kury, Gorazd Me{ko, Neda Kajfe`, Gunda Woessner
and Michael Wuerger
Testing Social-Demographic and Social-Psychological Models of Fear
of Crime in Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Gorazd Me{ko, Igor Areh and Helmut Kury
An Overview of Criminological Research on Violence in Slovenia . . . . . . . . . . . . 656
Gorazd Me{ko and Ale{ Bu~ar-Ru~man
Reflection upon Some Dimensions of Violence in SE Europe . . . . . . . . . . . . . . . . 673
Gorazd Me{ko and Ale{ Bu~ar-Ru~man
Organised Crime in Serbia – Media Construction and Social Reaction . . . . . . . . . 685
Vesna Nikoli} Ristanovi}
'Safer City', Attention: Juvenile’ and Attention: Danger as Programs
of Juvenile Delinquency Prevention in Poland Juvenile Delinquency
Prevention in Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Katarzyna Pawelek
Some Problems with a Definition and Perception of Extremism within
a Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
Andrej Sotlar
SECURITY AND CRIME PREVENTION ISSUES
Rethinking security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
Mladen Bajagi} and @elimir Ke{etovi}
Security Analysis and Mapping Risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
Zoran Kekovi} and Vesna Nikoli}
Local Safety Councils in Slovenia – A Story on Attempts to Make Local
Communities Responsible for Solving Crime and Safety Problems . . . . . . . . . . . . 734
Gorazd Me{ko
Youth Perception of Private Security in Slovenia: Preliminary Findings . . . . . . . . 745
Gorazd Me{ko, Mahesh K. Nalla and Andrej Sotlar
Privatisation of the Security Sector as a Part of Crime Prevention Strategy
in Bosnia and Herzegovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Elmedin Muratbegovi}
RESEARCH METHODS
Neural network for the fast Gaussian distribution test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Igor Belić and Aleksander Pur
"There's a Lot in Those Keys Isn’t There?" The Experience
of a Female Researcher Researching Rape in a Male Prison Undertaking
the Research as a Key Holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
Julie Mills
The Telephone Traffic Data Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
Aleksander Pur and Igor Beli~
The Use of Crime Mapping in Safety Efforts in Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Lorenzo Segato
Criminological Ethnography: Risks, Dilemmas and their Negotiation . . . . . . . . . . 793
Joe Yates
CENA 1000 DINARA

33273) KOMENTAR GRAĐANSKOG PARNIČNOG POSTUPKA od dr Georga Najmana, Beogrd 1935, anikvarne, preveo dr Savo Gregović advokat, sa predgovorom Dr. Drag. Aranđelovića prof. Univerzieta, 2 knjige,
tvrd povez ,latinica,1611 strana, par poglavlja druge knjige podvlačeno grafitnom olovkom, možes e izbrisati ,  sadržaj: 1) jurisdikciona norma 2)građanski parnični postupak CENA 6500 DINARA

33274) BRANIČ komplet časopisa za 1936 godinu , Organ advokatske komore u Beogradu , 12 brojeva od januara do decembra 1936 godine ukoričenih u jednu knjigu , tvrd povez, zlatotisak, format 16 x 23 cm , 590 strana , članci iz oblasti : građansko pravo ipostupak, krivično pravo i postupak , administrativnopravo , opšta teorija o pravu , menično i stečajno pravo , zemljišnoknjižno pravo , crkveno pravo , međunarodno pravo , osiguranje , vanparnični postupak , administrativna praksa, sudska praksa .... CENA 2500 DINARA

33275) SUDSKA OPOMENA , prof. dr Žarko Bulatović , Privredna štampa Beograd 1981 , tvrd povez, format 17,5 x 24,5 cm , 196 strana, Predgovor prof. dr Milan Milutinović , sadržaj : I Sudska opomena u starijem i savremenom krivičnom pravu i njena pravna priroda II Sudska opomena u YU krivičnom pravu III Sudska opomena u judikaturi, CENA 500 DINARA

33277) RJEČNIK GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA , Prof. dr Siniša Triva , Informator Zagreb 1968 , tvrd povez, format 12 x 16,5 cm , podvučeno nekoliko rečenica, latinica, 488 strana CENA 650 DINARA

33353) LJUBAV I ZLOČIN hronika o Šefki , Mladen Gvero , UNA Press Beograd 2012 , Knjiga je hronika o Šefki Hodžić, zavodljivoj seoskoj lepotici, nerotkinji koja je vapeći za materinstvom uz pomoć jataka ubila svoju rođaku pred porođaj, iz nje izvadila i prisvojila dete čime je izvršena najneverovatnija otmica u svetu. U višegodišnjem sudskom procesu najpre je osuđena na smrtnu kaznu, zatim na 20 godina strogog zatvora. U zatvoru je završila četiri zanata. Kao primeran predradnik puštena je na slobodu posle 13 godina i 10 meseci. Preudala se, promenila ime i danas živi jedan sasvim smeran život. Slučaaj Šefke Hodžić do danas nije potpuno rasvetljen. mek povez ,ćirilica, ilustrovano, 192 strane CENA 350 DINARA

33354) VODIČ KROZ POSTUPKE 1 i 2 , grupa autora, Privredni pregled Beograd 1977 , drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje , tvrd povez,latinica, 805 + 799 strana , sadržaj : Parnični postupak , Vanparnični postupak , Opšti upravni postupak , Upravno sudski postupak , Krivični sudski postupak , Prekršajni postupak , Postupak za privredne prekršaje , Izvršni postupak - sudsko izvršenje
CENA 850 DINARA

33566) KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONA SFRJ , grupa autora , Savremena administracija Beograd 1986 , redakcija Nikola Srzentić , tvrd povez, format 17,5 x 24 cm , očuvano, XXVII +813 strana , 100 tinjak strana podvlačeno grafitnom olovkom i flomasterom, tekst vidljiv i čitljiv, CENA 500 DINARA

33568) OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA I KRIVIČNOG POSTUPKA , Đuro Đurović , Beogradska poslovna škola Beograd 2010 , mek povez, ćirilica, 451 strana, potpis na predlistu CENA 400 DINARA

33569) UVOD U PRAKTIČNU KRIMINALISTIKU , J.G. Wilhelm , Veselin Masleša Sarajevo 1956 , tvrd povez, format 17 x 24 cm , latinica, ilustrovano, 128 strana CENA 400 DINARA

33571) RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE , Mr Obrad Stevanović , Policijska akademija, Beograd 1999 , mek povez, strana XXXVI+287, grafički prikazi, tabele CENA 700 DINARA

33572) KRIMINAL I DRUŠTVENA KONTROLA U ISTOČNOJ EVROPI , Dr Aleksandar Fatić , Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd 1997 , mek povez, format 16,5 x 23,5 cm , latinica, 282 strane CENA 350 DINARA

33573) PRAVA ČOVEKA I SAVREMENA KRETANJA U KRIMINALNOJ POLITICI , grupa autora, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd 1989 , mek povez, latinica, 211 strana, CENA 350 DINARA

33574) KORUPCIJA NA CARINI , grupa autora , Centar za liberalno-demokratske studije Beograd 2002 , autori : Boris Begović, Mirjana Vasović, Boško Mijatović, Slobodan Vuković, Robert Sepi , mek povez, format 14,5 x 24,5 cm , 171 strana, ćirilica, CENA 250 DINARA

33575) KORUPCIJA U SRBIJI , grupa autora , Centar za liberalno-demokratske studije Beograd 2001 , mek povez, format 14,5 x 24,5 cm , 214 strana, ćirilica, CENA 250 DINARA

33576) POLICING POST COMMUNIST SOCIETIES Police-Public Violence, Democratic Policing, and Human Rights, by Niels Uildriks / Piet Van Reenen , Intersentia Antwerp / Oxford / New York 2003 , This book analyses the different problems of transition of post-communist societies towards more democratic forms of government with unique data from both outside and inside the police. Eastern European countries have been involved in a complex transition towards more democratic forms of government. Since the demise of communism, the building up of an independent judiciary and a general reorientation of the police role within society have been key-issues On the basis of three country studies in Russia, Lithuania and Mongolia, this book analyses the present state of policing in a variety of post-communist societies in terms of police-public violence, democratic policing, the rule of law and human rights. It is also complemented by recent comparable and previously unpublished police data for Romania, Bulgaria and Poland. Those studies have been carried out amongst the rank-and-file of the uniform branch in Lithuania and Russia which were commissioned by the Soros Open Society Foundation. They were specifically concerning views and experiences concerning police-public violence and current policing problems in general. A third study was carried in Mongolia amongst criminal investigators, and sought to explore (violent) investigative practices. This book seeks to combine a thorough theoretical analysis with unique empirical data. It analyses the different problems of transition of post-communist societies towards more democratic forms of government with unique data from both outside and inside the police.
očuvano, engleski jezik, tvrd povez, format 16,5 x 24,5 cm, 250 strana CENA 1200 DINARA

33577) POLICE AND PUBLIC ORDER IN EUROPE , John Roach, Jürgen Thomaneck , Croom Helm London 1985 , engleski jezik, tvrd povez, zaštitni omot, format 14 x 22 cm , 293 strane , contents : Brixton and after , Police and social order , The British police system , The civil power and aiding the civil power , The French police , Police and public order in the federal republic of Germany ... CENA 600 DINARA

33582) ADVOKAT I MORAL , Moris Garson , Beograd 1965 , mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, 135 strana, CENA 350 DINARA

33584) KRIVIČNO DELO NESAVESNOG RADA U PRIVREDNOM POSLOVANJU , mr Slobodan Smiljanić , Poslovni biro Beograd 2002 , mek povez, format 14,5 x 20,5 cm , ćirilica, 282 strane , CENA 350 DINARA

33585) KRIZA I OBNOVA PRAVA , priredio Zoran Ivošević , Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd 1999 Izbor radova sa skupa na temu `Kriza i obnova prava` održanog 06.03.1999. u Beogradu. , mek povez, format 13,5 cm , 220 strana CENA 300 DINARA

33770) PROFESIJA ADVOKAT , Đorđe D. Sibinović , Printmedia Beograd 2010 , Radeći na doktorskoj disertaciji „Profesija advokat", Sibinović je uradio prvo istraživanje u Srbiji na uzorku od 212 ispitanika advokata, koje je dalo zanimljive rezultate. Pokazalo se da svega 43,4 odsto advokata smatra da su u njihovom radu presudne moralne vrednosti, dok se 50,9 odsto njihovih kolega pretežno rukovodi materijalnim vrednostima, što svakako nije i ne može biti čvrsta garancija profesionalne etičnosti. NOVO , mek povez, format  16 x 24 cm , ćirilica, 191 strana,  CENA 450 DINARA

33774) SVEDOK ISTORIJE knjiga III , Veljko Guberina , Samostalno izdanje autora Beograd 2004 , tvrd povez, format 14 x 20,5 cm , posveta na naslovnoj strani, podvučeno nekoliko rečenica, ilustrovano, ćirilica, 432 strane ,
CENA 350 DINARA

33775) ALIBI U KRIMINALISTICI I KRIVIČNOM PRAVU , Mr Vukosav Balević , Ralex Beograd 1999 , tvrd povez , format 17 x 24 cm , ilustrovano , latinica, 275 strana, par sitnih oštećenja u dnu rikne , CENA 600 DINARA

33908) KOMENTAR KRIVIČNIH ZAKONA SR SRBIJE SAP KOSOVA SAP VOJVODINE , grupa autora , Savremena administracija Beograd 1981 , KOMENTAR s a s t a v i l i:
SRZENTIĆ NIKOLA, redovni profesor pravnog fakulteta i sudija Ustavnog suda Jugoslavije u penziji, dr STAJIĆ ALEKSANDAR, profesor pravnog fakulteta u Sarajevu u penziji, dr KRAUS BOŽIDAR, sudija Saveznog suda, dr LAZAREVIĆ LJUBIŠA, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, dr ĐORĐEVIĆ MIROSLAV, redovni profesor Pravnog fakilteta u Beogradu.
Tvrd povez, format 18 x 24,5 cm , latinica, 995 strana , CENA 850 DINARA

33909) KRIVIČNO PRAVO posebni deo , Dr Dragoljub R. Atanacković , Privredna štampa Beograd 1981 , tvrd povez, format 16.5 x 24 cm , latinica, 607 strana , CENA 600 DINARA

33910) ZBIRKA PROPISA O JEDINSTVENIM EVIDENCIJAMA NEPOKRETNOSTI I PRAVA NA NJIMA , Jasmin Imamović / Mustafa Begić , Književna zajednica Drugari Sarajevo 1989 ,  tvrd povez, zlatotisak, format 17,5 x 24,5 cm , ćirilica, ponegde podvlačene rečenice , mali broj stana ima ''uši'' , 479 strana CENA 450 DINARA

33911) KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU , Dr Borivoj Starović , Naučna knjiga Beograd 1987 ,
Mek povez, format 17 x 24 cm , latinica, 805 strana CENA 600 DINARA

33921) UVOD U PRAVO , Miroslav A. Živković , Policijska akademija Beograd 2006, treće izdanje, mek povez, format 17 x 24 cm , ćirilica, VIII + 344 strane , grafički prikazi, tiraž 200 primeraka CENA 450 DINARA

33998) DROGA CARSTVO ZLA , Marko Nicović , Narodna knjiga Beograd 1996 , Mr. Marko Nicović sa bogatim neposrednim iskustvom čoveka koji se `ex officio` bavio ovim problemom, napisao je veoma zanimljivu, uzbudljivu knjigu. Na publicistički način autor plastično predstavlja sve vidove upotrebe i zloupotrebe droge kroz istoriju. Droga je postala opasnost izuzetnih razmera i fenomen savremenog društva, čiju suštinu i pogubnost čovečanstvo još nije u dovoljnoj meri spoznalo. Posebnu vrednost knjige predstavljaju dokumentarni delovi izvedeni iz prakse, iz borbe koja se u svetu vodi protiv sve raširenije organizovane zloupotrebe droge. Nadamo se da će ova knjiga predstavljati doprinos u borbi protiv ovog zla. Ona nam otkriva dubine ponora u koje padaju oni koji se nađu na putu za veštački raj. Knjiga je ilustrovana originalnim, dokumentarnim fotografijama. Tvrd povez, format 16 x 23 cm , sitna oštećenaj plastifikacije poveza na donjim ćoškovima knjige , ilustrovano, 315 strana CENA 350 DINARA

33999) NAUČNO OTKRIVANJE ZLOČINA , Živojin L. Aleksić , Izdanje saveza udruženja pravnika Beograd 1972 , Odabran dela tom 3 , tvrd povez, format 17 x 24 cm , ćirilica, 437 strana CENA 450 DINARA

34116) RJEČNIK KRIVIČNOG PRAVA I POSTUPKA , Bogdan Zlatarić / Mirjan Damaška , Informator Zagreb 1966 , tvrd povez, format 12 x 17 cm , 413 strana , u malom broju odrednica podvlačeno hemijskom olovkom , potpis na predlistu CENA 350 DINARA

35029) KRIMINALITET NA ŠTETU MALOLJETNIKA , Mladen Singer , Ljiljana Mikšaj Todorović , Zdravka Poldrugač ,  Školska knjiga Zagreb 1989 , odlično očuvano, praktično nekorišćeno, tvrd povez, format 17 x 24 cm , latinica, 237 strana , iz sadržaja :
A: Napad na fizički integritet i odgoj djeteta i maloljetnika ( čedomorstvo , ubojstvo i teška tjelesna povreda , zlostavljanje i zapuštanje maloljetnika , vanbračni život s maloljetnom osobom , oduzimanje maloljetnika.... )
B: Zaštita seksualnog integriteta ličnosti i morala djeteta i maloljetnika ( ispitivanje sksualnog nasilja nad maloljetnikom i djetetom , analiza seksualnih delikata , tragovi i osobenosti postupka... )
CENA 850 DINARA

35030) KRIMINALNA POLITIKA , dr Ljiljana Radulović , Beograd 1999 , politika suzbijanja kriminaliteta , mek povez, format 17 x 24 cm , pečatirana, ćirilica, tiraž 200 primeraka , 282 strane CENA 500 DINARA

35031) KRIMINOLOGIJA , Milan Milutinović Prof. Dr , Prosveta Beograd 1969 , tvrd povez, format 17 x 24 cm , 488 strana, nedostaje naslovna strana , ivice korica izguljene , osim toga knjiga je čista, bez podvlačenja, kompaktna i kompletna CENA 150 DINARA

35032) TAJNE LOPOVSKOG ZANATA , Dejan Lučić, Domla publishing Novi Sad 1999 , kako funkcionišu lopovi,prevaranti , šverceri , prodavačice ljubavi , dileri, reketaši , makroi, kockari , vrhunski obijači automobila, mek povez, format 16 x 23,5 cm , latinica, ilustrovano, 217 strana CENA 350 DINARA

35033) NAJZAGONETNIJE JUGOSLOVENSKE UBICE , Marko Lopušina , Kragujevac 1987 , Od poremećenog ljudskog života do zločina samo je jedan korak. Ubistvo je čin oholosti i bezumlja, ali i akt slomljene volje i očaja. U drugoj Jugoslaviji godišnje se dogadja oko osam stotina ubistava. Ova knjiga je pokušaj da se zaviri u jednu od najvećih ljudskih zagonetki: ako već ne može da živi dugo, šta tera jednog čoveka da drugom oduzme život? Ova knjiga ima nameru da ukaže samo na neke zločine, uglavnom na one koji su uznemirili jugoslovensku, srpsku pa i svetsku javnost. To je istovremeno i pokušaj da se zaviri u jednu od najvećih ljudskih zagonetki: ako vec ne može da živi dugo, šta tera jednog čoveka da drugom čoveku oduzme život? Rešenja za ovu enigmu nema, jer ne postoji ni istina o zlu. prvo izdanje, tvrd povez, format 15 x 20,5 cm , ilustrovano, latinica, 198 strana , CENA 350 DINARA

35034) NAČELO LEGALITETA I OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA , Prof. Dr Radmila Danić , Autorsko izdanje Beograd 2007 , Načelo legaliteta jedno je od osnovinih naleča krivičnog postupka i ono podrazumeva dužnost- pravo i obavezu javnog tužioca da preduzme krivično gonjenje kad postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo određeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Pored gonjenja učinioca krivičnog dela od strane javnog tužioca, zakon – za određena krivična dela, predviđa gonjenje i od strane privatnog tužioca ili po predlogu oštećenog, i to je uvek, u svakom pojedinačnom slučaju izričito označeno; stoga kad takve otnake nema, znači da javni tužilac preduzima gonjenje.
Za razliku od načela legaliteta krivičnog gonjenja, načelo oportuniteta je suprotan princip koji znači da krivično gonjenje ne mora biti obavezno preduzeto iako su ispunjeni svi traženi uslovi koji proizilaze iz načela legaliteta krivičnog gonjenja, već se shodno proceni celishodnosti krivičnog gonjenja u određenom slučaju gonjenje može ali ne mora preduzeti. Međutim, ovo načelo ne daje ovlašćenje javnom tužiocu da proizvoljno, po svom nahođenju odlučuje o gonjenju ili negonjenju učinioca dela. Javni tužilac je i tu, kao zaštitnik javnog interesa, ipak vezan određenim, ne bi se moglo reći pravilima, već više obzirima. Obzire celishodnosti javni tužilac mora da ceni sa stanovišta javnog interesa, odnosno da odluči da li je u javnom interesu da se učinilac krivično goni ili ne goni. Znači, da je javni tužilac i po načelu oportuniteta obavezan da krivično goni kad se steknu zakonske pretpostavke za pokretanje krivičnog postupka ako je to prema okolnostima slučaja u javnom interesu. Iz ovako određenog pojma načela oportuniteta, sledi da se ono primenjuje samo na krivična dela koja goni javni tužilac. Za oštećenog gde je prisutan privatni interes važi načelo dispozitivnosti.
Mek povez, format 16,5 x 23 cm , ćirilica, 218 strana, tiraž 300 primeraka CENA 750 DINARA

35036) POSLOVNO PRAVO , dr Ilija Galjak / Ana Opačić , Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak 2011, mek povez, format 17 x 24 cm , latinica, 276 strana CENA 300 DINARA

35038) PRIRUČNIK ZA PRIMENU PROPISA O RADNIM ODNOSIMA I KOLEKTIVNIM UGOVORIMA ,  Dr Milutin Đuričić , Poslovna politika Beograd 1991 , obrasci / objašnjenja / sudska praksa ,Biblioteka priručnici za pravnu praksu , tvrd povez, zlatotisak,očuvano, latinica, 242 strane CENA 350 DINARA

35039) KOMENTAR ZAKONA O IZGRADNJI OBJEKATA , Milija M. Đalović , Službeni glasnik  Beograd 2001 , drugo dopunjeno izdanje , Tekstovi i komentari :  Zakon o izgradnji objekata, Zakon o posebnim uslovima za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određene objekte, zakon o održavanju stambenih zgrada, zakon o građevinskom zemljištu, zakon o planiranju i uređenju prostora i naselja , zakon o prostornom planu Republike Srbije , zakon o kumunalnim delatnostima , zakon o stanovanju , Sa podzakonskim aktima i primerima , mek povez, format 17 x 24 cm , ćirilica, potpis na predlistu, 466 strana CENA 450 DINARA

35040) IZABRANE BESEDE , Mirko S. Vasiljević prof. dr. , Pravni fakultet Beograd 2011 , biblioteka Retorika i antika ,  U modernom društvu, u uslovima demokratskog takmičenja u kojem je govor presudan posrednik, govornička moć je prvorazredni uslov za dosezanje visokog ugleda i mesta u društvu. Izneti rečito svoje stavove i programe, pridobiti narod za neku ideju, umeti nadgovoriti protivnika u debati – sve to zahteva poznavanje retorike.

Ova biblioteka ima za cilj i da popuni prazninu koja se poslednjih decenija pojavila u našem izdavaštvu kada je u pitanju antička pravna, politička i kulturna istorija. Biblioteka namerava da okupi najistaknutije srpske i inostrane autore i da kroz njihove radove oživi upoznavanje šire čitalačke publike sa antičkim vrednostima, pospeši percepciju značaja antičke civilizacije za savremeno doba i omogući bolje razumevanje njegovih korena.
POTPUNO NOVO , tvrd povez, format 17,5 x 24,5 cm , dodatak cd , 419 strana, ćirilica CENA 950 DINARA

35042) A DICTIONARY OF LAW , L.B. Curzon , Macdonald and Evans LTD 1983 , profesionalni pravni relčnik na engleskom jeziku, mek povez, format 13 x 21,5 cm , 405 strana, pečatni exlibris na npredlistu , CENA 450 DINARA

35043) ZAKONI I RASPISI O AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA , s uputstvima i objašnjenjima , Milorad Zebić inspektor ministarstava trgovine i industrije , Beograd 1925, tvrd povez, format 13 x 18 cm , ćirilica,205 strana, manja oštećenja ćoškova korica, unutrašnjost kompletna i očuvana CENA 200 DINARA

35044) ZAKONSKI PROPISI IZ AUTORSKOG PRAVA sa motivima, uredio Dr Janko Šuman , Zagreb 1930 , tvrd povez, format 13 x 18 cm , latinica, 200 strana, Tom 12 edicije Zakoni kraljevine Jugoslavije CENA 600 DINARA

35045) USTAV SFRJ / Ustavni amandmani , Savremena administracija Beograd 1988 , mek povez, format 14 x 20 cm , latinica, manji trafovi korišćenja na koricama, XI +216 strana CENA 200 DINARA

35235) LJUBAV I ZLOČIN hronika o Šefki , Mladen Gvero , UNA Press Beograd 2012 , Knjiga je hronika o Šefki Hodžić, zavodljivoj seoskoj lepotici, nerotkinji koja je vapeći za materinstvom uz pomoć jataka ubila svoju rođaku pred porođaj, iz nje izvadila i prisvojila dete čime je izvršena najneverovatnija otmica u svetu. U višegodišnjem sudskom procesu najpre je osuđena na smrtnu kaznu, zatim na 20 godina strogog zatvora. U zatvoru je završila četiri zanata. Kao primeran predradnik puštena je na slobodu posle 13 godina i 10 meseci. Preudala se, promenila ime i danas živi jedan sasvim smeran život. Slučaj Šefke Hodžić do danas nije potpuno rasvetljen. mek povez ,ćirilica, ilustrovano, 192 strane CENA 350 DINARA

35750) RAZVOD BRAKA I UZROCI ZA RAZVOD BRAKA , Dr Marko Mladenović , Rad Beograd 1974 , istorija, sociologija, zakonodavstvo , sudska praksa , mek povez, format 14 x 20 cm , oštećena naslovna korica, sa potpisom i posvetom autora, 445 strana CENA 350 DINARA

35751) PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMENU PROPISA O VOĐENJU EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI , Đorđe Marković / Olga Aleksić , Privredni pregled Beograd 1997 , mek povez, format 17 x 24 cm , ćirilica,198 strana CENA 350 DINARA

35752) DIREKTOR ustanove za predškolsko , osnovno i srednje vaspitanje , mr Slobodan Martinović , Beograd 2008  , ovlašćenja , obaveze i odgovornosti , priručnik za direktore i sekretare ustanova sa mišljenjima ministarstva , sudskom praksom i izvodima iz propisa, mek povez, format 17 x 24 cm , ćirilica, 285 strana CENA 400 DINARA

No comments: